China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansZweedsHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

2023 Gids voor de tenuitvoerlegging van Koeweitse vonnissen in de China-CTD 101-serie

Vrijdag 12 mei 2023
Medewerkers: Meng Yu 余 萌
Editor: CJ Observer

Kan ik Chinese bedrijven in Koeweit aanklagen en vervolgens een Koeweitse uitspraak in China afdwingen?

Deze post werd voor het eerst gepubliceerd in CJO GLOBAAL, die zich inzet voor het verstrekken van consulting services in China-gerelateerd grensoverschrijdend handelsrisicobeheer en incasso. Hieronder leggen we uit hoe incasso in China werkt.

Hoogstwaarschijnlijk wilt u niet zo ver reizen om een ​​rechtszaak in China aan te spannen. Misschien wilt u uw zaak gewoon voor de deur aanhangig maken, omdat u meer vertrouwd bent met uw thuisland.

U weet echter ook dat de meeste, zo niet alle activa van het Chinese bedrijf zich in China bevinden. Als gevolg hiervan moet u, zelfs als u de rechtszaak thuis hebt gewonnen, uw vonnis in China ten uitvoer laten leggen.

Op grond van de Chinese wet kunt u een vonnis in China niet op eigen initiatief of via een andere instantie ten uitvoer leggen. U moet een Chinese advocaat aanstellen om u te helpen bij het aanvragen bij de Chinese rechtbanken voor erkenning van uw vonnis, en vervolgens voor de Chinese rechtbanken om uw vonnis af te dwingen.

Het gaat om de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in China.

China heeft sinds 2015 een vriendelijkere houding aangenomen ten aanzien van de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in China. Een reeks gerechtelijk beleid, zoals twee BRI-gerelateerde gerechtelijke documenten en gerechtelijke acties zoals de Nanning-verklaring, hebben aangetoond dat Chinese rechtbanken opener en meer bereid zijn om buitenlandse vonnissen dan ooit te erkennen en af ​​te dwingen.

Op basis hiervan is het Chinese Hooggerechtshof (SPC) in 2022 begonnen met het toepassen van nieuwe regels, die zorgen voor transparante en eerlijke praktijken en procedures, waardoor de voorspelbaarheid voor schuldeisers wordt vergroot.

Daarom kunt u met meer vertrouwen overwegen om na 2022 uw vonnissen in China af te dwingen.

 

1. Kunnen Koeweitse vonnissen worden erkend en ten uitvoer gelegd in China?

Ja.

Koeweitse vonnissen kunnen in China worden erkend en ten uitvoer gelegd.

In overeenstemming met de Chinese wet op de burgerlijke rechtsvordering kunnen buitenlandse vonnissen worden erkend en ten uitvoer gelegd in China, als de zaak onder een van de volgende omstandigheden valt:

I. Het land waar het vonnis is gewezen en China relevante internationale verdragen heeft gesloten of daartoe is toegetreden, of

II. Het land waar het vonnis is gewezen en China hebben een wederkerige relatie tot stand gebracht.

Koeweit valt onder 'Omstandigheid I' omdat:

(1) Op 18 juni 2007 hebben China en Koeweit het Verdrag tussen de Volksrepubliek China en de Staat Koeweit inzake rechtshulp in burgerlijke en handelszaken ondertekend协定), die betrekking heeft op zaken met betrekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen, en is op 6 juni 2013 in werking getreden.

(2) Volgens artikel 4 van het Verdrag omvat de reikwijdte van de rechtshulp tussen China en Koeweit "erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken en arbitrale uitspraken".

2. Hebben China en Koeweit elkaars uitspraken daadwerkelijk erkend en afgedwongen?

China heeft een Koeweitse uitspraak nog niet erkend of uitgevoerd. Meer specifiek hebben de Chinese rechtbanken op basis van openbaar beschikbare informatie de aanvraag tot erkenning en tenuitvoerlegging van een Koeweitse uitspraak nog niet aanvaard.

Erkenning en tenuitvoerlegging van Chinese vonnissen in Koeweit valt ook nog te bezien.

3. Welke Koeweitse vonnissen kunnen in China worden erkend en ten uitvoer gelegd?

Overeenkomstig artikel 17 van het Verdrag kunnen Koeweitse burgerlijke en handelsvonnissen, het gedeelte over schadevergoeding in strafrechtelijke vonnissen, en gerechtelijke verzoeningsdocumenten van rechtbanken worden erkend en ten uitvoer gelegd in China.

Bovendien, volgens de Chinese faillissementswet en de nieuwe regels uitgevoerd door het Hooggerechtshof van China in 2022:

  • Faillissementsvonnissen kunnen in China worden erkend en ten uitvoer gelegd.
  • De relevante uitspraken van intellectuele eigendomszaken, oneerlijke concurrentiezaken en antimonopoliezaken worden mogelijk niet erkend en afgedwongen in China vanwege de geografische kenmerken en bijzonderheid daarvan.

4. Als Chinese rechtbanken mijn vonnissen kunnen erkennen en afdwingen, hoe zal de Chinese rechtbank het betreffende vonnis dan toetsen?

Chinese rechtbanken voeren doorgaans geen inhoudelijke toetsing uit op buitenlandse uitspraken. Met andere woorden, Chinese rechtbanken zouden niet onderzoeken of buitenlandse uitspraken fouten bevatten bij het vaststellen van feiten en de toepassing van het recht.

(1) Weigering van erkenning en tenuitvoerlegging

Chinese rechtbanken weigeren de buitenlandse uitspraak van de verzoeker te erkennen onder de volgende omstandigheden, met name als volgt:

i. Het Koeweitse vonnis is niet van kracht of niet afdwingbaar in overeenstemming met de Koeweitse wetten;

ii. Overeenkomstig het Verdrag is de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan niet bevoegd om kennis te nemen van de zaak;

Om meer specifiek te zijn, wordt de Koeweitse rechtbank op grond van de artikelen 18 en 19 van het Verdrag bevoegd geacht indien:

    a) Het betwiste doelwit is het zakelijke recht van onroerend goed in Koeweit;

    b) op het moment van indiening van de zaak heeft de verweerder een woon- of verblijfplaats in Koeweit;

    c) Wanneer de gedaagde wordt gedagvaard voor geschillen die voortvloeien uit zijn commerciële activiteiten, heeft hij een vertegenwoordigingskantoor of een filiaal in Koeweit;

    d) In contractgevallen is of moet het contract worden uitgevoerd in Koeweit;

    e) In inbreukzaken vindt de inbreuk plaats in Koeweit;

    f) De verweerder heeft uitdrukkelijk of stilzwijgend de jurisdictie van de Koeweitse rechtbank aanvaard; of

    g) elk verzoek om voorlopige maatregelen, indien de rechtbanken van Koeweit bevoegd worden geacht om kennis te nemen van het hoofdgeschil.

iii. De afwezige partij is niet naar behoren opgeroepen in overeenstemming met de Koeweitse wetten;

iv. De partij die niet handelingsbekwaam is, is niet naar behoren vertegenwoordigd

v. De rechtbank van de Volksrepubliek China heeft een uitspraak gedaan over hetzelfde geschil tussen dezelfde partijen, of neemt een dergelijke zaak in behandeling, of heeft reeds een beslissing als zodanig erkend die is gegeven door de rechtbank van een derde staat; of

vi. Erkenning en tenuitvoerlegging van het betreffende vonnis is in strijd met de bestaande Chinese wetten, de grondwet van de Volksrepubliek China of de soevereiniteit, veiligheid en openbare belangen van de staat.

Als een Chinese rechtbank op grond van het bovenstaande weigert een buitenlands vonnis te erkennen, zal het een uitspraak doen waarin de erkenning en tenuitvoerlegging van het buitenlandse vonnis wordt geweigerd. Tegen de aldus genomen beslissing kan geen beroep worden aangetekend.

(2) Afwijzing van de aanvraag

Als het buitenlandse vonnis tijdelijk niet voldoet aan de volgende vereisten voor erkenning en tenuitvoerlegging, zal de Chinese rechtbank het verzoek afwijzen. Bijvoorbeeld:

i. China heeft geen relevante internationale of bilaterale verdragen gesloten met het land waar het vonnis is gewezen, en er is geen wederkerige relatie tussen hen;

ii. het buitenlandse vonnis is nog niet in werking getreden;

iii. de door verzoeker ingediende aanvraagdocumenten voldoen nog niet aan de eisen van Chinese rechtbanken.

Als de bovengenoemde omstandigheden niet in uw vonnis worden aangetroffen, zullen de Chinese rechtbanken het vonnis erkennen en ten uitvoer leggen.

5. Wanneer moet ik China verzoeken om erkenning en tenuitvoerlegging van mijn vonnissen?

Als u tegelijkertijd bij Chinese rechtbanken om erkenning van buitenlandse vonnissen of om erkenning en tenuitvoerlegging verzoekt, moet u binnen twee jaar een aanvraag indienen bij Chinese rechtbanken.

De aanvang van de periode van twee jaar kan worden onderverdeeld in de volgende drie situaties:

(1) Indien uw oordeel voorziet in de periode van schuldaflossing, wordt deze gerekend vanaf de laatste dag van die periode;

(2) Als uw oordeel voorziet in de betaling van schulden in fasen, wordt deze geteld vanaf de laatste dag van elke prestatieperiode zoals bepaald;

(3) Indien uw vonnis niet voorziet in een uitvoeringsperiode, wordt deze gerekend vanaf de datum waarop het vonnis van kracht wordt.

Als u alleen om erkenning van uw vonnis bij een Chinese rechtbank verzoekt, zal de Chinese rechtbank een uitspraak doen waarin dit vonnis wordt erkend. Als u daarna een aanvraag wilt indienen bij een Chinese rechtbank om tenuitvoerlegging van dit vonnis, moet u binnen twee jaar een aanvraag indienen bij de Chinese rechtbank. De periode van twee jaar wordt gerekend vanaf de ingangsdatum van de uitspraak van de Chinese rechtbank over de erkenning van deze uitspraak.

6. Bij welke rechtbank in China moet ik een aanvraag indienen voor erkenning en tenuitvoerlegging van mijn vonnis?

U kunt een verzoek indienen bij een Chinese intermediaire rechtbank van de plaats waar de verweerder zich bevindt of waar de tenuitvoerlegging zich bevindt voor erkenning en tenuitvoerlegging.

7. Moet ik de griffierechten betalen om bij de Chinese rechtbanken erkenning en tenuitvoerlegging van mijn vonnis aan te vragen?

Ja.

Voor de erkenning of tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in China is de gemiddelde duur van de procedure 584 dagen, de gerechtskosten niet meer dan 1.35% van het bedrag in controverse of 500 CNY, en de advocaatkosten bedragen gemiddeld 7.6% van het bedrag in controverse.

De medeoprichters van CJO GLOBAL, de heer Guodong Du en mevrouw Meng Yu geanalyseerd de tijd en kosten van de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in China op basis van de zaken die ze hebben verzameld.

Als u de zaak wint, zijn de gerechtskosten voor rekening van de verweerder.

8. Kan ik voorlopige maatregelen vorderen tegen de verweerder?

Ja.

Voorlopige maatregelen worden in China gewoonlijk "bewarende maatregelen" genoemd.

Wat de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen betreft, verwijzen bewarende maatregelen naar bepaalde maatregelen die de rechtbank tegen de verweerder neemt, op verzoek van de verzoeker, in gevallen waarin het moeilijk kan zijn om de toekomstige beslissing ten uitvoer te leggen om redenen die aan de verweerder kunnen worden toegeschreven.

Bewaringsmaatregelen zijn van cruciaal belang in gevallen van tenuitvoerlegging van vonnissen.

In China komt het niet zelden voor dat de schuldenaar zijn schuldvordering ontwijkt. Veel debiteuren zullen hun activa snel overdragen, verbergen, verkopen of beschadigen zodra ze ontdekken dat ze de zaak kunnen verliezen of onderworpen kunnen worden aan executie. Dit verlaagt het vergoedingspercentage aanzienlijk nadat de schuldeiser van het vonnis de zaak wint.

Daarom zullen veel eisers in Chinese civiele rechtszaken onmiddellijk een verzoek indienen bij de rechtbank om bewarende maatregelen te nemen nadat (of zelfs voordat) een vordering is ingesteld, en dit is ook het geval wanneer zij een verzoek indienen bij de rechtbank om de tenuitvoerlegging van het vonnis, met als doel het eigendom te controleren. van de schuldenaar zo spoedig mogelijk.

9. Welk materiaal moet ik indienen als ik bij Chinese rechtbanken een verzoek tot erkenning en tenuitvoerlegging van mijn vonnis indien?

U dient de volgende materialen aan te leveren:

(1) het aanvraagformulier;

(2) Het identiteitsbewijs van de aanvrager of het bedrijfsregistratiecertificaat (indien de aanvrager een rechtspersoon is, moet ook het identiteitsbewijs van de gemachtigde vertegenwoordiger of de persoon die verantwoordelijk is voor de aanvrager worden verstrekt);

(3) de volmacht (machtiging van advocaten om op te treden als ad litem agenten);

(4) De originele uitspraak en een gewaarmerkt afschrift daarvan;

(5) Documenten waaruit blijkt dat het vonnis rechtsgeldig is geworden, tenzij anders vermeld in het vonnis;

(6) Documenten waaruit blijkt dat de in gebreke blijvende partij naar behoren is gedagvaard in geval van een verstekvonnis, tenzij anders vermeld in het vonnis; en

(7) Documenten waaruit blijkt dat een wilsonbekwame persoon behoorlijk is vertegenwoordigd, tenzij anders vermeld in de uitspraak.

Als de bovengenoemde materialen niet in het Chinees zijn, moet u ook de Chinese vertaling van deze materialen aanleveren. Het officiële zegel van het vertaalbureau wordt op de Chinese versie aangebracht. In China accepteren sommige rechtbanken alleen Chinese vertalingen die worden geleverd door bureaus die op hun lijst met vertaalbureaus staan, terwijl andere dat niet doen.

Documenten met betrekking tot identiteiten die buiten China zijn gevormd, moeten worden bekrachtigd door lokale notarissen in het land waar dergelijke documenten zich bevinden en worden gecertificeerd door lokale Chinese consulaten of Chinese ambassades.

10. Wat moet er op het aanvraagformulier staan?

Op het aanvraagformulier dient u een korte omschrijving te geven van de zaak waarvoor u solliciteert. Daarnaast kunt u bij het onderzoek naar de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen ook de belangrijkste punten bespreken waarin Chinese rechtbanken geïnteresseerd zijn. In het algemeen kan de inhoud van het Aanvraagformulier het volgende omvatten:

(1) Een korte opgave van het vonnis, inclusief de naam van de buitenlandse rechtbank, het zaaknummer, de aanvangsdatum van de procedure en de datum van het vonnis;

(2) Kwesties die door Chinese rechtbanken moeten worden afgedwongen;

(3) De prestaties van de verweerder en de handhaving daarvan buiten China;

(4) Het specifieke eigendom van de verweerder dat door Chinese rechtbanken moet worden afgedwongen (wat Chinese rechtbanken kan vergemakkelijken om het eigendom van de verweerder te identificeren dat beschikbaar is voor tenuitvoerlegging);

(5) Bewijzen dat uw land en China internationale verdragen hebben gesloten over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen, of een wederkerige relatie hebben gevormd;

(6) Bewijzen dat het betrokken vonnis valt onder het type buitenlandse vonnissen dat herkenbaar en uitvoerbaar is voor Chinese rechtbanken;

(7) Bewijzen dat de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan bevoegd is over de zaak, en dat Chinese rechtbanken volgens de Chinese wet geen verplichte jurisdictie hebben over de zaak;

(8) Bewijzen dat de oorspronkelijke rechtbank de verweerder redelijkerwijs heeft gedagvaard;

(9) Bewijzen dat de oorspronkelijke uitspraak of uitspraak definitief is, inclusief de redelijke betekening ervan aan de verweerder.

 

 

* * *

Heeft u ondersteuning nodig bij grensoverschrijdende handel en incasso?

Het team van CJO Global kan u China-gerelateerde grensoverschrijdende handelsrisicobeheer- en incassodiensten bieden, waaronder: 
(1) Beslechting van handelsgeschillen
(2) Incasso
(3) Beoordelingen en onderscheidingen collectie
(4) Faillissement & Herstructurering
(5) Bedrijfsverificatie en due diligence
(6) Opstellen en beoordelen van handelscontracten

Als u onze diensten nodig heeft of uw verhaal wilt delen, kunt u contact opnemen met onze Client Manager Susan Li (susan.li@yuanddu.com).

Als u meer wilt weten over CJO Global, klik dan op hier.

Als u meer wilt weten over de diensten van CJO Global, klik dan op hier.

Als u meer CJO Global-berichten wilt lezen, klikt u op hier.

 

 

Foto door Ahmad Mohamed on Unsplash

Medewerkers: Meng Yu 余 萌

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

China herziet de uitvoeringsregels voor octrooiwetten

In december 2023 heeft China zijn uitvoeringsregels voor octrooiwetten bijgewerkt, waarbij herzieningen zijn ingevoerd om het systeem voor ontwerpoctrooien te verbeteren en om verlengingen van de octrooitermijn te verduidelijken.

Het Chinese Wenzhou-hof erkent een monetair vonnis van Singapore

In 2022 oordeelde een plaatselijke Chinese rechtbank in Wenzhou, in de provincie Zhejiang, dat een monetair vonnis van de staatsrechtbanken van Singapore moest worden erkend en ten uitvoer gelegd, zoals blijkt uit een van de typische zaken die verband houden met het Belt and Road Initiative (BRI), onlangs vrijgegeven door de Chinese overheid. Hooggerechtshof van het Volk (Shuang Lin Construction Pte. Ltd. v. Pan (2022) Zhe 03 Xie Wai Ren nr. 4).

SPC geeft juridische interpretatie uit over de vaststelling van buitenlands recht

In december 2023 heeft het Chinese Hooggerechtshof een juridische interpretatie uitgevaardigd over de vaststelling van buitenlands recht, waarin uitgebreide regels en procedures voor Chinese rechtbanken zijn vastgelegd, met als doel de problemen aan te pakken die zich voordoen bij buitenlandse rechtszaken en de efficiëntie te verbeteren.