China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

2023 Gids voor het afdwingen van Laotiaanse vonnissen in China-CTD 101-serie

Zat, 27 mei 2023
Medewerkers: Meng Yu 余 萌
Editor: CJ Observer

Kan ik Chinese bedrijven aanklagen in Laos en vervolgens een Laotiaanse uitspraak in China afdwingen?

Deze post werd voor het eerst gepubliceerd in CJO GLOBAAL, die zich inzet voor het verstrekken van consulting services in China-gerelateerd grensoverschrijdend handelsrisicobeheer en incasso. Hieronder leggen we uit hoe incasso in China werkt.

Hoogstwaarschijnlijk wilt u niet zo ver reizen om een ​​rechtszaak in China aan te spannen. Misschien wilt u uw zaak gewoon voor de deur aanhangig maken, omdat u meer vertrouwd bent met uw thuisland.

U weet echter ook dat de meeste, zo niet alle activa van het Chinese bedrijf zich in China bevinden. Als gevolg hiervan moet u, zelfs als u de rechtszaak thuis hebt gewonnen, uw vonnis in China ten uitvoer laten leggen.

Op grond van de Chinese wet kunt u een vonnis in China niet op eigen initiatief of via een andere instantie ten uitvoer leggen. U moet een Chinese advocaat aanstellen om u te helpen bij het aanvragen bij de Chinese rechtbanken voor erkenning van uw vonnis, en vervolgens voor de Chinese rechtbanken om uw vonnis af te dwingen.

Het gaat om de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in China.

China heeft sinds 2015 een vriendelijkere houding aangenomen ten aanzien van de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in China. Een reeks gerechtelijk beleid, zoals twee BRI-gerelateerde gerechtelijke documenten en gerechtelijke acties zoals de Nanning-verklaring, hebben aangetoond dat Chinese rechtbanken opener en meer bereid zijn om buitenlandse vonnissen dan ooit te erkennen en af ​​te dwingen.

Op basis hiervan is het Chinese Hooggerechtshof (SPC) in 2022 begonnen met het toepassen van nieuwe regels, die zorgen voor transparante en eerlijke praktijken en procedures, waardoor de voorspelbaarheid voor schuldeisers wordt vergroot.

Daarom kunt u met meer vertrouwen overwegen om na 2022 uw vonnissen in China af te dwingen.

 

 

1. Kunnen Laotiaanse vonnissen worden erkend en ten uitvoer gelegd in China?

Ja.

Laotiaanse vonnissen kunnen in China worden erkend en ten uitvoer gelegd.

In overeenstemming met de Chinese wet op de burgerlijke rechtsvordering kunnen buitenlandse vonnissen worden erkend en ten uitvoer gelegd in China, als de zaak onder een van de volgende omstandigheden valt:

I. Het land waar het vonnis is gewezen en China relevante internationale verdragen heeft gesloten of daartoe is toegetreden, of

II. Het land waar het vonnis is gewezen en China hebben een wederkerige relatie tot stand gebracht.

Laos valt onder 'Omstandigheid I' omdat:

(1) Op 25 januari 1999 hebben China en Laos het Verdrag tussen de Volksrepubliek China en de Democratische Volksrepubliek Laos inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken ondertekend协助的条约), dat betrekking heeft op zaken met betrekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen, en trad in werking op 15 december 2001.

(2) Volgens artikel 2 van het Verdrag omvat de reikwijdte van de rechtshulp tussen China en Laos "erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken en arbitrale uitspraken".

2. Hebben China en Laos elkaars oordelen daadwerkelijk erkend en afgedwongen?

China heeft een Laotiaanse uitspraak nog niet erkend of uitgevoerd. Meer specifiek hebben de Chinese rechtbanken op basis van openbaar beschikbare informatie de aanvraag tot erkenning en tenuitvoerlegging van een Laotiaanse uitspraak nog niet aanvaard.

Erkenning en tenuitvoerlegging van Chinese vonnissen in Laos valt ook nog te bezien.

3. Welke Laotiaanse vonnissen kunnen in China worden erkend en ten uitvoer gelegd?

Overeenkomstig de artikelen 2 en 20 van het Verdrag kunnen Laotiaanse civiele vonnissen, het deel betreffende vergoeding van schade of proceskosten in strafrechtelijke vonnissen, en gerechtelijke verzoeningsdocumenten van rechtbanken worden erkend en ten uitvoer gelegd in China.

Bovendien, volgens de Chinese faillissementswet en de nieuwe regels uitgevoerd door het Hooggerechtshof van China in 2022:

  • Faillissementsvonnissen kunnen in China worden erkend en ten uitvoer gelegd.
  • De relevante uitspraken van intellectuele eigendomszaken, oneerlijke concurrentiezaken en antimonopoliezaken worden mogelijk niet erkend en afgedwongen in China vanwege de geografische kenmerken en bijzonderheid daarvan.

4. Als Chinese rechtbanken mijn vonnissen kunnen erkennen en afdwingen, hoe zal de Chinese rechtbank het betreffende vonnis dan toetsen?

Chinese rechtbanken voeren doorgaans geen inhoudelijke toetsing uit op buitenlandse uitspraken. Met andere woorden, Chinese rechtbanken zouden niet onderzoeken of buitenlandse uitspraken fouten bevatten bij het vaststellen van feiten en de toepassing van het recht.

(1) Weigering van erkenning en tenuitvoerlegging

Chinese rechtbanken weigeren de buitenlandse uitspraak van de verzoeker te erkennen onder de volgende omstandigheden, met name als volgt:

i. Het Laotiaanse vonnis is niet van kracht of niet afdwingbaar in overeenstemming met Laotiaanse wetten;

ii. De rechtbanken van de Volksrepubliek China hebben exclusieve jurisdictie over het geschil;

iii. de afwezige partij is niet behoorlijk opgeroepen of de partij die procesbevoegd is, is niet behoorlijk vertegenwoordigd;

iv. Er is een definitieve uitspraak gedaan door de rechtbank van de Volksrepubliek China over een zaak tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp;

v. De Chinese rechtbank behandelt een zaak tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp;

vi. Het vonnis is niet uitvoerbaar in overeenstemming met de Chinese wetgeving;

vii. Erkenning en tenuitvoerlegging van het betrokken vonnis is in strijd met de basisbeginselen van de wetten van de Volksrepubliek China of de soevereiniteit, veiligheid en openbare belangen van de staat; of

viii. Overeenkomstig het Verdrag is de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan niet bevoegd om kennis te nemen van de zaak.

Meer specifiek wordt de Laotiaanse rechtbank op grond van artikel 22 van het Verdrag bevoegd geacht indien:

a) de verweerder heeft op het moment van de indiening van de zaak een woon- of verblijfplaats in Laos;

b) Wanneer de gedaagde wordt gedagvaard voor geschillen die voortvloeien uit zijn commerciële activiteiten, heeft hij een vertegenwoordigingskantoor in Laos;

c) De gedaagde heeft uitdrukkelijk de jurisdictie van de Laotiaanse rechtbank aanvaard;

d) De verweerder verdedigt zich ten gronde van het geschil en maakt geen bezwaar tegen de bevoegdheid;

e) In contractzaken, het contract is ondertekend in Laos, of is of zou moeten worden uitgevoerd in Laos, of het onderwerp van de rechtszaak bevindt zich in Laos;

f) In inbreukzaken vindt de inbreuk of het resultaat plaats in Laos;

g) In alimentatiezaken heeft de schuldeiser een woon- of verblijfplaats in Laos;

h) Het betwiste doelwit is het zakelijke recht van onroerend goed in Laos;

i) In gevallen van erfrecht is de woonplaats of het belangrijkste landgoed van de overledene op het moment van overlijden in Laos; of

j) In gevallen van identiteitsstatus heeft de rechtzoekende een woon- of verblijfplaats in Laos.

Als een Chinese rechtbank op grond van het bovenstaande weigert een buitenlands vonnis te erkennen, zal het een uitspraak doen waarin de erkenning en tenuitvoerlegging van het buitenlandse vonnis wordt geweigerd. Tegen de aldus genomen beslissing kan geen beroep worden aangetekend.

(2) Afwijzing van de aanvraag

Als het buitenlandse vonnis tijdelijk niet voldoet aan de volgende vereisten voor erkenning en tenuitvoerlegging, zal de Chinese rechtbank het verzoek afwijzen. Bijvoorbeeld:

i. China heeft geen relevante internationale of bilaterale verdragen gesloten met het land waar het vonnis is gewezen, en er is geen wederkerige relatie tussen hen;

ii. het buitenlandse vonnis is nog niet in werking getreden;

iii. de door verzoeker ingediende aanvraagdocumenten voldoen nog niet aan de eisen van Chinese rechtbanken.

Als de bovengenoemde omstandigheden niet in uw vonnis worden aangetroffen, zullen de Chinese rechtbanken het vonnis erkennen en ten uitvoer leggen.

5. Wanneer moet ik China verzoeken om erkenning en tenuitvoerlegging van mijn vonnissen?

Als u tegelijkertijd bij Chinese rechtbanken om erkenning van buitenlandse vonnissen of om erkenning en tenuitvoerlegging verzoekt, moet u binnen twee jaar een aanvraag indienen bij Chinese rechtbanken.

De aanvang van de periode van twee jaar kan worden onderverdeeld in de volgende drie situaties:

(1) Indien uw oordeel voorziet in de periode van schuldaflossing, wordt deze gerekend vanaf de laatste dag van die periode;

(2) Als uw oordeel voorziet in de betaling van schulden in fasen, wordt deze geteld vanaf de laatste dag van elke prestatieperiode zoals bepaald;

(3) Indien uw vonnis niet voorziet in een uitvoeringsperiode, wordt deze gerekend vanaf de datum waarop het vonnis van kracht wordt.

Als u alleen om erkenning van uw vonnis bij een Chinese rechtbank verzoekt, zal de Chinese rechtbank een uitspraak doen waarin dit vonnis wordt erkend. Als u daarna een aanvraag wilt indienen bij een Chinese rechtbank om tenuitvoerlegging van dit vonnis, moet u binnen twee jaar een aanvraag indienen bij de Chinese rechtbank. De periode van twee jaar wordt gerekend vanaf de ingangsdatum van de uitspraak van de Chinese rechtbank over de erkenning van deze uitspraak.

6. Bij welke rechtbank in China moet ik een aanvraag indienen voor erkenning en tenuitvoerlegging van mijn vonnis?

U kunt een verzoek indienen bij een Chinese intermediaire rechtbank van de plaats waar de verweerder zich bevindt of waar de tenuitvoerlegging zich bevindt voor erkenning en tenuitvoerlegging.

7. Moet ik de griffierechten betalen om bij de Chinese rechtbanken erkenning en tenuitvoerlegging van mijn vonnis aan te vragen?

Ja.

Voor de erkenning of tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in China is de gemiddelde duur van de procedure 584 dagen, de gerechtskosten niet meer dan 1.35% van het bedrag in controverse of 500 CNY, en de advocaatkosten bedragen gemiddeld 7.6% van het bedrag in controverse.

De medeoprichters van CJO GLOBAL, de heer Guodong Du en mevrouw Meng Yu geanalyseerd de tijd en kosten van de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in China op basis van de zaken die ze hebben verzameld.

Als u de zaak wint, zijn de gerechtskosten voor rekening van de verweerder.

8. Kan ik voorlopige maatregelen vorderen tegen de verweerder?

Ja.

Voorlopige maatregelen worden in China gewoonlijk "bewarende maatregelen" genoemd.

Wat de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen betreft, verwijzen bewarende maatregelen naar bepaalde maatregelen die de rechtbank tegen de verweerder neemt, op verzoek van de verzoeker, in gevallen waarin het moeilijk kan zijn om de toekomstige beslissing ten uitvoer te leggen om redenen die aan de verweerder kunnen worden toegeschreven.

Bewaringsmaatregelen zijn van cruciaal belang in gevallen van tenuitvoerlegging van vonnissen.

In China komt het niet zelden voor dat de schuldenaar zijn schuldvordering ontwijkt. Veel debiteuren zullen hun activa snel overdragen, verbergen, verkopen of beschadigen zodra ze ontdekken dat ze de zaak kunnen verliezen of onderworpen kunnen worden aan executie. Dit verlaagt het vergoedingspercentage aanzienlijk nadat de schuldeiser van het vonnis de zaak wint.

Daarom zullen veel eisers in Chinese civiele rechtszaken onmiddellijk een verzoek indienen bij de rechtbank om bewarende maatregelen te nemen nadat (of zelfs voordat) een vordering is ingesteld, en dit is ook het geval wanneer zij een verzoek indienen bij de rechtbank om de tenuitvoerlegging van het vonnis, met als doel het eigendom te controleren. van de schuldenaar zo spoedig mogelijk.

9. Welk materiaal moet ik indienen als ik bij Chinese rechtbanken een verzoek tot erkenning en tenuitvoerlegging van mijn vonnis indien?

U dient de volgende materialen aan te leveren:

(1) het aanvraagformulier;

(2) Het identiteitsbewijs van de aanvrager of het bedrijfsregistratiecertificaat (indien de aanvrager een rechtspersoon is, moet ook het identiteitsbewijs van de gemachtigde vertegenwoordiger of de persoon die verantwoordelijk is voor de aanvrager worden verstrekt);

(3) de volmacht (machtiging van advocaten om op te treden als ad litem agenten);

(4) De originele uitspraak en een gewaarmerkt afschrift daarvan;

(5) Documenten waaruit blijkt dat het vonnis rechtsgeldig is geworden, tenzij anders vermeld in het vonnis;

(6) Documenten waaruit blijkt dat de in gebreke blijvende partij naar behoren is gedagvaard in geval van een verstekvonnis, tenzij anders vermeld in het vonnis; en

(7) Documenten waaruit blijkt dat een wilsonbekwame persoon behoorlijk is vertegenwoordigd, tenzij anders vermeld in de uitspraak.

Als de bovengenoemde materialen niet in het Chinees zijn, moet u ook de Chinese vertaling van deze materialen aanleveren. Het officiële zegel van het vertaalbureau wordt op de Chinese versie aangebracht. In China accepteren sommige rechtbanken alleen Chinese vertalingen die worden geleverd door bureaus die op hun lijst met vertaalbureaus staan, terwijl andere dat niet doen.

Documenten met betrekking tot identiteiten die buiten China zijn gevormd, moeten worden bekrachtigd door lokale notarissen in het land waar dergelijke documenten zich bevinden en worden gecertificeerd door lokale Chinese consulaten of Chinese ambassades.

10. Wat moet er op het aanvraagformulier staan?

Op het aanvraagformulier dient u een korte omschrijving te geven van de zaak waarvoor u solliciteert. Daarnaast kunt u bij het onderzoek naar de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen ook de belangrijkste punten bespreken waarin Chinese rechtbanken geïnteresseerd zijn. In het algemeen kan de inhoud van het Aanvraagformulier het volgende omvatten:

(1) Een korte opgave van het vonnis, inclusief de naam van de buitenlandse rechtbank, het zaaknummer, de aanvangsdatum van de procedure en de datum van het vonnis;

(2) Kwesties die door Chinese rechtbanken moeten worden afgedwongen;

(3) De prestaties van de verweerder en de handhaving daarvan buiten China;

(4) Het specifieke eigendom van de verweerder dat door Chinese rechtbanken moet worden afgedwongen (wat Chinese rechtbanken kan vergemakkelijken om het eigendom van de verweerder te identificeren dat beschikbaar is voor tenuitvoerlegging);

(5) Bewijzen dat uw land en China internationale verdragen hebben gesloten over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen, of een wederkerige relatie hebben gevormd;

(6) Bewijzen dat het betrokken vonnis valt onder het type buitenlandse vonnissen dat herkenbaar en uitvoerbaar is voor Chinese rechtbanken;

(7) Bewijzen dat de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan bevoegd is over de zaak, en dat Chinese rechtbanken volgens de Chinese wet geen verplichte jurisdictie hebben over de zaak;

(8) Bewijzen dat de oorspronkelijke rechtbank de verweerder redelijkerwijs heeft gedagvaard;

(9) Bewijzen dat de oorspronkelijke uitspraak of uitspraak definitief is, inclusief de redelijke betekening ervan aan de verweerder.

 

 

* * *

Heeft u ondersteuning nodig bij grensoverschrijdende handel en incasso?

Het team van CJO Global kan u China-gerelateerde grensoverschrijdende handelsrisicobeheer- en incassodiensten bieden, waaronder: 
(1) Beslechting van handelsgeschillen
(2) Incasso
(3) Beoordelingen en onderscheidingen collectie
(4)  Faillissement & Herstructurering
(5) Bedrijfsverificatie en due diligence
(6) Opstellen en beoordelen van handelscontracten

Als u onze diensten nodig heeft of uw verhaal wilt delen, kunt u contact opnemen met onze Client Manager Susan Li (susan.li@yuanddu.com).

Als u meer wilt weten over CJO Global, klik dan op hier.

Als u meer wilt weten over de diensten van CJO Global, klik dan op hier.

Als u meer CJO Global-berichten wilt lezen, klikt u op hier.

 

 

Foto door aboodi vesakaran on Unsplash

Medewerkers: Meng Yu 余 萌

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook: