China Justitie Observer

中 司 观察

het EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Hoe de serviceprocedure te herzien bij de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in China: de stem van Chinese rechters

Woe, 11 april 2018
Model: Inzichten
Editor: CJ Observer


 

De serviceprocedure is een van de belangrijkste zaken die door Chinese rechtbanken worden beoordeeld bij de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen. Momenteel is er in China geen specifieke bepaling over hoe de procedure van diensten moet worden herzien. Desalniettemin proberen we de praktijken van Chinese rechtbanken te leren uit relevante besliste zaken. 

Dit bericht is een inleiding op het artikel met de titel "Classificatiebeoordeling van de service in buitenlandse burgerlijke en handelszaken" (论 对外 国民 商 事 案件 程序 程序 的 审查), dat de mening van Chinese rechters weergeeft over het beoordelen van de serviceprocedure in de praktijk. Het artikel werd gepubliceerd in "Wuhan University International Law Review" (武 大 国际法 评论) (jaargang 19, nr. 2, december 2016) door Jiao Xiaoding, rechter aan de Guangdong High People's Court en promovendus aan de School of Rechten, Wuhan University. De paper is een tussenresultaat van het project "Belt and Road Initiative and Legal Cooperation", gefinancierd door de Key Research Institutes of Humanities and Social Sciences, het Chinese Ministerie van Onderwijs.

1. Kenmerken van de heroverweging van de dienstverleningsprocedure bij Chinese rechtbanken

Op 21 mei 2015 haalde de auteur de uitspraken op die waren gepubliceerd op de China Judgments Online met de sleutelzin 'Verzoek tot erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen' als oorzaak van de actie, en verkreeg hij in totaal 274 uitspraken, waarvan er 19 betrekking hadden op de onderdelen zoals de argumenten van de partijen, de feitelijke bevindingen en holdings van de rechtbank. Na analyse van de 19 uitspraken geeft de auteur aan dat de beoordeling van de betekening of kennisgeving door Chinese rechtbanken de volgende kenmerken heeft:

 (1) Verschillende interpretaties van de reikwijdte van de serviceprocedure 

Sommige rechtbanken beoordelen alleen of de betrokken partijen naar behoren op de hoogte zijn gebracht van de procedure, andere kijken alleen of de beslissing naar behoren is betekend en andere beoordelen beide.

 (2) Verdeeldheid over de beoordelingscriteria

Sommige rechtbanken beoordelen de rechtmatigheid van de dienst niet meer zodra de betrokken partijen, of alleen de respondent, bevestigen dat hij / zij naar behoren is bediend. Daarentegen kan volgens sommige rechtbanken de wettigheid van de dienst niet worden vastgesteld zonder ondersteunende documenten, zelfs niet als de verweerder de bovengenoemde erkenning heeft gedaan.

 (3) Dubbelzinnigheid van de beoordelingsgrondslagen

Sommige rechtbanken geven uitdrukkelijk aan dat de toetsingsgrondslag bestaat uit bilaterale verdragen over rechtshulp, terwijl andere, op basis van de wetten van de verzoekende staat, het bewijs van behoorlijke betekening, afgegeven door buitenlandse rechtbanken of andere administratieve autoriteiten, beoordelen.

 (4) Meningsverschillen over de volgorde van beoordeling van service en andere zaken 
Sommige rechtbanken beoordelen tegelijkertijd de doeltreffendheid van een vonnis en de procedure voor de betekening. Andere rechtbanken beoordelen daarentegen niet langer de rechtmatigheid van de dienst wanneer de doeltreffendheid van een vonnis niet kan worden vastgesteld.

2. Rechtsgrondslagen voor Chinese rechtbanken die de serviceprocedure herzien 

Specifieke regels zijn uitgevaardigd door het Chinese Hooggerechtshof (SPC) met betrekking tot de procedure voor herziening van de dienst, zoals de "Bepalingen inzake de procedurele kwesties betreffende de toepassing van Chinese staatsburgers voor de erkenning van buitenlandse echtscheidingsvonnissen" (关于 中国 公民 申请 承认外国 法院 离婚 判决 程序 问题 的 规定) en de on 离婚 判决 问题 的 的 en de 受理 受理 申请 承认 外国 法院 离婚 判决 案件 有关 问题 的 规定). zijn de genoemde bepalingen alleen van toepassing op buitenlandse echtscheidingsvonnissen met betrekking tot de burgerlijke staat van de partijen, en niet op zaken die betrekking hebben op zaken als de verdeling van het vermogen, de kosten van levensonderhoud en de voogdij over kinderen, evenals andere buitenlandse burgerlijke en commerciële uitspraken.

Het CSP publiceerde ook enkele antwoorden op verzoeken van lagere rechtbanken om instructie over bepaalde zaken, om de berechting van soortgelijke volgende zaken voor lokale rechtbanken in het hele land te begeleiden. Onder de antwoorden van het CSP hadden drie zaken betrekking op de kwestie van de dienstprocedure bij de herziening van buitenlandse burgerlijke en handelsvonnissen anders dan echtscheidingsvonnissen met betrekking tot de burgerlijke staat,

 (1) Geval van de aanvraag van het bedrijf CHORVANASLXIZMAT voor erkenning en tenuitvoerlegging van een Oezbeekse burgerlijke beslissing

De zaak werd aanhangig gemaakt bij de Urumqi Intermediate People's Court, die oordeelde dat er een beslissing moest worden genomen tegen de erkenning en tenuitvoerlegging van een Oezbeekse burgerlijke uitspraak. Na instemming van het Hoge Volksgerechtshof van de autonome regio Xinjiang Uygur en de SPC, heeft de Urumqi Intermediate People's Court uiteindelijk een dergelijke uitspraak gedaan tegen erkenning en tenuitvoerlegging.

In overeenstemming met het bilaterale verdrag tussen China en Oezbekistan en de Oezbeekse procedurewet beoordeelde de Urumqi Intermediate People's Court de procedure voor de betekening van het bilaterale verdrag. De rechtbank oordeelde daarom dat de verweerder niet naar behoren is bediend. Bovendien oordeelde de rechtbank dat het vonnis niet in werking is getreden, gezien het feit dat de betekening van het vonnis niet voldeed aan de vereisten met betrekking tot de tijdslimiet en de wijze van dienstverlening waarin de Oezbeekse wetgeving voorziet.

Het Hoge Volksgerechtshof van de autonome regio Xinjiang Uygur oordeelde dat de belangrijkste vraag was of de wijze van dienstverlening geoorloofd is. Volgens de bepalingen inzake diplomatieke of consulaire dienstverlening in het bilaterale verdrag tussen China en Oezbekistan, zal de betekening van de dagvaarding geldig zijn als de verweerder op de juiste wijze van de procedure in kennis is gesteld en zijn verdediging heeft kunnen regelen. Ondertussen was het volgens de Oezbeekse proceswet, aangezien het vonnis niet naar behoren was betekend, niet effectief.

Het CSP was ook van mening dat de betekening van het vonnis niet in overeenstemming was met het bilaterale verdrag en de soevereiniteit van China aantastte, en bevestigde daarom de uitspraak tegen de erkenning en tenuitvoerlegging van het Oezbeekse burgerlijk vonnis.

 (2) Geval van de aanvraag van Hukla Company voor erkenning en tenuitvoerlegging van een Duitse commerciële beslissing

De zaak werd aanhangig gemaakt bij de Beijing No. 2 Intermediate People's Court, die overwoog een uitspraak te doen tegen de erkenning en tenuitvoerlegging van een Duits commercieel vonnis. Na instemming van de Beijing High People's Court en de SPC, heeft de Beijing No. 2 Intermediate People's Court een dergelijke uitspraak gedaan.

In zijn rapport aan de SPC stelde de Hoge Volksrechtbank van Peking dat, gezien het feit dat zowel China als Duitsland het "Haags Verdrag inzake de betekening van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken in het buitenland hebben geratificeerd" (关于 向 国外 送达 民事 或商 事 司法 文书 和 司法 外 文书 公约), dient de toetsing van de betekening van gerechtelijke documenten te geschieden in overeenstemming met de genoemde overeenkomst. Aangezien China bij de toetreding tot de conventie een voorbehoud had gemaakt bij de betekening per post, had de Duitse rechtbank het vonnis op de beklaagde gepost op een manier die onverenigbaar was met de Chinese wet. Dienovereenkomstig heeft het Hooggerechtshof van Peking een uitspraak gedaan tegen de erkenning en tenuitvoerlegging van het Duitse vonnis.

De SPC was het eens met het Hooggerechtshof van Peking en erkende de wijze van betekening door de Duitse rechtbank niet. De SPC oordeelt dat het Duitse vonnis nog niet van kracht was, zodat Hukla Company (de aanvrager) niet in aanmerking kwam om erkenning en tenuitvoerlegging aan te vragen. Het SPC voegde eraan toe dat de verzoeker opnieuw een aanvraag kan indienen voor erkenning en tenuitvoerlegging zodra de beslissing is betekend op een manier die verenigbaar is met de Chinese wetgeving; anders zou een Chinese rechtbank een beslissing moeten nemen om het verzoek af te wijzen, op voorwaarde dat de verzoeker nog steeds aandrong op het verzoek.

 (3) Geval van de aanvraag van Uzprommashimpeks Company voor erkenning en tenuitvoerlegging van een Oezbeekse commerciële beslissing

De zaak werd ingediend bij een Intermediate People's Court van de provincie Zhejiang, die overwoog een uitspraak te doen tegen de erkenning en tenuitvoerlegging van een Oezbeekse commerciële uitspraak. Na instemming van het Zhejiang High People's Court en de SPC heeft het Intermediate People's Court een dergelijke uitspraak gedaan.

De Hoge Volksrechtbank van Zhejiang was van oordeel dat de serviceprocedure moest worden herzien op basis van het bilaterale verdrag tussen China en Oezbekistan inzake gerechtelijke bijstand. Artikel 12 van het genoemde verdrag bepaalt uitdrukkelijk dat betekening per post niet geoorloofd is, en daarom is de betekening per post van het Oezbeekse vonnis in strijd met het verdrag, niettemin stelt het vonnis dat de verweerder legaal is gedagvaard maar niet voor de rechtbank is verschenen. Bijgevolg is de verweerder niet naar behoren betekend in geval van een verstekvonnis.

Het CSP was ook van mening dat de herzieningsgrondslag het bilaterale verdrag tussen China en Oezbekistan is. Meer in het bijzonder wordt bepaald of de afwezige partij wettelijk werd gedagvaard door de wetten van de verzoekende staat. Aangezien in het Oezbeekse vonnis stond dat de verweerder wettelijk werd gedagvaard, is de betekening per post legaal. Betekening per post is echter in strijd met het bilaterale verdrag en schaadt de gerechtelijke soevereiniteit van China. Daarom heeft de SPC een uitspraak gedaan tegen de erkenning en tenuitvoerlegging van het Oezbeekse vonnis. 

CJO's samenvatting van de adviezen van de drie rechtbanken:

Ten eerste, wat betreft de betekening van de dagvaarding, hebben de intermediaire volksrechtbank, de hoge volksrechtbank en de SPC verschillende meningen: de tussenliggende volksrechtbank oordeelde dat de verweerder niet legaal was gedagvaard; de hoge volksrechtbank oordeelde dat verweerder legaal was gedagvaard; en de SPC heeft geen standpunt ingenomen over de vraag of de verweerder rechtsgeldig is gedagvaard.

Ten tweede, met betrekking tot de betekening van het vonnis, oordeelden de drie niveaus van de rechtbanken allemaal dat het vonnis niet naar behoren was betekend, maar zij gebruikten verschillende rechtsgrondslagen: het tussengerechtshof en het hooggerechtshof vertrouwden op de wetten van de verzoekende staat. , terwijl de SPC de dienst heeft herzien op basis van het bilaterale verdrag.

3. Conclusie

De auteur concludeert dat Chinese rechtbanken de neiging hebben om de wettigheid van de betekeningprocedure te beoordelen op basis van de wetten van de verzoekende staat, die in brede zin moeten worden opgevat, dat wil zeggen, met inbegrip van zijn nationale recht en internationale verdragen die door de staat zijn toegetreden. de wetten van de verzoekende staat die beslist of zijn nationale recht of internationale verdragen eerst moeten worden toegepast.

Medewerkers: Guodong Du , Meng Yu 余 萌

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

Hoe Chinese rechters buitenlandse faillissementsvonnissen herkennen

In 2021 oordeelde het Xiamen Maritime Court, op basis van het wederkerigheidsbeginsel, om de beschikking van de High Court of Singapore, die een insolventiefunctionaris aanwees, te erkennen. De voorzieningenrechter deelt zijn visie op wederkerigheidstoetsing bij verzoeken om erkenning van buitenlandse faillissementsvonnissen.

Toepassing van het CISG door Chinese rechtbanken

Een recente studie over de toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen in Chinese rechtbanken biedt een perspectief in hoe Chinese rechtbanken het CISG toepassen en interpreteren.

De staat Washington erkent voor het eerst Chinees vonnis

In 2021 oordeelde het Hooggerechtshof van Washington voor King County om een ​​uitspraak van een lokale rechtbank in Peking te erkennen, wat de eerste keer was voor een rechtbank in de staat Washington, en de zesde keer voor een Amerikaanse rechtbank, om Chinese monetaire uitspraken te erkennen en af ​​te dwingen (Yun Zhang v. Rainbow USA Investments LLC, Zhiwen Yang et al., zaak nr. 20-2-14429-1 SEA).