China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Hooggerechtshoven van China en Singapore ondertekenen overeenkomst inzake erkenning en tenuitvoerlegging van geldvonnissen in handelszaken

Di, 11 september 2018
Categorieën: Insights
Editor: CJ Observer

 

Chinese rechtbanken gaan nog een stap verder in de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken. Op 31 augustus 2018 ondertekenden opperrechter Zhou Qiang (周强), president van het Chinese Hooggerechtshof (SPC), en zijn Singaporese tegenhanger Sundaresh Menon de “Memorandum van richtsnoeren tussen het Hooggerechtshof van de Volksrepubliek China en het Hooggerechtshof van Singapore inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van geldvonnissen in handelszaken”(中华人民共和国 最高人民法院 和 新加坡 共和国 最高法院 关于 承认 与 执行 商 事 案件 金钱 判决 的 指导 备忘录). 

Het memorandum werd ondertekend tijdens de tweede Singapore-China Legal and Judicial Roundtable in Singapore.

1. De inspanningen van SPC

We hebben onze aandacht voortdurend gericht op recente ontwikkelingen van Chinese rechtbanken voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen. De SPC streeft ernaar om Chinese rechtbanken zoveel mogelijk buitenlandse vonnissen te laten erkennen en handhaven. Zoals aangegeven in haar “Agenda voor justitiële interpretaties in 2018” (最高人民法院 2018 年度 司法 解释 立项), is het SPC van plan om in de eerste helft van 2019 een juridische interpretatie in dit verband uit te vaardigen, en vervolgens op basis van deze juridisch bindende instrument, vereist dat lokale rechtbanken op alle landelijke niveaus de criteria voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen versoepelen. 

In feite is het CSP in 2017 begonnen met het opstellen van de bovengenoemde juridische interpretatie en heeft het een aantal seminars georganiseerd voor conceptbespreking. Voor zover wij weten, is deze juridische interpretatie echter nog niet zoals verwacht, aangezien het Permanent Comité van de National People's Congress (NPC) conservatief is over dit onderwerp. De grondgedachte hierachter is dat volgens de SPC's “Regels betreffende het werk van gerechtelijke interpretaties” (《关于 司法 解释 工作 的 规定》), de gerechtelijke interpretaties van de SPC binnen 30 dagen na de datum van de uitgifte, daarom is het beter voor de SPC om vooraf de steun van de NPC Standing Committee te verkrijgen. 

Niettemin, dankzij de speelruimte die de Chinese wet op de burgerlijke rechtsvordering biedt aan Chinese rechtbanken om buitenlandse vonnissen te erkennen en ten uitvoer te leggen, zou het SPC op eigen kracht vooruitgang kunnen boeken, ondanks het ontbreken van de bovengenoemde gerechtelijke interpretatie.

Met de steun van het SPC, Nanjing Intermediate People's Court en Wuhan Intermediate People's Court erkend en ten uitvoer gelegd respectievelijk een Singapore-vonnis en een Amerikaans vonnis op basis van het beginsel van wederkerigheid. Tevens de "Nanning-verklaring"(南宁 声明), goedgekeurd door het 2e China-ASEAN Justice Forum in 2017, was getuige van een nieuwe doorbraak die werd gepromoot door de SPC, namelijk het versoepelen van de criteria voor het wederkerigheidsbeginsel door de instelling van het"vermoedelijke wederkerigheid'.

Dit keer is het memorandum tussen de hoogste rechtscolleges van China en Singapore een andere poging van de SPC. Het is vanuit dit memorandum, hoewel niet bindend, dat we kunnen anticiperen op de toekomstige trends van hoe Chinese rechtbanken buitenlandse uitspraken zouden erkennen en ten uitvoer zouden leggen. 

Beeld

2. De inhoud van het memorandum

Klik voor de volledige tekst van het memorandum hier.

Een vonnis van de rechtbanken van Singapore die in de Volksrepubliek China moet worden erkend en ten uitvoer gelegd, moet aan alle volgende vereisten voldoen:

(a) het vonnis is gewezen door een Singaporese rechtbank, waaronder de Singapore International Commercial Court;

(b) de beslissing moet definitief en definitief zijn in overeenstemming met de Chinese wet;

(c) de rechtbanken van Singapore moeten bevoegd zijn geweest om het onderwerp van het geschil te bepalen in overeenstemming met de Chinese wet;

(d) Chinese rechtbanken zullen de uitspraken van de rechtbanken van Singapore, die zouden neerkomen op de directe of indirecte handhaving van enige buitenlandse strafrechtelijke, inkomsten- of publiekrechtelijke wet, niet erkennen en ten uitvoer leggen, zullen niet worden erkend en ten uitvoer gelegd;

(e) Chinese rechtbanken zullen bepaalde soorten vonnissen van de rechtbanken van Singapore niet erkennen en ten uitvoer leggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot vonnissen met betrekking tot zaken betreffende intellectuele eigendomsrechten, zaken met betrekking tot oneerlijke concurrentie, zaken met een monopolie.

Indien de bovenstaande vereisten tot tevredenheid van de Chinese rechtbank zijn vastgesteld, kan een vonnis van de rechtbanken van Singapore slechts op beperkte gronden worden aangevochten. Die gronden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

(a) het vonnis is in strijd met de basisbeginselen van het recht van de Volksrepubliek China of zal afbreuk doen aan haar soevereiniteit, veiligheid of openbare belangen;

(b) de beslissing is verkregen door bedrog;

(c) de procederende partij was niet naar behoren in kennis gesteld van de gerechtelijke procedure of had geen redelijke kans gekregen om de zaak te verdedigen;

(d) de rechterlijke instantie wordt gevormd door personen met persoonlijke belangen bij de uitkomst van de zaak;

(e) de rechtzoekende zonder handelingsbekwaamheid is niet naar behoren vertegenwoordigd;

(f) het geschil tussen dezelfde procespartijen en over hetzelfde onderwerp is aanhangig bij de Chinese rechtbanken of de Chinese rechtbanken hebben een definitief en onherroepelijk vonnis uitgesproken of uitgesproken, of hebben een definitief en onherroepelijk vonnis van een derde staat erkend of ten uitvoer gelegd, of een arbitraal vonnis.

De Chinese rechtbanken zullen de verdiensten van een oordeel van de rechtbanken van Singapore niet beoordelen. Het vonnis kan niet worden aangevochten omdat het een feitelijke of juridische onjuistheid bevat.

Om een ​​vonnis van de rechtbanken van Singapore voor de Chinese rechtbanken te erkennen en ten uitvoer te leggen, moet de eiser de procedure beginnen door een verzoekschrift in te dienen bij de tussenliggende volksrechtbank in de plaats waar de rechtzoekende onderworpen is aan zijn woonplaats of waar zijn eigendom is. gelegen.

Om een ​​vonnis van de rechtbanken van Singapore voor de Chinese rechtbanken te erkennen en af ​​te dwingen, moet de eiser een aanvraag indienen, evenals de volgende documenten die zijn gewaarmerkt door een notarieel kantoor in Singapore en bevestigd door de Chinese ambassade of het consulaat dat in Singapore is gestationeerd:

(a) een gewaarmerkt afschrift van de beslissing;

(b) documenten waaruit blijkt dat de beslissing niet vatbaar is voor of waartegen beroep is ingesteld, de beroepstermijn is verstreken met betrekking tot de beslissing en dat er geen hangende aanvraag voor een verlenging van de beroepstermijn is, tenzij dat in de beslissing zelf is gespecificeerd;

(c) in het geval van een verstekvonnis, documenten om te bevestigen dat de in gebreke blijvende rechtzoekende rechtsgeldig is gedagvaard, tenzij dat in het vonnis zelf is gespecificeerd;

(d) documenten om te bevestigen dat de procespartij zonder handelingsbekwaamheid naar behoren is vertegenwoordigd, tenzij dat in het vonnis zelf is gespecificeerd.

De aanvraag, het vonnis en de documenten die hierboven zijn vermeld, gaan, indien niet in het Chinees opgesteld, vergezeld van een gecertificeerde vertaling in het Chinees.

De Chinese rechtbanken oordelen over een verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging van een uitspraak van een Singaporese rechtbank in overeenstemming met het nationale recht.

Nadat het vonnis van een rechtbank in Singapore is erkend door een Chinese rechtbank, heeft de rechtzoekende, indien nodig, het recht om gedwongen tenuitvoerlegging aan te vragen. De handhavingsprocedure en de daarop genomen maatregelen vallen onder de wet op de burgerlijke rechtsvordering van de Volksrepubliek China en de daarmee verband houdende juridische interpretaties.

 

Voor meer informatie over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in China kunt u ons downloaden CJO nieuwsbrief vol.1 nr. 1.

 

 

Als u met ons over het bericht wilt praten, of uw mening en suggesties wilt delen, neem dan contact op met mevrouw Meng Yu (meng.yu@chinajusticeobserver.com).

Als u juridische diensten nodig heeft voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen en scheidsrechterlijke uitspraken in China, neem dan contact op met de heer Guodong Du (guodong.du@chinajusticeobserver.com). Du en zijn team van ervaren advocaten staan ​​voor u klaar.

Als u nieuws wilt ontvangen en diepgaande inzichten wilt krijgen in het Chinese rechtssysteem, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrieven (subscribe.chinajusticeobserver.com).

 

Medewerkers: Guodong Du , Meng Yu 余 萌

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

China dwingt voor de derde keer een Frans vonnis af

In 2020 besliste een lokale rechtbank in Peking om een ​​monetair vonnis (ordonnantie) van de handelsrechtbank van Parijs, Frankrijk, te erkennen en ten uitvoer te leggen, wat de derde keer is dat Chinese rechtbanken Franse vonnissen ten uitvoer hebben gelegd.