China Justitie Observer

中 司 观察

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Tijd om de criteria voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse uitspraken in China los te maken

Do 08 maart 2018
Categorieën: Insights
Editor: CJ Observer

 

China hanteert al decennia lang strikte criteria voor de erkenning en tenuitvoerlegging van burgerlijke en handelsvonnissen van een buitenlandse rechtbank, wat resulteerde in een relatief laag percentage van de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen. De situatie zal echter aanzienlijk veranderen.

1. Er worden speciale regels opgesteld om de criteria voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen te versoepelen.

Op 13 juli 2017 hield het Chinese Hooggerechtshof (SPC) een expertmeeting bij het Wuhan University Institute of International Law om een ​​conceptversie van de “Gerechtelijke interpretatie van de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse burgerlijke en handelsvonnissen”(关于 承认 与 执行 外国 法院 民 商 事 判决 的 司法 解释). Tijdens de bijeenkomst stonden verschillende kwesties centraal in de debatten, waaronder het toepassingsgebied, het wederkerigheidsbeginsel, weigeringsgronden en punitieve schadevergoeding, evenals de bevoegdheid van een buitenlandse jurisdictie. Dit is de eerste keer dat we uit openbare bronnen vernemen dat het SPC speciale regels opstelt voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.

Op 26 september 2017 gaf rechter Liu Guixiang (lid van de SPC-arbitragecommissie, voorzitter van het First Circuit Court, Grand Justice van de tweede rang) tijdens het Silk Road (Dunhuang) Forum voor justitiële samenwerking aan dat China op het punt staat het principe van wederkerigheid, om de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken in China te vergemakkelijken. Om dit doel te bereiken, stelt de SPC de “Bepalingen over verschillende kwesties met betrekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse burgerlijke en handelsvonnissen”(关于 承认 和 执行 外国 法院 民 商 事 判决 若干 问题 的 规定). Het ontwerp zou duidelijke normen aangeven voor de toepassing van het wederkerigheidsbeginsel, de transparantie vergroten en de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen vergemakkelijken. Dit betekent dat de SPC voor het eerst een aantal speciale regels die op dit gebied worden opgesteld publiekelijk erkent.

Ondanks verschillen in namen die aan het publiek worden bekendgemaakt, is het zeer waarschijnlijk dat de twee documenten dezelfde zijn. Over het algemeen is het in de juridische interpretatie van dit SPC dat de criteria voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen op het punt staan ​​te versoepelen.

2. Chinese rechtbanken hebben lange tijd strenge criteria gehanteerd bij de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.

Overeenkomstig de wet op de burgerlijke rechtsvordering en de interpretatie ervan, zijn de volgende vijf (5) hoofdcriteria voor Chinese rechtbanken bij het beoordelen van verzoeken om buitenlandse vonnissen te erkennen en ten uitvoer te leggen.

1. Het buitenlandse vonnis dient onherroepelijk en sluitend te zijn.

2. Bij een buitenlands vonnis bij verstek had de afwezige partij behoorlijk moeten worden betekend.

3. Het buitenlandse vonnis wordt niet erkend als ook een Chinese rechtbank over dezelfde zaak een vonnis heeft gewezen.

4. Behalve voor echtscheidingsvonnissen, zijn internationale verdragen die door de VRC zijn gesloten of zijn toegetreden of het wederkerigheidsbeginsel een voorwaarde voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.

5. Het buitenlandse vonnis is niet in tegenspraak met de primaire beginselen van de Chinese wet, staatssoevereiniteit, veiligheid en sociaal en openbaar belang.

Criterium nr. 4 is een kernelement. China heeft inmiddels met slechts 33 landen bilaterale verdragen gesloten voor de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken. Wat betreft landen die uitgebreide handelsbetrekkingen met China hebben, zoals de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk, zijn dergelijke bilaterale verdragen echter nog niet gesloten. Het bestaan ​​van een wederkerige relatie is daarom van cruciaal belang voor de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van een buitenlandse jurisdictie.

In de praktijk stellen Chinese rechtbanken zich restrictief op ten aanzien van het wederkerigheidsbeginsel. In het SPC's "Re the Request for Instruction on Recognising and Tenuitvoerlegging een Japans monetair oordeel" (最高人民法院 关于 我国 人民法院 应 否 承认 和 执行 法院 具有 具有 债权 债务 内容 裁判 的 复函), bevestigde het CSP de gevraagde beslissing van de Chinese rechtbank en oordeelde dat China geen internationaal verdrag had gesloten met Japan over wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken, noch dat het een wederkerige relatie met Japan had opgebouwd. De tenuitvoerlegging van Japanse vonnissen werd daarom geweigerd wegens gebrek aan wederkerigheid. Na het antwoord van het CSP werd deze mening herhaald door lokale rechtbanken in soortgelijke zaken met betrekking tot verzoeken om buitenlandse vonnissen te erkennen en ten uitvoer te leggen.

Er kan dus worden gezegd dat Chinese rechtbanken in de praktijk de benadering van de facto wederkerigheid, die feitelijke precedenten vereist waarin het buitenland eerder Chinese uitspraken heeft erkend en ten uitvoer gelegd.

3. De attitudeveranderingen van de Chinese rechtbanken komen overeen met het Chinese Belt and Road Initiative.

Wat schuilgaat achter de fundamentele verschuiving in de houding van Chinese rechtbanken ten aanzien van de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen, is in overeenstemming met China's “Belt and Road-initiatief”, dwz het “Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road” -initiatief. Om specifieker te zijn, Chinese rechtbanken willen inspelen op de gerechtelijke zorgen en eisen van zowel Chinese als buitenlandse marktspelers, en een solide juridische omgeving creëren voor de bouw van het “Belt and Road-initiatief”.

Overeenkomstig de “Visie en acties voor het gezamenlijk bouwen van de economische gordel Zijderoute en de 21e-eeuwse Maritieme Zijderoute”(推动 共建 丝绸之路 经济 带 和 21 世纪 海上 丝绸之路 的 愿景 与 行动), uitgevaardigd door de Chinese regering in maart 2015, heeft dit 'Belt and Road-initiatief' tot doel 'de connectiviteit van Aziatische, Europese en Afrikaanse continenten en hun aangrenzende zeeën, en zal China in staat stellen zijn openstelling verder uit te breiden en te verdiepen, en zijn wederzijds voordelige samenwerking met landen in Azië, Europa en Afrika en de rest van de wereld te versterken ”.

Dienovereenkomstig bracht het SPC in juni 2015 de "Verschillende adviezen van het Hooggerechtshof over het verlenen van gerechtelijke diensten en waarborgen voor de aanleg van de" Gordel en weg "door de rechtbanken uit" (关于 人民法院 为 "一带 一路" 建设 提供 司法服务 和 保障 的 若干 意见), wat de noodzaak benadrukt om de reikwijdte van internationale gerechtelijke bijstand te verbreden. Met andere woorden: China zal in de eerste plaats meer bilaterale of multilaterale verdragen sluiten over gerechtelijke bijstand, waardoor de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen van rechtbanken uit landen langs de "Belt and Road" wordt vergemakkelijkt; en voor een ander, bij gebreke van dergelijke verdragen, gebaseerd op wederzijdse standpunten in internationale justitiële samenwerking en / of de toezeggingen van de verzoekende staat om wederkerigheid toe te kennen, kunnen Chinese rechtbanken eerst wederkerigheid toekennen, waardoor de vorming van een wederkerige relatie wordt bevorderd.

4. Chinese rechtbanken ondernemen praktische stappen om de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen te bevorderen.

Op 8 juni 2017 heeft de “Nanning-verklaring”(南宁 声明) werd goedgekeurd op het 2e China-ASEAN Justice Forum in Nanning. Artikel 7 van de Nanning-verklaring bepaalt dat de hoogste rechtbanken van de deelnemende landen "zullen overwegen om de passende wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van burgerlijke of handelsvonnissen tussen verschillende jurisdicties te vergemakkelijken"; "Als twee landen niet gebonden zijn door een internationaal verdrag inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse burgerlijke of handelsvonnissen, mogen beide landen, met inachtneming van hun nationale wetgeving, ervan uitgaan dat er wederzijdse betrekkingen bestaan, als het gaat om de gerechtelijke procedure van erkennen of ten uitvoer leggen van dergelijke vonnissen van rechtbanken van het andere land, op voorwaarde dat de rechtbanken van het andere land niet hadden geweigerd dergelijke vonnissen te erkennen of ten uitvoer te leggen op grond van gebrek aan wederkerigheid ”.

As Rechter Zhang Yongjian (Regisseur van de 4e Civil Division van de SPC) erop gewezen, ondanks het feit dat China in de praktijk al lang de facto wederkerigheid heeft aangenomen, stelde de Nanning-verklaring eerst de benadering voor van 'vermoedelijke wederkerigheid' (推定 互惠), dat wil zeggen, veronderstellen dat er sprake is van een wederkerige relatie in afwezigheid van tegenstrijdigheid. bewijsmateriaal, waaruit blijkt dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt op dit gebied. Bovendien gaf Zhang ook aan dat de consensus van "vermoedelijke wederkerigheid", uitgedrukt in artikel 7 van de Nanning-verklaring, een concreet vervolginitiatief is van de "Verschillende adviezen van het Hooggerechtshof over het verlenen van gerechtelijke diensten en waarborgen voor de opbouw van de "Belt and Road" door People's Courts ".

Het jaar 2017 was ook getuige van weer een vooruitgang op dit gebied. Op 12 september ondertekende China de “Haags Verdrag inzake bedingen van forumkeuze”, Een instrument om de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen op internationaal niveau te harmoniseren. Zoals directeur-generaal van het Departement van Verdrag en Recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Xu Hong het uitdrukte, ondertekende China het verdrag om de oplossing van burgerlijke en handelsgeschillen tussen landen langs de "Belt and Road" te vergemakkelijken en om de internationale handel en uitwisseling op dit gebied.

5. Uit recente Chinese zaken blijkt dat de kans groter is dat buitenlandse vonnissen worden erkend en ten uitvoer worden gelegd.

Op 9 december 2016 deed de Intermediate People's Court van Nanjing de uitspraak "(2016) Su 01 Xie Wai Ren No. 3" ((2016) 苏 01 协 外 认 3 号), wat een mijlpaal in de ontwikkeling markeert. Het is de eerste keer dat een Chinese rechtbank een Singapore-vonnis op basis van het wederkerigheidsbeginsel heeft erkend en ten uitvoer gelegd. Onder andere deze casus werd later door de SPC opgenomen als leidende casus in de "Tweede groep van leidende casussen betreffende de aanleg van de" Gordel en weg "(第二 批 涉" 一带 一路 "建设 典型 案例). Het project voor begeleidende zaken is een door SPC geleid systeem, waarin bepaalde uitspraken van Chinese rechtbanken worden geselecteerd en opnieuw worden uitgevaardigd als de facto bindende leidende zaken om de berechting van soortgelijke volgende zaken te begeleiden en de uniforme toepassing van de wet te waarborgen. Het is in dit geval dat de Nanjing Intermediate People's Court oordeelde, "ondanks het ontbreken van een bilateraal verdrag voor wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen tussen de VRC en Singapore, kan een Chinese rechtbank, op basis van het beginsel van wederkerigheid, een Singapore-vonnis erkennen en ten uitvoer leggen. , aangezien het Hooggerechtshof van Singapore eerder een Chinees vonnis ten uitvoer heeft gelegd ”.

Evenzo deed de Wuhan Intermediate People's Court op 30 juni 2017 de uitspraak "(2015) E Wu Han Zhong Min Shang Wai Chu Zi No. 00026" ((2015) 鄂 武汉 中 民 商 外 初 字 第 00026 号), waarbij een vonnis van de Los Angeles Superior Court, Californië, VS wordt erkend en ten uitvoer wordt gelegd. Dit is de eerste keer dat een Chinese rechtbank, op basis van het wederkerigheidsbeginsel, een vonnis van de Amerikaanse rechtbank heeft erkend en ten uitvoer gelegd. De zaak heeft veel aandacht getrokken in China en is verschenen op de website van het SPC, een indicatie van de prioriteiten en zorgen van het SPC. In deze zaak gaf Wuhan Intermediate People's Court aan dat, "ondanks het feit dat er geen bilaterale verdragen of internationale verdragen over wederzijdse erkenning en handhaving zijn gesloten tussen de Verenigde Staten en China", "de eiser heeft vastgesteld dat een Amerikaanse rechtbank eerder heeft erkend en een beslissing van een Chinese rechtbank heeft afgedwongen, bevestigt de rechtbank het bestaan ​​van een wederkerige relatie tussen de twee landen ”, op basis waarvan een Chinese rechtbank een beslissing van een Amerikaanse rechtbank kan afdwingen, op voorwaarde dat aan andere criteria wordt voldaan.

 

Onze tips:

1. Het SPC staat op het punt speciale regels uit te vaardigen voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse burgerlijke en handelsvonnissen. Het is zeer waarschijnlijk dat de regels de benadering van "vermoedelijke wederkerigheid" volgen die wordt voorgesteld in de Nanning-verklaring. Bovendien zijn deze regels waarschijnlijk in overeenstemming met het Haags Verdrag inzake bedingen van forumkeuze. Met andere woorden, dit zal de kans aanzienlijk vergroten dat buitenlandse vonnissen worden erkend en ten uitvoer worden gelegd in China.

2. Gezien het huidige actieve engagement van de SPC, is onze optimistische schatting dat deze regels door de SPC zullen worden uitgegeven, niet lang na maart, wanneer het 13e Nationale Volkscongres (NPC) zijn personeelsbenoeming van de SPC afrondt.

 

3. Zodra deze SPC-regels zijn uitgevaardigd, zullen we duidelijke criteria hebben voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in China. Voor degenen die een definitieve en definitieve buitenlandse uitspraak hebben verkregen, is het tijd om zich voor te bereiden en, indien van toepassing, op de erkenning en tenuitvoerlegging ervan aanvragen bij een Chinese rechtbank.

 

 

 

Als u met ons over de post wilt praten, of uw mening en suggesties wilt delen, neem dan contact op met mevrouw Meng Yu (meng.yu@chinajusticeobserver.com ).

Als u juridische diensten nodig heeft voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen en scheidsrechterlijke uitspraken in China, neem dan contact op met de heer Guodong Du (guodong.du@chinajusticeobserver.com ). Du en zijn team van ervaren advocaten staan ​​voor u klaar.

 

Voor meer informatie over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in China kunt u ons downloaden CJO nieuwsbrief vol.1 nr. 1.

 

 

 

Medewerkers: Guodong Du , Meng Yu 余 萌

Opslaan als PDF

Andere klanten bestelden ook:

China dwingt voor de derde keer een Frans vonnis af

In 2020 besliste een lokale rechtbank in Peking om een ​​monetair vonnis (ordonnantie) van de handelsrechtbank van Parijs, Frankrijk, te erkennen en ten uitvoer te leggen, wat de derde keer is dat Chinese rechtbanken Franse vonnissen ten uitvoer hebben gelegd.