Portaal voor Chinese wetten - CJO

Vind Chinese wetten en officiële openbare documenten in het Engels

EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Burgerlijk Wetboek van China: Boek III-contract (2020)

民法典 第三 编 合同

Soort wetten Wet

Uitgevende instelling Nationaal Volkscongres

Afkondigingsdatum 28 mei 2020

Ingangsdatum Jan 01, 2021

Geldigheidsstatus Geldig

Toepassingsgebied Landelijk

Onderwerp (en) Burgerlijk recht Burgerlijk Wetboek

Editors) CJ Observer Xinzhu Li 李欣 烛

Burgerlijk Wetboek van de Volksrepubliek China
(Aangenomen tijdens de derde zitting van het dertiende Nationale Volkscongres op 28 mei 2020)
Boek drie contracten
Deel een algemene bepalingen
Hoofdstuk I Algemene regels
Artikel 463 Dit boek regelt de burgerrechtelijke betrekkingen die voortvloeien uit overeenkomsten.
Artikel 464 Een overeenkomst is een overeenkomst betreffende het aangaan, wijzigen of beëindigen van een burgerrechtelijke relatie tussen personen van het burgerlijk recht.
Een overeenkomst inzake het aangaan van een huwelijk, adoptie, voogdij of soortgelijke persoonlijke relaties wordt beheerst door de bepalingen van wetten die in dergelijke persoonlijke relaties voorzien; bij gebreke van dergelijke bepalingen, kunnen de bepalingen van dit Boek mutatis mutandis worden toegepast in overeenstemming met de aard van dergelijke overeenkomsten.
Artikel 465 Een contract dat in overeenstemming met de wet tot stand is gekomen, wordt beschermd door de wet.
Een contract dat in overeenstemming met de wet tot stand is gekomen, is alleen juridisch bindend voor de partijen daarbij, tenzij de wet anders bepaalt.
Artikel 466 Indien de partijen een geschil hebben over de interpretatie van een contractclausule, wordt de betekenis van de betwiste clausule bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 142, eerste alinea, van deze Code.
Indien een overeenkomst is opgesteld in twee of meer talen waarvan is overeengekomen dat ze gelijkelijk authentiek zijn, wordt aangenomen dat de woorden en zinnen die in elke tekst worden gebruikt, dezelfde betekenis hebben. Waar de woorden en zinnen die in elke tekst worden gebruikt, inconsistent zijn, zal de interpretatie ervan plaatsvinden in overeenstemming met de gerelateerde clausules, de aard en het doel van het contract, en het beginsel van goede trouw en dergelijke.
Artikel 467 Voor een contract dat niet expliciet is voorzien in deze Code of andere wetten, zullen de Algemene Bepalingen van dit Boek worden toegepast, en de bepalingen in dit Boek en andere wetten betreffende een contract dat het meest lijkt op het genoemde contact, kunnen mutatis worden toegepast. mutandis.
De wetten van de Volksrepubliek China zijn van toepassing op de contracten van een Chinees-buitenlandse equity joint venture, contracten van een Chinees-buitenlandse contractuele joint venture, of contracten van Chinees-buitenlandse samenwerking bij de exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen die moeten worden uitgevoerd binnen het grondgebied van de Volksrepubliek China.
Artikel 468 Op een relatie tussen schuldeiser en schuldenaar die niet uit een overeenkomst voortvloeit, worden de wettelijke bepalingen met betrekking tot dergelijke betrekkingen toegepast; Bij gebreke van dergelijke bepalingen zullen de relevante bepalingen van de Algemene Bepalingen van dit Boek worden toegepast, tenzij ze niet zullen worden toegepast op grond van de aard van de relatie tussen schuldeiser en schuldenaar.
Hoofdstuk II Totstandkoming van contracten
Artikel 469 Partijen kunnen een overeenkomst schriftelijk, mondeling of in andere vormen sluiten. Een geschrift verwijst naar elke vorm die ervoor zorgt dat de inhoud ervan in een tastbare vorm kan worden weergegeven, zoals een schriftelijke overeenkomst, brief, telegram, telex of fax.
Een gegevensbericht in welke vorm dan ook, zoals elektronische gegevensuitwisseling en e-mails, waardoor de inhoud ervan kan worden weergegeven in een tastbare vorm en op elk moment toegankelijk is voor referentie en gebruik, wordt beschouwd als schriftelijk.
Artikel 470 De inhoud van een contract wordt door de partijen overeengekomen en omvat doorgaans de volgende clausules:
(1) naam of aanduiding en woonplaats van elke partij;
(2) objecten;
(3) hoeveelheid;
(4) kwaliteit;
(5) prijs of vergoeding;
(6) tijdsperiode, plaats en wijze van uitvoering;
(7) aansprakelijkheid bij wanbetaling; en
(8) geschillenbeslechting.
Partijen kunnen een contract sluiten met verwijzing naar de verschillende soorten modelcontracten.
Artikel 471 Partijen kunnen een overeenkomst sluiten door middel van een aanbod en aanvaarding of op andere wijze.
Artikel 472 Een aanbod is een uiting van de intentie om een ​​contract met een andere persoon te sluiten, en de wilsuiting moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
(1) de inhoud moet specifiek en definitief zijn; en
(2) daarin wordt aangegeven dat de bieder gebonden is aan zijn wilsuiting bij aanvaarding daarvan door een overtreder.
Artikel 473 Een uitnodiging tot een bod is een manifestatie dat iemand verwacht dat een ander hem een ​​bod doet. Veilingaankondigingen, biedingsaankondigingen, aandelenprospectussen, obligatieprospectussen, fondsprospectussen, commerciële advertenties en promoties, en per post verzonden prijscatalogi en dergelijke, zijn uitnodigingen tot het indienen van aanbiedingen.
Een commerciële advertentie en promotie is een aanbod als de inhoud ervan in overeenstemming is met de voorwaarden voor een aanbieding.
Artikel 474 Het tijdstip waarop een aanbod van kracht wordt, wordt beheerst door de bepalingen van artikel 137 van deze Code.
Artikel 475 Een aanbod kan worden ingetrokken. Op de intrekking van een aanbod zijn de bepalingen van artikel 141 van deze Code van toepassing.
Artikel 476 Een aanbod kan worden herroepen, tenzij onder de volgende omstandigheden:
(1) de aanbieder door opgave van een termijn voor aanvaarding of op enige andere wijze uitdrukkelijk heeft aangegeven dat het aanbod onherroepelijk is; of
(2) de doelrechter heeft redenen om aan te nemen dat het bod onherroepelijk is en de doelrechter heeft redelijke voorbereidingen getroffen om het contract uit te voeren.
Artikel 477 Wanneer een blijk van intentie om een ​​aanbod te herroepen wordt gedaan in een real-time communicatie, zal de inhoud van die bedoeling om een ​​aanbod te herroepen bekend zijn bij de overtreder voordat de overtreder een aanvaarding doet; wanneer een blijk van intentie om een ​​aanbod te herroepen niet wordt gedaan in een realtime communicatie, moet het de doelrechter bereiken voordat de doelwit een aanvaarding doet.
Artikel 478 Een aanbod wordt ongeldig onder een van de volgende omstandigheden:
(1) het bod wordt afgewezen;
(2) het aanbod wordt herroepen in overeenstemming met de wet;
(3) de scheidsrechter accepteert geen acceptatie vóór het verstrijken van de termijn voor acceptatie; of
(4) de doelrechter verandert de inhoud van het aanbod wezenlijk.
Artikel 479 Een aanvaarding is een uiting van de intentie van de doelrechter om een ​​aanbod te aanvaarden.
Artikel 480 Een aanvaarding geschiedt door middel van een kennisgeving, met dien verstande dat een aanvaarding kan geschieden door te handelen volgens de handelsgang van de partijen of zoals aangegeven in het aanbod.
Artikel 481 Een aanvaarding komt de aanbieder binnen de in het aanbod vermelde termijn.
Indien in het aanbod geen termijn voor aanvaarding is vermeld, komt een aanvaarding de aanbieder tot stand overeenkomstig de volgende bepalingen:
(1) indien een aanbod wordt gedaan in een realtime communicatie, zal de aanvaarding onmiddellijk worden gedaan; of
(2) indien een bod niet wordt gedaan in een realtime communicatie, zal de kennisgeving van aanvaarding de bieder binnen een redelijke termijn bereiken.
Artikel 482 Indien een aanbod wordt gedaan door middel van een brief of een telegram, wordt de termijn voor aanvaarding gerekend vanaf de datum vermeld op de brief of de datum waarop het telegram is ingeleverd voor verzending of, indien een dergelijke datum niet is vermeld op de brief, vanaf de verzenddatum die wordt aangegeven door het poststempel van de brief. Wanneer een aanbod wordt gedaan door middel van onmiddellijke communicatie zoals telefoongesprekken, faxen of e-mails, wordt de termijn voor aanvaarding geteld vanaf het moment dat het aanbod de doelrechter bereikt.
Artikel 483 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een aanvaarding van kracht wordt, tenzij in de wet anders is bepaald of tussen partijen is overeengekomen.
Artikel 484 Indien een aanvaarding wordt gedaan door middel van een kennisgeving, wordt het tijdstip waarop de aanvaarding van kracht wordt beheerst door de bepalingen van artikel 137 van deze Code.
Indien een kennisgeving van aanvaarding niet vereist is, wordt de aanvaarding van kracht wanneer een handeling van aanvaarding wordt uitgevoerd volgens de handelswijze van de partijen of zoals aangegeven in het aanbod.
Artikel 485 Een aanvaarding kan worden ingetrokken. De bepalingen van artikel 141 van deze Code zijn van toepassing op de intrekking van een aanvaarding.
Artikel 486 Indien een wederpartij een aanvaarding doet buiten de termijn voor aanvaarding, of indien de aanvaarding plaatsvindt binnen de termijn voor aanvaarding, maar hij de bieder onder normale omstandigheden niet op tijd kan bereiken, vormt een dergelijke aanvaarding een nieuw aanbod, tenzij de bieder tijdig informeert de overtreder dat de acceptatie effectief is.
Artikel 487 Indien een wederpartij binnen de termijn voor aanvaarding een aanvaarding doet en de kennisgeving de bieder onder normale omstandigheden op tijd zou hebben bereikt, maar de bieder om andere redenen na de termijn bereikt, is de aanvaarding van kracht tenzij de bieder tijdig informeert de overtreder dat de acceptatie niet wordt geaccepteerd, aangezien deze de tijdslimiet voor acceptatie overschrijdt.
Artikel 488 De inhoud van een aanvaarding stemt overeen met de inhoud van het aanbod. Wanneer de doelrechter bij de aanvaarding een wezenlijke wijziging van de inhoud van het aanbod voorstelt, vormt dit een nieuw aanbod. Een wijziging met betrekking tot het voorwerp van het contract, de hoeveelheid, kwaliteit, prijs of vergoeding, tijdsperiode van uitvoering, plaats en wijze van uitvoering, verzuimaansprakelijkheid, de methoden van geschillenbeslechting of dergelijke is een wezenlijke wijziging van de inhoud van een aanbod.
Artikel 489 Wanneer een aanvaarding een immateriële wijziging van het aanbod aanbrengt, is de aanvaarding van kracht en wordt de inhoud van het contract zoals gewijzigd door de aanvaarding, tenzij de bieder tijdig bezwaar maakt of het aanbod aangeeft dat een aanvaarding niet mogelijk is. wijzigingen aanbrengen in de inhoud van het aanbod.
Artikel 490 Wanneer de partijen een contract in de vorm van een schriftelijke overeenkomst sluiten, komt het contract tot stand op het moment waarop alle partijen het memorandum ondertekenen, afstempelen of erop zetten. Voorafgaand aan het ondertekenen, afstempelen of aanbrengen van hun vingerafdrukken, waarbij een van de partijen de hoofdverplichting al heeft nagekomen en de andere partij de prestatie heeft aanvaard, komt het contract tot stand op het moment van deze aanvaarding.
Wanneer een contract schriftelijk moet worden gesloten in overeenstemming met wet- of bestuursrechtelijke voorschriften of door de partijen is overeengekomen en de partijen de overeenkomst niet schriftelijk aangaan, als een van de partijen de hoofdverplichting al heeft nagekomen en de andere partij heeft aanvaard de uitvoering, komt het contract tot stand op het moment van deze aanvaarding.
Artikel 491 Wanneer de partijen een contract sluiten in de vorm van een brief, een databericht of iets dergelijks, en een bevestigingsbrief moet worden ondertekend, komt het contract tot stand wanneer de bevestigingsbrief wordt ondertekend.
Indien de informatie over goederen of diensten die door een partij wordt gepubliceerd via een informatienetwerk, zoals internet, voldoet aan de voorwaarden voor een aanbieding, komt, tenzij anders overeengekomen door de partijen, een overeenkomst tot stand op het moment dat de andere partij kiest voor een dergelijk product of dienst. en plaatst de bestelling met succes.
Artikel 492 De plaats waar een aanvaarding van kracht wordt, is de plaats waar het contract tot stand komt.
Wanneer een contract wordt gesloten in de vorm van een databericht, is de hoofdvestiging van de ontvanger de plaats waar het contract tot stand komt, tenzij anders overeengekomen door de partijen; bij gebreke van een hoofdvestiging is de woonplaats van de ontvanger de plaats waar de overeenkomst tot stand komt.
Artikel 493 Wanneer de partijen een contract in de vorm van een contract sluiten, tenzij anders overeengekomen, is de plaats waar het contract definitief wordt ondertekend, gestempeld of vingerafdrukken wordt genomen, de plaats waar het contract wordt gevormd.
Artikel 494 Wanneer de staat een aankooporder of een verplichte toewijzing van de staat afgeeft in overeenstemming met de behoeften zoals noodhulp en rampenbestrijding, voorkoming en bestrijding van pandemieën en dergelijke, sluiten de betrokken personen van het burgerlijk recht een contract in overeenstemming met de rechten en plichten die worden geboden door de relevante wetten en administratieve voorschriften.
Degene die verplicht is een bod uit te brengen overeenkomstig het bepaalde in wet- en regelgeving, doet tijdig een redelijk aanbod.
De partij die een aanvaardingsplicht heeft overeenkomstig de bepalingen van de wet- en regelgeving, zal het redelijke verzoek van de andere partij om een ​​overeenkomst te sluiten niet afwijzen.
Artikel 495 Een inschrijvingsbrief, een orderbrief, een reserveringsbrief en dergelijke, waarin de partijen overeenkomen binnen een bepaalde termijn in de toekomst een contract af te sluiten, vormt een voorlopig contract.
Indien een van de partijen de verplichting om een ​​contract af te sluiten, zoals overeengekomen in het voorlopige contract, niet nakomt, kan de andere partij deze partij verzoeken de aansprakelijkheid voor schending van het voorlopige contract te dragen.
Artikel 496 Een standaardclausule verwijst naar een vooraf door een partij geformuleerde clausule met het oog op herhaald gebruik waarover niet met de andere partij is onderhandeld bij het sluiten van de overeenkomst.
Bij het sluiten van een contract, waarbij een standaardclausule wordt gebruikt, bepaalt de partij die de standaardclausule verstrekt de rechten en plichten van de partijen in overeenstemming met het billijkheidsbeginsel, en vestigt op een redelijke manier de aandacht van de andere partij op de clausule. betreffende de grote belangen en bekommernissen van de andere partij, zoals een clausule die de aansprakelijkheid van de partij die de standaardclausule verstrekt, vrijstelt of verlicht, en op verzoek van de andere partij uitleg geeft over een dergelijke clausule. Indien de partij die de standaardclausule verstrekt, de bovengenoemde verplichting om aandacht te vragen of uitleg te geven niet nakomt, waardoor de andere partij geen aandacht schenkt aan of de clausule met betrekking tot zijn belangrijkste belangen en bekommernissen niet begrijpt, kan de andere partij beweren dat dergelijke clausule maakt geen deel uit van het contract.
Artikel 497 Een standaardclausule is nietig onder de volgende omstandigheden:
(1) het bestaan ​​van een omstandigheid waaronder de clausule nietig is zoals bepaald in sectie 3 van hoofdstuk VI van boek één en artikel 506 van deze code;
(2) de partij die de standaardclausule verstrekt, zichzelf op onredelijke wijze vrijstelt van of ontlast van de aansprakelijkheid, de andere partij zwaarder aansprakelijk stelt of de belangrijkste rechten van de andere partij beperkt; of
(3) de partij die de standaardclausule verstrekt, ontneemt de andere partij zijn belangrijkste rechten.
Artikel 498 Wanneer er een geschil ontstaat over de interpretatie van een standaardclausule, wordt de clausule geïnterpreteerd in overeenstemming met de algemene interpretatie ervan.
Indien er twee of meer interpretaties zijn van een standaardclausule, wordt de clausule geïnterpreteerd op een manier die ongunstig is voor de partij die de standaardclausule verstrekt. Waar een standaardclausule in strijd is met een niet-standaardclausule, prevaleert de niet-standaardclausule.
Artikel 499 Wanneer een beloner door het doen van een openbare aankondiging belooft een beloning te betalen aan iemand die een bepaalde handeling heeft volbracht, kan de persoon die de handeling heeft volbracht de beloner vragen om te betalen.
Artikel 500 Tijdens het sluiten van een overeenkomst is de partij die onder een van de volgende omstandigheden valt en de andere partij schade berokkent, tot schadevergoeding verschuldigd:
(1) onder het mom van het sluiten van een contract, in overleg met kwaadwillende bedoelingen;
(2) het opzettelijk verhullen van materiële feiten of het verstrekken van valse informatie over de sluiting van het contract; of
(3) andere handelingen te stellen die in strijd zijn met het beginsel van goede trouw.
Artikel 501 De partijen mogen de handelsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie die bij het sluiten van een overeenkomst zijn verkregen, niet openbaar maken of oneigenlijk gebruiken, ongeacht of de overeenkomst tot stand is gekomen of niet. De partij die dergelijke handelsgeheimen of informatie openbaar maakt of oneigenlijk gebruikt en daarmee schade toebrengt aan de andere partij, draagt ​​de aansprakelijkheid voor schadevergoeding.
Hoofdstuk III Effect van contracten
Artikel 502 Een overeenkomst die in overeenstemming met de wet tot stand is gekomen, wordt van kracht bij de totstandkoming ervan, tenzij de wet anders bepaalt of door de partijen is overeengekomen.
Indien er wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn die bepalen dat een contract onderworpen is aan de goedkeurings- en andere procedures, moeten die bepalingen worden gevolgd. Indien het niet voltooien van de goedkeurings- of andere procedures de geldigheid van het contract aantast, wordt de geldigheid van de clausules betreffende de uitvoering van een verplichting tot het indienen van een aanvraag tot goedkeuring en dergelijke, en de andere relevante clausules in het contract niet aangetast. . Indien de partij die verplicht is om een ​​goedkeuringsaanvraag of andere procedures in te vullen dit niet doet, kan de andere partij de eerstgenoemde partij verzoeken de aansprakelijkheid voor niet-nakoming van een dergelijke verplichting te dragen.
Indien er wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften zijn die bepalen dat wijziging, overdracht of ontbinding van een contract onderworpen is aan goedkeuringsprocedures of andere procedures, dienen dergelijke bepalingen te worden gevolgd.
Artikel 503 Indien een persoon zonder bevoegdheid een contract sluit in naam van een principaal, en indien de principaal reeds begonnen is met de uitvoering van de contractuele verplichtingen of de prestatie van de andere partij aanvaardt, wordt het contract geacht te zijn bekrachtigd.
Artikel 504 Wanneer de wettelijke vertegenwoordiger van een rechtspersoon of de verantwoordelijke persoon van een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid een ultra vires contract sluit, is een dergelijke handeling van kracht en is het contract bindend voor de rechtspersoon of de organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij de andere partij weet of zou moeten hebben bekend dat de wettelijke vertegenwoordiger of de verantwoordelijke persoon ultra vires handelt.
Artikel 505 Wanneer de partijen een contract sluiten dat buiten hun werkingssfeer valt, wordt de geldigheid van het contract bepaald volgens de bepalingen in afdeling 3 van hoofdstuk VI van boek één van deze Code en dit boek, en wordt het contract niet bepaald als ongeldig uitsluitend omdat het buiten hun bedrijfsactiviteiten valt.
Artikel 506 Een ontlastende clausule in een contract waarbij de aansprakelijkheid voor de volgende handelingen wordt vrijgesteld, is nietig:
(1) het veroorzaken van lichamelijk letsel bij de andere partij; of
(2) opzettelijk of door grove nalatigheid schade toebrengen aan eigendommen van de andere partij.
Artikel 507 Indien een contract niet in werking treedt, nietig is, wordt ingetrokken of beëindigd, wordt de geldigheid van een clausule betreffende geschillenbeslechting niet aangetast.
Artikel 508 De geldigheid van een contract dat niet onder de bepalingen van dit Boek valt, wordt beheerst door de relevante bepalingen in Hoofdstuk VI van Boek Een van deze Code.
Hoofdstuk IV Uitvoering van contracten
Artikel 509 De partijen komen hun respectieve verplichtingen zoals overeengekomen volledig na.
De partijen zullen het beginsel van goede trouw naleven en verplichtingen nakomen, zoals het verzenden van kennisgevingen, het verlenen van assistentie en het bewaren van vertrouwelijkheid in overeenstemming met de aard en het doel van het contract en de gang van zaken.
De partijen vermijden verspilling van hulpbronnen, vervuiling van het milieu of schade aan de ecologie tijdens de uitvoering van het contract.
Artikel 510 Indien de partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud zoals kwaliteit, prijs of vergoeding, of de plaats van uitvoering en dergelijke, of indien de overeenkomst onduidelijk is, kunnen de partijen na de inwerkingtreding van het contract een aanvullende overeenkomst sluiten; indien de partijen geen aanvullende overeenkomst bereiken, wordt die inhoud bepaald aan de hand van de relevante clausules van het contract of de handelswijze.
Artikel 511 Wanneer een overeenkomst tussen de partijen over de inhoud van hun contract onduidelijk is en die inhoud niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van het voorgaande artikel, worden de volgende bepalingen toegepast:
(1) indien de kwaliteitseisen niet duidelijk zijn vastgelegd, wordt het contract uitgevoerd in overeenstemming met een verplichte nationale norm, of een aanbevelende nationale norm bij afwezigheid van een verplichte nationale norm, of de norm van de industrie bij afwezigheid van een aanbevolen nationale norm. Bij gebrek aan nationale of industriële normen, wordt het contract uitgevoerd in overeenstemming met de algemene norm of een specifieke norm die overeenstemt met het doel van het contract.
(2) indien de prijs of vergoeding niet duidelijk is bepaald, wordt het contract uitgevoerd in overeenstemming met de marktprijs in de plaats van uitvoering op het moment dat het contract wordt gesloten. Indien de door de overheid vastgestelde of door de overheid geleide prijs wordt toegepast zoals vereist door de wet, wordt het contract uitgevoerd tegen een dergelijke prijs.
(3) indien de plaats van uitvoering niet duidelijk is bepaald, wordt het contract uitgevoerd op de plaats van de partij die geld ontvangt waar het geld wordt betaald, of, waar onroerend goed moet worden geleverd, op de plaats waar het onroerend goed moet worden afgeleverd. bevindt zich. Voor andere onderwerpen wordt de overeenkomst uitgevoerd op de plaats waar de partij die de verplichting uitvoert zich bevindt.
(4) indien de periode van nakoming niet duidelijk is bepaald, kan de schuldenaar zijn verplichtingen op elk moment nakomen en kan de schuldeiser de schuldenaar verzoeken om te allen tijde te voldoen, op voorwaarde dat hij de schuldenaar de nodige tijd geeft om zich voor te bereiden;
(5) indien de wijze van uitvoering niet duidelijk is bepaald, wordt het contract uitgevoerd op een manier die bevorderlijk is voor de verwezenlijking van het doel van het contract; en
(6) indien de toewijzing van kosten voor de uitvoering niet duidelijk is bepaald, worden de kosten gedragen door de partij die de verplichting uitvoert; wanneer de kosten voor nakoming om de reden van de schuldeiser stijgen, draagt ​​de schuldeiser het verhoogde deel van de kosten.
Artikel 512 Wanneer het voorwerp van een elektronisch contract dat via internet of een ander informatienetwerk is gesloten, de levering van goederen is en de goederen moeten worden geleverd door koeriersdiensten, is het tijdstip van levering het tijdstip waarop de ontvangst van de goederen door de ontvanger wordt bevestigd. Wanneer het doel van het genoemde elektronische contract de levering van diensten is, is de tijd voor het leveren van de dienst de tijd die is vermeld in het automatisch gegenereerde elektronische certificaat of fysieke certificaat. Indien in een dergelijk certificaat geen tijd is vermeld of de daarin vermelde tijd niet in overeenstemming is met de werkelijke tijd voor het verlenen van de dienst, prevaleert de feitelijke tijd voor het verlenen van de dienst.
Wanneer het onderwerp van het genoemde elektronische contract wordt geleverd door middel van online verzending, is het tijdstip van levering het tijdstip waarop het onderwerp van het contract het door de andere partij aangewezen specifieke systeem binnenkomt en kan worden doorzocht en geïdentificeerd.
Indien de partijen bij het genoemde elektronische contract anders overeenkomen over de wijze en het tijdstip van levering van goederen of levering van diensten, zal aan een dergelijke overeenkomst worden voldaan.
Artikel 513 Indien in een contract een door de overheid vastgestelde of door de overheid gestuurde prijs wordt aangenomen en die prijs wordt aangepast binnen de leveringstermijn die in het contract is bepaald, is de contractprijs de prijs zoals aangepast op het moment van levering. Wanneer het materiaal te laat wordt geleverd, is de contractprijs de oorspronkelijke prijs als de prijs stijgt op het moment van levering, of de aangepaste prijs als de prijs daalt op het moment van levering. Indien een vertraagde levering van het onderwerp of een achterstallige betaling plaatsvindt, is de contractprijs de prijs zoals aangepast als de prijs stijgt, of de oorspronkelijke prijs als de prijs daalt.
Artikel 514 Indien een verplichting de betaling van geld is, kan de schuldeiser, tenzij de wet anders bepaalt of door de partijen is overeengekomen, de schuldenaar verzoeken de verbintenis na te komen met de wettige munteenheid van de plaats van werkelijke uitvoering.
Artikel 515 Indien een overeenkomst uit meerdere objecten bestaat en de schuldenaar slechts één ervan hoeft uit te voeren, heeft de schuldenaar het recht om het uit te voeren object te kiezen, tenzij de wet anders bepaalt of door de partijen is overeengekomen, of anderszins wordt bepaald door de handelswijze.
Indien de partij met het recht van keuze de keuze niet maakt binnen de overeengekomen termijn of bij het verstrijken van de uitvoeringstermijn, en nog steeds niet binnen een redelijke termijn na opgave van de keuze de keuze maakt, wordt het keuzerecht verlegd. aan de andere partij.
Artikel 516 Een partij stelt de andere partij onverwijld in kennis van de uitoefening van het keuzerecht, en het voorwerp van de uit te voeren overeenkomst zal worden vastgesteld op het moment dat deze kennisgeving de andere partij bereikt. Het geconstateerde object wordt niet gewijzigd, tenzij de wederpartij anders heeft ingestemd.
Indien een van de ter keuze beschikbare objecten onmogelijk wordt uitgevoerd, zal de partij met het recht van keuze dit object niet tot uitvoering kiezen, tenzij de onmogelijkheid tot uitvoering wordt veroorzaakt door de andere partij.
Artikel 517 Indien er twee of meer schuldeisers zijn, is de zaak deelbaar en heeft elke schuldeiser recht op de vordering in verhouding tot zijn eigen aandeel, dan is de vordering een vordering op aandeel; als er twee of meer schuldenaren zijn, als het goed deelbaar is en elke schuldenaar de verplichting op zich neemt in verhouding tot zijn eigen aandeel, dan is de verplichting een verplichting per aandeel.
Wanneer het moeilijk is om het aandeel te bepalen tussen de schuldeisers met een aandeelvordering of de schuldenaar met een aandeelverplichting, wordt ieder geacht een gelijk aandeel te hebben of op zich te nemen.
Artikel 518 Indien er twee of meer schuldeisers zijn en een of meer schuldeisers de schuldenaar kunnen verzoeken de verplichting na te komen, is hun vordering een hoofdelijke vordering; als er twee of meer debiteuren zijn en de crediteur een of meer van de debiteuren kan verzoeken de volledige verplichting na te komen, is de verplichting een hoofdelijke verplichting.
Een hoofdelijke vordering of een hoofdelijke verplichting wordt bij wet geregeld of door de partijen overeengekomen.
Artikel 519 Wanneer het moeilijk is om het aandeel van de verplichtingen te bepalen tussen de schuldenaren die hoofdelijke verplichtingen aangaan, wordt elke schuldenaar geacht een gelijk deel verschuldigd te zijn.
Een schuldenaar die hoofdelijk aansprakelijk is en die een verplichting heeft aangegaan die hoger is dan zijn eigen aandeel, heeft het recht op inbreng tegen de andere schuldenaren die hoofdelijke verplichtingen op zich nemen voor de omvang van het aandeel dat niet door de andere schuldenaren wordt vervuld, en heeft dienovereenkomstig recht op de rechten van een schuldeiser, mits de belangen van de andere schuldeisers niet worden geschaad. De verdediging van de andere debiteuren die hoofdelijke aansprakelijkheden jegens de crediteur op zich nemen, kunnen tegen een dergelijke debiteur worden ingeroepen.
Indien een schuldenaar die hoofdelijke aansprakelijkheden op zich neemt jegens wie het recht op inbreng wordt gevorderd, niet in staat is het aandeel te vervullen dat hij verplicht is over te nemen, zijn de andere schuldenaren die hoofdelijke aansprakelijkheden aangaan aansprakelijk voor het relevante deel van de verplichting naar basis.
Artikel 520 Indien een van de schuldenaren die hoofdelijke verplichtingen op zich neemt, zijn verplichting heeft nagekomen, zijn verplichting heeft gecompenseerd of het voorwerp van de verplichting in bewaring heeft gesteld, vervalt de verplichting van de andere schuldenaren die jegens de schuldeiser verschuldigd zijn in de overeenkomstige mate, en een dergelijke schuldenaar heeft het recht op inbreng tegen de andere schuldenaren in overeenstemming met de bepalingen van het voorgaande artikel.
Wanneer de verplichting van een van de schuldenaars die hoofdelijke verplichtingen overneemt, wordt voldaan door de schuldeiser, vervalt de verplichting van de andere schuldenaren die hoofdelijke schulden aan de schuldeiser overnemen voor zover het aandeel dat een dergelijke schuldenaar op zich neemt, teniet.
Wanneer de verplichting van een van de schuldenaars die hoofdelijke verplichtingen overneemt, is samengevoegd met de vordering van de schuldeiser die door dezelfde persoon zal worden gehouden, blijft de vordering van de schuldeiser op de andere schuldenaars na aftrek van dat deel van de verplichting hoofdelijk aansprakelijk. bestaan.
Wanneer een schuldeiser vertraging oploopt bij het aanvaarden van de prestatie van een van de schuldenaren die hoofdelijke verplichtingen op zich neemt, treedt een dergelijke vertraging in werking voor de andere schuldenaren die hoofdelijke schulden aangaan.
Artikel 521 Wanneer het moeilijk is om het aandeel te bepalen onder de schuldeisers met hoofdelijke vorderingen, wordt elke schuldeiser geacht een gelijk aandeel te hebben.
Een schuldeiser die de nakoming van een verplichting boven zijn eigen aandeel heeft aanvaard, zal de andere schuldeisers met hem hoofdelijke vorderingen op pro rata basis vergoeden.
De relevante bepalingen over een hoofdelijke verplichting in dit hoofdstuk kunnen mutatis mutandis op een hoofdelijke vordering worden toegepast.
Artikel 522 Indien de partijen overeenkomen dat de schuldenaar de verplichting jegens een derde zal nakomen, indien de schuldenaar de verplichting jegens de derde niet nakomt of de prestatie niet in overeenstemming is met de overeenkomst, is de schuldenaar aansprakelijk jegens de schuldeiser.
Indien wettelijk is bepaald of door de partijen is overeengekomen dat een derde de schuldenaar rechtstreeks kan verzoeken de verplichting jegens hem na te komen, en de derde deze niet binnen een redelijke termijn uitdrukkelijk afwijst, indien de schuldenaar de verplichting jegens de derde of de prestatie niet in overeenstemming is met de overeenkomst, kan de derde de schuldenaar verzoeken in gebreke te blijven. De verweermiddelen die de schuldenaar tegen de schuldeiser heeft, kunnen tegen de derde worden aangevoerd.
Artikel 523 Indien de partijen overeenkomen dat de verplichting door een derde jegens de schuldeiser zal worden nagekomen en de derde de verplichting niet nakomt of de prestatie niet in overeenstemming is met de overeenkomst, is de schuldenaar in gebreke blijven jegens de schuldeiser.
Artikel 524 Indien een schuldenaar een verbintenis niet nakomt en een derde een rechtmatig belang heeft bij de nakoming van de verbintenis, is de derde gerechtigd dit namens de schuldenaar jegens de schuldeiser na te komen, tenzij de verplichting alleen kan worden nagekomen door de schuldenaar op basis van de aard van de verbintenis, zoals overeengekomen tussen partijen, of zoals voorzien in de wet.
Nadat de schuldeiser de nakoming van een dergelijke verplichting door de derde heeft aanvaard, wordt zijn vordering op de schuldenaar overgedragen aan de derde, tenzij anders overeengekomen tussen de schuldenaar en de derde persoon.
Artikel 525 Indien de partijen wederzijdse verplichtingen jegens elkaar hebben en er is een volgorde van uitvoering van de verplichtingen, zullen de partijen de verplichtingen tegelijkertijd nakomen. Elke partij heeft het recht om het verzoek van de andere partij tot nakoming af te wijzen voordat de andere partij presteert. Elke partij heeft het recht het verzoek van de andere partij om de overeenkomstige prestatie af te wijzen indien de prestatie van de andere partij niet beantwoordt aan de overeenkomst.
Artikel 526 Indien de partijen wederzijdse verplichtingen jegens elkaar hebben en er een volgorde van nakoming van de verplichtingen is, heeft de partij die verplicht is tot nakoming de verplichting niet na te komen, het recht om het verzoek tot nakoming af te wijzen. gemaakt door die partij. Indien de prestatie van de eerst presterende partij niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft de later prestatieplichtige partij het recht het verzoek van de eerstgenoemde partij tot nakoming van de desbetreffende verplichting af te wijzen.
Artikel 527 Een partij die verplicht is de verplichting als eerste na te komen, kan zijn prestatie opschorten indien er definitief bewijs is dat de andere partij in een van de volgende situaties verkeert:
(1) de bedrijfsomstandigheden zijn ernstig verslechterd;
(2) het draagt ​​eigendommen over of neemt kapitaal op om schulden te ontduiken;
(3) de goede wil van zijn bedrijf is verloren gegaan; of
(4) er is een andere omstandigheid waaronder het zijn vermogen om de verplichting na te komen heeft verloren of verliest.
Een partij die de prestatie opschort zonder dergelijk definitief bewijs, is aansprakelijk.
Artikel 528 Een partij die de nakoming opschort overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande artikel, stelt de andere partij hiervan tijdig in kennis. De prestatie wordt hervat als de andere partij een passende garantie geeft. Nadat een partij haar prestatie heeft opgeschort, waarbij de andere partij zijn vermogen om de verplichting na te komen niet herstelt en niet binnen een redelijke termijn een passende band verstrekt, wordt dit door zijn handelen als een indicatie beschouwd dat de partij dat niet zal doen. zijn hoofdverplichting nakomen, en de partij die de uitvoering opschort, kan de overeenkomst opzeggen en de andere partij verzoeken in gebreke te blijven.
Artikel 529 Wanneer de nakoming van een verplichting door een schuldenaar moeilijk is geworden omdat de schuldeiser de schuldenaar niet meedeelt dat hij is opgesplitst in twee of meer entiteiten, fuseert met een andere entiteit of zijn woonplaats heeft gewijzigd, kan de schuldenaar de uitvoering opschorten of plaats het onderwerp in escrow.
Artikel 530 Een schuldeiser kan de vervroegde nakoming van de verplichting door de schuldenaar afwijzen, tenzij de vervroegde nakoming de belangen van de schuldeiser niet schaadt.
Alle extra kosten die voor de schuldeiser worden gemaakt als gevolg van de vervroegde nakoming van de verplichting door de schuldenaar, komen voor rekening van de schuldenaar.
Artikel 531 Een schuldeiser kan de gedeeltelijke nakoming van de verplichting door de schuldenaar afwijzen, tenzij de gedeeltelijke nakoming de belangen van de schuldeiser niet schaadt.
Alle extra kosten die voor de schuldeiser worden gemaakt als gevolg van de gedeeltelijke nakoming van de verplichting door de schuldenaar, komen voor rekening van de schuldenaar.
Artikel 532 Nadat een contract van kracht is geworden, zal een partij niet nalaten haar contractuele verplichtingen na te komen op grond van het feit dat de naam van een van de partijen, de naam van de entiteit, de wettelijke vertegenwoordiger, de verantwoordelijke persoon of de persoon die het contract behandelt, is gewijzigd.
Artikel 533 Nadat een contract tot stand is gekomen, waarbij een fundamentele voorwaarde waarop het contract is gesloten aanzienlijk wordt gewijzigd die door de partijen bij het sluiten van het contract niet te voorzien zijn en wat niet een van de commerciële risico's is, indien de voortzetting van de uitvoering van het contract duidelijk is oneerlijk jegens een van de partijen, kan de partij die de nadelige gevolgen ondervindt, opnieuw onderhandelen met de andere partij; indien een dergelijke overeenkomst niet binnen een redelijke termijn kan worden bereikt, kunnen de partijen de volksrechtbank of een arbitrage-instelling verzoeken de overeenkomst te corrigeren of te ontbinden.
De volksrechtbank of een arbitrage-instelling zal het contract corrigeren of ontbinden in overeenstemming met het billijkheidsbeginsel, rekening houdend met de feitelijke omstandigheden van de zaak.
Artikel 534 Indien de partijen voordeel halen uit de overeenkomst om een ​​handeling te plegen die de belangen en openbare belangen van de staat in gevaar brengt, zijn de marktregulerende autoriteit en andere relevante administratieve autoriteiten verantwoordelijk voor het toezicht op en de behandeling ervan in overeenstemming met de bepalingen van de wet- en regelgeving. .
Hoofdstuk V Behoud van contracten
Artikel 535 Wanneer het recht van een schuldenaar jegens een tegenpartij, of een daarmee verband houdend bijkomend recht, niet tegen de tegenpartij is opgeëist vanwege de traagheid van de schuldenaar, en de tenuitvoerlegging van de opeisbare vordering van de schuldeiser hierdoor wordt geschaad, kan de schuldeiser de volksrechtbank verzoeken hem in staat te stellen door subrogatie de vordering van de schuldenaar op de wederpartij van de schuldenaar in eigen naam uit te oefenen, tenzij deze vordering uitsluitend aan de schuldenaar zelf toebehoort.
De reikwijdte van het subrogatierecht is beperkt tot de opeisbare vordering van de schuldeiser. De kosten die de schuldeiser nodig heeft om het recht op subrogatie uit te oefenen, komen voor rekening van de schuldenaar.
Het verweer van de tegenpartij tegen de schuldenaar kan tegen de schuldeiser worden ingebracht.
Artikel 536 Vóór de vervaldatum van de vordering van de schuldeiser, indien er een omstandigheid bestaat waaronder de verjaringstermijn voor de hoofdvordering van de schuldenaar of een daarmee verband houdende bijkomende vordering verstrijkt, of de schuldenaar zijn vordering niet tijdig meldt in een faillissementsprocedure , en de tenuitvoerlegging van de vordering van de schuldeiser daardoor nadelig wordt beïnvloed, kan de schuldeiser door subrogatie de tegenpartij van de schuldenaar verzoeken zijn verplichting jegens de schuldenaar na te komen, de vordering van de schuldenaar bij de curator indienen of andere noodzakelijke handelingen verrichten.
Artikel 537 Wanneer de volksrechtbank bepaalt dat het recht op subrogatie is gevestigd, komt de tegenpartij van de schuldenaar de verplichting jegens de schuldeiser na. Nadat de prestatie door de schuldeiser is aanvaard, worden de overeenkomstige rechten en plichten tussen de schuldeiser en de schuldenaar en die tussen de schuldenaar en de tegenpartij beëindigd. Indien de vordering van de schuldenaar of een daarmee verband houdende vordering op de tegenpartij onderworpen is aan conservatoire of executiemaatregelen, of indien de schuldenaar failliet gaat, wordt deze afgehandeld in overeenstemming met de bepalingen van de relevante wetten.
Artikel 538 Wanneer een schuldenaar kosteloos over zijn eigendomsrechten en belangen beschikt door af te zien van zijn vorderingen, af te zien van de zekerheid voor zijn vorderingen, of zijn eigendommen zonder tegenprestatie over te dragen, en dergelijke, of door opzettelijk de termijn van de vervulling van zijn opeisbare vordering te verlengen, en de de tenuitvoerlegging van de vordering van de schuldeiser wordt dus nadelig beïnvloed, kan de schuldeiser de volksrechtbank verzoeken de handeling van de schuldenaar in te trekken.
Artikel 539 Wanneer een schuldenaar zijn eigendommen overdraagt ​​tegen een duidelijk onredelijk lage prijs, andermans eigendommen afneemt of zekerheid stelt voor een andere verplichting tegen een duidelijk onredelijk hoge prijs, en de tenuitvoerlegging van de vordering van de schuldeiser hierdoor wordt geschaad, kan de schuldeiser de volksrechtbank om de handeling van de schuldenaar in te trekken als de tegenpartij van de schuldenaar een dergelijke omstandigheid kent of had moeten weten.
Artikel 540 De reikwijdte van het herroepingsrecht is beperkt tot de vordering van de schuldeiser. De kosten die de schuldeiser nodig heeft om het herroepingsrecht uit te oefenen, komen voor rekening van de schuldenaar.
Artikel 541 Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend binnen een jaar na de datum waarop de schuldeiser de reden voor de herroeping kent of behoorde te kennen. Het herroepingsrecht vervalt indien een schuldeiser dit recht niet uitoefent binnen vijf jaar na de datum waarop de handeling van de schuldenaar plaatsvindt.
Artikel 542 Indien een handeling van de schuldenaar die de tenuitvoerlegging van de vordering van de schuldeiser nadelig beïnvloedt, wordt ingetrokken, heeft die handeling geen rechtsgevolgen ab initio.
Hoofdstuk VI Wijziging en toewijzing van contracten
Artikel 543 De partijen kunnen het contract in overleg en in overleg wijzigen.
Artikel 544 Wanneer de inhoud van het contract dat de partijen overeenkomen te wijzigen, niet duidelijk is, wordt aangenomen dat het contract niet is gewijzigd.
Artikel 545 Een schuldeiser kan zijn vordering geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen, met dien verstande dat:
(1) een vordering is vanwege de aard ervan niet overdraagbaar;
(2) een vordering is niet overdraagbaar zoals overeengekomen door de partijen; of
(3) een claim is niet overdraagbaar in overeenstemming met de wet.
Indien de partijen overeenkomen dat een niet-geldelijke vordering niet mag worden overgedragen, zal een dergelijke overeenkomst niet worden ingeroepen tegen een bonafide derde persoon. Indien de partijen overeenkomen dat een geldvordering niet mag worden overgedragen, kan een dergelijke overeenkomst niet tegen een derde worden ingediend.
Artikel 546 Wanneer een schuldeiser zijn vordering overdraagt ​​maar de schuldenaar daarvan niet in kennis stelt, is de cessie niet van kracht tegen de schuldenaar.
De kennisgeving van de cessie van een vordering kan niet worden herroepen, tenzij de cessionaris daarmee instemt.
Artikel 547 Wanneer een schuldeiser zijn vordering overdraagt, verwerft de cessionaris het accessoire recht dat op de schuldvordering betrekking heeft, tenzij het accessoire recht uitsluitend aan de schuldeiser toebehoort.
Het niet registreren van de overdracht van het accessoire recht of het niet veranderen van het bezit ervan heeft geen invloed op de verwerving van het accessoire recht door de rechtverkrijgende.
Artikel 548 Nadat een schuldenaar een kennisgeving van cessie van een vordering heeft ontvangen, kunnen de verweermiddelen van de schuldenaar tegen de cedent tegen de cessionaris worden ingeroepen.
Artikel 549 Een schuldenaar kan onder elk van de volgende omstandigheden verrekening eisen tegen de cessionaris:
(1) wanneer de schuldenaar de kennisgeving van cessie van een vordering ontvangt, heeft de schuldenaar een vordering op de cedent die opeisbaar wordt vóór of tegelijkertijd met de vervaldatum van de overgedragen vordering; of
(2) de vordering van de schuldenaar en de overgedragen vordering worden gegenereerd op basis van hetzelfde contract.
Artikel 550 De kosten van de prestatie verhoogd door de cessie van een claim komen ten laste van de cedent.
Artikel 551 Wanneer een schuldenaar zijn verplichting geheel of gedeeltelijk aan een derde delegeert, is de toestemming van de schuldeiser vereist.
De schuldenaar of de derde persoon kan de schuldeiser vragen om binnen een redelijke termijn zijn toestemming te geven. Indien de schuldeiser geen indicatie geeft, wordt deze geacht geen toestemming te hebben gegeven.
Artikel 552 Wanneer een derde persoon met de schuldenaar instemt om zich bij de verplichting aan te sluiten en de schuldeiser daarvan in kennis stelt, of een derde persoon de schuldeiser aangeeft bereid te zijn zich bij de verplichting aan te sluiten, indien de schuldeiser niet binnen een redelijke termijn uitdrukkelijk een afwijzing doet na verloop van tijd kan de schuldeiser de derde verzoeken om de hoofdelijke verplichting met de schuldenaar op zich te nemen voor zover de verplichting de derde persoon bereid is te aanvaarden.
Artikel 553 Wanneer een schuldenaar zijn verplichting delegeert, kan de nieuwe schuldenaar de oorspronkelijke schuldenaar tegen de schuldeiser verdedigen; indien de oorspronkelijke schuldenaar een vordering op de schuldeiser heeft, kan de nieuwe schuldenaar geen verrekening op de schuldeiser vorderen.
Artikel 554 Wanneer een schuldenaar zijn verplichting delegeert, neemt de nieuwe schuldenaar de nevenverplichting met betrekking tot de hoofdverplichting over, tenzij de nevenverplichting uitsluitend toebehoort aan de oorspronkelijke schuldenaar.
Artikel 555 Een partij kan zijn rechten cederen en zijn verplichtingen uit een overeenkomst delegeren aan een derde met toestemming van de andere partij.
Artikel 556 Wanneer de rechten en verplichtingen uit een contract samen worden overgedragen en gedelegeerd, zijn de bepalingen inzake cessie van vorderingen en delegatie van verplichtingen van toepassing.
Hoofdstuk VII Beëindiging van rechten en verplichtingen uit hoofde van een contract
Artikel 557 Een claim of verplichting wordt beëindigd onder elk van de volgende omstandigheden:
(1) de verplichting is nagekomen;
(2) de verplichtingen worden met elkaar verrekend;
(3) de schuldenaar heeft het onderwerp in bewaring gegeven in overeenstemming met de wet;
(4) de schuldeiser heeft de verplichting vrijgesteld;
(5) de vordering en verplichting worden samengevoegd tot dezelfde persoon; of
(6) elke andere omstandigheid waaronder de overeenkomst van de partijen wordt beëindigd zoals bepaald in de wet of overeengekomen door de partijen.
De relatie van rechten en verplichtingen uit een contract wordt beëindigd bij ontbinding van het contract.
Artikel 558 Nadat de vorderingen en verplichtingen van de partijen zijn beëindigd, zullen de partijen, in overeenstemming met het beginsel van goede trouw en dergelijke, verplichtingen nakomen zoals het verzenden van een kennisgeving, het verlenen van assistentie, het bewaren van vertrouwelijkheid en het ophalen van de gebruikte items volgens de cursus. van handelen.
Artikel 559 Bij beëindiging van een vordering en een verplichting vervalt gelijktijdig een recht dat bij de vordering hoort, tenzij in de wet anders is bepaald of door de partijen is overeengekomen.
Artikel 560 Wanneer een schuldenaar aan een schuldeiser meerdere soortgelijke verplichtingen verschuldigd is en de prestatie van de schuldenaar niet voldoende is om aan alle verplichtingen te voldoen, wijst de schuldenaar bij het nakomen van de nakoming aan welke verplichting moet worden nagekomen, tenzij anders overeengekomen door de feesten.
Indien de schuldenaar een dergelijke aanwijzing niet doet, wordt eerst aan de verschuldigde verplichting voldaan. Indien alle verplichtingen verschuldigd zijn, wordt de verplichting die niet is gedekt of met de minste zekerheid wordt nagekomen, in eerste instantie uitgevoerd. Indien geen van de verplichtingen is gewaarborgd of de verplichtingen evenzeer zijn verzekerd, wordt eerst de verplichting waarmee de schuldenaar de zwaarste last draagt, nagekomen. Bij dezelfde lasten worden de verplichtingen uitgevoerd in de volgorde van hun vervaldata. Bij dezelfde vervaldata worden de verplichtingen op pro rata basis nagekomen.
Artikel 561 Naast het nakomen van de hoofdverplichting moet een schuldenaar aan de schuldeiser rente en andere kosten betalen die verband houden met de uitvoering van de verplichting. Indien de betaling niet voldoende is om aan alle verplichtingen te voldoen, zal hij, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, de verplichting uitvoeren in overeenstemming met de volgende volgorde:
(1) de relevante kosten die de schuldeiser heeft gemaakt om zijn vordering af te dwingen;
(2) de belangen; en
(3) de belangrijkste verplichting.
Artikel 562 Partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg ontbinden.
De partijen kunnen de redenen voor ontbinding van het contract door een partij overeenkomen. Wanneer er een reden tot ontbinding van het contract ontstaat, kan de partij met het recht op ontbinding het contract ontbinden.
Artikel 563 De partijen kunnen het contract onder elk van de volgende omstandigheden ontbinden:
(1) het doel van een contract kan niet worden bereikt als gevolg van overmacht;
(2) vóór het verstrijken van de uitvoeringstermijn, een van de partijen uitdrukkelijk uitdrukt of aangeeft door zijn handeling dat hij de hoofdverplichting niet zal nakomen;
(3) een van de partijen vertraagt ​​zijn nakoming van de hoofdverplichting en slaagt er nog steeds niet in binnen een redelijke termijn nadat hij is geëist;
(4) een van de partijen vertraagt ​​de uitvoering van de verplichting of heeft anderszins in strijd met het contract gehandeld, waardoor het doel van het contract niet kan worden bereikt; of
(5) elke andere omstandigheid zoals voorzien door de wet.
Voor een overeenkomst waarbij de schuldenaar verplicht is een verbintenis voor onbepaalde tijd ononderbroken na te komen, kunnen de partijen daarbij de overeenkomst te allen tijde ontbinden, mits de andere partij hiervan binnen een redelijke termijn in kennis wordt gesteld.
Artikel 564 Indien de wet voorziet in een termijn voor de uitoefening van het recht om de overeenkomst te ontbinden of door de partijen is overeengekomen, vervalt dat recht indien de partijen dat recht na het verstrijken van de termijn niet hebben uitgeoefend.
Indien de wet niet voorziet in een termijn voor de uitoefening van het recht om de overeenkomst te herroepen of door de partijen is overeengekomen, vervalt een dergelijk recht indien de partij met het recht op ontbinding dit recht niet uitoefent binnen een jaar nadat hij het weet of had moeten hebben de oorzaken van ontbinding bekend zijn, dan wel binnen redelijke termijn na vordering door de wederpartij.
Artikel 565 Indien een van de partijen verzoekt om ontbinding van de overeenkomst in overeenstemming met de wet, wordt de andere partij hiervan op de hoogte gesteld. Het contract wordt ontbonden op het moment dat de kennisgeving de andere partij bereikt, of, indien in de kennisgeving staat dat het contract automatisch wordt ontbonden indien de schuldenaar zijn verplichting niet binnen een bepaalde termijn nakomt, wordt het contract ontbonden wanneer de de schuldenaar de verplichting niet nakomt na het verstrijken van een dergelijke gespecificeerde periode. Indien de andere partij bezwaren heeft tegen de ontbinding van het contract, kan elke partij de volksrechtbank of een arbitrage-instelling verzoeken de geldigheid van de ontbinding vast te stellen.
Indien een van de partijen, zonder de andere partij hiervan in kennis te stellen, verzoekt om ontbinding van het contract door rechtstreeks een rechtszaak aan te spannen of arbitrage aan te vragen in overeenstemming met de wet, en de volksrechtbank of de arbitrage-instelling dit verzoek bevestigt, wordt het contract ontbonden wanneer een een kopie van de klacht of de sollicitatiebrief voor arbitrage wordt aan de andere partij betekend.
Artikel 566 Nadat een overeenkomst is ontbonden en de verplichtingen nog niet zijn nagekomen, stopt de uitvoering; indien de verplichtingen reeds zijn nagekomen, kunnen de partijen, rekening houdend met de prestatiestatus en de aard van het contract, verzoeken om het herstel in de oorspronkelijke staat of om andere genomen herstelmaatregelen, en hebben zij het recht om compensatie voor verliezen te verzoeken.
Wanneer een contract wordt ontbonden als gevolg van een verzuim, kan de partij met het recht om het contract te ontbinden, de in gebreke blijvende partij verzoeken de aansprakelijkheid voor verzuim te dragen, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
Nadat het hoofdcontract is ontbonden, is een zekerheidsverschaffer nog steeds verplicht om de aansprakelijkheid van de schuldenaar te verzekeren, tenzij anders overeengekomen in het zekerheidscontract.
Artikel 567 Beëindiging van de relatie van rechten en plichten uit een contract heeft geen invloed op de geldigheid van de contractclausules inzake afwikkeling en liquidatie.
Artikel 568 Indien de partijen wederzijds verplichtingen jegens elkaar verschuldigd zijn en het onderwerp van de verplichtingen van dezelfde soort en kwaliteit is, kan elke partij zijn verplichting verrekenen met de opeisbare verplichting van de andere partij, tenzij de verplichting krachtens de wet niet kan worden gecompenseerd. van de aard van de verplichtingen, of in overeenstemming met de afspraken tussen partijen of de wettelijke bepalingen.
Een partij die aanspraak maakt op verrekening, stelt de andere partij hiervan in kennis. De kennisgeving wordt van kracht wanneer deze de andere partij bereikt. Aan de verrekening mogen geen voorwaarden of tijdslimieten worden verbonden.
Artikel 569 Indien de partijen wederzijds verplichtingen jegens elkaar verschuldigd zijn en het onderwerp van de verplichtingen niet van dezelfde soort of kwaliteit is, kunnen de verplichtingen ook worden gecompenseerd na instemming van de partijen door middel van overleg.
Artikel 570 Wanneer het moeilijk is om een ​​verplichting na te komen onder een van de volgende omstandigheden, kan een schuldenaar het onderwerp in bewaring geven:
(1) de schuldeiser weigert de prestatie zonder rechtvaardige koers te aanvaarden;
(2) de schuldeiser kan niet worden gevonden;
(3) de schuldeiser overlijdt terwijl zijn erfgenamen of vermogensbeheerder niet is bepaald, of de schuldeiser verliest zijn bekwaamheid om civielrechtelijke rechtshandelingen te verrichten zonder dat er een voogd is vastgesteld; of
(4) elke andere omstandigheid zoals voorzien door de wet.
Als het onderwerp niet geschikt is om in bewaring te worden gegeven of de kosten daarvoor te hoog zijn, kan de schuldenaar het onderwerp verkopen via een veiling of verkoop en de aldus verkregen opbrengst in bewaring geven in overeenstemming met de wet.
Artikel 571 Een onderwerp of de opbrengst die is verkregen uit een veiling of verkoop van het onderwerp wordt in bewaring gegeven wanneer de schuldenaar het onderwerp of de opbrengst daarvan aan het escrow-bureau levert in overeenstemming met de wet.
Indien een onderwerp of de opbrengst ervan in escrow is geplaatst, wordt de schuldenaar geacht het onderwerp in die mate te hebben geleverd.
Artikel 572 Nadat een onderwerp in bewaring is gegeven, stelt de schuldenaar de schuldeiser of de erfgenaam, de vermogensbeheerder, de voogd of de bewaarder van de schuldeiser onmiddellijk op de hoogte van zijn eigendommen.
Artikel 573 Nadat een onderwerp in bewaring is gegeven, wordt het risico van vernietiging, beschadiging of verlies ervan gedragen door de schuldeiser. Gedurende de periode dat het onderwerp in escrow is geplaatst, komt de opgebouwde opbrengst van het onderwerp toe aan de schuldeiser. De aldus gemaakte kosten komen voor rekening van de schuldeiser.
Artikel 574 De schuldeiser kan het in bewaring gestelde onderwerp te allen tijde innen, behalve dat wanneer de schuldeiser een verschuldigde verplichting jegens de schuldenaar verschuldigd is, het bewaarnemingskantoor het verzoek van de schuldeiser om deze te innen afwijst voordat de schuldeiser een dergelijke verplichting nakomt of daarvoor zekerheid stelt.
Het recht van de schuldeiser om het in escrow geplaatste materiaal te innen, vervalt indien dit recht niet wordt uitgeoefend binnen vijf jaar vanaf de datum waarop het materiaal aan het escrow-bureau is geleverd, en een dergelijk materiaal zal aan de staat worden geschrapt na kosten van het escrow-bureau. worden afgetrokken. Wanneer een schuldeiser echter zijn verschuldigde verplichting jegens de schuldenaar niet nakomt, of wanneer de schuldeiser afziet van zijn recht om het in bewaring gestelde onderwerp schriftelijk bij het escrow-bureau te innen, heeft de schuldenaar het recht om het onderwerp na betaling terug te nemen. de kosten van het escrow-bureau.
Artikel 575 Indien een schuldeiser een deel of alle verplichtingen van de schuldenaar vrijstelt, worden de vorderingen en verplichtingen geheel of gedeeltelijk beëindigd, tenzij de schuldenaar binnen een redelijke termijn bezwaar maakt.
Artikel 576 Wanneer een vordering en een verplichting worden samengevoegd tot eenzelfde persoon, worden de vordering en de verplichting beëindigd, tenzij de belangen van een derde hierdoor worden geschaad.
Hoofdstuk VIII Aansprakelijkheid bij verzuim
Artikel 577 Indien een partij zijn contractuele verplichting niet nakomt of zijn prestatie niet in overeenstemming is met de overeenkomst, is hij aansprakelijk voor wanbetaling, zoals het blijven nakomen van zijn verplichtingen, het nemen van herstelmaatregelen of het vergoeden van verliezen.
Artikel 578 Wanneer een partij expliciet uitdrukt of aangeeft door zijn daad dat hij zijn contractuele verplichting niet zal nakomen, kan de andere partij de eerstgenoemde partij verzoeken om voor het verstrijken van de termijn van uitvoering aansprakelijk te worden gesteld.
Artikel 579 Indien een partij de prijs, beloning, huur of rente niet betaalt of een andere geldelijke verplichting niet nakomt, kan de andere partij om een ​​dergelijke betaling of prestatie verzoeken.
Artikel 580 Indien een partij een niet-geldelijke verplichting niet nakomt of zijn prestatie niet in overeenstemming is met de overeenkomst, kan de andere partij om een ​​dergelijke prestatie verzoeken, tenzij:
(1) de uitvoering is ofwel de jure ofwel de facto onmogelijk;
(2) het voorwerp van de verplichting is niet geschikt voor een verplichte prestatie of de kosten voor de prestatie zijn te hoog; of
(3) de schuldeiser vraagt ​​niet binnen een redelijke termijn om nakoming.
Wanneer een van de situaties gespecificeerd in de vorige paragraaf bestaat zodat het doel van het contract niet kan worden bereikt, kan de volksrechtbank of een arbitrage-instelling de contractuele relatie van rechten en verplichtingen op verzoek van een partij beëindigen, maar de standaardaansprakelijkheid blijft bestaan. gedragen worden zonder te worden beïnvloed.
Artikel 581 Indien een partij zijn verplichting niet nakomt of zijn prestatie niet in overeenstemming is met de overeenkomst, kan de andere partij, indien de verplichting niet wordt nagekomen op grond van de aard van de verplichting, deze partij verzoeken de kosten van een plaatsvervanger te dragen. optreden door een derde persoon.
Artikel 582 Indien de prestatie niet in overeenstemming is met de overeenkomst, wordt de aansprakelijkheid voor verzuim gedragen overeenkomstig het contract tussen de partijen. Indien de aansprakelijkheid bij verzuim niet is bepaald of niet duidelijk is bepaald in het contract, en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, kan de benadeelde partij, op grond van de aard van het object en volgens de de omvang van de schade, de wederpartij redelijkerwijs verzoeken de verzuimaansprakelijkheid te dragen, zoals herstel, overdoen, vervanging, teruggave van het object, verlaging van prijs of vergoeding en dergelijke.
Artikel 583 Indien een partij zijn contractuele verplichting niet nakomt of zijn prestatie niet in overeenstemming is met de overeenkomst, is hij gehouden tot schadevergoeding indien de andere partij, nadat hij aan zijn verplichting heeft voldaan of herstelmaatregelen heeft genomen, alsnog schade lijdt.
Artikel 584 Indien een partij zijn contractuele verplichting niet nakomt of zijn prestatie niet in overeenstemming is met de overeenkomst, zodat de andere partij verlies lijdt, is het bedrag van de schadevergoeding gelijk aan het verlies veroorzaakt door de contractbreuk, met inbegrip van de voordelen die naar verwachting zullen worden behaald. worden verkregen indien het contract was uitgevoerd, behalve dat het niet hoger mag zijn dan het verlies dat kan worden veroorzaakt door de inbreuk die de inbreukmakende partij voorziet of had moeten voorzien op het moment van het sluiten van het contract.
Artikel 585 De partijen kunnen overeenkomen dat, bij in gebreke blijven van een partij, een bepaald bedrag aan schadevergoeding aan de andere partij zal worden betaald, afhankelijk van de omstandigheid van de inbreuk, of de partijen kunnen overeenstemming bereiken over de methode voor het berekenen van de vergoeding voor geleden verliezen. van de bres.
Indien de overeengekomen schadevergoeding lager is dan de veroorzaakte schade, kan de volksrechtbank of een arbitrage-instelling op verzoek van een partij het bedrag verhogen. Wanneer de overeengekomen schadevergoeding buitensporig hoger is dan de veroorzaakte schade, kan de volksrechtbank of een arbitrage-instelling op verzoek van een partij een passende vermindering aanbrengen.
Indien de partijen overeenstemming bereiken over de vastgestelde schadevergoeding wegens vertraagde uitvoering, zal de overtredende partij de verplichting blijven nakomen na betaling van de vastgestelde schadevergoeding.
Artikel 586 De partijen kunnen overeenkomen dat de ene partij ernstig geld stort bij de andere partij om zijn vordering veilig te stellen. Een contract voor ernstige geldstorting wordt van kracht bij de daadwerkelijke levering van het serieuze geld.
Het bedrag van het seriegeld zal door de partijen worden overeengekomen, behalve dat het niet meer mag bedragen dan 20% van de waarde van het voorwerp van het hoofdcontract, en elk buitensporig deel heeft niet het effect als seriegeld. Indien het daadwerkelijk geleverde bedrag meer of minder is dan het overeengekomen bedrag, wordt het overeengekomen bedrag van het bedrijfsgeld geacht te zijn gewijzigd.
Artikel 587 Nadat een schuldenaar aan zijn verplichting heeft voldaan, wordt het onderpand als deel van de prijs berekend of terugbetaald. Wanneer een partij die het onderpand betaalt, zijn verplichting niet of niet nakomt in overeenstemming met de overeenkomst, zodat het doel van het contract niet kan worden bereikt, heeft hij niet het recht om teruggave van het onderpand te vragen. Indien een partij die het onderpand ontvangt, zijn verplichting niet of niet nakomt in overeenstemming met de overeenkomst, zodat het doel van het contract niet kan worden bereikt, moet hij tweemaal het bedrag van het onderpand aan de andere partij terugbetalen.
Artikel 588 Wanneer de partijen het eens zijn over zowel een schadevergoeding als een seriegeld, kan de andere partij, wanneer een partij in gebreke blijft, ervoor kiezen om ofwel de clausule over de schadevergoeding of de clausule over de serieuze som toe te passen.
Wanneer het seriegeld niet voldoende is om de verliezen te compenseren die zijn veroorzaakt door het in gebreke blijven van een partij, kan de andere partij een vergoeding vragen voor de verliezen die hoger zijn dan het bedrag van het seriegeld.
Artikel 589 Wanneer een schuldenaar zijn verplichting nakomt in overeenstemming met de overeenkomst en de schuldeiser weigert de prestatie zonder geldige reden te aanvaarden, kan de schuldenaar de schuldeiser verzoeken om eventuele extra kosten te vergoeden.
De schuldenaar hoeft geen rente te betalen voor de periode van vertraging in de acceptatie door de schuldeiser.
Artikel 590 Indien een partij door overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is hij geheel of gedeeltelijk van aansprakelijkheid vrijgesteld in overeenstemming met de gevolgen van de overmacht, tenzij de wet anders bepaalt. De partij die door overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, zal de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen om de schade die de andere partij kan lijden te beperken en zal de overmacht binnen een redelijke termijn aantonen.
Indien de overmacht zich voordoet nadat een partij in de uitvoering is vertraagd, is de aansprakelijkheid voor verzuim van die partij niet vrijgesteld.
Artikel 591 Na het in gebreke blijven van een partij neemt de andere partij passende maatregelen om verdere schade te voorkomen. Indien het verlies wordt verergerd doordat er geen passende maatregelen zijn genomen, wordt geen vergoeding gevraagd voor het verergerde deel van de verliezen.
De redelijke kosten die een partij heeft gemaakt om verergering van de schade te voorkomen, komen voor rekening van de overtredende partij.
Artikel 592 Ingeval beide partijen in gebreke blijven, draagt ​​elk een overeenkomstige aansprakelijkheid.
Wanneer het in gebreke blijven van de ene partij schade veroorzaakt aan de andere partij, en de fout van de andere partij bijdraagt ​​aan het ontstaan ​​van een dergelijk verlies, kan het bedrag van de schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt.
Artikel 593 Een partij die een contract schendt vanwege een reden van een derde, is in overeenstemming met de wet aansprakelijk jegens de andere partij. Het geschil tussen de overtredende partij en de derde persoon zal worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet of hun overeenkomst.
Artikel 594 De verjaringstermijn voor het aanspannen van een rechtszaak of het aanvragen van arbitrage over een geschil dat voortvloeit uit een contract voor internationale verkoop van goederen en een contract voor de import en export van technologie is vier jaar.
Deel twee typische contracten
Hoofdstuk IX Verkoopcontracten
Artikel 595 Een verkoopovereenkomst is een overeenkomst waarbij een verkoper zijn eigendom van het onderwerp overdraagt ​​aan een koper die de prijs in ruil daarvoor betaalt.
Artikel 596 Een verkoopcontract bevat over het algemeen clausules die de naam, hoeveelheid, kwaliteit en prijs van het onderwerp, de tijdsperiode, plaats en methode van uitvoering, de verpakking, de norm en methoden voor inspectie, de wijze van afwikkeling, de taal die in het contract wordt gebruikt, de geldigheid daarvan en dergelijke.
Artikel 597 Als de eigendom van een onderwerp niet kan worden overgedragen omdat de verkoper het recht op beschikking niet verkrijgt, kan de koper het contract ontbinden en de verkoper verzoeken om in gebreke te blijven.
Indien er wetten of administratieve voorschriften zijn die de overdracht van een onderwerp verbieden of beperken, worden dergelijke bepalingen gevolgd.
Artikel 598 Een verkoper komt zijn verplichting na om het materiaal of de documenten voor het in ontvangst nemen daarvan af te leveren en de eigendom van het materiaal aan de koper over te dragen.
Artikel 599 Een verkoper levert de relevante certificaten en informatie, anders dan de documenten voor het in ontvangst nemen van het materiaal, aan de koper in overeenstemming met het contract of de handelswijze.
Artikel 600 Indien een te verkopen zaak intellectuele eigendomsrechten inhoudt, komen de intellectuele eigendomsrechten daarvan niet toe aan de koper, tenzij in de wet anders is bepaald of door partijen is overeengekomen.
Artikel 601 Een verkoper levert het onderwerp op een tijdstip zoals overeengekomen in het contract. Indien in het contract een leveringstermijn is bepaald, mag de verkoper het voorwerp op elk moment binnen die termijn leveren.
Artikel 602 Indien de partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de leveringstermijn of de overeenkomst onduidelijk is, worden de bepalingen van artikel 510 en artikel 4, vierde lid, van deze Code toegepast.
Artikel 603 Een verkoper levert het materiaal op de overeengekomen plaats van levering.
Indien er tussen de partijen geen overeenstemming is over de plaats van levering of de overeenkomst onduidelijk is, en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, worden de volgende bepalingen toegepast:
(1) wanneer het materiaal moet worden vervoerd, stuurt de verkoper het naar de eerste vervoerder voor levering aan de koper; en
(2) indien het onderwerp niet hoeft te worden vervoerd en de verkoper en de koper de locatie van het onderwerp kennen bij het sluiten van het contract, zal de verkoper het onderwerp op de genoemde locatie afleveren; als de locatie van het onderwerp onbekend is, zal de verkoper het onderwerp afleveren op de plaats van vestiging van de verkoper op het moment dat het contract wordt gesloten.
Artikel 604 De risico's van vernietiging, beschadiging of verlies van het materiaal zijn voor rekening van de verkoper voorafgaand aan de levering en door de koper na de levering, tenzij in de wet anders is bepaald of tussen partijen is overeengekomen.
Artikel 605 Indien een materiaal om redenen van de koper niet binnen de overeengekomen termijn wordt geleverd, draagt ​​de koper het risico van vernietiging, beschadiging of verlies van het materiaal vanaf het moment dat hij de overeenkomst schendt.
Artikel 606 Indien een verkoper onderweg een voorwerp verkoopt dat voor transport naar een vervoerder is verzonden, tenzij anders bepaald door de partijen, zijn de risico's van vernietiging, beschadiging of verlies van het voorwerp vanaf dat moment voor rekening van de koper. wanneer het contract wordt gevormd.
Artikel 607 Een koper draagt ​​het risico van vernietiging, beschadiging of verlies van het materiaal wanneer de verkoper het materiaal naar de door de koper aangewezen plaats heeft vervoerd en in overeenstemming met de overeenkomst aan de vervoerder heeft afgeleverd.
Indien er geen overeenkomst is tussen de partijen over de plaats van levering of de overeenkomst onduidelijk is, indien het onderwerp moet worden vervoerd overeenkomstig artikel 1, tweede alinea, sub (603), van deze Code, draagt ​​de koper het risico. van vernietiging, beschadiging of verlies van het materiaal wanneer de verkoper het materiaal voor transport naar de eerste vervoerder verzendt.
Artikel 608 Indien een verkoper het onderwerp op de plaats van levering heeft geplaatst in overeenstemming met de overeenkomst of de bepalingen van artikel 2, tweede alinea, tweede alinea, van deze Code, indien de koper er niet in slaagt de levering ervan in gebreke te nemen, de risico's van vernietiging, beschadiging of verlies van het materiaal zijn voor rekening van de koper vanaf het moment dat de koper in gebreke blijft.
Artikel 609 Het verzuim van een verkoper om de documenten en informatie over het onderwerp af te leveren in overeenstemming met de overeenkomst, heeft geen invloed op de verschuiving van de risico's van vernietiging, beschadiging of verlies van het onderwerp.
Artikel 610 Als een onderwerp niet aan de kwaliteitseisen voldoet, zodat het doel van het contract niet kan worden bereikt, kan de koper weigeren het onderwerp te aanvaarden of het contract ontbinden. Indien de koper weigert het onderwerp te aanvaarden of het contract te ontbinden, zijn de risico's van vernietiging, beschadiging of verlies van het onderwerp voor rekening van de verkoper.
Artikel 611 Wanneer de prestatie van een verkoper niet in overeenstemming is met de overeenkomst, heeft de aanvaarding van de risico's van vernietiging, beschadiging of verlies van het materiaal door de koper geen invloed op het recht van de koper om de verkoper te verzoeken zijn aansprakelijkheid voor verzuim te dragen.
Artikel 612 Een verkoper heeft de verplichting te garanderen dat geen derde enig recht heeft op het geleverde materiaal, tenzij de wet anders bepaalt.
Artikel 613 Wanneer de koper op het moment dat een overeenkomst wordt gesloten, weet of had moeten weten dat een derde recht heeft op het voorwerp van de overeenkomst, neemt de verkoper de in het voorgaande artikel bepaalde verplichting niet op zich.
Artikel 614 Indien een koper definitief bewijs heeft om te bewijzen dat een derde recht heeft op het onderwerp, kan hij de betaling daarvoor opschorten, tenzij de verkoper een passende borgtocht heeft verstrekt.
Artikel 615 Een verkoper levert de materie op conform de door partijen overeengekomen kwaliteitseisen. Indien de verkoper kwaliteitsspecificaties van het onderwerp verstrekt, moet het geleverde materiaal voldoen aan de gespecificeerde kwaliteitseisen.
Artikel 616 Indien er geen overeenstemming is tussen de partijen over de kwaliteitseisen van het onderwerp of de overeenkomst onduidelijk is, indien de kwaliteitseisen niet kunnen worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, de bepalingen van Subparagraaf (1) van Artikel 511 van deze Code wordt toegepast.
Artikel 617 Indien een door de verkoper geleverd materiaal niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de koper de verkoper verzoeken om in gebreke te blijven overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 582 tot 584 van deze Code.
Artikel 618 Indien de partijen overeenkomen om de aansprakelijkheid van de verkoper voor de gebreken van het voorwerp te verlichten of vrij te stellen, als de verkoper, opzettelijk of door grove nalatigheid, nalaat de koper te informeren over het gebrek van het voorwerp, heeft hij niet het recht om aanspraak te maken op vermindering of vrijstelling van de aansprakelijkheid.
Artikel 619 Een verkoper levert het materiaal af volgens de verpakkingswijze zoals overeengekomen in het contract. Indien er geen overeenstemming is tussen de partijen over de verpakkingsmethode of de overeenkomst onduidelijk is en indien de verpakkingsmethode niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, zal het materiaal op algemene wijze worden verpakt, of, in het ontbreken van een algemene manier, op een manier die voldoende is om het onderwerp te beschermen en bevorderlijk is voor het besparen van hulpbronnen en de bescherming van het ecologische milieu.
Artikel 620 Nadat een koper het onderwerp heeft ontvangen, dient hij het binnen de afgesproken termijn ter inzage te geven. Indien er geen afgesproken keuringstermijn is overeengekomen, zal de koper deze tijdig inspecteren.
Artikel 621 Indien partijen een inspectieperiode zijn overeengekomen, zal de koper binnen de inspectieperiode de verkoper op de hoogte stellen van enige afwijking van de zaak met de overeengekomen hoeveelheid of kwaliteit. Als de verkoper niet op de hoogte is gesteld vanwege de traagheid van de koper, wordt het onderwerp geacht in overeenstemming te zijn met de overeengekomen hoeveelheid of kwaliteit.
Indien partijen geen inspectieperiode zijn overeengekomen, zal de koper de verkoper binnen een redelijke termijn nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of had moeten ontdekken, op de hoogte stellen van elke afwijking van het onderwerp met de overeengekomen hoeveelheid of kwaliteit. Indien de koper nalaat de verkoper op de hoogte te stellen binnen een redelijke termijn of binnen twee jaar nadat hij het onderwerp in ontvangst heeft genomen, wordt het onderwerp geacht in overeenstemming te zijn met de overeengekomen hoeveelheid of kwaliteit, behalve wanneer er sprake is van een garantieperiode waarbinnen de kwaliteit van de materie gegarandeerd is, geldt de garantieperiode.
Indien een verkoper weet of behoorde te weten dat het geleverde materiaal niet aan de overeenkomst beantwoordt, is de koper niet onderworpen aan de termijn voor kennisgeving zoals bepaald in de vorige twee leden.
Artikel 622 Wanneer een door de partijen overeengekomen inspectieperiode buitensporig kort is en het voor de koper vanwege de aard van het onderwerp en in overeenstemming met de gang van zaken moeilijk is om binnen een dergelijke termijn een uitgebreide inspectie uit te voeren. termijn wordt slechts beschouwd als een termijn voor de koper om bezwaar te maken tegen de octrooifouten van het onderwerp.
Indien een overeengekomen termijn voor inspectie of een garantieperiode voor kwaliteitsgarantie korter is dan de termijn voorzien door de relevante wet- en bestuursrechtelijke voorschriften, prevaleert deze laatste.
Artikel 623 Indien partijen geen keuringstermijn zijn overeengekomen, en de koper een afleveringsbon, bevestigingsbrief of soortgelijk document heeft ondertekend waarop de hoeveelheid, het model en de specificaties van het onderwerp zijn vermeld, wordt de koper verondersteld de hoeveelheid en de patentgebreken van het onderwerp te hebben geïnspecteerd, tenzij er voldoende bewijs is om een ​​dergelijk vermoeden ongedaan te maken.
Artikel 624 Indien een verkoper een zaak aan een derde levert volgens de instructies van de koper, en de keuringsstandaard die tussen de verkoper en de koper is overeengekomen niet overeenstemt met die overeengekomen tussen de koper en de derde, wordt de overeengekomen keuringsstandaard overeengekomen. tussen de verkoper en de koper prevaleert.
Artikel 625 Indien, in overeenstemming met de bepalingen van wet- en bestuursrechtelijke voorschriften of zoals overeengekomen door de partijen, het materiaal wordt gerecycled na het verstrijken van de geldige levensduur, is de verkoper verplicht het materiaal zelf te recyclen of door een geautoriseerde derde persoon.
Artikel 626 Een koper zal betalen in overeenstemming met het overeengekomen bedrag en de wijze van betaling. indien er geen overeenstemming is tussen de partijen over het bedrag van de prijs of de wijze van betaling, of de overeenkomst onduidelijk is, worden de bepalingen van artikel 510 en de leden (2) en (5) van artikel 511 van deze Code toegepast.
Artikel 627 De koper betaalt op de in het contract overeengekomen plaats. Indien er geen overeenkomst is tussen de partijen over de plaats van betaling, of de overeenkomst onduidelijk is, en indien de plaats niet kan worden bepaald in overeenstemming met de bepalingen van artikel 510 van deze Code, dient de koper de betaling te doen op de plaats van vestiging van de verkoper. , behalve dat de betaling zal worden gedaan op de plaats waar het onderwerp of het document voor het in ontvangst nemen daarvan wordt afgeleverd, indien de betaling afhankelijk is van de aflevering van het onderwerp.
Artikel 628 De koper dient te betalen op het in de overeenkomst overeengekomen tijdstip. Indien er tussen de partijen geen overeenstemming is over het tijdstip van betaling, of de overeenkomst onduidelijk is, en indien het tijdstip van betaling niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, dient de koper de betaling op hetzelfde moment te doen als hij. ontvangt het onderwerp of het document voor het in ontvangst nemen ervan.
Artikel 629 Wanneer het bedrag van het door een verkoper geleverde materiaal het overeengekomen bedrag overschrijdt, kan de koper het buitensporige deel accepteren of weigeren te accepteren. Als de koper het buitensporige deel accepteert, betaalt hij ervoor tegen de in het contract overeengekomen prijs. Indien de koper het overtollige deel weigert te aanvaarden, zal hij de verkoper hiervan tijdig op de hoogte stellen.
Artikel 630 Alle opbrengsten van het onderwerp vóór levering zijn eigendom van de verkoper en alle opbrengsten van het onderwerp na levering zijn eigendom van de koper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 631 Indien een contract wordt ontbonden omdat het hoofdonderwerp niet in overeenstemming is met de overeengekomen vereisten, zal het effect van de ontbinding van kracht zijn ten opzichte van het bijkomende onderwerp. Wanneer een contract wordt ontbonden omdat het aanvullende onderwerp niet in overeenstemming is met de overeengekomen vereisten, zal het effect van de ontbinding van kracht zijn ten opzichte van het hoofdonderwerp.
Artikel 632 Wanneer het voorwerp van een contract uit verschillende onderwerpen bestaat en een ervan niet voldoet aan de eisen die in het contract zijn overeengekomen, kan de koper het deel van het contract dat met dat onderwerp verband houdt, ontbinden. Wanneer de scheiding van het genoemde onderwerp van de andere onderwerpen echter de waarde van het onderwerp van het contract aanzienlijk schaadt, kan de koper het contract ontbinden in verband met de meerdere betrokken onderwerpen.
Artikel 633 Wanneer het onderwerp in termijnen moet worden geleverd, als een verkoper een partij van de onderwerpen niet levert, of het perceel heeft geleverd op een manier die niet in overeenstemming is met de overeenkomst, zodat het doel van het contract in verband met het genoemde kavel niet kan worden gerealiseerd, kan de koper het deel van het contract in verband met het genoemde kavel ontbinden.
Als een verkoper een kavel van de onderwerpen niet levert, of het kavel niet in overeenstemming met de overeenkomst heeft geleverd, zodat de volgende levering van de resterende kavels het doel van het contract niet kan bereiken, kan de koper het onderdeel ontbinden. van het contract in verband met het genoemde perceel en de overige percelen.
Als een koper een deel van het contract heeft ontbonden in verband met een perceel van de onderwerpen, en het perceel en een ander perceel onderling afhankelijk zijn van elkaar, kan de koper het contract ontbinden met betrekking tot alle percelen, ongeacht of ze geleverd of niet.
Artikel 634 Indien een koper op afbetaling niet betaalt en het onbetaalde bedrag een vijfde van de totale prijs bereikt, kan de verkoper, indien de koper nog steeds niet binnen een redelijke termijn na aanmaning betaalt, het verschuldigde termijnbedrag betalen. de koper verzoeken het totale bedrag te betalen, anders kan hij het contract ontbinden.
De verkoper die het contract opzegt, kan de koper vragen een vergoeding te betalen voor het gebruik van het onderwerp.
Artikel 635 De partijen bij een verkoop per monster verzegelen het monster en kunnen de kwaliteit ervan specificeren. Het materiaal dat door de verkoper wordt geleverd, moet qua kwaliteit identiek zijn aan het monster en zijn specificaties.
Artikel 636 Wanneer een koper bij een verkoop per monster niet op de hoogte is van de verborgen gebreken van het monster, zelfs als het geleverde materiaal identiek is aan het monster, zal de kwaliteit van het door de verkoper geleverde materiaal nog steeds voldoen aan de algemene norm voor hetzelfde materiaal. categorie goederen.
Artikel 637 De partijen bij een verkoop op proefgebruik kunnen een periode overeenkomen voor het proefgebruik van de stof. Indien er tussen de partijen geen overeenstemming is over de periode voor proefgebruik of de overeenkomst onduidelijk is, en indien de periode voor proefgebruik niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, wordt deze bepaald door de verkoper.
Artikel 638 Een koper bij een verkoop op proefgebruik kan het materiaal kopen of weigeren te kopen binnen de termijn voor proefgebruik. Indien de koper na het verstrijken van de proefperiode geen indicatie geeft om het al dan niet te kopen, wordt de koper geacht het materiaal te hebben gekocht.
Indien een koper bij een verkoop op proef gebruik binnen de termijn voor proefgebruik reeds een gedeeltelijke betaling heeft verricht of heeft verkocht, verhuurd, een zekerheidsbelang in de zaak heeft gecreëerd, wordt de koper geacht met afname te hebben ingestemd.
Artikel 639 Als er geen overeenkomst is tussen de partijen bij een verkoop op proefgebruik over de vergoeding voor het gebruik van het onderwerp, of als de overeenkomst onduidelijk is, heeft de verkoper niet het recht de koper te vragen om een ​​dergelijke vergoeding te betalen.
Artikel 640 De risico's van vernietiging, beschadiging of verlies van het materiaal worden gedragen door de verkoper binnen de termijn voor het proefgebruik.
Artikel 641 De partijen kunnen in een verkoopcontract overeenkomen dat de verkoper de eigendom van het materiaal behoudt als de koper de prijs niet betaalt of andere verplichtingen niet nakomt.
De eigendom van het onderwerp dat door een verkoper wordt behouden, zonder te zijn geregistreerd, kan niet worden ingeroepen tegen een bonafide derde.
Artikel 642 Wanneer de partijen overeenkomen dat de verkoper de eigendom van het onderwerp van het contract behoudt, heeft de verkoper het recht om het onderwerp terug te nemen als de koper onder een van de volgende omstandigheden valt, tenzij anders overeengekomen door de partijen. dergelijke eigendom wordt overgedragen en verliezen worden aldus toegebracht aan de verkoper:
(1) de koper betaalt niet in overeenstemming met het contract en betaalt deze niet binnen een redelijke termijn nadat hierom is geëist;
(2) de koper voldoet niet aan de specifieke voorwaarden in overeenstemming met het contract; of
(3) de koper verkoopt, verpandt of anderszins op ongepaste wijze beschikt over het onderwerp.
De verkoper kan met de koper onderhandelen om het onderwerp terug te nemen. Indien een dergelijke onderhandeling mislukt, kunnen de procedures voor de handhaving van veiligheidsbelangen mutatis mutandis worden toegepast.
Artikel 643 Nadat een verkoper het onderwerp heeft teruggenomen in overeenstemming met de eerste alinea van het voorgaande artikel, kan de koper verzoeken om het onderwerp terug te kopen als hij de oorzaak wegneemt voor het terughalen van het onderwerp door de verkoper binnen een redelijke overeengekomen aflossingsperiode. door de partijen of ingesteld door de verkoper.
Als een koper het onderwerp niet binnen de aflossingsperiode terugbetaalt, kan de verkoper het onderwerp tegen een redelijke prijs aan een derde verkopen. Na aftrek van de verkoopopbrengst van het door de koper niet betaalde bedrag en de nodige kosten, wordt het eventuele saldo aan de koper geretourneerd; indien de verkoopopbrengst onvoldoende is om het onbetaalde bedrag en de overige noodzakelijke kosten te dekken, komt het tekort voor rekening van de koper.
Artikel 644 De rechten en plichten van de partijen bij een verkoop door middel van bieden, evenals de procedures voor het bieden, worden beheerst door de bepalingen van de relevante wetten en administratieve voorschriften.
Artikel 645 De rechten en plichten van de partijen bij een veiling, evenals de procedures van de veiling, worden beheerst door de bepalingen van de relevante wetten en administratieve voorschriften.
Artikel 646 Wanneer er wettelijke bepalingen zijn die van toepassing zijn op andere niet-kosteloze contracten, worden die bepalingen gevolgd. Bij gebreke van een dergelijke bepaling worden de relevante bepalingen over verkoopcontracten mutatis mutandis toegepast.
Artikel 647 Indien de partijen overeenkomen de eigendom van het materiaal door ruilhandel over te dragen, worden de relevante bepalingen inzake verkoopovereenkomsten mutatis mutandis toegepast.
Hoofdstuk X Contracten voor levering en verbruik van elektriciteit, water, gas of warmte
Artikel 648 Een overeenkomst voor levering en verbruik van elektriciteit is een overeenkomst waarbij een leverancier elektriciteit levert aan de consument die de prijs daarvoor betaalt.
Een leverancier die elektriciteit aan het publiek levert, weigert een redelijk verzoek van een consument om een ​​overeenkomst te sluiten niet.
Artikel 649 Een contract voor de levering en het verbruik van elektriciteit bevat doorgaans clausules die de wijze, kwaliteit en tijd van de levering, het volume, het adres en de aard van het verbruik, de meetmethode, de prijs, de afrekeningsmethode van elektriciteitstarieven specificeren, de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van elektriciteitsvoorziening en verbruiksvoorzieningen en dergelijke.
Artikel 650 De plaats van uitvoering van een overeenkomst voor levering en verbruik van elektriciteit wordt tussen partijen overeengekomen; indien er geen overeenkomst tussen partijen is of de overeenkomst onduidelijk is, is de plaats van afbakening van de eigendomsrechten in de elektriciteitsvoorzieningsinstallaties de plaats van uitvoering.
Artikel 651 Een leverancier van elektriciteit levert op een veilige manier elektriciteit volgens de door de Staat en in de overeenkomst gestelde kwaliteitsnorm voor energievoorziening. Indien een leverancier er niet in slaagt veilig elektriciteit te leveren in overeenstemming met de kwaliteitsnorm voor energievoorziening die door de staat of in de overeenkomst is vastgesteld en daardoor verliezen voor de consument veroorzaakt, is de leverancier aansprakelijk voor schadevergoeding.
Artikel 652 Wanneer een elektriciteitsleverancier de elektriciteitsvoorziening moet afsluiten vanwege geplande of ongeplande revisies van de elektriciteitsvoorzieningsfaciliteiten, beperking van het elektriciteitsverbruik in overeenstemming met de wet, of illegaal verbruik van elektriciteit door de consument, en dergelijke, stelt hij de consument vooraf in overeenstemming met de relevante voorschriften van de staat. Indien een leverancier de stroomtoevoer onderbreekt zonder de consument hiervan vooraf op de hoogte te stellen, waardoor de consument schade lijdt, is de leverancier aansprakelijk voor schadevergoeding.
Artikel 653 Een leverancier van elektriciteit moet zich haasten om onverwijld te repareren in overeenstemming met de relevante voorschriften van de staat, telkens wanneer de elektriciteitsvoorziening wordt onderbroken om redenen zoals natuurrampen. Indien de leverancier dit nalaat en daardoor schade voor de consument veroorzaakt, draagt ​​de leverancier de aansprakelijkheid voor schadevergoeding.
Artikel 654 Een elektriciteitsverbruiker betaalt de elektriciteitsvergoeding tijdig in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften van de staat en de overeenkomst tussen de partijen.
Indien een consument de verschuldigde elektriciteitsvergoeding niet betaalt, moet hij de overeengekomen schadevergoeding betalen. Indien een consument, na te zijn geëist, nog steeds niet binnen een redelijke termijn de elektriciteitsvergoedingen en de schadevergoeding betaalt, kan de leverancier de levering van elektriciteit stopzetten in overeenstemming met de procedures van de staat.
Indien een leverancier de levering van elektriciteit stopzet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, stelt hij de consument hiervan vooraf in kennis.
Artikel 655 Een consument gebruikt de elektriciteit op een veilige, zuinige en geplande manier in overeenstemming met de relevante voorschriften van de staat en de overeenkomst tussen de partijen. Indien een consument de elektriciteit niet gebruikt in overeenstemming met de relevante voorschriften van de staat of de overeenkomst tussen de partijen, en aldus schade veroorzaakt voor de leverancier, draagt ​​de consument de aansprakelijkheid voor schadevergoeding.
Artikel 656 De bepalingen van de overeenkomst voor levering en verbruik van elektriciteit zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor levering en verbruik van water, gas of warmte.
Hoofdstuk XI Geschenkovereenkomsten
Artikel 657 Een schenkingscontract is een contract waarbij een schenker zijn eigendom kosteloos aan een schenker schenkt en de schenker aangeeft dat hij de schenking aanvaardt.
Artikel 658 Een schenker kan de schenking intrekken voordat de rechten op het geschonken goed zijn overgedragen.
De bepalingen van de voorgaande paragraaf zijn niet van toepassing op een notarieel schenkingscontract, of een schenkingscontract van algemeen belang of morele verplichting die, in overeenstemming met de wet, niet kan worden herroepen, zoals een schenkingscontract voor rampenbestrijding, armoede. -herstel, invaliditeits-opluchting of soortgelijke doeleinden.
Artikel 659 De geschonken goederen moeten worden geregistreerd of een andere procedure ondergaan, indien de wet dit vereist.
Artikel 660 Voor een notariële schenkingscontract of een schenkingscontract van algemeen belang of morele verplichting die in overeenstemming met de wet niet zal worden herroepen, zoals een contract voor rampenbestrijding, armoedebestrijding, gehandicaptenzorg of soortgelijke doeleinden , als de schenker het geschonken goed niet aflevert, kan de begiftigde om een ​​dergelijke aflevering verzoeken.
Indien het geschonken goed dat in overeenstemming met het voorgaande lid zal worden afgeleverd, is vernietigd, beschadigd of verloren gegaan door opzettelijk handelen van de schenker of door zijn grove nalatigheid, is de schenker aansprakelijk voor schadevergoeding.
Artikel 661 Aan een schenking kan een verplichting verbonden zijn.
Indien aan een schenking een verplichting verbonden is, zal de begiftigde de verplichting nakomen in overeenstemming met de overeenkomst.
Artikel 662 Een schenker is niet aansprakelijk voor enig gebrek aan het geschonken goed. Indien een schenking verplicht is en het geschonken goed gebreken vertoont, draagt ​​de schenker, voor zover aan de daaraan verbonden verplichting, dezelfde verplichtingen als een verkoper.
Indien een schenker opzettelijk nalaat de schenker op de hoogte te stellen van het gebrek aan het geschonken eigendom of daarvoor een garantie heeft gegeven, waardoor de schenker schade lijdt, draagt ​​de schenker de aansprakelijkheid voor schadevergoeding.
Artikel 663 Een schenker kan de schenking intrekken als de begiftigde een van de volgende handelingen heeft verricht:
(1) ernstige inbreuk maken op de wettige rechten en belangen van de schenker of een naast familielid van de schenker;
(2) de verplichting hebben om de donor te ondersteunen, maar deze verplichting niet nakomen; of
(3) het niet nakomen van de verplichting zoals overeengekomen in het geschenkcontract.
Het herroepingsrecht van de schenker wordt uitgeoefend binnen een jaar na de datum waarop de schenker de reden voor herroeping kent of behoorde te kennen.
Artikel 664 Indien de onwettige daad van een begiftigde leidt tot de dood of het verlies van de bevoegdheid om burgerlijke rechtshandelingen van de schenker te verrichten, kan de erfgenaam of wettelijke vertegenwoordiger van de schenker de schenking herroepen.
Het herroepingsrecht van de erfgenaam van de schenker of zijn wettelijke vertegenwoordiger wordt uitgeoefend binnen zes maanden vanaf de datum waarop de erfgenaam of de wettelijke vertegenwoordiger de reden voor de herroeping kent of behoorde te kennen.
Artikel 665 Bij herroeping van een schenking kan de persoon met herroepingsrecht de begiftigde verzoeken het geschonken goed terug te geven.
Artikel 666 Wanneer de financiële situatie van een schenker aanzienlijk verslechtert en zijn productie, bedrijf of gezinsleven hierdoor ernstig wordt aangetast, kan hij de verplichting tot het overhandigen van het geschenk niet langer nakomen.
Hoofdstuk XII Leningscontracten
Artikel 667 Een leningscontract is een contract waarbij een lener een lening leent bij een geldschieter en de lening met rente terugbetaalt wanneer de lening opeisbaar wordt.
Artikel 668 Een leningsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan, met uitzondering van een lening tussen natuurlijke personen die anders overeenkomen.
Een leningscontract bevat over het algemeen clausules die de categorie van de lening, de soort valuta, het gebruiksdoel, het bedrag, de rentevoet, de looptijd en de terugbetalingsmethode en dergelijke specificeren.
Artikel 669 Bij het aangaan van een leningsovereenkomst verstrekt een kredietnemer, zoals vereist door de kredietgever, de juiste informatie over zijn zakelijke activiteiten en financiële voorwaarden met betrekking tot de lening aan de kredietgever.
Artikel 670 De rente over een lening mag bij vooruitbetaling niet op de hoofdsom worden afgetrokken. Indien de rente vooraf van de hoofdsom wordt afgetrokken, wordt de lening terugbetaald en wordt de rente berekend op basis van het werkelijke bedrag van de verstrekte lening.
Artikel 671 Een geldschieter die de lening niet op het overeengekomen tijdstip en het overeengekomen bedrag verstrekt en daardoor verliezen voor de kredietnemer veroorzaakt, draagt ​​de aansprakelijkheid voor schadevergoeding.
Een lener die de lening niet op het afgesproken tijdstip en bedrag aangaat, betaalt een rente op basis van de afgesproken tijd en het afgesproken bedrag.
Artikel 672 Een geldverstrekker mag overeenkomstig de overeenkomst inzage in en toezicht houden op het gebruik van de lening. Een kredietnemer verstrekt de kredietgever regelmatig de relevante financiële en boekhoudkundige overzichten of ander materiaal in overeenstemming met de overeenkomst.
Artikel 673 Indien een kredietnemer de lening niet gebruikt voor een doel dat in overeenstemming is met het contract, kan de kredietgever de lening stopzetten, de lening intrekken vóór de vervaldatum of het contract ontbinden.
Artikel 674 Een kredietnemer betaalt de rente binnen de overeengekomen termijn. Indien de partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de termijn voor de betaling van de rente of indien de overeenkomst onduidelijk is en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, wordt de rente betaald op het moment dat de hoofdsom wordt terugbetaald. als de looptijd van de lening korter is dan een jaar; de rente wordt aan het einde van elk volledig jaar betaald als de looptijd van de lening meer dan een jaar bedraagt, en de rente wordt betaald bij aflossing van de hoofdsom als de resterende looptijd korter is dan een jaar.
Artikel 675 Een kredietnemer moet de lening binnen de overeengekomen termijn terugbetalen. Indien er geen overeenstemming is tussen de partijen over de termijn voor terugbetaling van de lening, of indien de overeenkomst onduidelijk is, en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, kan de kredietnemer de lening te allen tijde terugbetalen, en de kredietgever kan van de kredietnemer verlangen dat deze de lening binnen een redelijke termijn terugbetaalt.
Artikel 676 Een kredietnemer die de lening niet binnen de overeengekomen termijn terugbetaalt, moet een achterstallige rente betalen in overeenstemming met de overeenkomst of de relevante voorschriften van de staat.
Artikel 677 Indien een kredietnemer de lening vooruitbetaalt, wordt de rente berekend op basis van de feitelijke looptijd van de lening, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 678 Een kredietnemer kan bij de kredietgever een verzoek indienen om verlenging van de looptijd van de lening voordat de lening opeisbaar wordt. De looptijd van de lening kan worden verlengd met instemming van de kredietverstrekker.
Artikel 679 Een leningsovereenkomst tussen natuurlijke personen komt tot stand op het moment dat de kredietgever de lening verstrekt.
Artikel 680 Woekerleningen zijn verboden, en de rentevoet voor leningen mag de relevante voorschriften van de staat niet schenden.
Indien in de leningsovereenkomst geen overeenstemming is bereikt over de betaling van rente, wordt de lening geacht geen rente te dragen.
Indien de overeenkomst over de betaling van rente in een leningsovereenkomst onduidelijk is en de partijen niet in staat zijn tot een aanvullende overeenkomst te komen, wordt de rente bepaald door rekening te houden met de praktijken van de lokale omgeving of tussen de partijen, zoals de methode van transactie, handelsverloop, de marktrente en dergelijke. Indien de lening tussen natuurpersonen is gesloten, wordt de lening geacht geen rente te dragen.
Hoofdstuk XIII Borgtochtovereenkomsten
Sectie 1 Algemene regels
Artikel 681 Een borgtochtcontract is een contract waarbij een borgsteller en een schuldeiser, om de tenuitvoerlegging van een onderliggende vordering te verzekeren, overeenkomen dat de borgsteller de verplichting zal nakomen of aansprakelijk zal zijn wanneer de schuldenaar deze niet nakomt, terwijl dat wel het geval is. een door partijen overeengekomen omstandigheid zich voordoet.
Artikel 682 Een borgtochtcontract is een bijkomend contract dat ondergeschikt is aan een contract met hoofdvorderingsverplichting. Indien het hoofdcontract ongeldig is, is het borgtochtcontract ongeldig, tenzij de wet anders bepaalt.
Wanneer wordt vastgesteld dat een borgtochtcontract ongeldig is, zijn de schuldenaar, borgsteller of schuldeiser die in gebreke zijn gebleven, elk burgerlijk aansprakelijk in verhouding tot hun respectieve schuld.
Artikel 683 Geen enkele staatsorgaan mag als borg optreden, behalve dat een staatsorgaan, na goedkeuring van de Staatsraad, als borg kan optreden bij het opnieuw uitlenen van de door een buitenlandse regering of een internationale economische organisatie verstrekte leningen.
Geen enkele rechtspersoon zonder winstoogmerk opgericht voor doeleinden van algemeen belang of een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid mag als borg optreden.
Artikel 684 Een borgtochtcontract bevat over het algemeen clausules waarin de aard en het bedrag van de hoofdvordering die wordt gedekt, de tijdslimiet voor de schuldenaar om de verplichting na te komen, de modaliteiten, de reikwijdte en de duur van de borgtocht, en dergelijke, worden gespecificeerd.
Artikel 685 Een borgtochtcontract kan een afzonderlijk schriftelijk gesloten contract zijn, of een garantieclausule in een hoofdcontract voor schadeverplichting.
Een borgtochtovereenkomst komt tot stand wanneer een derde eenzijdig een schriftelijke garantie verstrekt aan een schuldeiser die deze aanvaardt zonder bezwaar te maken.
Artikel 686 Borgstelling omvat algemene borgtocht en borgtocht met hoofdelijke aansprakelijkheid.
Indien er in de borgstellingsovereenkomst geen overeenstemming is over de vorm van de borgtocht of de overeenkomst onduidelijk is, draagt ​​de borgsteller de aansprakelijkheid zoals in de vorm van een algemene borgstellingsovereenkomst.
Artikel 687 Wanneer de partijen in een borgstellingsovereenkomst overeenkomen dat de borgsteller borgtochtverplichtingen op zich neemt indien de schuldenaar zijn verplichting niet kan nakomen, is een dergelijke borgstellingsovereenkomst een algemene borgstellingsverplichting.
Een borgsteller in een algemene borgtocht kan weigeren borgtochtverplichting op zich te nemen jegens de schuldeiser voordat een geschil dat voortvloeit uit het hoofdcontract wordt beslecht of beslecht en de schuldenaar nog steeds niet in staat is de verplichting volledig na te komen nadat zijn vermogen is afgedwongen in overeenstemming met de wet tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
(1) de verblijfplaats van de schuldenaar is onbekend en er zijn geen eigendommen beschikbaar voor tenuitvoerlegging;
(2) de volksrechtbank heeft het faillissementsverzoek van de schuldenaar aanvaard ';
(3) de schuldeiser beschikt over bewijs dat het vermogen van de schuldenaar niet toereikend is om alle verplichtingen na te komen, of dat de schuldenaar zijn bekwaamheid verliest om de verplichting na te komen; of
(4) de borgsteller doet afstand van zijn in deze paragraaf voorziene recht schriftelijk.
Artikel 688 Indien de partijen in een borgtochtovereenkomst overeenkomen dat de borgsteller en de schuldenaar hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenis, is een dergelijke borgstelling een borgstelling met hoofdelijke aansprakelijkheid.
Wanneer een schuldenaar met een borgstelling met hoofdelijke aansprakelijkheid zijn verschuldigde verplichting niet nakomt of wanneer een door de partijen overeengekomen omstandigheid zich voordoet, kan de schuldeiser de schuldenaar verzoeken zijn verplichting na te komen, of de borgsteller verzoeken de borgstellingsverplichting binnen het toepassingsgebied op zich te nemen. van zijn borgtocht.
Artikel 689 Een borgsteller kan de schuldenaar verzoeken een tegenwaarborg te stellen.
Artikel 690 Een borgsteller en een schuldeiser kunnen, door middel van overleg, een contract van maximale borgtocht voor vlottende vorderingen sluiten om zekerheid te bieden voor de vorderingen van de schuldeiser die binnen een bepaalde periode opeenvolgend zullen ontstaan ​​en waarvan het totale bedrag het maximumbedrag bereikt. van zijn beweringen.
Naast de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk, zullen de relevante bepalingen van Boek Twee van deze Code over de maximale hypotheek voor vlottende vorderingen mutatis mutandis worden toegepast.
Sectie 2 Aansprakelijkheid voor borgstelling
Artikel 691 De omvang van de borgtocht omvat de hoofdvorderingen en de rente daarvan, de schadevergoeding, de schadevergoeding en de kosten voor het afdwingen van de vordering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 692 De duur van de borgtocht is de periode gedurende welke de borgsteller borgtochtverplichtingen op zich neemt, en deze periode mag niet worden opgeschort, onderbroken of verlengd.
Een schuldeiser en een borgsteller kunnen de duur van de borgtocht overeenkomen. Indien de vervaldatum van de overeengekomen borgstellingsperiode echter eerder is dan of gelijk is aan de vervaltijd van de nakoming van de hoofdverplichting, wordt dit geacht te zijn dat er geen overeenstemming is over de termijn van borgstelling. Indien tussen de partijen geen overeenstemming is bereikt over de duur van de borgtocht of de overeenkomst onduidelijk is, bedraagt ​​de termijn van de borgtocht zes maanden vanaf het verstrijken van de termijn voor de nakoming van de hoofdverplichting.
Indien een schuldeiser en een schuldenaar geen overeenstemming bereiken over de termijn voor de nakoming van de hoofdverplichting of indien de overeenkomst onduidelijk is, wordt de termijn van borgtocht gerekend vanaf de datum waarop de uitstelperiode voor de schuldeiser om de schuldenaar te verzoeken de verplichting na te komen verloopt.
Artikel 693 Indien een schuldeiser van een algemene borgtocht geen rechtszaak aanspant of geen arbitrage aanvraagt ​​tegen de schuldenaar binnen de termijn van borgtocht, draagt ​​de borgsteller niet langer de borgstellingsverplichting.
Indien een schuldeiser van een borgstellingsverplichting met hoofdelijke aansprakelijkheid de borgsteller niet verzoekt om zijn borgstellingsverplichting op zich te nemen binnen de borgstellingsperiode, draagt ​​de borgsteller niet langer de borgstellingsverplichting.
Artikel 694 Wanneer een schuldeiser van een algemene borgtocht een rechtszaak aanspant of arbitrage aanvraagt ​​tegen de schuldenaar vóór het verstrijken van de borgstellingsperiode, wordt de verjaringstermijn van de borgstellingsverplichting gerekend vanaf de datum waarop het recht van de borgsteller om te weigeren de borgtochtverplichting vervalt.
Wanneer een schuldeiser van een borgstellingsverplichting met hoofdelijke aansprakelijkheid de borgsteller verzoekt zijn borgstellingsverplichting op zich te nemen vóór het verstrijken van de borgstellingsperiode, wordt de verjaringstermijn van de borgstellingsverplichting geteld vanaf de datum waarop de schuldeiser de borgstellingsverplichting aanvraagt. zijn borgstellingsaansprakelijkheid.
Artikel 695 Indien een schuldeiser en een schuldenaar, zonder schriftelijke toestemming van de borgsteller, overeenkomen de inhoud van de overeenkomst inzake hoofdvorderingsverplichtingen te wijzigen, blijft de borgsteller de borgstellingsverplichting voor de gewijzigde verplichting dragen indien de verplichting wordt verminderd; indien de verplichting wordt verhoogd, draagt ​​de borgsteller niet de borgtochtverplichting voor het verhoogde deel.
Indien een schuldeiser en een schuldenaar de termijn voor de uitvoering van de overeenkomst inzake hoofdvorderingsverplichting wijzigen, wordt de borgstellingsduur niet aangetast, tenzij met schriftelijke toestemming van de borgsteller.
Artikel 696 Indien een schuldeiser zijn vordering geheel of gedeeltelijk overdraagt ​​zonder kennisgeving van de borgsteller, is een dergelijke overdracht niet van kracht tegen de borgsteller.
Indien overdracht van een vordering zoals overeengekomen tussen de borgsteller en de schuldeiser verboden is en de schuldeiser zijn vordering overdraagt ​​zonder de schriftelijke toestemming van de borgsteller, zal de borgsteller niet langer de borgtochtverplichting dragen.
Artikel 697 Wanneer een schuldeiser, zonder de schriftelijke toestemming van de borgsteller, de schuldenaar toestaat de verplichting geheel of gedeeltelijk over te dragen, draagt ​​de borgsteller niet langer de borgstellingsverplichting voor zover de verbintenis die zonder zijn toestemming is overgedragen, tenzij anders overeengekomen door de schuldeiser en de borgstelling.
Indien een derde zich aansluit om een ​​van de schuldenaren te worden, blijft de aansprakelijkheid van de borgsteller onverlet.
Artikel 698 Na het verstrijken van de termijn voor de nakoming van de hoofdverplichting, indien de borgstelling van een algemene borgtocht aan de schuldeiser de juiste informatie verschaft over het vermogen van de schuldenaar dat beschikbaar is voor tenuitvoerlegging, maar de schuldeiser doet afstand of oefent hij zijn recht niet uit, en dat dergelijke goederen niet afdwingbaar zijn, zal de borg niet langer aansprakelijk zijn voor de waarde van de genoemde goederen die beschikbaar is voor executie en waarvan de informatie door de borgsteller wordt verstrekt.
Artikel 699 Indien er twee of meer borgstellers zijn die een verplichting garanderen, nemen de borgstellers de borgstellingsverplichting op zich naar evenredigheid van hun aandeel in de borgtocht overeenkomstig het borgstellingscontract. Bij gebreke van een dergelijke overeenkomst kan de schuldeiser een van de borgstellers verzoeken de borgstellingsverplichting op zich te nemen binnen de reikwijdte van zijn aansprakelijkheid.
Artikel 700 Nadat een borgsteller de borgstellingsverplichting heeft aanvaard, heeft de borgsteller, tenzij anders overeengekomen door de partijen, recht op schadeloosstelling jegens de schuldenaar in het kader van zijn borgstellingsaansprakelijkheid, en kan hij het recht van de schuldeiser jegens de schuldenaar genieten, op voorwaarde dat de belangen van de schuldeiser worden niet geschaad.
Artikel 701 Een borgsteller kan een verweer eisen dat de schuldenaar tegen de schuldeiser heeft. Indien de schuldenaar afstand doet van zijn recht op verweer, heeft de borg nog steeds het recht om een ​​dergelijke verweer tegen de schuldeiser te eisen.
Artikel 702 Indien een schuldenaar het recht heeft op verrekening of herroeping jegens de schuldeiser, kan de borgsteller weigeren de borgstellingsverplichting binnen het desbetreffende toepassingsgebied op zich te nemen.
Hoofdstuk XIV Leaseovereenkomsten
Artikel 703 Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een verhuurder het gehuurde aan een huurder levert voor gebruik of voor het verkrijgen van opbrengst, waarvoor de huurder de huur betaalt.
Artikel 704 Een leasecontract bevat doorgaans clausules waarin de naam, de hoeveelheid, het doel van het gebruik van het gehuurde object, de leaseperiode, de huur, de termijn en de wijze van betaling, en het onderhoud van het gehuurde object, en de Leuk vinden.
Artikel 705 De looptijd van een huurovereenkomst mag niet meer bedragen dan twintig jaar. Als een huurovereenkomst langer is dan twintig jaar, is het deel van meer dan twintig jaar ongeldig.
Na het verstrijken van de leaseperiode kunnen de partijen het leasecontract verlengen, op voorwaarde dat de overeengekomen leaseperiode niet langer mag zijn dan twintig jaar vanaf de datum van verlenging.
Artikel 706 Het feit dat de partijen het huurcontract niet hebben geregistreerd in overeenstemming met de bepalingen van de wetten en administratieve voorschriften, heeft geen invloed op de geldigheid van het contract.
Artikel 707 Een huurovereenkomst met een looptijd van meer dan zes maanden wordt schriftelijk opgemaakt. Indien het huurcontract tussen de partijen niet schriftelijk is opgesteld en de looptijd niet kan worden bepaald, wordt het huurcontract beschouwd als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Artikel 708 Een verhuurder zal het gehuurde conform de overeenkomst aan huurder opleveren en het gehuurde gedurende de looptijd geschikt houden voor het overeengekomen gebruik.
Artikel 709 Een huurder gebruikt het gehuurde op een wijze als partijen zijn overeengekomen. Indien er geen overeenstemming is tussen de partijen over de wijze van gebruik of de overeenkomst onduidelijk is en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, zal het gehuurde worden gebruikt in overeenstemming met zijn aard.
Artikel 710 Indien een huurder het gehuurde gebruikt op een wijze zoals tussen partijen is overeengekomen of in overeenstemming met de aard ervan, draagt ​​hij niet de aansprakelijkheid voor slijtage van het gehuurde.
Artikel 711 Indien een huurder het gehuurde niet gebruikt op een wijze zoals overeengekomen door de partijen of in overeenstemming met de aard ervan, waardoor schade wordt toegebracht aan het gehuurde, kan de verhuurder de overeenkomst ontbinden en om schadevergoeding verzoeken.
Artikel 712 Verhuurder verricht de onderhoudsplicht van het gehuurde, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 713 Indien een gehuurd object moet worden onderhouden of gerepareerd, kan de huurder de verhuurder verzoeken het binnen een redelijke termijn te laten onderhouden en herstellen. Indien de verhuurder de onderhouds- of reparatieverplichting niet nakomt, mag de huurder het gehuurde zelf onderhouden of repareren en komen de aldus gemaakte kosten voor rekening van de verhuurder. Indien onderhoud of reparatie van het gehuurde het gebruik van de huurder nadelig beïnvloedt, wordt de huurprijs verlaagd of wordt de huurperiode dienovereenkomstig verlengd.
Wanneer een gehuurd object moet worden onderhouden of gerepareerd vanwege nalatigheid van de huurder, is de verhuurder niet verplicht tot onderhoud of reparatie zoals bepaald in het voorgaande lid.
Artikel 714 Een huurder zal het gehuurde naar behoren houden en is aansprakelijk voor schadevergoeding indien het gehuurde vernield, beschadigd of verloren raakt doordat hij het niet behoorlijk heeft bewaard.
Artikel 715 Een huurder mag met toestemming van verhuurder het gehuurde verbeteren of aanvullingen daarop aanbrengen.
Indien een lessee het gehuurde verbetert of aanvullingen daarop installeert zonder toestemming van de lessor, kan de lessor de lessee verzoeken het gehuurde in zijn oorspronkelijke staat te herstellen of de verliezen te compenseren.
Artikel 716 Een huurder mag met instemming van de verhuurder het gehuurde onderverhuren aan een derde. Het huurcontract tussen de huurder en de verhuurder blijft geldig ondanks de onderhuur door de huurder, en als de derde schade toebrengt aan het gehuurde, is de huurder aansprakelijk voor schadevergoeding.
Indien een huurder het gehuurde zonder toestemming van de verhuurder onderverhuurt, kan de verhuurder het contract ontbinden.
Artikel 717 Indien een huurder, met instemming van de verhuurder, het gehuurde onderverhuurt aan een derde en de duur van de onderhuur de resterende looptijd van de huurder overschrijdt, is de onderhuur in de periode die de oorspronkelijke looptijd overschrijdt wettelijk niet geldig. bindend voor verhuurder, tenzij anders overeengekomen tussen verhuurder en huurder.
Artikel 718 Indien een verhuurder weet of behoorde te weten van de onderhuur van een huurder maar niet binnen zes maanden bezwaar maakt, wordt de verhuurder geacht met de onderhuur te hebben ingestemd.
Artikel 719 Indien een huurder in gebreke blijft met de betaling van de huur, mag de onderhuurder de huur achteraf betalen en de schadevergoeding voor de huurder, tenzij de onderhuurovereenkomst de verhuurder juridisch niet bindt.
De huur en de schadevergoeding die de onderhuurder voor de huurder heeft betaald, kunnen worden gebruikt om de door de onderhuurder aan de huurder verschuldigde huur te verrekenen. Indien het aldus door onderhuurder betaalde bedrag aan huur en schadevergoeding hoger is dan de huur, heeft onderhuurder recht op schadeloosstelling jegens huurder.
Artikel 720 Alle opbrengsten uit het bezit of het gebruik van het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst komen toe aan de huurder, tenzij partijen anders bepalen.
Artikel 721 Een huurder zal de huur betalen binnen de termijn conform de overeenkomst. Indien er geen overeenstemming is tussen de partijen over de termijn voor het betalen van de huur of de overeenkomst onduidelijk is, en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, zal de huur betaald worden op het moment van de looptijd van de huur. huurovereenkomst loopt af als de looptijd korter is dan een jaar, of aan het einde van elk volledig jaar als de looptijd meer dan een jaar is, met dien verstande dat de huur zal worden betaald op het moment dat de looptijd van de huurovereenkomst afloopt als de resterende looptijd korter is dan een jaar.
Artikel 722 Indien een huurder de huur niet betaalt of de betaling van de huur zonder geldige reden vertraagt, kan de verhuurder de huurder verzoeken de huur binnen een redelijke termijn te betalen, en kan hij de overeenkomst ontbinden indien de huurder de huur niet betaalt. huur binnen een dergelijke periode.
Artikel 723 Indien een huurder door een aanspraak van een derde geen gebruik kan maken van of geen voordeel kan halen uit het gehuurde, kan de huurder verzoeken om vermindering of vrijstelling van de huurprijs.
Indien een derde zijn recht op het gehuurde claimt, zal de huurder de verhuurder hiervan tijdig op de hoogte stellen.
Artikel 724 Een verhuurder kan de overeenkomst ontbinden onder een van de volgende omstandigheden indien het gehuurde niet kan worden gebruikt om een ​​reden die niet aan de huurder kan worden toegerekend:
(1) het gehuurde is in beslag genomen of vastgehouden door de gerechtelijke of administratieve autoriteit in overeenstemming met de wet;
(2) er zijn geschillen over de toekenning van rechten van het gehuurde object; of
(3) het gehuurde in strijd is met dwingende bepalingen van wet- en regelgeving met betrekking tot de voorwaarden voor het gebruik ervan.
Artikel 725 Een verandering in de eigendom van een gehuurd object gedurende de periode dat een huurder het gehuurde bezit in overeenstemming met het leasecontract, heeft geen invloed op de geldigheid van het leasecontract.
Artikel 726 Een verhuurder die voornemens is een gehuurde woning te verkopen, dient de huurder hiervan binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de verkoop op de hoogte te stellen, en de huurder heeft het recht van voorrang om de woning onder gelijkwaardige voorwaarden te kopen, tenzij de persoon die mede-eigenaar is by share oefent zijn voorrangsrecht uit om het huis te kopen of als de verhuurder het aan zijn naaste familieleden verkoopt.
Indien een huurder zijn voornemen tot aankoop niet expliciet kenbaar maakt binnen vijftien dagen nadat verhuurder aan zijn meldingsplicht heeft voldaan, wordt huurder geacht afstand te hebben gedaan van dat recht van voorrang.
Artikel 727 Wanneer een verhuurder een veilingmeester machtigt om het gehuurde via opbod te verkopen, stelt hij de huurder hiervan vijf dagen voorafgaand aan de veiling in kennis. De huurder wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn voorrangsrecht tot aankoop indien hij niet deelneemt aan de veiling.
Artikel 728 Indien een verhuurder nalaat de huurder op de hoogte te stellen of de huurder anderszins verhindert zijn recht van voorrang op de aankoop van het gehuurde uit te oefenen, kan de huurder de verhuurder verzoeken de aansprakelijkheid voor schadevergoeding te dragen, met dien verstande dat de geldigheid van het koopcontract van de een tussen de verhuurder en een derde gesloten gehuurde woning wordt niet aangetast.
Artikel 729 Indien een gehuurd object geheel of gedeeltelijk vernield, beschadigd of verloren is gegaan om een ​​oorzaak die niet aan de huurder kan worden toegerekend, kan de huurder verzoeken om vermindering of vrijstelling van de huurprijs; en de huurder kan het contract ontbinden als het doel van het contract niet kan worden bereikt als gevolg van dergelijke vernietiging, schade of verlies.
Artikel 730 Indien er tussen de partijen geen overeenkomst is over de duur van de huurovereenkomst, of de overeenkomst onduidelijk is, en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, wordt de huurovereenkomst als een huurovereenkomst met onbepaalde duur beschouwd. . Elke partij kan het contract te allen tijde ontbinden, op voorwaarde dat de andere partij hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte wordt gesteld.
Artikel 731 Wanneer een gehuurd object de veiligheid of gezondheid van de huurder in gevaar brengt, kan de huurder de overeenkomst op elk moment ontbinden, zelfs als de huurder zich bij het sluiten van het contract duidelijk bewust is van de ondermaatse kwaliteit van het gehuurde.
Artikel 732 Indien een pachter overlijdt tijdens de huurperiode van een gehuurde woning, kan een persoon die samenwoont met of de mede-exploitant van de overledene de woning verhuren volgens het oorspronkelijke huurcontract.
Artikel 733 Een huurder geeft het gehuurde terug na het verstrijken van de looptijd van de huurovereenkomst. Het geretourneerde gehuurde zal in de staat van gebruik worden gehouden conform de overeenkomst of in overeenstemming met zijn aard.
Artikel 734 Indien een huurder het gehuurde blijft gebruiken na het verstrijken van de looptijd van de huurovereenkomst en de verhuurder geen bezwaar heeft gemaakt, blijft de oorspronkelijke huurovereenkomst geldig, met dien verstande dat de huurtermijn niet langer is.
Bij het verstrijken van de huurovereenkomst heeft een huurder van de woning het recht van voorrang om deze onder gelijkwaardige voorwaarden te verhuren.
Hoofdstuk XV Contracten voor financieringshuur
Artikel 735 Een contract voor financieringshuur is een contract waarbij een huurder een gehuurd object en de verkoper ervan selecteert, en een verhuurder het gehuurde van de geselecteerde verkoper koopt en het voor gebruik aan de huurder ter beschikking stelt, die in ruil daarvoor de huur betaalt.
Artikel 736 Een contract voor financiële lease bevat doorgaans clausules waarin de naam, het aantal, de specificaties, de technische prestaties en de inspectiemethode van het gehuurde object, de duur van de lease, de samenstelling van de huur, de termijn, de methode en de valuta voor betaling worden gespecificeerd. van de huur, de eigendom van het gehuurde bij het verstrijken van de looptijd, en dergelijke.
Een contract voor financiële lease wordt schriftelijk opgesteld.
Artikel 737 Een overeenkomst tot financieringshuur die door partijen is gesloten op een fictief leaseobject is nietig.
Artikel 738 Indien voor de exploitatie of het gebruik van een gehuurd object een administratieve vergunning vereist is in overeenstemming met de bepalingen van wet- en regelgeving, heeft het nalaten van de verhuurder om een ​​dergelijke administratieve vergunning te verkrijgen geen invloed op de geldigheid van het contract voor financieringshuur.
Artikel 739 Indien een verhuurder een koopovereenkomst sluit op basis van de keuze van de huurder voor de verkoper en het gehuurde, levert de verkoper het object aan de huurder zoals overeengekomen door de partijen en geniet de huurder de rechten van een koper met betrekking tot het ontvangen object.
Artikel 740 Een huurder kan weigeren het door de verkoper geleverde materiaal te aanvaarden wanneer een verkoper zijn verplichting tot levering van het materiaal aan de huurder schendt, en een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
(1) het onderwerp is wezenlijk inconsistent met de overeenkomst; of
(2) de verkoper het onderwerp niet levert zoals overeengekomen door de partijen, en het nog steeds niet levert binnen een redelijke termijn nadat de huurder of de verhuurder hierom heeft geëist.
Indien een huurder weigert het materiaal in ontvangst te nemen, stelt hij de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis.
Artikel 741 Verhuurder, verkoper en huurder kunnen overeenkomen dat, indien de verkoper de verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt, de huurder het recht van vordering op de verkoper uitoefent. Indien huurder van een dergelijk recht gebruik maakt, verleent verhuurder medewerking.
Artikel 742 De uitoefening door een huurder van het recht van vordering op de verkoper laat zijn nakoming van de verplichting tot betaling van de huur onverlet. Indien een huurder echter een beroep heeft gedaan op de deskundigheid van de verhuurder bij het selecteren van het gehuurde of de verhuurder heeft ingegrepen bij de selectie van het gehuurde, kan de huurder dienovereenkomstig een verlaging of vrijstelling van de huur aanvragen.
Artikel 743 Wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoet, waardoor de huurder het recht om een ​​vordering op de verkoper uit te oefenen niet kan uitoefenen, heeft de huurder het recht om de verhuurder te verzoeken de overeenkomstige aansprakelijkheid te dragen:
(1) de verhuurder weet duidelijk dat het gehuurde kwaliteitsgebreken vertoont, maar stelt de huurder niet op de hoogte; of
(2) wanneer de huurder het recht om te claimen uitoefent, de verhuurder niet tijdig de nodige hulp biedt.
Wanneer een recht op vordering tegen de verkoper alleen door de verhuurder mag worden uitgeoefend, maar de verhuurder dit recht niet uitoefent vanwege zijn traagheid, waardoor de huurder schade lijdt, heeft de huurder het recht om de verhuurder te verzoeken de aansprakelijkheid voor schadevergoeding te dragen. .
Artikel 744 Indien een verhuurder een koopovereenkomst sluit op basis van de keuze van de huurder voor de verkoper en het gehuurde, mag de verhuurder zonder toestemming van de huurder de inhoud van de overeenkomst met betrekking tot de huurder niet wijzigen.
Artikel 745 De eigendom van de verhuurder over het gehuurde kan, zonder te zijn geregistreerd, niet tegen een derde te goeder trouw worden ingeroepen.
Artikel 746 De huurprijs op grond van een overeenkomst van financiële lease wordt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, bepaald op basis van de gehele of een groot deel van de kosten voor de aankoop van het gehuurde plus de door verhuurder te behalen redelijke winst.
Artikel 747 Indien een gehuurd object niet in overeenstemming is met de overeenkomst of het doel van het gebruik ervan, draagt ​​verhuurder geen enkele aansprakelijkheid, tenzij de huurder een beroep heeft gedaan op de deskundigheid van de verhuurder bij de keuze van het gehuurde of de verhuurder heeft ingegrepen bij de selectie van het gehuurde.
Artikel 748 Verhuurder staat in voor bezit en gebruik van het gehuurde door huurder.
Een huurder heeft het recht om de verhuurder te verzoeken de aansprakelijkheid voor schadevergoeding te dragen wanneer de verhuurder onder een van de volgende omstandigheden valt:
(1) het zonder gegronde reden terugnemen van het gehuurde;
(2) het zonder gegronde reden hinderen of belemmeren van het bezit en gebruik van het gehuurde door de huurder;
(3) een derde persoon claimt een recht op het gehuurde om een ​​aan de verhuurder toe te rekenen reden; of
(4) de verhuurder anderszins het bezit en gebruik van het gehuurde object door de huurder op ongepaste wijze beïnvloedt.
Artikel 749 Indien een gehuurd object persoonlijk letsel of materiële schade toebrengt aan een derde gedurende de periode dat het in het bezit is van de huurder, is de verhuurder niet aansprakelijk.
Artikel 750 Een huurder zal het gehuurde naar behoren onderhouden en gebruiken.
Gedurende de periode dat het gehuurde in zijn bezit is, zal een huurder aan de onderhoudsplicht van het gehuurde voldoen.
Artikel 751 Indien het gehuurde is vernield, beschadigd of verloren gegaan gedurende de periode dat het in het bezit is van huurder, heeft verhuurder het recht om huurder te verzoeken de huur door te betalen, tenzij in de wet anders is bepaald of door de huurder is overeengekomen. feesten.
Artikel 752 Een huurder zal de huur betalen conform de overeenkomst. Indien een huurder de huur niet binnen een redelijke termijn na aanmaning betaalt, kan de verhuurder om volledige betaling van de huur verzoeken, of de overeenkomst ontbinden en het gehuurde terugnemen.
Artikel 753 Wanneer een huurder het gehuurde overdraagt, verpandt, investeert en inbrengt in de vorm van een aandeel, of anderszins vervreemdt van het gehuurde zonder toestemming van de verhuurder, kan de verhuurder de overeenkomst voor financieringshuur ontbinden.
Artikel 754 Een lessor of een lessee kan het contract voor financiële lease onder elk van de volgende omstandigheden opzeggen:
(1) de verkoopovereenkomst tussen de verhuurder en de verkoper wordt ontbonden, ongeldig verklaard of herroepen, en de partijen slagen er niet in opnieuw een verkoopovereenkomst te sluiten;
(2) het gehuurde is vernield, beschadigd of verloren gegaan om een ​​reden die niet aan partijen kan worden toegerekend, en het is onmogelijk om het gehuurde te herstellen of een vervanging daarvoor te bepalen; of
(3) het doel van het contract voor financiële lease kan niet worden bereikt vanwege een reden die aan de verkoper kan worden toegeschreven.
Artikel 755 Wanneer een contract voor financieringshuur wordt ontbonden omdat het verkoopcontract wordt ontbonden, ongeldig wordt verklaard of ingetrokken, heeft de verhuurder het recht om, indien de verkoper en het gehuurde object door de huurder worden geselecteerd, de huurder te verzoeken om de overeenkomstige verliezen te vergoeden , tenzij de koopovereenkomst wordt ontbonden, ongeldig of herroepen om een ​​reden die aan de verhuurder kan worden toegerekend.
Indien de verliezen van de verhuurder zijn verhaald op het moment dat de verkoopovereenkomst wordt ontbonden, ongeldig of herroepen, is de huurder niet langer aansprakelijk voor schadevergoeding.
Artikel 756 Wanneer een overeenkomst voor financieringshuur wordt ontbonden om een ​​reden die niet aan de partijen kan worden toegerekend, zoals onopzettelijke vernietiging, beschadiging of verlies van het gehuurde nadat het aan de huurder is geleverd, kan de verhuurder de huurder verzoeken om vergoeding op basis van de afschrijvingsstatus van het gehuurde.
Artikel 757 Een verhuurder en een huurder kunnen bij het verstrijken van de leaseperiode overeenstemming bereiken over de eigendom van het gehuurde. Indien er tussen de partijen geen overeenkomst bestaat over de eigendom van het gehuurde of de overeenkomst onduidelijk is, en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, komt de eigendom van het gehuurde toe aan de verhuurder.
Artikel 758 Indien de partijen overeenkomen dat de huurder de eigendom van het gehuurde zal hebben bij het verstrijken van de looptijd van de huurovereenkomst, indien de huurder het grootste deel van de huur heeft betaald maar het resterende deel niet kan betalen, en de verhuurder daarom heeft ontbonden contract en terugname van het gehuurde, kan de huurder de overeenkomstige terugbetaling vragen indien de waarde van het teruggenomen gehuurde groter is dan de achterstallige huur en andere kosten.
Indien de partijen overeenkomen dat de verhuurder het eigendom over het gehuurde zal hebben na het verstrijken van de looptijd van de huurovereenkomst, en de huurder het gehuurde niet kan retourneren vanwege vernietiging, beschadiging of verlies van het gehuurde, of omdat de het gehuurde is gehecht aan of vermengd met een ander ding, dan heeft verhuurder het recht om van de huurder een redelijke schadevergoeding te verlangen.
Artikel 759 Indien partijen overeenkomen dat de huurder aan de verhuurder pas een symbolische prijs hoeft te betalen bij het verstrijken van de looptijd van de huurovereenkomst, wordt de eigendom van het gehuurde geacht toe te behoren aan de huurder nadat de huurder aan zijn verplichting heeft voldaan. de huur betalen conform afspraak.
Artikel 760 Wanneer een contract voor financieringshuur ongeldig is en de partijen onder een dergelijke omstandigheid de eigendom van het gehuurde object zijn overeengekomen, wordt een dergelijke overeenkomst gevolgd. Indien er tussen partijen geen overeenstemming is over de eigendom van het gehuurde of de overeenkomst onduidelijk is, wordt het gehuurde teruggegeven aan de verhuurder. Indien het contract echter ongeldig wordt vanwege een reden die aan de huurder kan worden toegerekend en de verhuurder niet om teruggave van het gehuurde vraagt ​​of de teruggave van het gehuurde de bruikbaarheid ervan aanzienlijk zal verminderen, behoort de eigendom van het gehuurde toe. aan de huurder, en de huurder zal aan de verhuurder een redelijke vergoeding betalen.
Hoofdstuk XVI Factoringcontracten
Artikel 761 Een factoringcontract is een contract waarbij een crediteur van debiteuren de bestaande of nadien verworven debiteuren overdraagt ​​aan een factor die diensten verleent zoals huisvesting van gelden, beheer of inning van debiteuren, garantie voor de betaling van een debiteur van de debiteuren en dergelijke.
Artikel 762 Een factoringcontract bevat doorgaans clausules waarin het bedrijfstype, de omvang van de dienstverlening, de servicetermijn, informatie over het onderliggende transactiecontract en de debiteuren, de financieringsgelden door middel van factoring, de servicevergoeding, de wijze van betaling ervan en de Leuk vinden.
Een factoringcontract wordt schriftelijk vastgelegd.
Artikel 763 Wanneer een schuldeiser en een schuldenaar een vordering verzinnen als voorwerp van de overdracht en er vervolgens een factoringcontract over sluiten met een factor, mag de schuldenaar van de verzonnen rekeningvordering geen verweer voeren tegen de factor op grond dat de rekening vordering bestaat niet, tenzij de factor een dergelijke fabricage duidelijk kent.
Artikel 764 Wanneer een factor een debiteur in kennis stelt van een te ontvangen rekening van de cessie van de vordering, moet hij zijn identiteit als factor bekendmaken en de nodige verklarende documenten overleggen.
Artikel 765 Indien, nadat een debiteur van een vordering de kennisgeving van cessie ervan heeft ontvangen, de crediteur en de debiteur van de vordering overeenkomen om het onderliggende contract te wijzigen of te beëindigen zonder gegronde reden, wat een ongunstige invloed heeft op de factor, zal een dergelijke wijziging of beëindiging is niet effectief tegen de factor.
Artikel 766 Indien de partijen het erover eens zijn dat de factoring één is met het recht van regres, kan de factor een vordering indienen tegen de schuldeiser van de te ontvangen rekening voor terugbetaling van de hoofdsom en rente van de financieringsfondsen of voor aflossing van de vordering op de te ontvangen rekening, of vordering tegen de debiteur van de vordering. Indien een factor vorderingen maakt op de debiteur van de te ontvangen rekening na aftrek van de hoofdsom en rente van de financieringsfondsen en de andere relevante uitgaven, wordt het eventuele saldo teruggegeven aan de debiteur van de te ontvangen rekening.
Artikel 767 Wanneer de partijen het erover eens zijn dat de factoring er een is zonder regresrecht, zal de factor een vordering indienen op de debiteur van de vordering, en hoeft de factor niet het bedrag dat hoger is dan het bedrag van de vordering aan de crediteur van de te ontvangen rekening terug te geven. hoofdsom en rente van de financieringsfondsen en de andere relevante kosten die hij heeft verkregen.
Artikel 768 Wanneer een schuldeiser van een te ontvangen rekening meerdere factoringcontracten met verschillende factoren sluit, zodat de factoren hun rechten tegen dezelfde debiteur claimen, wordt de te ontvangen rekening verkregen door de factor van een geregistreerd factoringcontract met voorrang op de factoren niet-geregistreerde factoringcontracten, of, indien alle factoringcontracten zijn geregistreerd, door de factoren in een volgorde volgens het tijdstip van registratie, of, indien geen van de factoringcontracten is geregistreerd, door de factor vermeld in het overdrachtsbericht dat de debiteur heeft bereikt van de vordering op tijd. Indien geen van de factoringcontracten is geregistreerd en er geen overdrachtsbericht is verzonden, wordt de vordering verkregen door de factoren op een pro rata basis van het bedrag aan financieringsfondsen dat elk heeft verstrekt, of de servicevergoeding waarop elk recht heeft.
Artikel 769 Op aangelegenheden die niet in dit hoofdstuk zijn geregeld, zijn de relevante bepalingen van hoofdstuk zes van dit boek over de cessie van vorderingen van toepassing.
Hoofdstuk XVII Werkovereenkomsten
Artikel 770 Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een aannemer, in overeenstemming met de eisen van een opdrachtgever, een werk voltooit en het werkproduct aan de opdrachtgever levert, die daarvoor een vergoeding betaalt.
Een uitbesteed werk omvat bewerking, fabricage op bestelling, reparatie, reproductie, testen, inspectie en dergelijke.
Artikel 771 Een arbeidsovereenkomst bevat over het algemeen clausules waarin het voorwerp, de hoeveelheid en de kwaliteit van het werk, de beloning van het werk, de wijze van werken, de levering van materialen, de uitvoeringstermijn, de norm en de wijze van keuring en dergelijke worden gespecificeerd. .
Artikel 772 De aannemer verricht het hoofdgedeelte van het werk met eigen materieel, techniek en arbeidskrachten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Indien een aannemer het grootste deel van de aanneemsom aan een derde toevertrouwt, is de aannemer jegens zijn opdrachtgever verantwoording verschuldigd over het door de derde verrichte werk en kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden indien hij daarmee niet heeft ingestemd.
Artikel 773 Een aannemer kan het toebehoren van zijn aangenomen werk aan een derde toevertrouwen. Indien een aannemer een bijkomend deel van het aangenomen werk aan een derde toevertrouwt, is de aannemer jegens de opdrachtgever verantwoording verschuldigd over het door de derde uitgevoerde werkproduct.
Artikel 774 Indien een aannemer de materialen moet leveren, selecteert en gebruikt hij de materialen in overeenstemming met de overeenkomst en aanvaardt hij de inspectie van de opdrachtgever.
Artikel 775 Indien een opdrachtgever de materialen moet leveren, zorgt hij voor de materialen in overeenstemming met de overeenkomst. De aannemer zal de door de opdrachtgever aangeleverde materialen onverwijld inspecteren en indien er een afwijking wordt geconstateerd, zal de aannemer de opdrachtgever onverwijld verzoeken om vervanging, compensatie van het tekort of andere herstelmaatregelen.
Zonder toestemming van de opdrachtgever mag een aannemer de door de opdrachtgever aangeleverde materialen niet veranderen, noch de accessoires en onderdelen die niet gerepareerd hoeven te worden.
Artikel 776 Een aannemer zal de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij vindt dat de door de opdrachtgever verstrekte tekeningen of technische eisen onredelijk zijn. Indien de opdrachtnemer schade lijdt doordat de opdrachtgever niet heeft gereageerd of dergelijke redenen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor schadevergoeding.
Artikel 777 Indien de opdrachtgever tijdens het aannemen van werk zijn eisen wijzigt en daardoor schade toebrengt aan de aannemer, is de opdrachtgever aansprakelijk voor schadevergoeding.
Artikel 778 Indien voor een aangenomen werk hulp van de opdrachtgever nodig is, is de opdrachtgever verplicht die hulp te verlenen. Indien de opdrachtgever een dergelijke verplichting niet nakomt, waardoor de uitvoering van de aanneming onmogelijk wordt gemaakt, kan de opdrachtnemer van hem verlangen dat hij zijn verplichting binnen een redelijke termijn nakomt, en kan hij de uitvoeringstermijn dienovereenkomstig verlengen. Voldoet de opdrachtgever alsnog niet aan zijn verplichting binnen de verlengingstermijn, dan kan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.
Artikel 779 Een aannemer aanvaardt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden het nodige toezicht en inspectie van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag door die controle en inspectie de normale werkzaamheden van opdrachtnemer niet verstoren.
Artikel 780 Een aannemer zal na voltooiing van zijn werkzaamheden het werkproduct aan de opdrachtgever opleveren en de opdrachtgever voorzien van de benodigde technische materialen en bijbehorende kwaliteitscertificaten. De opdrachtgever zal het werkproduct inspecteren voor acceptatie.
Artikel 781 Indien het door de opdrachtnemer geleverde werkproduct niet aan de kwaliteitseisen voldoet, kan de opdrachtgever op redelijke wijze verzoeken dat de opdrachtnemer in gebreke blijft bij vormen van herstel, bewerking, vermindering van de bezoldiging of schadevergoeding.
Artikel 782 Een opdrachtgever betaalt de vergoeding binnen de door partijen overeengekomen termijn. Indien er geen overeenstemming is tussen de partijen over de termijn voor het betalen van de vergoeding of de overeenkomst onduidelijk is, en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, zal de klant betalen op het moment van oplevering van het werk. Product; en indien een deel van het werkproduct wordt geleverd, betaalt de opdrachtgever de overeenkomstige vergoeding.
Artikel 783 Indien een opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling van vergoedingen of materiaalkosten, heeft opdrachtnemer het recht het werkproduct onder pand te houden of levering te weigeren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 784 Een aannemer zal de door de opdrachtgever verstrekte materialen en het opgeleverde werkproduct deugdelijk bewaren en is aansprakelijk voor schadevergoeding indien deze materialen of het werkproduct door zijn onjuist onderhoud daarvan vernield, beschadigd of verloren gaan.
Artikel 785 Een opdrachtnemer zal de relevante informatie vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de eisen van de opdrachtgever en mag zonder diens toestemming geen kopieën of technische gegevens daarvan bewaren.
Artikel 786 Mede-opdrachtnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de opdrachtgever, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 787 De opdrachtgever kan de arbeidsovereenkomst te allen tijde opzeggen voordat de aannemer zijn werk heeft voltooid, op voorwaarde dat hij de aansprakelijkheid draagt ​​voor de vergoeding van de hierdoor veroorzaakte schade aan de aannemer.
Hoofdstuk XVIII Contracten voor bouwprojecten
Artikel 788 Een contract voor bouwproject is een contract waarbij een aannemer de bouw van een project uitvoert en de contracterende partij de prijs daarvoor betaalt.
Contracten voor bouwprojecten bestaan ​​uit contracten voor het zoeken naar, ontwerpen en bouwen van projecten.
Artikel 789 Een contract voor bouwprojecten wordt schriftelijk opgesteld.
Artikel 790 Biedingen op een bouwproject worden op een open, eerlijke en onpartijdige manier uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de relevante wetten.
Artikel 791 Een aanbestedende partij kan een contract voor bouwproject sluiten met een hoofdaannemer, of afzonderlijke contracten voor prospectie, ontwerp en constructie sluiten met respectievelijk de prospecterende, ontwerpende en bouwpartijen. Een aanbestedende partij mag een bouwproject dat door één aannemer moet worden voltooid, niet in verschillende delen opsplitsen en deze aan meerdere aannemers aanbieden.
Een hoofdaannemer of een prospectieve, ontwerpende of bouwaannemer kan, na toestemming van de aanbestedende partij, een deel van het aangenomen werk aan een derde toevertrouwen. De derde neemt met de hoofdaannemer of de prospectieve, engineering- of bouwaannemer hoofdelijke aansprakelijkheid op zich jegens de contracterende partij voor het werkproduct van de derde. Een aannemer mag niet het gehele gecontracteerde bouwproject delegeren aan een derde of het gecontracteerde bouwproject in verschillende delen opsplitsen en deze afzonderlijk delegeren aan derden in naam van onderaanneming.
Het is een aannemer verboden het gecontracteerde project uit te besteden aan een entiteit zonder de overeenkomstige kwalificaties. Het is een onderaannemer verboden het gecontracteerde project opnieuw uit te besteden. De hoofdstructuur van het bouwproject moet door de aannemer zelf worden ingevuld.
Artikel 792 Contracten voor grote bouwprojecten van de staat worden gesloten in overeenstemming met de procedures die door de staat zijn vastgesteld en met documenten zoals investeringsplannen en haalbaarheidsstudieverslagen die door de staat zijn goedgekeurd.
Artikel 793 Wanneer een contract voor een bouwproject ongeldig is maar het bouwproject de keuring voor oplevering heeft doorstaan, kan de aannemer worden vergoed op basis van de in het contract overeengekomen projectprijs en op basis van de geschatte prijs van het bouwproject.
Indien een contract voor een bouwproject ongeldig is en het bouwproject de keuring voor acceptatie niet doorstaat, wordt het behandeld in overeenstemming met de volgende bepalingen:
(1) indien het bouwproject na reparatie de keuring voor oplevering heeft doorstaan, kan de aanbestedende partij de aannemer verzoeken de reparatiekosten te dragen; of
(2) indien het bouwproject na reparatie nog steeds niet door de keuring voor acceptatie komt, heeft de aannemer geen recht om betaling te vragen onder verwijzing naar de in het contract overeengekomen projectprijs of op basis van de geschatte prijs van het bouwproject.
Indien een contracterende partij in gebreke is gebleven voor de schade die is veroorzaakt door de ondermaats van het bouwproject, draagt ​​hij de overeenkomstige aansprakelijkheden.
Artikel 794 Een prospectie- of ontwerpcontract bevat doorgaans clausules die de termijn specificeren voor het indienen van documenten met betrekking tot de basismaterialen en het budget, kwaliteitseisen, uitgaven en andere samenwerkingsvoorwaarden, en dergelijke.
Artikel 795 Een bouwcontract bevat doorgaans clausules waarin de projectomvang, de bouwperiode, het tijdstip van aanvang en voltooiing van het halverwege op te leveren project, projectkwaliteit, kosten, levertijd van technische materialen, de verantwoordelijkheid voor de levering van materialen en uitrusting, toewijzing en afwikkeling van fondsen, projectinspectie en acceptatie na voltooiing, bereik en periode van kwaliteitsgarantie, samenwerking en dergelijke.
Artikel 796 Voor elk bouwproject waarop een toezichtsysteem wordt toegepast, sluit de contracterende partij een schriftelijke opdracht van toezichthouder met de toevertrouwde superintendent. De rechten en plichten alsook de wettelijke aansprakelijkheden van de contracterende partij en de superintendent zullen worden bepaald in overeenstemming met de bepalingen over toewijzingscontracten van dit Boek, evenals de relevante bepalingen van andere wetten en administratieve voorschriften.
Artikel 797 De contracterende partij kan te allen tijde, zonder de normale gang van zaken van de aannemer te verstoren, de voortgang en de kwaliteit van het werk inspecteren.
Artikel 798 Voorafgaand aan het verbergen van een verborgen project, stelt de contractant de contracterende partij ter inzage hiervan in kennis. Als de contractaanbieder er niet in slaagt om tijdig een inspectie uit te voeren, kan de contractant de periode voor de voltooiing van het project dienovereenkomstig verlengen en kan hij een vergoeding vragen voor verliezen veroorzaakt door de werkonderbreking, de gedwongen luiheid van de arbeiders en Leuk vinden.
Artikel 799 Na voltooiing van een bouwproject, zal de contracterende partij onverwijld de keuring voor aanvaarding uitvoeren in overeenstemming met de bouwtekeningen en beschrijvingen, evenals de regels voor keuring en aanvaarding van bouwprojecten en de normen voor kwaliteitsinspectie uitgegeven door de staat. Indien het project de keuring voor acceptatie doorstaat, zal de contracterende partij de overeengekomen prijs betalen en het bouwproject overnemen.
Een bouwproject mag pas worden opgeleverd en in gebruik worden genomen nadat het de keuring voor oplevering heeft doorstaan. Zonder gekeurd te zijn of de keuring niet te doorstaan, mag het bouwproject niet opgeleverd of in gebruik genomen worden.
Artikel 800 Indien schade wordt toegebracht aan een aanbestedende partij doordat het zoeken of ontwerpen niet voldoet aan de kwaliteitseisen of doordat de prospectiedocumenten of ontwerpdocumenten niet volgens planning worden aangeleverd, waardoor de bouwperiode wordt vertraagd, de prospecterende of ontwerpende partij zal doorgaan met het perfectioneren van de prospectie of het ontwerpen, de prospectieve of ontwerpvergoedingen verlagen of kwijtschelden, en de verliezen vergoeden.
Artikel 801 Indien de kwaliteit van een bouwproject niet in overeenstemming is met het contract om een ​​reden die aan de aannemer kan worden toegeschreven, heeft de contracterende partij het recht de aannemer te verzoeken het project zonder verdere kosten te repareren, te herwerken of te reconstrueren binnen een termijn van redelijke termijn. Indien de levering wordt vertraagd door reparatie, bewerking of verbouwing, is de constructeur in gebreke blijven aansprakelijk.
Artikel 802 Indien een bouwproject binnen een redelijke termijn na het gebruik van het project persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaakt om een ​​aan de aannemer toe te rekenen reden, is de aannemer aansprakelijk voor schadevergoeding.
Artikel 803 Indien een contracterende partij nalaat grondstoffen, apparatuur, gebouwen, fondsen of technische materialen te verstrekken op het overeengekomen tijdstip en overeenkomstig de overeengekomen eisen, kan de contractant de bouwperiode dienovereenkomstig verlengen en heeft hij het recht om schadevergoeding te vragen. voor de verliezen veroorzaakt door werkonderbreking, gedwongen luiheid van arbeiders en dergelijke.
Artikel 804 Indien een bouwproject halverwege wordt stopgezet of opgeschort vanwege een aan de contractaanbieder toe te rekenen reden, neemt de contractaanbieder maatregelen om de schade te compenseren of te beperken en zal de contractant de eventuele schade vergoeden. veroorzaakte en feitelijke kosten die zijn gemaakt door werkonderbreking, gedwongen nietsdoen van arbeiders, achterwaarts transport, overdracht van machine-uitrusting, de achterstand van materialen en structurele componenten, en dergelijke.
Artikel 805 Wanneer een contractaanbieder zijn plan wijzigt, onnauwkeurig materiaal verstrekt of nalaat de nodige arbeidsomstandigheden te bieden voor het zoeken naar of ontwerpen zoals gepland, waardoor het prospectiewerk of het ontwerpwerk opnieuw of stopgezet wordt, of het ontwerp herzien, de contracterende partij betaalt aanvullende vergoedingen naargelang de hoeveelheid werk die de prospecterende of ontwerpende partij daadwerkelijk verricht.
Artikel 806 Wanneer een aannemer het bouwproject delegeert of illegaal aan anderen uitbesteedt, kan de contracterende partij het contract ontbinden.
Indien de belangrijkste bouwmaterialen, bouwcomponenten en toebehoren, en uitrusting geleverd door de contracterende partij niet voldoen aan de dwingende norm, of de contracterende partij zijn verplichtingen om assistentie te verlenen niet nakomt, zodat de contractant het niet op zich kan nemen. bouwwerkzaamheden, kan de contractant de overeenkomst ontbinden indien de opdrachtnemer de desbetreffende verplichtingen niet binnen een redelijke termijn nakomt.
Indien, nadat het contract is ontbonden, de kwaliteit van het voltooide bouwproject in orde blijkt te zijn, zal de contractaanbieder de overeenkomstige betaling voor het bouwproject doen in overeenstemming met de overeenkomst. Indien de kwaliteit van het opgeleverde bouwproject ondermaats blijkt te zijn, worden de bepalingen van artikel 793 van deze Code mutatis mutandis toegepast.
Artikel 807 Indien een contractaanbieder de prijs niet betaalt in overeenstemming met de overeenkomst, kan de contractant van de contractaanbieder verlangen dat hij de betaling binnen een redelijke termijn doet. Indien de contracterende partij na het verstrijken van de genoemde termijn de prijs nog steeds niet betaalt, kan de contractant met de contracterende partij onderhandelen over de beoordeling van het bouwproject om aan de verplichting te voldoen, of de volksrechters verzoeken het project via opbod te verkopen. in overeenstemming met de wet, tenzij het bouwproject door zijn aard ongeschikt is voor taxatie of veiling. De betaling voor de bouw van het project wordt bij voorrang betaald uit de opbrengsten van de taxatie of veiling van genoemd project.
Artikel 808 Op aangelegenheden die niet in dit hoofdstuk worden geregeld, worden de relevante bepalingen inzake arbeidsovereenkomsten toegepast.
Hoofdstuk XIX Transportcontracten
Sectie 1 Algemene regels
Artikel 809 Een vervoersovereenkomst is een overeenkomst waarbij een vervoerder een passagier of goederen vervoert van de plaats van verzending naar een door de partijen overeengekomen bestemming, en de passagier, afzender of geadresseerde het tarief of de vracht betaalt.
Artikel 810 Een vervoerder die zich bezighoudt met het openbaar vervoer, mag een door een passagier of afzender ingediend verzoek tot gewoon en redelijk vervoer niet afwijzen.
Artikel 811 Een vervoerder zal een passagier of goederen veilig vervoeren naar een overeengekomen bestemming binnen de overeengekomen of redelijke termijn.
Artikel 812 Een vervoerder vervoert een passagier of goederen naar een overeengekomen bestemming via een overeengekomen of gebruikelijke transportroute.
Artikel 813 Een passagier, afzender of geadresseerde betaalt de ritprijs of de vracht. Als een vervoerder niet via een overeengekomen route of de gebruikelijke route vervoert, waardoor het tarief of de vracht wordt verhoogd, kan de passagier, afzender of geadresseerde weigeren het extra tarief of de vracht te betalen.
Sectie 2 Personenvervoerovereenkomst
Artikel 814 Een overeenkomst voor personenvervoer komt tot stand op het moment dat de vervoerder een vervoerbewijs aan de passagier afgeeft, tenzij door de partijen anders is bepaald of in overeenstemming met de handelsovereenkomst.
Artikel 815 Een passagier moet aan boord komen op basis van de tijd, het aantal runs of vluchten en het stoelnummer dat op het geldige ticket is vermeld. Elke passagier die aan boord gaat zonder ticket, voorbij de betaalde afstand, in een hogere klasse of met een ticket met korting terwijl hij daarvoor niet gekwalificeerd is, moet het verschil in de ticketprijs betalen of compenseren, en de vervoerder kan een extra tarief in rekening brengen op basis van aan de voorschriften. Indien een passagier weigert het tarief dienovereenkomstig te betalen, kan de vervoerder weigeren hem te vervoeren.
Wanneer een passagier op basis van een passagiersvervoersovereenkomst met echte naam zijn ticket verliest, kan hij de vervoerder verzoeken het verlies te melden en een ticket opnieuw uit te geven, en de vervoerder mag de ticketkosten of andere onredelijke kosten niet opnieuw innen.
Artikel 816 Een passagier die om zijn eigen reden niet aan boord kan komen op het tijdstip dat op het ticket is vermeld, moet binnen de door de partijen overeengekomen termijn de procedures voor terugbetaling of wijziging van het ticket ondergaan. Als de passagier de restitutie- of wijzigingsprocedures niet binnen de afgesproken termijn heeft ondergaan, kan de vervoerder weigeren het ticket terug te betalen en heeft hij niet langer de transportverplichting.
Artikel 817 De handbagage van een passagier moet voldoen aan de vereiste hoeveelheid en categorie in overeenstemming met de overeenkomst. Een passagier die bagage vervoert die de hoeveelheidslimiet overschrijdt of in strijd is met de vereisten voor de categorie, moet de bagage laten inchecken.
Artikel 818 Een passagier mag geen ontvlambare, explosieve, giftige, bijtende of radioactieve voorwerpen, geen andere gevaarlijke voorwerpen die de veiligheid van personen en eigendommen aan boord in gevaar kunnen brengen, noch enige smokkelwaar, bij zich dragen of in het geheim in zijn bagage dragen.
Indien een passagier de bepalingen van het voorgaande lid overtreedt, mag de vervoerder de gevaarlijke of smokkelwaarartikelen lossen of vernietigen of deze afleveren bij de relevante afdelingen. Indien een passagier erop staat de gevaarlijke artikelen of de smokkelwaarartikelen bij zich te hebben of in zijn bagage te vervoeren, zal de vervoerder weigeren hem te vervoeren.
Artikel 819 Een vervoerder voldoet strikt aan zijn verplichting van veilig vervoer en informeert de passagiers tijdig over aandachtspunten voor een veilig vervoer. Een passagier helpt actief bij en werkt samen met de vervoerder met betrekking tot de redelijke regelingen die zijn getroffen voor veilig vervoer.
Artikel 820 Een vervoerder vervoert passagiers op het tijdstip en in het aantal ritten of vluchten en het stoelnummer dat op het geldige ticket is aangegeven. Onder omstandigheden waarin het vervoer is vertraagd of uit een normale toestand komt, moet de vervoerder de passagier tijdig informeren en eraan herinneren, de nodige maatregelen nemen om een ​​regeling te treffen en, op verzoek van de passagiers, ervoor zorgen dat ze andere aantallen ritten of vluchten of hun tickets terugbetalen. De vervoerder draagt ​​de aansprakelijkheid voor vergoeding van alle schade die hierdoor aan de passagier wordt toegebracht, tenzij deze schade niet aan de vervoerder kan worden toegerekend.
Artikel 821 Een vervoerder die eenzijdig de servicenorm verlaagt, moet op verzoek van de passagiers hun vervoerbewijzen terugbetalen of het tarief verlagen. Een vervoerder die de servicestandaard upgradet, zal geen extra tarief in rekening brengen.
Artikel 822 Een vervoerder zal tijdens het vervoer alles in het werk stellen om een ​​passagier te redden en te helpen die aan een opkomende ziekte lijdt, een bevalling begint of anderszins in gevaar verkeert.
Artikel 823 Een vervoerder draagt ​​de aansprakelijkheid voor schadevergoeding die voortvloeit uit het letsel of de dood van een passagier tijdens het vervoer, tenzij het letsel of de dood het gevolg is van de eigen gezondheidstoestand van de passagier, of de vervoerder kan bewijzen dat het letsel of het overlijden is veroorzaakt door opzettelijke of grove nalatigheid van de passagier.
De bepalingen van het voorgaande lid zijn van toepassing op elke passagier die is vrijgesteld van een ticket in overeenstemming met de voorschriften, in het bezit is van een gratis ticket of door de vervoerder is toegestaan ​​om zonder ticket te reizen.
Artikel 824 Indien een artikel dat de passagier bij zich draagt ​​tijdens het vervoer wordt vernietigd, beschadigd of verloren gaat, is de vervoerder aansprakelijk voor schadevergoeding indien de vervoerder een fout heeft begaan.
Wanneer de ingecheckte bagage van de passagiers vernield, beschadigd of zoek raakt, worden de relevante bepalingen voor het goederenvervoer toegepast.
Sectie 3 Vrachttransportcontracten
Artikel 825 Een afzender moet bij het verzenden van goederen voor vervoer duidelijk aangeven bij de vervoerder welke informatie nodig is voor het goederenvervoer, zoals de naam of de naam van de entiteit van de geadresseerde of de geadresseerde in opdracht, evenals de naam, aard, gewicht en hoeveelheid. van de goederen en de plaats van levering.
Indien de vervoerder schade lijdt als gevolg van een onjuiste verklaring van de afzender of het weglaten van wezenlijke informatie, draagt ​​de afzender de aansprakelijkheid voor schadevergoeding.
Artikel 826 Indien een goederenvervoer onderworpen is aan goedkeuring of inspectie, dient de afzender aan de vervoerder de documenten te overleggen waaruit blijkt dat de desbetreffende formaliteiten zijn vervuld.
Artikel 827 Een afzender zal de goederen verpakken op een wijze zoals door partijen is overeengekomen. Indien de partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de wijze van verpakking of de overeenkomst onduidelijk is, worden de bepalingen van artikel 619 van deze Code toegepast.
Indien een afzender de bepalingen van het voorgaande lid overtreedt, kan de vervoerder weigeren het transport uit te voeren.
Artikel 828 Wanneer een afzender gevaarlijke goederen verzendt zoals ontvlambare, explosieve, giftige, bijtende of radioactieve artikelen, moet de afzender, in overeenstemming met de voorschriften van de staat betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen, de gevaarlijke goederen naar behoren verpakken en een waarschuwing aanbrengen. borden en etiketten daarop, en overhandigen aan de vervoerder schriftelijke documenten betreffende de naam, de aard en de voorzorgsmaatregelen die relevant zijn voor de gevaarlijke goederen.
Indien een afzender de bepalingen van het voorgaande lid overtreedt, kan de vervoerder weigeren het transport uit te voeren, of passende maatregelen nemen om verliezen te voorkomen, en de aldus gemaakte kosten komen voor rekening van de afzender.
Artikel 829 Voordat een vervoerder de goederen aan de geadresseerde aflevert, kan de afzender de vervoerder vragen het vervoer te stoppen, de goederen terug te sturen, de plaats van bestemming te wijzigen of de goederen aan een andere geadresseerde af te leveren, op voorwaarde dat de afzender de verliezen aldus vergoedt. veroorzaakt aan de vervoerder.
Artikel 830 Nadat de goederen naar de plaats van bestemming zijn vervoerd, stelt de vervoerder de geadresseerde onmiddellijk op de hoogte van wie de vervoerder weet wie de geadresseerde is, en de geadresseerde neemt de goederen onmiddellijk in ontvangst. Wanneer de geadresseerde de levering van de goederen vertraagt, moet de geadresseerde opslag- en andere vergoedingen aan de vervoerder betalen.
Artikel 831 Bij in ontvangstname van de goederen dient een geadresseerde de goederen te inspecteren binnen de door partijen overeengekomen termijn. Indien er tussen de partijen geen overeenstemming bestaat over de termijn voor inspectie van de goederen of de overeenkomst onduidelijk is en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, moet de geadresseerde de goederen inspecteren binnen een redelijke termijn van tijd. Indien de geadresseerde geen bezwaar maakt tegen de hoeveelheid, vernietiging, beschadiging of verlies van de goederen binnen de overeengekomen termijn of een redelijke termijn, wordt het stilzwijgen beschouwd als een voorlopig bewijs dat de vervoerder de goederen heeft afgeleverd in conform de transportdocumenten.
Artikel 832 Een vervoerder draagt ​​de aansprakelijkheid voor vergoeding van vernietiging, beschadiging of verlies van de goederen tijdens het vervoer, met dien verstande dat de vervoerder niet aansprakelijk is voor schadevergoeding indien de vervoerder bewijst dat de vernietiging, beschadiging of het verlies van de goederen is veroorzaakt door overmacht, de inherente aard van de goederen, of redelijke slijtage, of is veroorzaakt door nalatigheid van de afzender of de geadresseerde.
Artikel 833 Het bedrag van de vergoeding voor vernietiging, beschadiging of verlies van de goederen moet in overeenstemming zijn met de overeenkomst tussen de partijen indien er een dergelijke overeenkomst bestaat. Indien de overeenkomst over het bedrag van de schadevergoeding onduidelijk is en indien dit niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, wordt het bedrag van de schadevergoeding berekend op basis van de marktprijs van de goederen op de plaats van levering op dat moment. wanneer de zaken zijn afgeleverd of hadden moeten worden afgeleverd. Indien er wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn die anders bepalen met betrekking tot de berekeningsmethode en de limiet van het compensatiebedrag, zullen dergelijke bepalingen worden gevolgd.
Artikel 834 Indien twee of meer vervoerders een samenhangend vervoer op dezelfde wijze uitvoeren, is de vervoerder die het contract met de afzender sluit verantwoordelijk voor het volledige vervoer. Indien zich een verlies voordoet op een gedeelte van het transport, zijn de vervoerder die het contract met de afzender sluit en de vervoerder in dat gedeelte hoofdelijk aansprakelijk.
Artikel 835 Wanneer de goederen tijdens het transport verloren gaan als gevolg van overmacht, kan de vervoerder, tenzij de wet anders bepaalt, de betaling van de vracht niet vragen als de vracht nog niet is opgehaald, en kan de afzender om terugbetaling vragen. als de vracht al is opgehaald.
Artikel 836 Indien een afzender of geadresseerde de vracht, opslagkosten of andere kosten niet betaalt, heeft de vervoerder het recht de goederen onder pand te houden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 837 Wanneer een geadresseerde onbekend is of de geadresseerde weigert de goederen in ontvangst te nemen zonder gegronde reden, kan de vervoerder de goederen in bewaring laten stellen in overeenstemming met de wet.
Sectie 4 Multimodale transportcontracten
Artikel 838 Een exploitant van multimodaal vervoer is verantwoordelijk voor het uitvoeren of organiseren van de uitvoering van een multimodaal vervoerscontract, geniet de rechten en neemt de verplichtingen van een vervoerder op zich gedurende het gehele vervoer.
Artikel 839 Een exploitant van multimodaal vervoer kan met de vervoerders van de verschillende secties van het multimodaal vervoer overeenstemming bereiken over hun respectieve verantwoordelijkheden voor het vervoer in elke sectie in het kader van het multimodale vervoerscontract, op voorwaarde dat een dergelijke overeenkomst de verplichtingen van de exploitant voor het gehele transport.
Artikel 840 Een exploitant van multimodaal vervoer geeft bij ontvangst van de goederen die door de afzender voor vervoer zijn verzonden, multimodale vervoersdocumenten af. De multimodale vervoersdocumenten kunnen al dan niet verhandelbaar zijn, zoals gevraagd door de afzender.
Artikel 841 Wanneer schade wordt toegebracht aan een exploitant van multimodaal vervoer als gevolg van de fout van een afzender op het moment dat de goederen voor vervoer worden verzonden, draagt ​​de afzender de aansprakelijkheid voor schadevergoeding, zelfs als de afzender het multimodale vervoer heeft overgedragen documenten.
Artikel 842 Indien vernietiging, beschadiging of verlies van goederen plaatsvindt in een sectie van het multimodaal transport, zijn de bepalingen van de relevante wetten die de transportwijzen van de sectie regelen van toepassing op de aansprakelijkheid voor schadevergoeding die moet worden gedragen door de exploitant van multi-modaal vervoer. -modaal transport en de grenzen van de aansprakelijkheid. Indien niet kan worden bepaald in welk deel van het vervoer deze vernietiging, beschadiging of verlies zich heeft voorgedaan, wordt de aansprakelijkheid voor schadevergoeding gedragen overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk.
Hoofdstuk XX Technologiecontracten
Sectie 1 Algemene regels
Artikel 843 Een technologiecontract is een contract dat door de partijen wordt gesloten om hun rechten en plichten op het gebied van technologieontwikkeling, -overdracht, licentieverlening, raadpleging of dienstverlening te verduidelijken.
Artikel 844 Het sluiten van een technologiecontract is bevorderlijk voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en de vooruitgang van wetenschap en technologie, en bevordert onderzoek en ontwikkeling, transformatie, toepassing en verspreiding van de verworvenheden op het gebied van wetenschap en technologie.
Artikel 845 Een technologiecontract bevat over het algemeen clausules die de naam van het project, de inhoud, de reikwijdte en de vereisten van het object, het plan, de plaats en de wijze van uitvoering, de vertrouwelijkheid van technologische informatie en materialen, het eigendom van de technologische prestaties specificeren en de methode van opbrengstverdeling, de criteria en methode van de inspectie voor acceptatie, interpretatie van terminologieën en dergelijke.
Materialen zoals technologische achtergrondinformatie, de haalbaarheidsstudies en technologische evaluatierapporten, het projecttaakdocument en -plannen, technologienormen, technologienormen, origineel ontwerp en technische documenten, evenals andere technische documenten die relevant zijn voor de uitvoering van het contract, kunnen , zoals overeengekomen door de partijen, deel uitmaken van het contract.
Indien een technologiecontract betrekking heeft op een octrooi, vermeldt het de aanduiding van de uitvinding, de aanvrager en de octrooihouder daarvan, de datum van aanvraag, het aanvraagnummer, het octrooi nummer en de duur van de octrooirechten.
Artikel 846 De wijze van betaling van de prijs, vergoeding of royalty wordt door de partijen overeengekomen in een technologiecontract, en de betaling kan worden gedaan in een forfaitaire som of in termijnen op basis van een eenmalige berekening, of op basis van de wijze van provisiebetaling of dergelijke betaling plus een vooruitbetaling.
Indien de partijen overeenkomen om een ​​methode van provisiebetaling toe te passen, kan de provisie worden getrokken tegen een bepaald percentage van de prijs van het product, de nieuw verhoogde outputwaarde en winsten die zijn behaald met de exploitatie van octrooien en het gebruik van technologische knowhow. , of de verkoopopbrengst van het product, of worden berekend volgens andere methoden zoals overeengekomen door de partijen. Het genoemde percentage kan een vast percentage zijn, of een percentage dat van jaar tot jaar toeneemt of afneemt.
Indien de partijen overeenkomen provisiebetaling toe te passen, kunnen zij de methode specificeren voor het onderzoeken van de desbetreffende boekhoudkundige boeken.
Artikel 847 Indien het recht om een ​​inhuurwerk te gebruiken of over te dragen toekomt aan een rechtspersoon of een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, kan de rechtspersoon of de organisatie zonder rechtspersoonlijkheid een technologiecontract sluiten voor het inhuurwerk. Wanneer de rechtspersoon of de organisatie zonder rechtspersoonlijkheid een technologiecontract sluit om het inhuurwerk over te dragen, heeft de maker van het inhuurwerk bij voorrang het recht om het onder gelijkwaardige voorwaarden te verwerven.
Een ingehuurd werk is een technologische prestatie die wordt bereikt als resultaat van het uitvoeren van de taken die zijn toegewezen door een rechtspersoon of een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, of die voornamelijk wordt bereikt door gebruik te maken van de materiële en technologische middelen van de genoemde rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.
Artikel 848 Het recht om een ​​technologisch werkproduct te gebruiken of over te dragen, anders dan een werk dat wordt verhuurd, behoort toe aan de maker ervan, die voor dat werkproduct een technologiecontract kan sluiten.
Artikel 849 Een individuele persoon die een technologisch werkproduct heeft gerealiseerd, heeft het recht om op de relevante documenten van het technologische werkproduct aan te geven dat hij de maker ervan is, en om een ​​erecertificaat en beloningen te ontvangen.
Artikel 850 Een technologiecontract dat illegaal technologie monopoliseert of inbreuk maakt op het technologische werkproduct van anderen, is ongeldig.
Sectie 2 Contracten voor technologieontwikkeling
Artikel 851 Een contract voor technologieontwikkeling is een contract dat door de partijen wordt gesloten met betrekking tot het onderzoek en de ontwikkeling van een nieuwe technologie, product, techniek, variëteit of materiaal, evenals het systeem daarvan.
Contracten voor technologieontwikkeling bestaan ​​uit ontwikkelingscontracten in opdracht en ontwikkelingscontracten voor samenwerking.
Een contract voor technologieontwikkeling wordt op schrift gesteld.
De relevante bepalingen inzake de contracten voor technologieontwikkeling worden mutatis mutandis toegepast op een contract dat door de partijen wordt gesloten over de toepassing en transformatie van een technologisch product met een waarde voor praktisch gebruik.
Artikel 852 Een opdrachtgever van een opdrachtontwikkelingscontract betaalt de onderzoeks- en ontwikkelingsvergoedingen en de vergoedingen in overeenstemming met de overeenkomst, levert technologisch materiaal, doet voorstellen voor onderzoek en ontwikkeling, voltooit zijn taken in het samenwerkingsverband en aanvaardt het werkproduct. van het onderzoek en de ontwikkeling.
Artikel 853 Een onderzoeker-ontwikkelaar van een opdrachtontwikkelingscontract moet een onderzoeks- en ontwikkelingsplan uitwerken en uitvoeren in overeenstemming met het contract, redelijk gebruik maken van de onderzoeks- en ontwikkelingsfondsen, de onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden voltooien zoals gepland, het werkproduct afleveren van onderzoek en ontwikkeling, relevante technologische materialen en noodzakelijke technologische begeleiding verstrekken om de klant te helpen het werkproduct van onderzoek en ontwikkeling te begrijpen.
Artikel 854 Indien een partij bij een opdrachtontwikkelingscontract in gebreke blijft, waardoor de onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden worden stopgezet, vertraagd of mislukt, is de partij aansprakelijk voor wanbetaling.
Artikel 855 De partijen bij een contract voor gezamenlijke ontwikkeling doen investeringen in een door de partijen overeengekomen vorm, met inbegrip van de bijdrage van de technologie aan investeringen, deelname aan onderzoek en ontwikkeling door het uitvoeren van hun respectieve taken, en samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 856 Indien een partij bij een contract voor coöperatieve ontwikkeling in gebreke blijft, waardoor de onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden worden stopgezet, vertraagd of mislukt, is de partij aansprakelijk voor wanbetaling.
Artikel 857 Wanneer een technologie die het voorwerp is van een technologieontwikkelingscontract, door anderen aan het publiek wordt geopenbaard, waardoor de uitvoering van het contract zinloos wordt, kunnen de partijen het contract ontbinden.
Artikel 858 De partijen bij een technologieontwikkelingscontract komen overeen over de verdeling van de risico's van onoverkomelijke technologische moeilijkheden die zich bij de uitvoering van het contract voordoen en die tot een gehele of gedeeltelijke mislukking van onderzoek en ontwikkeling leiden. Indien een dergelijke overeenkomst tussen de partijen niet bestaat of de overeenkomst onduidelijk is en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, delen de partijen de risico's op een redelijke manier.
Indien een partij constateert dat een situatie als bedoeld in het voorgaande lid bestaat die kan leiden tot een gehele of gedeeltelijke mislukking van onderzoek en ontwikkeling, stelt hij de andere partij hiervan onmiddellijk in kennis en neemt hij passende maatregelen om de schade te beperken. Indien hij nalaat de andere partij onmiddellijk op de hoogte te stellen en passende maatregelen te nemen om de schade te verergeren, is hij aansprakelijk voor het verergerde deel van de schade.
Artikel 859 Wanneer een uitvinding tot stand komt door middel van ontwikkeling in opdracht, komt het recht om octrooi aan te vragen toe aan de onderzoeker-ontwikkelaar, tenzij in de wet anders is bepaald of door de partijen is overeengekomen. Indien de onderzoeker-ontwikkelaar het octrooirecht heeft verkregen, mag de opdrachtgever het octrooi exploiteren in overeenstemming met de wet.
Wanneer een onderzoeker-ontwikkelaar zijn recht om een ​​octrooi aan te vragen overdraagt, heeft de klant een recht van voorrang om dat recht te verwerven onder gelijkwaardige voorwaarden.
Artikel 860 Wanneer een uitvinding tot stand komt door middel van coöperatieve ontwikkeling, komt het recht om octrooi aan te vragen gezamenlijk toe aan alle partijen bij de coöperatieve ontwikkeling. Wanneer een partij het deel van het gezamenlijke octrooi-aanvraagrecht dat hij bezit, moet overdragen, hebben de andere partijen een recht van voorrang om het recht onder gelijkwaardige voorwaarden te verwerven, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
Wanneer een partij bij een coöperatieve ontwikkeling afstand doet van het deel van het octrooi-aanvraagrecht dat hij bezit, kan de andere partij de aanvraag indienen, tenzij anders overeengekomen door de partijen, of kunnen de andere partijen de aanvraag gezamenlijk indienen, al naargelang het geval. Wanneer de aanvrager (s) het octrooirecht verwerft, kan de partij die afstand heeft gedaan van zijn recht, het octrooi kosteloos exploiteren.
Indien een partij bij een coöperatieve ontwikkeling niet instemt met het aanvragen van octrooi, is het mogelijk dat de andere partij of partijen geen octrooi aanvraagt.
Artikel 861 Het gebruiksrecht en het recht op overdracht van een werkproduct dat technologische knowhow bevat die tot stand is gebracht door ontwikkeling in opdracht of coöperatieve ontwikkeling, evenals de wijze waarop de opbrengsten daarvan worden verdeeld, worden door de partijen overeengekomen. Indien een dergelijke overeenkomst tussen de partijen niet bestaat of de overeenkomst onduidelijk is en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, hebben alle partijen het recht om het genoemde werkproduct te gebruiken en over te dragen, zolang er is geen octrooirecht verleend op dezelfde technologische oplossing, behalve dat een onderzoeker-ontwikkelaar van een project in opdracht het werkproduct niet mag overdragen aan een derde voordat hij het aan de klant levert.
Sectie 3 Contracten voor technologieoverdracht en Contracten voor technologielicenties
Artikel 862 Een contract voor technologieoverdracht is een contract waarbij een rechtmatige houder van een technologie aan een andere persoon de relevante rechten met betrekking tot een specifiek octrooi, octrooiaanvraag of technologische knowhow overdraagt.
Een technologielicentiecontract is een contract waarbij een rechtmatige houder van een technologie een andere persoon machtigt om de relevante rechten uit te oefenen om een ​​specifiek octrooi of technologische knowhow aan te vragen en te exploiteren.
De overeenkomst in een technologieoverdrachtscontract of een technologielicentiecontract over de levering van speciale apparatuur en grondstoffen voor de toepassing van technologie of over de levering van de relevante technologieconsultatie en technologiedienst is een onderdeel van het contract.
Artikel 863 Overeenkomsten inzake technologieoverdracht omvatten de overeenkomsten voor de overdracht van octrooirechten, de overeenkomsten voor de overdracht van het recht om een ​​octrooi aan te vragen, de overeenkomsten voor de overdracht van technologische knowhow en dergelijke.
Contracten voor technologielicentie omvatten de licentiecontracten voor het exploiteren van octrooien, licentiecontracten voor technologische knowhow en dergelijke.
Contracten voor technologieoverdracht en contracten voor technologielicentie worden schriftelijk vastgelegd.
Artikel 864 Een contract voor technologieoverdracht of een contract voor technologielicentie kan de reikwijdte specificeren om het octrooi te exploiteren of de technologische knowhow te gebruiken, maar mag de concurrentie of de ontwikkeling van de technologieën niet beperken.
Artikel 865 Een licentieovereenkomst voor de exploitatie van een octrooi is alleen geldig binnen de geldigheidsduur van het octrooi. Wanneer de looptijd van het octrooirecht afloopt of het octrooirecht ongeldig wordt verklaard, mag de octrooihouder geen licentieovereenkomst voor octrooi-exploitatie met betrekking tot dat octrooi sluiten met een andere persoon.
Artikel 866 Een licentiegever bij een licentieovereenkomst voor de exploitatie van een octrooi staat de licentienemer toe het octrooi te exploiteren, het technologische materiaal te leveren dat verband houdt met de exploitatie van het octrooi en de nodige technologische begeleiding te verstrekken in overeenstemming met de overeenkomst.
Artikel 867 Een licentienemer bij een licentiecontract voor de exploitatie van een octrooi mag het octrooi exploiteren in overeenstemming met de overeenkomst, mag niet toestaan ​​dat een derde buiten het contract het octrooi exploiteert, en betaalt de overeengekomen royalty's.
Artikel 868 Een overdrager bij een contract voor de overdracht van technologische knowhow of een licentiegever bij een licentiecontract voor technologische knowhow moet, in overeenstemming met de overeenkomst, technologisch materiaal verstrekken, technologische begeleiding geven, de praktische toepasbaarheid en betrouwbaarheid van de technologie garanderen, en vertrouwelijkheidsverplichtingen nakomen.
De in het vorige lid bepaalde geheimhoudingsverplichtingen beletten de licentiegever niet om octrooi aan te vragen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 869 Een verkrijger bij een overdrachtscontract voor technologische knowhow of een licentienemer bij een licentiecontract voor technologische knowhow moet, in overeenstemming met de overeenkomst, de technologie exploiteren, de overdrachtsvergoeding en royalty's betalen en vertrouwelijkheidsverplichtingen nakomen.
Artikel 870 Een overdrager bij een contract voor technologieoverdracht of een licentiegever bij een licentiecontract voor technologische knowhow garandeert dat hij de rechtmatige eigenaar is van de daarin geboden technologie, en dat de geleverde technologie volledig, foutloos, doeltreffend en in staat is om het bereiken van het doel zoals overeengekomen door de partijen.
Artikel 871 Een verkrijger bij een contract voor technologieoverdracht of een licentienemer bij een licentiecontract voor technologische knowhow moet, in overeenstemming met het toepassingsgebied en de tijdslimiet die door de partijen zijn overeengekomen, zijn vertrouwelijkheidsverplichting nakomen met betrekking tot het deel van de technologie dat door de overdrager wordt geleverd of licentiegever die niet openbaar zijn gemaakt.
Artikel 872 Een licentiegever die er niet in slaagt de technologie in licentie te geven in overeenstemming met de overeenkomst, zal de royalty's geheel of gedeeltelijk terugbetalen en zal in gebreke blijven. Een licentiegever die een octrooi of technologische knowhow exploiteert buiten de overeengekomen reikwijdte, of, zonder toestemming, een derde toestaat het octrooi te exploiteren of de technologische knowhow te gebruiken die in strijd is met de overeenkomst, zal zijn inbreukmakende handeling stopzetten en in gebreke blijven. . Hij zal in gebreke blijven indien hij de overeengekomen vertrouwelijkheidsverplichting schendt.
Indien een vervreemder aansprakelijk is voor contractbreuk, worden de bepalingen van het voorgaande lid mutatis mutandis toegepast.
Artikel 873 Een licentienemer die de royalty's niet betaalt in overeenstemming met de overeenkomst, zal de betaling van de royalty's goedmaken en de schadevergoeding betalen. Indien de licentienemer dit nalaat, dient hij de exploitatie van het octrooi of het gebruik van de technologische knowhow te staken, de technologische materialen terug te geven en is hij aansprakelijk voor wanbetaling. Wanneer een licentienemer die het octrooi exploiteert of de technologische knowhow buiten het overeengekomen toepassingsgebied gebruikt, of een derde zonder toestemming toestaat het octrooi te exploiteren of de technologische knowhow te gebruiken, moet hij zijn inbreukmakende handelingen stopzetten en in gebreke blijven aansprakelijkheid. De licentienemer die de overeengekomen vertrouwelijkheidsverplichting schendt, is standaard aansprakelijk.
De bepalingen van het voorgaande lid zullen mutatis mutandis worden toegepast op een verkrijger die in gebreke blijft.
Artikel 874 Wanneer de exploitatie van een octrooi of het gebruik van technologische knowhow door de verkrijger of de licentienemer in overeenstemming met de overeenkomst inbreuk maakt op de rechtmatige rechten en belangen van een andere persoon, komt de aansprakelijkheid daarvoor bij de overdrager of de licentiegever. , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 875 De partijen kunnen, in overeenstemming met het beginsel van wederzijds voordeel, in het contract de methode overeenkomen voor het delen van elk later verbeterd technologisch product dat is verkregen door exploitatie van het octrooi of door gebruik te maken van de technologische knowhow. Indien er geen overeenstemming is over een dergelijke methode of de overeenkomst onduidelijk is en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, mag het later verbeterde technologische product dat door een partij is gemaakt, niet worden gedeeld door een andere partij.
Artikel 876 De relevante bepalingen van deze afdeling worden mutatis mutandis toegepast op de overdracht en licentieverlening van de exclusieve rechten op lay-outontwerpen van geïntegreerde schakelingen, rechten op nieuwe plantensoorten, auteursrechten op computersoftware en andere intellectuele eigendomsrechten, en dergelijke.
Artikel 877 Indien er wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn die anders bepalen inzake contracten voor de import en export van technologie, of over contracten voor octrooien en octrooiaanvragen, worden de relevante bepalingen gevolgd.
Sectie 4 Contracten voor technologieoverleg en Contracten voor technologiedienst
Artikel 878 Een technologieconsultatiecontract is een contract waarbij de ene partij zijn technologische kennis gebruikt om de andere partij de haalbaarheidsstudie, de technologische prognose, het bijzonder technologisch onderzoek en het analyse- en evaluatierapport over een specifiek technologisch project te bezorgen.
Een technologiedienstcontract is een contract waarbij de ene partij zijn technologische kennis gebruikt om specifieke technologische problemen voor de andere partij op te lossen. Contracten voor technologiediensten omvatten geen contracten voor werk of bouwprojecten.
Artikel 879 Een klant in een technologieconsultatiecontract moet, in overeenstemming met de overeenkomst, de kwesties voor consultatie verduidelijken, technologische achtergrondinformatie en het daarmee verband houdende materiaal verstrekken, het werkproduct van de toevertrouwde persoon aanvaarden en een vergoeding betalen.
Artikel 880 De persoon die bij een technologieoverlegcontract is belast, voltooit het overlegverslag of lost de problemen op binnen de overeengekomen termijn, en het ingediende overlegverslag voldoet aan de eisen zoals overeengekomen door de partijen.
Artikel 881 Indien een opdrachtgever in een technologie-consultatiecontract nalaat de nodige materialen te verstrekken in overeenstemming met de overeenkomst, waardoor de voortgang en kwaliteit van het werk wordt beïnvloed, of indien de opdrachtgever het werkproduct niet accepteert of de aanvaarding vertraagt, mag hij niet verzoeken restitutie van het betaalde loon en zal eventueel onbetaald loon betalen.
Een in een technologieconsultatiecontract toevertrouwde persoon die het consultatierapport niet zoals gepland indient of een rapport indient dat niet voldoet aan de vereisten zoals overeengekomen door de partijen, zal in gebreke blijven aansprakelijk in de vorm van vermindering of kwijtschelding van zijn vergoeding, en dergelijke.
Indien een klant in een technologieconsultatiecontract een beslissing neemt op basis van het consultatierapport en het advies van de met de toevertrouwde persoon die voldoen aan de vereisten zoals overeengekomen door de partijen, zullen alle aldus veroorzaakte verliezen worden gedragen door de klant, tenzij anders overeengekomen door de partijen.
Artikel 882 Een opdrachtgever in een technologiedienstcontract moet, in overeenstemming met de overeenkomst, zorgen voor arbeidsomstandigheden, de coöperatieve werkzaamheden uitvoeren, het werkproduct aanvaarden en een beloning betalen.
Artikel 883 Een persoon die bij een contract voor technologiediensten is belast, moet, in overeenstemming met de overeenkomst, de diensten voltooien, de technologische problemen oplossen, de kwaliteit van het werk garanderen en de kennis overbrengen om de technologische problemen op te lossen.
Artikel 884 Wanneer een klant bij een technologiedienstcontract zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of zijn verplichtingen niet nakomt op een manier die niet in overeenstemming is met het contract, waardoor de voortgang en kwaliteit van het werk wordt aangetast, of het werkproduct niet aanvaardt of de acceptatie vertraagt, hij mag geen teruggave van de betaalde bezoldiging vragen, en zal de onbetaalde bezoldiging betalen.
Een persoon die in een technologisch servicecontract is toevertrouwd en die de servicewerkzaamheden niet voltooit in overeenstemming met de overeenkomst, is aansprakelijk in de vorm van afstand van zijn vergoeding en dergelijke.
Artikel 885 Tenzij anders overeengekomen door de partijen, tijdens de uitvoering van een technologieconsultatiecontract of een technologiedienstcontract, behoort het nieuwe technologische product dat door de toevertrouwde persoon wordt gemaakt met de technologische materialen en arbeidsomstandigheden geleverd door de klant, toe aan de toevertrouwde persoon. De nieuwe technologische producten die de klant maakt op basis van het werkproduct van de toevertrouwde persoon, behoren toe aan de klant.
Artikel 886 Indien er geen overeenkomst is in een technologieoverlegcontract of een technologiedienstcontract over het dragen van de noodzakelijke uitgaven voor de aan de toevertrouwde persoon om de normale werkzaamheden uit te voeren, of indien de overeenkomst onduidelijk is, worden deze kosten gedragen door de toevertrouwde persoon. persoon.
Artikel 887 Wanneer er wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn die anders bepalen met betrekking tot contracten voor tussenpersonen op het gebied van technologie en contracten voor technologieopleiding, worden de desbetreffende bepalingen gevolgd.
Hoofdstuk XXI Contracten voor bewaring van eigendommen
Artikel 888 Een overeenkomst tot bewaring van goederen is een overeenkomst waarbij een bewaarder het door een bewaargever geleverde artikel bewaart en het genoemde artikel retourneert.
Wanneer een bewaargever winkelen, dineren, logeren of andere activiteiten uitvoert in de plaats van de bewaarder en een artikel op een aangewezen gebied deponeert, wordt het artikel geacht in de bewaarder te zijn geplaatst, tenzij anders overeengekomen door de partijen of vereist door de handelswijze. .
Artikel 889 Een bewaargever betaalt het bewaarloon aan de bewaarder in overeenstemming met de overeenkomst.
Indien er tussen de partijen geen overeenstemming is over het bewaarloon of de overeenkomst onduidelijk is, en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, wordt het artikel geacht in kosteloze hechtenis te zijn geplaatst.
Artikel 890 Een overeenkomst tot bewaring van zaken komt tot stand bij aflevering van het in bewaring te houden artikel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 891 Indien een bewaargever aan een bewaarder een artikel in bewaring geeft, geeft de bewaarder een bewaarcertificaat af, tenzij tijdens de handel anders wordt vereist.
Artikel 892 De bewaarder bewaart het gedeponeerde artikel naar behoren.
Partijen kunnen afspraken maken over de plaats en wijze van bewaring. Behalve in geval van nood of in het belang van de bewaargever, mogen de plaats en de wijze van bewaring niet worden gewijzigd zonder toestemming van de andere partij.
Artikel 893 Indien een bewaargever aan een bewaarder een in bewaring te houden voorwerp afgeeft dat gebreken vertoont of op grond van de aard ervan bijzondere bewaringsmaatregelen vereist, stelt hij de bewaarder in kennis van de relevante informatie. Indien de bewaargever dit nalaat en daardoor schade aan het gedeponeerde artikel veroorzaakt, is de bewaarder niet aansprakelijk voor schadevergoeding. Indien de bewaarder hieruit een verlies lijdt, is de bewaargever aansprakelijk voor schadevergoeding, tenzij de bewaarder de situatie kent of had moeten kennen, maar geen herstelmaatregelen treft.
Artikel 894 Een bewaarder mag een onder zijn hoede genomen voorwerp niet opnieuw in bewaring geven bij een derde, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Een bewaarder die het artikel onder zijn hoede opnieuw in bewaring geeft bij een derde in strijd met het voorgaande lid en aldus schade aan het artikel veroorzaakt, draagt ​​de aansprakelijkheid voor schadevergoeding.
Artikel 895 Een bewaarder mag het artikel dat hij onder zijn hoede heeft niet gebruiken of toestaan ​​dat een derde dit gebruikt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 896 Indien een derde vorderingen maakt tegen een voorwerp dat door een bewaarder in bewaring wordt gegeven, komt de bewaarder de verplichting na het artikel aan de bewaargever terug te geven, tenzij dat artikel in overeenstemming met de wet onder bewaring of executie wordt gesteld.
Wanneer een derde een vordering instelt tegen de bewaarder of om bewaring verzoekt van het artikel onder diens bewaring, stelt de bewaarder de bewaargever daarvan onverwijld in kennis.
Artikel 897 Indien een onder bewaring gesteld voorwerp wordt vernietigd, beschadigd of verloren gaat doordat de bewaarder op onjuiste wijze bewaart gedurende de periode dat het artikel onder zijn bewaring staat, draagt ​​de bewaarder de aansprakelijkheid voor schadevergoeding, behalve dat de bewaarder die het gedeponeerde artikel vrijhoudt van kosten draagt ​​geen aansprakelijkheid voor schadevergoeding indien hij kan bewijzen dat de vernietiging, beschadiging of verlies niet het gevolg is van zijn opzettelijke of grove nalatigheid.
Artikel 898 Een bewaargever moet aan de bewaarder aangeven of hij geld, verhandelbare waardepapieren of andere waardevolle artikelen in bewaring heeft gegeven, en de bewaarder zal ze onderzoeken voor aanvaarding, of ze verzegelen; indien de bewaargever een dergelijke verklaring niet aflegt, kan de bewaarder, indien het artikel wordt vernietigd, beschadigd of verloren, een vergoeding betalen op basis van een tarief voor gewone artikelen.
Artikel 899 Een bewaargever kan het artikel dat hij in bewaring heeft gegeven te allen tijde afhalen.
Indien tussen de partijen geen overeenstemming is bereikt over de duur van de bewaring of de overeenkomst onduidelijk is, kan de bewaarder te allen tijde de bewaargever verzoeken het artikel dat hij onder zijn hoede heeft, af te halen. Indien er overeenstemming is over de bewaartermijn, zonder bijzondere reden, mag de bewaarder de bewaargever niet verzoeken het artikel af te halen voordat die periode is verstreken.
Artikel 900 Na het verstrijken van de bewaartermijn of indien de bewaargever het artikel dat hij in bewaring heeft gegeven vóór het verstrijken van die termijn ophaalt, geeft de bewaarder het artikel en de daaruit voortvloeiende opbrengst terug aan de bewaargever.
Artikel 901 Wanneer geld in bewaring wordt gegeven, kan de bewaarder het geld in dezelfde valuta en hetzelfde bedrag teruggeven. Wanneer andere vervangbare goederen in bewaring worden gegeven, kan de bewaarder de goederen van dezelfde soort, kwaliteit en hoeveelheid terugsturen in overeenstemming met de overeenkomst.
Artikel 902 Bij een overeenkomst voor niet-gratis bewaring betaalt de bewaargever het bewaarloon aan de bewaarder op een door de partijen overeengekomen tijdstip.
Indien er geen overeenstemming is tussen de partijen over de termijn voor de betaling van de bewaarloon of de overeenkomst onduidelijk is en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, zal de betaling plaatsvinden op het moment dat het artikel onder bewaring wordt verzameld.
Artikel 903 Indien een bewaargever het bewaarloon of de andere kosten niet betaalt, heeft de bewaarder het recht het artikel in pand te houden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Hoofdstuk XXII Magazijncontracten
Artikel 904 Een opslagovereenkomst is een overeenkomst waarbij een opslagplaats de goederen opslaat die door de bewaargever zijn geleverd en waarvoor de bewaargever de opslagvergoeding betaalt.
Artikel 905 Een opslagovereenkomst komt tot stand wanneer er een consensus bestaat over de wilsuiting tussen de opslagplaats en de bewaargever.
Artikel 906 Indien gevaarlijke goederen zoals ontvlambare, explosieve, giftige, corrosieve, radioactieve of bederfelijke voorwerpen worden opgeslagen, vermeldt de bewaargever de aard van die goederen en verstrekt hij relevante informatie daarover.
Indien een bewaargever de bepalingen van het voorgaande lid overtreedt, kan de bewaargever weigeren de goederen voor opslag in ontvangst te nemen, of passende maatregelen nemen om verliezen te voorkomen, en de aldus gemaakte kosten komen voor rekening van de bewaargever.
Een magazijn dat gevaarlijke goederen opslaat, zoals ontvlambare, explosieve, giftige, corrosieve en radioactieve artikelen, moet over de overeenkomstige opslagomstandigheden beschikken.
Artikel 907 Een magazijnmedewerker onderzoekt de goederen alvorens ze in overeenstemming met de overeenkomst in ontvangst te nemen. Indien een opslagplaats bij onderzoek van de goederen constateert dat de op te slaan goederen niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, stelt hij de bewaargever daarvan onmiddellijk in kennis. Een magazijnier is aansprakelijk voor schadevergoeding indien, nadat hij de opgeslagen goederen heeft onderzocht en aanvaard, de goederen wat betreft soort, hoeveelheid of kwaliteit niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst.
Artikel 908 Bij de aflevering van de goederen voor opslag door een bewaargever, geeft de magazijnhouder een document af, zoals een ontvangstbewijs of inschrijving in het magazijn.
Artikel 909 Een magazijnhouder tekent of stempelt op een ontvangstbewijs. Een entrepotbewijs bevat de volgende gegevens:
(1) de naam of aanduiding en woonplaats van de bewaargever;
(2) het type, de hoeveelheid, de kwaliteit, de verpakking, het aantal stuks en de merken van de opgeslagen goederen;
(3) de norm voor beschadiging en bederf van de opgeslagen goederen;
(4) de opslaglocatie;
(5) de opslagperiode;
(6) de opslagvergoeding;
(7) het verzekerde bedrag, de verzekeringsduur en de aanwijzing van de verzekeraar indien de op te slaan goederen verzekerd zijn geweest; en
(8) de naam van de uitgevende instelling en de plaats en datum van uitgifte.
Artikel 910 Een magazijnontvangstbewijs is een bewijs voor het ophalen van de opgeslagen goederen. Wanneer een magazijnontvangstbewijs wordt ondertekend door de bewaargever of een houder van het ontvangstbewijs en wordt ondertekend of afgestempeld door de magazijnhouder, kan het recht om de opgeslagen goederen op te halen aan een andere persoon worden overgedragen.
Artikel 911 Een magazijnhouder zal op verzoek van de bewaargever of de houder van het entrepotbewijs de bewaargever of de houder toestaan ​​de opgeslagen goederen te onderzoeken of hiervan monsters te nemen.
Artikel 912 Indien een magazijnier constateert dat de opgeslagen goederen in kwaliteit achteruitgaan of aan andere schade lijden, stelt de magazijnhouder de bewaargever of de houder van de magazijnbon onmiddellijk op de hoogte.
Artikel 913 Indien een opslagplaats vaststelt dat de opgeslagen goederen verslechteren of lijden aan andere schade die de veiligheid en de normale opslag van de andere opgeslagen goederen in gevaar brengt, zal hij de bewaargever of de houder van het opslagbewijs eisen om de goederen indien nodig te verwijderen. . In geval van nood kan een opslagplaats voor de nodige verwijdering zorgen, maar zal de bewaargever of de houder van de opslagbon achteraf onmiddellijk op de hoogte stellen van de situatie.
Artikel 914 Indien tussen de partijen geen overeenstemming is bereikt over de opslagperiode of de overeenkomst onduidelijk is, kan de bewaargever of de houder van het opslagbewijs de opgeslagen goederen te allen tijde afhalen en kan de opslagplaats te allen tijde de bewaargever verzoeken om de opgeslagen goederen op te halen, met dien verstande dat er een redelijke termijn wordt geboden die nodig is voor de voorbereiding.
Artikel 915 Na het verstrijken van de opslagperiode haalt de bewaargever of de houder van de entrepot de opgeslagen goederen op door overlegging van de entrepot, de entrepot, of dergelijke. Indien de bewaargever of de houder van de entrepotontvangst vertraging heeft bij het ophalen van de opgeslagen goederen, worden aanvullende opslagkosten in rekening gebracht; indien de goederen worden afgehaald vóór het verstrijken van de opslagperiode, worden de opslagvergoedingen niet verminderd.
Artikel 916 Indien een bewaargever of een houder van het entrepotbewijs er niet in slaagt de opgeslagen goederen op te halen na het verstrijken van de opslagperiode, kan de entrepot de bewaargever of de houder van het entrepotbewijs verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn op te halen; als de bewaargever of de houder de goederen na de redelijke termijn nog steeds niet ophaalt, kan de opslagplaats de goederen in bewaring laten nemen.
Artikel 917 Indien de opgeslagen goederen binnen de opslagperiode vernield, beschadigd of verloren gaan door onjuiste opslag door de opslagplaats, is de bewaarder aansprakelijk voor schadevergoeding. Indien de verslechtering of beschadiging van de opgeslagen goederen te wijten is aan de inherente aard van de goederen, of omdat de goederen niet zijn verpakt in overeenstemming met de overeenkomst, of omdat ze worden opgeslagen buiten een geldige opslagperiode, is de magazijnier niet aansprakelijk voor een vergoeding.
Artikel 918 Op aangelegenheden die niet in dit hoofdstuk worden geregeld, zijn de relevante bepalingen inzake contracten voor het beheer van eigendommen van toepassing.
Hoofdstuk XXIII Toewijzingscontracten
Artikel 919 Een toewijzingscontract is een contract waarbij een principaal en een agent overeenkomen dat de agent de zaken voor de principaal regelt.
Artikel 920 Een principaal kan een agent specifiek belasten met het behandelen van een of meer zaken, en kan in het algemeen ook een agent toevertrouwen om al zijn aangelegenheden te behandelen.
Artikel 921 De opdrachtgever betaalt de kosten van de behandeling van de toevertrouwde aangelegenheid bij vooruitbetaling. Wanneer een agent de hoofdsom betaalt die nodig is voor de behandeling van een toevertrouwde aangelegenheid, vergoedt de principaal de kosten met rente.
Artikel 922 Een agent behandelt de toevertrouwde aangelegenheid in overeenstemming met de instructies van de principaal. Indien het nodig is om dergelijke instructies te wijzigen, dient met de wijziging te worden ingestemd door de opdrachtgever; wanneer de situatie zich voordoet en het moeilijk is om de toestemming van de opdrachtgever te verkrijgen, zal de agent de toevertrouwde aangelegenheid naar behoren afhandelen en de opdrachtgever daarna onverwijld over de situatie informeren.
Artikel 923 Een gemachtigde behandelt de toevertrouwde aangelegenheid persoonlijk. Met instemming van de principaal kan een agent het onder toevertrouwen aan een derde. Wanneer de ondertoewijzing is goedgekeurd of bekrachtigd door de opdrachtgever, kan de opdrachtgever de onderbelaste derde rechtstreeks instrueren over een toevertrouwde aangelegenheid, en is de agent alleen aansprakelijk voor de selectie van de derde persoon en voor de instructies gegeven door zichzelf aan de derde persoon. Indien de ondertoewijzing niet wordt goedgekeurd of bekrachtigd door de principaal, is de agent aansprakelijk voor een handeling verricht door de onderbelaste derde, tenzij de ondertoewijzing dient ter bescherming van de belangen van de principaal in geval van nood.
Artikel 924 Een agent brengt op verzoek van de principaal verslag uit over de toestand van de toevertrouwde aangelegenheid. Bij beëindiging van het toewijzingscontract brengt een agent verslag uit over het resultaat van de toevertrouwde aangelegenheid.
Artikel 925 Indien een tussenpersoon, handelend binnen de door de principaal verleende bevoegdheid, in eigen naam een ​​contract sluit met een derde, indien de derde op de hoogte is van de agentuurrelatie tussen de tussenpersoon en de de principaal en de derde rechtstreeks binden, tenzij er definitief bewijs is dat het genoemde contract alleen de agent en de derde persoon bindt.
Artikel 926 Indien een contract wordt gesloten door een agent in eigen naam met een derde die niet op de hoogte is van de agentuurrelatie tussen de agent en de principaal, indien de agent zijn verplichtingen jegens de principaal niet nakomt vanwege de derde persoon meldt de agent de derde persoon aan de principaal, en de principaal kan dan het recht van de agent tegen de derde uitoefenen, tenzij de derde de overeenkomst niet zou hebben gesloten als hij op de hoogte was van het bestaan ​​van de principaal op het tijdstip van het sluiten van het contract.
Wanneer een agent zijn verplichtingen jegens een derde persoon niet nakomt vanwege de principaal, moet de agent de principaal aan de derde persoon bekendmaken, en de derde kan dan zijn rechten claimen jegens de agent of de principaal als tegenpartij, behalve dat hij de tegenpartij niet mag wijzigen nadat hij de selectie heeft gemaakt.
Wanneer een principaal het recht van de agent tegen de derde uitoefent, kan de derde persoon zijn verweer tegen de agent tegen de principaal opeisen. Wanneer de derde persoon de principaal als tegenpartij kiest, kan de principaal tegen de derde persoon het verweer dat hij tegen de agent heeft, evenals de verdediging van de agent tegen de derde persoon claimen.
Artikel 927 Een makelaar draagt ​​alle eigendommen die hij bij de behandeling van de toevertrouwde aangelegenheid heeft verworven, over aan de principaal.
Artikel 928 Wanneer een agent de toevertrouwde aangelegenheid heeft volbracht, betaalt de principaal de agent een vergoeding overeenkomstig de overeenkomst.
Indien een toewijzingscontract wordt ontbonden of de toevertrouwde aangelegenheid niet kan worden verwezenlijkt vanwege een oorzaak die niet aan de agent kan worden toegerekend, betaalt de principaal de overeenkomstige vergoeding aan de agent, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 929 In het kader van een niet-gratis toewijzingscontract kan de principaal, wanneer de principaal verliezen lijdt als gevolg van de fout van de agent, om schadevergoeding verzoeken. In het kader van een kosteloos toewijzingscontract, waarbij de principaal schade wordt toegebracht door opzettelijk handelen van de agent of door zijn grove nalatigheid, kan de principaal om compensatie verzoeken.
Wanneer een tussenpersoon handelt buiten de machtiging om en aldus verliezen voor de principaal veroorzaakt, moet de tussenpersoon een vergoeding betalen.
Artikel 930 Wanneer een agent bij de behandeling van de toevertrouwde zaak verlies lijdt door een oorzaak die niet aan hemzelf kan worden toegerekend, kan hij de principaal om schadevergoeding verzoeken.
Artikel 931 Een principaal kan, met instemming van de agent, een andere derde dan de agent machtigen om de toevertrouwde aangelegenheid te behandelen. Als aldus een verlies wordt toegebracht aan de agent, kan de agent een vergoeding vragen aan de principaal.
Artikel 932 Wanneer twee of meer agenten gezamenlijk een toevertrouwde aangelegenheid behandelen, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk jegens de aangever.
Artikel 933 Een principaal of een lasthebber kan de toewijzingsovereenkomst te allen tijde opzeggen. Wanneer ontbinding van het contract door een partij schade toebrengt aan de andere partij, zal de partij die een gratis toewijzingscontract herroept, de directe schade vergoeden die door de ontbinding op een onjuist tijdstip is veroorzaakt, en zal de partij die een niet-gratis toewijzingscontract opzegt, compenseren voor het directe verlies en de verwachte te behalen winst indien het contract is uitgevoerd, tenzij het verlies is veroorzaakt door een reden die niet aan de ontbindende partij kan worden toegerekend.
Artikel 934 Een toewijzingscontract eindigt wanneer de opdrachtgever overlijdt of wordt beëindigd, of indien de agent overlijdt, zijn capaciteit verliest om burgerrechtelijke handelingen te verrichten, of wordt beëindigd, tenzij anders overeengekomen door de partijen of het ongepast is om het contract te beëindigen op basis van de aard van de toevertrouwde zaak.
Artikel 935 Indien de beëindiging van een toewijzingscontract die het gevolg is van het overlijden, het faillissement of de verklaarde ontbinding van de principaal de belangen van de principaal schaadt, blijft de agent de toevertrouwde zaak behandelen tot de erfgenaam, de beheerder van de nalatenschap, of de vereffenaar van de opdrachtgever neemt het over.
Artikel 936Indien een toewijzingscontract wordt beëindigd wegens overlijden, verlies van bekwaamheid om burgerlijke rechtshandelingen te verrichten, faillissement of ontbinding van de agent, stelt de erfgenaam, de bewindvoerder, de wettelijke vertegenwoordiger of de vereffenaar van de agent de principaal daarvan onverwijld in kennis. . Wanneer de beëindiging van het toewijzingscontract de belangen van de principaal schaadt, neemt de erfgenaam, de bewindvoerder, de wettelijke vertegenwoordiger of de curator van de agent de nodige maatregelen voordat de principaal herstelmaatregelen neemt.
Hoofdstuk XXIV Contracten voor Property Management Service
Artikel 937 Een contract voor vastgoedbeheerdiensten is een contract waarbij een vastgoedbeheerdienstverlener aan vastgoedeigenaren vastgoedbeheerdiensten verleent binnen het verzorgingsgebied, zoals reparatie en onderhoud van gebouwen en de bijbehorende voorzieningen, het beheer en onderhoud van de milieuhygiëne, het houden van de orde, en dergelijke, en de eigenaren van onroerend goed betalen in ruil daarvoor beheerkosten.
Aanbieders van vastgoedbeheerdiensten zijn onder meer bedrijven voor vastgoedbeheer en andere managers.
Artikel 938 Een servicecontract voor vastgoedbeheer bevat over het algemeen clausules waarin de inhoud van de diensten, de kwaliteit van de dienstverlening, de tarieven en de wijze van inning van de servicevergoeding, het gebruik van de onderhoudsgelden, het beheer en het gebruik van de dienstruimten, de term van service, de service-overdracht en dergelijke.
Een door een aanbieder van vastgoedbeheerdiensten openbaar gemaakte serviceverplichting ten gunste van de eigenaren van onroerend goed maakt deel uit van het servicecontract voor vastgoedbeheer.
Een servicecontract voor vastgoedbeheer wordt schriftelijk vastgelegd.
Artikel 939 Een voorlopig vastgoedbeheerdienstcontract gesloten tussen een projectontwikkelaar en een vastgoedbeheerdienstverlener in overeenstemming met de wet, of een vastgoedbeheerdienstcontract gesloten door een eigenaarscomité en een vastgoedbeheerdienstverlener die is geselecteerd en ingehuurd in de vergadering van de eigenaren in overeenstemming met de wet zijn wettelijk bindend voor de eigenaren.
Artikel 940 Indien, vóór het verstrijken van de servicetermijn zoals overeengekomen in een voorlopig contract voor vastgoedbeheerdiensten dat is gesloten tussen een projectontwikkelaar en een vastgoedbeheerdienstverlener in overeenstemming met de wet, een contract voor vastgoedbeheerdiensten gesloten door de commissie van eigenaren of de eigenaren en een nieuwe aanbieder van vastgoedbeheerdiensten worden van kracht en het voorlopige contract voor vastgoedbeheerdiensten wordt beëindigd.
Artikel 941 Wanneer een aanbieder van vastgoedbeheerdiensten een gespecialiseerde dienstverlener of een andere derde persoon machtigt om bepaalde gespecialiseerde diensten op het gebied van vastgoedbeheer af te handelen, is de aanbieder van vastgoedbeheerdiensten verantwoording verschuldigd aan de eigenaars met betrekking tot de gespecialiseerde diensten.
Een aanbieder van vastgoedbeheerdiensten mag niet alle vastgoedbeheerdiensten aan een derde delegeren, noch de vastgoedbeheerdiensten opsplitsen en elk aan een derde delegeren.
Artikel 942 Een vastgoedbeheerdienstverlener moet, in overeenstemming met het contract en de aard van het gebruik van het onroerend goed, de gemeenschappelijke ruimte van het servicegebied voor vastgoedbeheer, waarvan de eigenaar mede-eigendom is, naar behoren repareren, onderhouden, schoonmaken, planten laten groeien en beheren. eigenaren, handhaaf de basisorde in het servicegebied voor vastgoedbeheer en neem redelijke maatregelen om de persoonlijke en eigendomsveiligheid van de eigenaren te beschermen.
Voor elke overtreding van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van openbare veiligheid, milieubescherming, brandbeveiliging en dergelijke, op het gebied van vastgoedbeheer, moet de vastgoedbeheerdienstverlener tijdig redelijke maatregelen nemen om de overtreding te stoppen, rapporteren aan de bevoegde diensten en assistentie verlenen bij de afhandeling ervan.
Artikel 943Een aanbieder van vastgoedbeheerdiensten moet, op een redelijke manier, regelmatig de eigenaren informeren en rapporteren aan de eigenarenvergadering en de commissie van eigenaren over zijn diensten, het verantwoordelijke personeel, de kwaliteitseisen, de zaken waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht. , het tarief van de vergoeding, de nakoming van verplichtingen, het gebruik van de onderhoudsfondsen en het beheer en de inkomsten die worden gegenereerd door het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte waarvan de eigenaren mede-eigendom zijn, en dergelijke.
Artikel 944 Een eigenaar betaalt de vastgoedbeheerdienstvergoeding overeenkomstig de overeenkomst aan de vastgoedbeheerdienstverlener. Wanneer een aanbieder van vastgoedbeheerdiensten diensten heeft verleend in overeenstemming met de overeenkomst en de relevante voorschriften, mag een eigenaar niet weigeren de vastgoedbeheerkosten te betalen op grond van het feit dat hij de desbetreffende vastgoedbeheerdienst niet heeft aanvaard of niet behoeft te aanvaarden.
Indien een eigenaar in strijd met de overeenkomst de vastgoedbeheerkosten niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kan de vastgoedbeheerdienstverlener zijn betaling binnen een redelijke termijn eisen; als de eigenaar binnen de genoemde termijn nog steeds niet betaalt, kan de vastgoedbeheerdienstverlener een gerechtelijke procedure starten of arbitrage aanvragen.
De vastgoedbeheerdienstverlener mag de vastgoedbeheerkosten niet innen door bijvoorbeeld stroom, water, verwarming of gas af te sluiten.
Artikel 945 Wanneer een eigenaar de eenheid die hij bezit in een gebouw decoreert of verbouwt, moet hij de aanbieder van vastgoedbeheerdiensten hiervan vooraf op de hoogte brengen, de redelijke regels volgen die door de aanbieder van onroerendgoedbeheerdiensten zijn vastgesteld en indien nodig ter plaatse samenwerken met de aanbieder van vastgoedbeheerdiensten inspectie.
Indien een eigenaar binnen een gebouw het geheel van zijn eigendom overdraagt ​​of verhuurt, daarin een woonrecht vestigt of het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte in overeenstemming met de wet wijzigt, stelt hij de vastgoedbeheerder tijdig op de hoogte van de desbetreffende situatie.
Artikel 946 Indien de eigenaars gezamenlijk besluiten de vastgoedbeheerdienstverlener te ontslaan in overeenstemming met de wettelijke procedure, kan het contract voor de vastgoedbeheerdienst worden ontbonden. In dat geval wordt de vastgoedbeheerdienstverlener 60 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Indien het terugnemen van het contract in overeenstemming met het voorgaande lid schade veroorzaakt aan de vastgoedbeheerdienstverlener, zullen de eigenaars de schade vergoeden, tenzij de schade is veroorzaakt door een oorzaak die niet aan de eigenaars kan worden toegerekend.
Artikel 947 Indien de eigenaren gezamenlijk besluiten om een ​​aanbieder van vastgoedbeheerdiensten in dienst te blijven nemen voordat de looptijd van de dienst is verstreken, moeten zij het contract met de oorspronkelijke aanbieder van vastgoedbeheerdiensten vernieuwen voordat de looptijd van het contract afloopt.
Indien een dienstverlener op het gebied van vastgoedbeheer niet instemt met voortgezette dienstverband, moet hij de eigenaren of de commissie van eigenaren negentig dagen voor het verstrijken van de looptijd van het contract vóór afloop van de servicetermijn schriftelijk op de hoogte stellen, tenzij anders overeengekomen door de partijen.
Artikel 948 Indien de eigenaren bij het verstrijken van de termijn van de vastgoedbeheerdienst niet in overeenstemming met de wet een besluit nemen om de oorspronkelijke dienstverlener in dienst te blijven nemen of een andere dienstverlener in dienst te blijven nemen, indien de vastgoedbeheerdienstverlener vastgoedbeheerdiensten blijft verlenen blijft het oorspronkelijke contract voor vastgoedbeheer geldig, behalve dat het een contract wordt met een onbepaalde looptijd.
Elke partij kan een dergelijk contract voor vastgoedbeheerdiensten te allen tijde opzeggen, op voorwaarde dat de andere partij hiervan 60 dagen van tevoren schriftelijk in kennis wordt gesteld.
Artikel 949 Bij beëindiging van een contract voor vastgoedbeheerdiensten moet de oorspronkelijke vastgoedbeheerdienstverlener het vastgoedbeheerdienstgebied binnen de overeengekomen tijd of een redelijke termijn verlaten, het vastgoedservicepand, de bijbehorende faciliteiten en de relevante materialen afgeven. noodzakelijk voor vastgoedbeheerdienst en dergelijke aan de commissie van eigenaren, de eigenaren die besluiten zelf het beheer uit te oefenen, of de door hen aangewezen persoon, werken samen met de nieuwe vastgoedbeheerdienstverlener bij het effectief uitvoeren van overdrachtswerkzaamheden, en maken de informatie over het gebruik en beheer van het onroerend goed.
De oorspronkelijke aanbieder van onroerendgoedbeheerdiensten die de bepalingen van de voorgaande paragraaf schendt, zal de eigenaren niet vragen om de beheersvergoeding voor onroerend goed te betalen na de beëindiging van het contract voor onroerendgoedbeheerdiensten, en zal de aansprakelijkheid voor compensatie dragen als de eigenaren schade hebben geleden. .
Artikel 950 Nadat een contract voor vastgoedbeheerdiensten is beëindigd en vóór de overdracht aan de nieuwe vastgoedbeheerdienstverlener die is geselecteerd door de eigenaars of de eigenarenvereniging of aan de eigenaren die besluiten het beheer zelf uit te voeren, moet de oorspronkelijke aanbieder van vastgoedbeheerdiensten onroerendgoedbeheerdiensten blijven verlenen en kunnen de eigenaren vragen om de beheerkosten voor onroerend goed tijdens deze periode te betalen.
Hoofdstuk XXV Makelaardijovereenkomsten
Artikel 951 Een bemiddelingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een makelaar in eigen naam handelsactiviteiten ontplooit voor een cliënt die daarvoor een vergoeding betaalt.
Artikel 952 De kosten die een makelaar maakt bij de behandeling van de toevertrouwde zaken komen voor rekening van de makelaar, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 953 Indien een makelaar het in opdracht gegeven artikel bezit, zal de makelaar het naar behoren bewaren.
Artikel 954 Indien het in opdracht gegeven artikel een gebrek vertoont op het moment dat het aan een makelaar wordt geleverd, of indien het bederfelijk is, kan de makelaar met instemming van zijn cliënt over het artikel beschikken; Indien de makelaar niet in staat is om snel contact te leggen met de opdrachtgever, mag de makelaar het artikel op een behoorlijke manier vervreemden.
Artikel 955 Wanneer een makelaar een artikel verkoopt tegen een prijs die lager is dan de prijs die door de klant is vastgesteld, of een artikel koopt tegen een prijs die hoger is dan de prijs die door de klant is vastgesteld, moet de makelaar de toestemming van de klant verkrijgen; indien een dergelijke deal tot stand komt zonder toestemming van de klant en de makelaar het prijsverschil compenseert, is de deal bindend voor de klant.
Wanneer een makelaar een artikel verkoopt tegen een prijs die hoger is dan de prijs die door de klant is vastgesteld of een artikel koopt tegen een prijs die lager is dan de prijs die door de klant is vastgesteld, kan de vergoeding worden verhoogd in overeenstemming met de overeenkomst. Indien een dergelijke overeenkomst niet bestaat of de overeenkomst onduidelijk is, en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, komt het voordeel toe aan de cliënt.
Als een klant een speciale instructie heeft gegeven over de prijs van een artikel, mag de makelaar dit niet in strijd met de genoemde instructie verkopen of kopen.
Artikel 956 Wanneer een makelaar een goed koopt of verkoopt tegen een marktprijs, kan de makelaar zelf optreden als koper of als verkoper, tenzij anders aangegeven door de cliënt.
Ondanks de situatie in het vorige lid, kan de makelaar de opdrachtgever toch verzoeken om betaling van een vergoeding.
Artikel 957 Indien een makelaar een in opdracht besteld artikel koopt in overeenstemming met de overeenkomst, zal de opdrachtgever het artikel tijdig accepteren. Indien de opdrachtgever op verzoek van de makelaar weigert het artikel zonder gegronde reden in ontvangst te nemen, kan de makelaar het in opdracht gegeven artikel conform de wet in bewaring laten stellen.
Indien een opdrachtartikel niet verkocht kan worden of de opdrachtgever zich terugtrekt uit de opdrachtverkoop, kan de opdrachtgever, op verzoek van de makelaar, het betreffende artikel niet terugnemen of verwijderen, dan kan de makelaar het opdrachtartikel in bewaring laten stellen in overeenstemming met met de wet.
Artikel 958 Een makelaar die een contract sluit met een derde, geniet rechtstreeks de rechten en neemt de verplichtingen op zich die voortvloeien uit dat contract.
Indien een derde de contractuele verplichting niet nakomt en daardoor schade voor de klant veroorzaakt, draagt ​​de makelaar de aansprakelijkheid voor schadevergoeding, tenzij anders overeengekomen tussen de makelaar en de klant.
Artikel 959 Indien een makelaar de toevertrouwde aangelegenheid geheel of gedeeltelijk heeft volbracht, betaalt de opdrachtgever dienovereenkomstig een vergoeding. Indien een opdrachtgever de beloning niet volgens planning betaalt, heeft de makelaar het recht om het in opdracht gegeven artikel onder pand te houden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 960 Op aangelegenheden die niet in dit hoofdstuk worden geregeld, worden de relevante bepalingen inzake toewijzingscontracten mutatis mutandis toegepast.
Hoofdstuk XXVI Tussencontracten
Artikel 961 Een bemiddelingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een tussenpersoon aan de opdrachtgever de mogelijkheid meldt om een ​​overeenkomst te sluiten of bemiddelt bij het sluiten van een overeenkomst, waarvoor de opdrachtgever een vergoeding betaalt.
Artikel 962 De tussenpersoon rapporteert naar waarheid aan de klant over zaken die verband houden met de totstandkoming van het contract.
Wanneer een tussenpersoon opzettelijk belangrijke feiten met betrekking tot de totstandkoming van het contract verbergt of daarover onjuiste informatie verstrekt, waardoor de belangen van de cliënt worden geschaad, mag hij geen vergoeding vragen en is hij aansprakelijk voor schadevergoeding.
Artikel 963 Indien een tussenpersoon bijdraagt ​​aan de totstandkoming van een overeenkomst, betaalt de opdrachtgever een vergoeding in overeenstemming met de overeenkomst. Indien er tussen de partijen geen overeenstemming bestaat over de vergoeding van de tussenpersoon of de overeenkomst onduidelijk is, en indien deze niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, zal de vergoeding redelijkerwijs worden bepaald in overeenstemming met de diensten van de tussenpersoon. Indien de door de tussenpersoon geleverde bemiddelingsdiensten het sluiten van een contract vergemakkelijken, delen de partijen bij dat contract de betaling van de vergoeding gelijkelijk aan de tussenpersoon.
Om het sluiten van een contract te vergemakkelijken, komen de kosten van de bemiddelingsactiviteiten voor rekening van de tussenpersoon.
Artikel 964 Wanneer een tussenpersoon het sluiten van een contract niet vergemakkelijkt, mag hij niet om betaling van een vergoeding vragen, maar kan hij de cliënt verzoeken de noodzakelijke kosten te betalen die zijn opgelopen bij de bemiddelingsactiviteiten in overeenstemming met de overeenkomst.
Artikel 965 Wanneer een klant, na aanvaarding van de diensten van de tussenpersoon, gebruik maakt van de handelsmogelijkheid of bemiddelingsdiensten die door de tussenpersoon worden aangeboden om de tussenpersoon te omzeilen en rechtstreeks een contract met een andere persoon sluit, moet de klant een vergoeding betalen aan de tussenpersoon.
Artikel 966 Op aangelegenheden die niet in dit hoofdstuk worden geregeld, worden de relevante bepalingen inzake toewijzingscontracten mutatis mutandis toegepast.
Hoofdstuk XXVII Partnerschapscontracten
Artikel 967 Een partnerschapscontract is een overeenkomst tussen twee of meer partners om voordelen te delen en risico's te nemen voor een joint venture.
Artikel 968 Een partner voldoet aan zijn verplichting om kapitaal bij te dragen op de wijze, het bedrag en de betalingstermijn overeenkomstig de overeenkomst.
Artikel 969 De kapitaalstortingen van de partners en de opbrengsten daarvan en andere eigendommen die in overeenstemming met de wet zijn verworven in de loop van het partnerschap, zijn eigendom van de maatschap.
Een partner mag vóór de beëindiging van het partnerschapscontract niet verzoeken om verdeling van het partnerschap.
Artikel 970 Een vennoot die een besluit neemt over de maatschapsbedrijven behoeft de unanieme instemming van alle vennoten, tenzij anders overeengekomen in het maatschapscontract.
De partnerbedrijven worden gezamenlijk beheerd door alle partners. Een of meer vennoten kunnen gemachtigd zijn om het maatschapsbedrijf te leiden in overeenstemming met het maatschapscontract of de beslissing van alle vennoten; en de andere vennoten houden op het beheer van het maatschapsbedrijf te leiden, behalve dat zij het recht hebben om toezicht te houden op het beheer.
Indien de vennoten het maatschapsbedrijf afzonderlijk beheren, kan de beherende vennoot bezwaar maken tegen de aangelegenheden die door de andere vennoten worden beheerd, in welk geval de andere vennoten het beheer van een dergelijke aangelegenheid opschorten.
Artikel 971 Een vennoot kan geen vergoeding vragen voor het beheer van het maatschapsbedrijf, tenzij in het maatschapscontract anders is overeengekomen.
Artikel 972 De winstverdeling en de verdeling van de verliezen van een maatschap zijn in overeenstemming met het maatschapscontract; wanneer een dergelijke overeenkomst niet in het partnerschapscontract staat of de overeenkomst onduidelijk is, nemen de partners een besluit in overleg. Indien dit overleg mislukt, delen de vennoten de winsten en nemen zij de verliezen op zich in verhouding tot hun gestort kapitaal, of delen zij de winsten en nemen de verliezen evenredig op zich indien de verhoudingen van hun gestort kapitaal niet kunnen worden bepaald.
Artikel 973 De partners zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de partnerschapsverplichtingen. Een vennoot die de partnerschapsverplichtingen boven zijn aandeel heeft nagekomen, heeft recht op schadeloosstelling jegens de andere vennoten.
Artikel 974 Tenzij anders overeengekomen in het maatschapscontract, dient een partner die zijn deel van het vermogen geheel of gedeeltelijk overdraagt ​​aan een andere persoon dan een partner, de unanieme toestemming van de andere partners te verkrijgen.
Artikel 975 Een schuldeiser van een vennoot mag geen subrogeren en uitoefenen van enig recht van de vennoot zoals bepaald in dit hoofdstuk en het partnerschapscontract, behalve dat een schuldeiser de vordering van de vennoot op het partnerschap mag subrogeren en uitoefenen voor de verdeling van de voordelen.
Artikel 976 Indien er tussen of tussen de partners geen overeenstemming is over de duur van het partnerschap, of de overeenkomst onduidelijk is, en indien de duur niet kan worden bepaald volgens de bepalingen van artikel 510 van deze Code, wordt het partnerschap beschouwd als een partnerschap. met een onbepaalde looptijd.
Als een partner het maatschapsbedrijf blijft leiden na het verstrijken van de duur van het partnerschap en de andere partners geen bezwaar maken, blijft het oorspronkelijke partnerschapscontract geldig, maar met een onbepaalde duur.
Een partner kan een partnerschapscontract voor onbepaalde tijd te allen tijde ontbinden, maar de andere partners worden hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht.
Artikel 977 Indien een vennoot overlijdt, zijn bekwaamheid tot het verrichten van civielrechtelijke rechtshandelingen verliest of wordt beëindigd, wordt het partnerschapscontract beëindigd, tenzij anders bepaald in het partnerschapscontract, of is het ongepast om het contract te beëindigen vanwege de aard van de maatschapsaangelegenheden.
Artikel 978 Bij beëindiging van een partnerschapscontract wordt, na betaling van de kosten voor de beëindiging en kwijtschelding van de partnerschapsvorderingen, het eventuele resterende vermogen van het partnerschapsbeleggingen verdeeld in overeenstemming met de bepalingen van artikel 972 van deze Code.
Deel drie Quasi-contracten
Hoofdstuk XXVIII Negotiorum Gestio
Artikel 979 Wanneer een persoon die noch een wettelijke noch een contractuele verplichting heeft, optreedt als bewaarder om de zaak van een ander te beheren om te voorkomen dat deze laatste een verlies aan belangen lijdt, kan genoemde persoon de begunstigde verzoeken om de noodzakelijke kosten die daaruit zijn gemaakt te vergoeden . Indien een dergelijke bewaarder verliezen lijdt bij het beheer van andermans zaken, kan de bewaarder de begunstigde verzoeken om een ​​passende vergoeding te betalen.
Wanneer het beheer van de zaken van een ander in strijd is met de ware wil van de begunstigde, heeft de bewaarder niet het recht dat in de vorige paragraaf wordt bepaald, tenzij de ware wil van de begunstigde in strijd is met de wet of in strijd is met de openbare orde of goede zeden. .
Artikel 980 Indien het beheer door een bewaarder van de zaken van een ander niet valt onder de omstandigheden voorzien in het voorgaande artikel, maar de begunstigde het voordeel van het beheer heeft genoten, is de begunstigde onderworpen aan de verplichtingen bedoeld in de eerste alinea van de voorafgaand artikel aan de bewaarder voor zover het voordeel dat hij daaruit verkrijgt.
Artikel 981 Een bewaarder regelt de zaken van een ander in het beste belang van de begunstigde. Wanneer opschorting van het beheer ertoe leidt dat de begunstigde in een nadelige positie komt, mag het beheer niet zonder gegronde reden worden geschorst.
Artikel 982 Wanneer een bewaarder de zaken van een ander beheert, stelt hij de begunstigde daarvan onmiddellijk in kennis. Als de zaak geen dringend beheer behoeft, wacht de bewaarder op de instructie van de begunstigde.
Artikel 983 Bij beëindiging van het beheer meldt een bewaarder het beheer van de zaken aan de begunstigde. De eigendommen die de bewaarder bij het beheer van de zaken heeft verkregen, worden tijdig aan de begunstigde overgedragen.
Artikel 984 Wanneer het beheer van andermans zaken door een bewaarder vervolgens door de begunstigde wordt bekrachtigd, worden de bepalingen inzake toewijzingscontracten vanaf het begin van het beheer op het beheer toegepast, tenzij de bewaarder zijn voornemen anders kenbaar maakt.
Hoofdstuk XXIX Onrechtvaardige verrijking
Artikel 985 Wanneer een persoon ongerechtvaardigd is verrijkt zonder rechtsgrondslag, heeft de persoon die aldus verlies lijdt, het recht om de verrijkte persoon te verzoeken de uitkering terug te betalen, tenzij onder de volgende omstandigheden:
(1) de betaling wordt gedaan voor het nakomen van een morele verplichting;
(2) de betaling wordt gedaan om te voldoen aan een nog niet opeisbare verplichting; of
(3) de betaling wordt gedaan aan een verplichting wetende dat er geen betalingsverplichting is.
Artikel 986 Wanneer een verrijkte persoon niet weet of niet had mogen weten dat de verrijking geen rechtsgrondslag heeft, en indien de verrijking niet meer bestaat, is de persoon niet verplicht het aldus ontvangen voordeel terug te betalen.
Artikel 987 Wanneer een verrijkte persoon weet of had moeten weten dat de verrijking geen rechtsgrondslag heeft, kan de benadeelde persoon de verrijkte persoon verzoeken het aldus ontvangen voordeel terug te betalen en de verliezen te vergoeden in overeenstemming met de wet.
Artikel 988 Wanneer een verrijkte persoon de ontvangen uitkering kosteloos heeft overgedragen aan een derde, kan de benadeelde persoon de derde verzoeken de verplichting op zich te nemen om de uitkering in de overeenkomstige mate terug te betalen.

Deze Engelse vertaling is afkomstig van de NPC-website. In de nabije toekomst zal een door ons vertaalde nauwkeurigere Engelse versie beschikbaar zijn op de China Laws Portal.