China Justitie Observer

中 司 观察

het EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Regeling inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken door de rechtbanken van het vasteland en van de speciale administratieve regio van Hongkong

关于 内地 与 香港特别行政区 法院 相互 认可 和 执行 民 商 事 案件 判决 的 安排

Regeling inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken door de rechtbanken van het vasteland en van de speciale administratieve regio van Hongkong

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 95 van de basiswet van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China, maken het Hooggerechtshof en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong (HKSAR) hierbij, na overleg, de volgende regeling inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken:

Artikel 1

Deze regeling is van toepassing op de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechtsgeldige beslissingen in burgerlijke en handelszaken tussen de rechtbanken van het vasteland en van de HKSAR.

Deze regeling is ook van toepassing op de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechtsgeldige vonnissen met betrekking tot civielrechtelijke schadevergoedingen die in strafzaken zijn toegekend.

Artikel 2

"Burgerlijke en handelszaak" waarnaar in deze Regeling wordt verwezen, betekent een zaak die wordt beschouwd als burgerlijke en handelszaak onder zowel de wetgeving van het vasteland als de wetgeving van Hongkong. Het omvat geen rechterlijke toetsingszaken en alle andere zaken die door de rechtbanken van de HKSAR worden behandeld en die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van administratieve bevoegdheden.

Artikel 3

Deze regeling is voorlopig niet van toepassing op beslissingen in de volgende burgerlijke en handelszaken:

(1) zaken behandeld door een volksrechtbank van het vasteland over het onderhoud van ouder (s) of grootouder (s), onderhoud tussen broers en zussen, ontbinding van de adoptierelatie, voogdij over volwassenen, geschillen na echtscheiding over aansprakelijkheid voor schade of verdeling van eigendom voortkomend uit een samenwoningsrelatie; of zaken die zijn behandeld door een rechtbank van de HKSAR over de vraag of een decreet van scheiding van tafel en bed moet worden verleend;

(2) zaken over erfopvolging, administratie of verdeling van nalatenschappen;

(3) zaken over onrechtmatige schending van octrooien voor uitvindingen en gebruiksmodellen die zijn behandeld door een volksrechtbank van het vasteland; zaken met betrekking tot onrechtmatige schending van standaardoctrooien (inclusief "oorspronkelijke toekenning" -octrooien) en kortetermijnoctrooien behandeld door een rechtbank van de HKSAR; zaken over de bevestiging van het licentievergoedingstarief van een standaard-essentieel octrooi gehoord door een rechtbank van het vasteland of een rechtbank van de HKSAR; en zaken betreffende intellectuele eigendomsrechten die niet onder artikel 5 van deze regeling vallen;

(4) zaken over verontreiniging van de zee, beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, algemeen gemiddelde, noodslepen en bergen, maritieme pandrechten en vervoer van passagiers over zee;

(5) faillissements- (insolventie) zaken;

(6) zaken betreffende de vaststelling van de kwalificatie van een natuurlijke persoon als kiezer, de verklaring van verdwijning of overlijden van een natuurlijke persoon, of de vaststelling van de beperkte of onbekwaamheid van een natuurlijke persoon om burgerlijke handelingen uit te voeren;

(7) zaken betreffende de bevestiging van de geldigheid van een arbitrageovereenkomst of de vernietiging van een arbitraal vonnis;

(8) zaken betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen of scheidsrechterlijke uitspraken van andere landen of regio's.

Artikel 4

Een "vonnis" waarnaar in deze regeling wordt verwezen, omvat, in het geval van het vasteland, alle vonnissen, uitspraken, verzoenende verklaringen en betalingsbevel, maar omvat geen uitspraak betreffende beschermingsmaatregelen; in het geval van de HKSAR, omvat elk vonnis, bevel, besluit en toewijzer, maar omvat niet een anti-suit injunction of een bevel in kort geding.

Een "rechtsgeldig oordeel" waarnaar in deze regeling wordt verwezen:

(1) in het geval van het vasteland: een vonnis van de tweede aanleg, een vonnis van de eerste aanleg waartegen geen beroep is toegestaan ​​volgens de wet of geen beroep is ingesteld na het verstrijken van de wettelijke beroepstermijn, evenals de bovengenoemde soorten vonnissen die zijn gegeven in overeenstemming met de procedure voor toezicht op het proces;

(2) in het geval van de HKSAR: een rechtsgeldig vonnis gegeven door het Court of Final Appeal, het Court of Appeal en de Court of First Instance van het High Court, de District Court, de Labour Tribunal, het Lands Tribunal, de Small Claims Tribunal of de Competition Tribunal.

Artikel 5

"Intellectuele eigendomsrecht" waarnaar in deze Regeling wordt verwezen, betekent een "intellectuele eigendom" zoals bepaald in artikel 1 (2) van de Overeenkomst inzake handelsgerelateerde aspecten van intellectuele eigendomsrechten, evenals een intellectueel eigendomsrecht dat een eigenaar geniet met betrekking tot van nieuwe plantenrassen zoals bepaald in artikel 123, lid 2, punt 7, van de algemene bepalingen van het burgerlijk recht van de Volksrepubliek China en de verordening ter bescherming van plantenrassen van Hong Kong.

Artikel 6

"Woonplaats" waarnaar in deze regeling wordt verwezen, in het geval van een natuurlijke persoon, zijn / haar plaats van registratie van het huishouden, zijn vaste verblijfplaats of zijn gewone verblijfplaats; en in het geval van een rechtspersoon of een andere organisatie, de plaats van oprichting of registratie, het hoofdkantoor, het hoofdkantoor of het hoofdkantoor.

Artikel 7

Een verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing zoals bepaald in deze regeling:

(1) in het geval van het vasteland, moet worden ingediend bij een Intermediate People's Court van de woonplaats van de aanvrager of de verweerder, of de plaats waar het eigendom van de verweerder zich bevindt;

(2) in het geval van de HKSAR, moet worden ingediend bij de High Court.

Een aanvrager dient een aanvraag in bij een volksrechtbank van het vasteland die voldoet aan de eis in paragraaf (1) van de voorgaande paragraaf. Als een verzoek wordt ingediend bij twee of meer bevoegde volksrechtbanken, oefent de volksrechtbank die de zaak als eerste aanvaardt, zijn bevoegdheid uit.

Artikel 8

Een verzoeker die om erkenning en tenuitvoerlegging van een in deze regeling bedoelde beslissing verzoekt, moet de volgende documenten overleggen:

(1) een aanvraag;

(2) een kopie van de rechtsgeldige beslissing, aangebracht met het zegel van de rechtbank die de beslissing heeft gegeven;

(3) een door de rechtbank afgegeven certificaat dat de rechtsgeldige beslissing heeft gegeven waarin wordt verklaard dat de beslissing een rechtsgeldige beslissing is en, indien de beslissing inhoud heeft die ten uitvoer moet worden gelegd, dat de beslissing uitvoerbaar is op de verzoekende plaats;

(4) indien de beslissing een verstekvonnis is, een document waarin wordt verklaard dat de betrokken partij rechtsgeldig is gedagvaard, tenzij in de vonnis dit uitdrukkelijk wordt vermeld, of de afwezige partij de partij is die om erkenning en tenuitvoerlegging verzoekt;

(5) identiteitsbewijzen:

1. indien de aanvrager een natuurlijke persoon is, wordt een kopie van de identiteitskaart overgelegd;

2. indien de aanvrager een rechtspersoon of een andere organisatie is, worden kopieën van de oprichtings- of registratiebewijzen en van de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger of de hoofdverantwoordelijke persoon overgelegd;

De bovengenoemde identiteitsdocumenten, indien afgegeven op een plaats buiten de gevraagde plaats, moeten worden gecertificeerd in overeenstemming met de wet van de gevraagde plaats.

Indien een document dat wordt ingediend bij een volksrechtbank van het vasteland niet in de Chinese taal is opgesteld, dient de aanvrager een nauwkeurige Chinese vertaling in te dienen.

Artikel 9

Een aanvraag vermeldt het volgende:

(1) gegevens van de partijen: indien de partij een natuurlijke persoon is, zijn / haar naam, adres, gegevens van identiteitsdocumenten, contactmogelijkheden, enz .; indien de partij een rechtspersoon of een andere organisatie is, de naam, het adres en de naam, functie, adres, gegevens van identiteitsdocumenten, contactmiddelen enz. van haar wettelijke vertegenwoordiger of hoofdverantwoordelijke;

(2) details van het verzoek en de motivering van de aanvraag, en in het geval van een verzoek om tenuitvoerlegging, ook de status en locatie van de eigendommen van de verweerder;

(3) of er een verzoek is ingediend om de tenuitvoerlegging van de beslissing bij een andere rechtbank, en de status van de tenuitvoerlegging ervan.

Artikel 10

De termijnen, procedures en wijze voor het indienen van een verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing worden beheerst door het recht van de aangezochte plaats.

Artikel 11

De rechtbank van de gevraagde plaats beschouwt de oorspronkelijke rechtbank als bevoegd voor de relevante actie als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan en als, volgens de wet van de gevraagde plaats, de rechtbanken van de gevraagde plaats geen exclusieve bevoegdheid hebben over de actie:

(1) op het moment dat de oorspronkelijke rechtbank de zaak aannam, de woonplaats van de verweerder zich binnen de verzoekende plaats bevindt;

(2) op het moment dat de oorspronkelijke rechtbank de zaak aannam, handhaafde de verweerder in die plaats een vertegenwoordigingskantoor, bijkantoor, kantoor, bedrijfsvestiging of een dergelijke andere vestiging zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid, en de vordering vloeide voort uit de activiteiten van die vestiging ;

(3) de vordering is ingesteld naar aanleiding van een contractueel geschil en de plaats van uitvoering van het contract is de verzoekende plaats;

(4) de vordering is ingesteld op een geschil uit onrechtmatige daad en de inbreukmakende handeling is gepleegd op de verzoekende plaats;

(5) de partijen bij een contractueel geschil of ander geschil betreffende belangen in eigendom waren uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen dat de rechtbanken van de verzoekende plaats bevoegd zijn voor de relevante procedure, maar waar de woonplaats van alle partijen bij de beslissing was op de gevraagde plaats moet de verzoekende plaats de plaats zijn waar het contract werd uitgevoerd of ondertekend, of waar het onderwerp zich bevond, enz., zijnde een plaats die daadwerkelijk verband houdt met het geschil;

(6) de partijen hebben geen bezwaar gemaakt tegen de bevoegdheid van de oorspronkelijke rechtbank en zijn voor en verdedigd in de procedure, maar wanneer de woonplaats van alle partijen bij de beslissing zich op de gevraagde plaats bevond, moet de verzoekende plaats de plaats zijn waar plaats waar het contract werd uitgevoerd of ondertekend, of waar het onderwerp zich bevond enz., zijnde een plaats die daadwerkelijk verband houdt met het geschil.

"In schriftelijke vorm" waarnaar in de voorgaande alinea wordt verwezen, betekent een vorm waarin de inhoud in een zichtbare vorm kan worden weergegeven, zoals een schriftelijk contract, een brief of een elektronisch gegevensbericht (inclusief een telegram, een telex, een fax, een elektronische gegevensuitwisseling of een e-mail).

Voor vorderingen uit onrechtmatige daad wegens schending van een intellectueel eigendomsrecht, burgerlijke geschillen over daden van oneerlijke concurrentie op grond van artikel 6 van de wet ter bestrijding van oneerlijke mededinging van de Volksrepubliek China, gehoord door een volksrechtbank van het vasteland, en geschillen over overlijden gehoord door een rechtbank van de HKSAR, wordt de oorspronkelijke rechtbank geacht alleen bevoegd te zijn als de inbreuk, oneerlijke concurrentie of het passeren werd gepleegd op de verzoekende plaats, en het betrokken intellectuele eigendomsrecht of belang wordt beschermd door de wet van de vragende plaats.

Afgezien van hetgeen is bepaald in de eerste en derde alinea hierboven, kan het oorspronkelijke gerecht als bevoegd worden beschouwd indien het aangezochte gerecht van oordeel is dat de uitoefening van rechtsmacht over de relevante actie door het oorspronkelijke gerecht in overeenstemming is met het recht van de aangezochte plaats.

Artikel 12

Met betrekking tot een verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing, weigert een rechtbank van de aangezochte plaats een beslissing te erkennen en ten uitvoer te leggen indien, na onderzoek van het door de verweerder aangevoerde bewijs om een ​​van de volgende zaken aan te tonen, ervan overtuigd is dat:

(1) de uitoefening van rechtsmacht door de oorspronkelijke rechtbank over de vordering voldoet niet aan de vereisten van artikel 11 van deze regeling;

(2) de verweerder is niet rechtsgeldig gedagvaard in overeenstemming met de wet van de plaats van de oorspronkelijke rechtbank; of hoewel de respondent rechtsgeldig is gedagvaard, de respondent geen redelijke kans heeft gekregen om opmerkingen te maken of de zaak van de respondent te verdedigen;

(3) de beslissing is verkregen door bedrog;

(4) het vonnis is gewezen in een vordering die door de oorspronkelijke rechtbank is aanvaard nadat een rechtbank van de gevraagde plaats reeds een vordering over hetzelfde geschil heeft aanvaard;

(5) een rechtbank van de aangezochte plaats heeft uitspraak gedaan over hetzelfde geschil, of heeft een uitspraak over hetzelfde geschil erkend die door een ander land of een andere plaats is gegeven;

(6) de gevraagde plaats heeft een arbitraal vonnis uitgesproken over hetzelfde geschil of heeft een arbitraal vonnis erkend over hetzelfde geschil dat in een ander land of een andere plaats is gedaan.

Wanneer een volksrechtbank van het vasteland van mening is dat de erkenning en tenuitvoerlegging van een vonnis gegeven door een rechtbank van de HKSAR duidelijk in strijd is met de basisprincipes van de wet van het vasteland of de sociale en openbare belangen van het vasteland, of wanneer een rechtbank van de HKSAR is van mening dat de erkenning en tenuitvoerlegging van een vonnis gegeven door een volksrechtbank van het vasteland duidelijk in strijd is met de basisbeginselen van de wet van de HKSAR of de openbare orde van de HKSAR, de beslissing zal niet worden erkend of ten uitvoer gelegd.

Artikel 13

Met betrekking tot een verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging van een vonnis kan het gerecht weigeren een vonnis te erkennen en ten uitvoer te leggen indien het aangezochte gerecht na onderzoek van het door de verweerder aangedragen bewijsmateriaal ervan overtuigd is dat de vordering bij het oorspronkelijke gerecht in strijd was met een geldige arbitrageovereenkomst of een geldige jurisdictieovereenkomst aangegaan door partijen over hetzelfde geschil.

Artikel 14

Een rechtbank van de aangezochte plaats mag niet weigeren een vonnis te erkennen of ten uitvoer te leggen louter omdat een in de vonnis bepaalde voorlopige kwestie niet binnen het toepassingsgebied van deze regeling valt.

Artikel 15

Uitspraken van de oorspronkelijke rechtbank over de geldigheid van een intellectueel eigendomsrecht of of een intellectueel eigendomsrecht is gevestigd of blijft bestaan, worden niet erkend of gehandhaafd. Een uitspraak over aansprakelijkheid die is gebaseerd op dergelijke uitspraken en die voldoet aan de relevante vereisten van deze regeling, wordt echter erkend en ten uitvoer gelegd.

Artikel 16

Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen omvat zowel monetaire als niet-monetaire uitspraken.

Wanneer het vonnis voorziet in bestraffende of voorbeeldige schadevergoeding, wordt het bestraffende of voorbeeldige deel van de schadevergoeding niet erkend en ten uitvoer gelegd, behalve zoals bepaald in artikel 17.

Artikel 17

Voor vorderingen wegens onrechtmatige daad wegens schending van intellectuele eigendomsrechten en civiele geschillen over daden van oneerlijke concurrentie op grond van artikel 6 van de wet ter bestrijding van oneerlijke mededinging van de Volksrepubliek China, gehoord door een volksrechtbank van het vasteland, of geschillen over het passeren gehoord door rechtbank van de HKSAR, is de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van de uitspraken van de rechtbanken van het vasteland en van de HKSAR beperkt tot uitspraken over geldelijke schadevergoeding, inclusief punitieve of voorbeeldige schadevergoeding, voor overtredingen die op de verzoekende plaats zijn gepleegd.

Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van een vonnis betreffende geschillen over de inbreuk op bedrijfsgeheimen omvat zowel geldelijke (met inbegrip van punitieve of exemplarische schadevergoedingen) als niet-monetaire uitspraken.

Artikel 18

Met betrekking tot vonnissen voor de toekenning van eigendommen, omvat de reikwijdte van de erkenning en tenuitvoerlegging door de rechtbanken van het vasteland en van de HKSAR de toegekende eigendommen, de overeenkomstige rente, kosten, betaling wegens te late nakoming of rente wegens te late nakoming die is toegekend in het vonnis, maar exclusief belastingen en boetes.

"Kosten" waarnaar in het vorige lid wordt verwezen, in het geval van de HKSAR, betekent de kosten die worden belast in een verdeler of de kosten die worden toegekend op grond van een bevel.

Artikel 19

Als een rechtbank van de aangezochte plaats een vonnis niet in zijn geheel kan erkennen en ten uitvoer kan leggen, kan het deze gedeeltelijk erkennen en ten uitvoer leggen.

Artikel 20

Indien, in het geval van een vonnis gegeven door een rechtbank van de HKSAR, een partij beroep heeft aangetekend, kan een volksrechtbank van het vasteland, na onderzoek en verificatie van het bovenstaande, de erkennings- en tenuitvoerleggingsprocedure opschorten. Na het beroep wordt de erkennings- en tenuitvoerleggingsprocedure hervat indien de oorspronkelijke beslissing geheel of gedeeltelijk wordt bekrachtigd, of beëindigd indien de oorspronkelijke beslissing wordt vernietigd.

Wanneer, in het geval van een vonnis gegeven door een volksrechtbank van het vasteland, een beslissing tot nieuw proces is genomen door een volksrechtbank van het vasteland, kan de rechtbank van de HKSAR, na onderzoek en verificatie van het bovenstaande, de erkenning opschorten en handhavingsprocedures. Na de nieuwe procedure wordt de erkennings- en tenuitvoerleggingsprocedure hervat als de oorspronkelijke beslissing geheel of gedeeltelijk wordt bekrachtigd, of wordt ze beëindigd als de oorspronkelijke beslissing na een nieuwe procedure wordt vernietigd.

Artikel 21

Wanneer de verweerder eigendommen heeft op zowel het vasteland als de HKSAR die onderworpen kunnen zijn aan tenuitvoerlegging, kan de verzoeker verzoeken om tenuitvoerlegging indienen bij de rechtbanken van de twee plaatsen.

Het gerecht van de ene plaats verstrekt op verzoek van het gerecht van de andere plaats informatie over de status van de tenuitvoerlegging van de beslissing.

Het totale bedrag dat moet worden teruggevorderd bij de tenuitvoerlegging van het vonnis voor de rechtbanken van de twee plaatsen, mag niet hoger zijn dan het bedrag dat in het vonnis is bepaald.

Artikel 22

Indien tijdens de beslechting van een burgerlijke en handelszaak de rechtbank van de ene plaats een verzoek ontvangt van een partij om de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die de rechtbank van de andere plaats met betrekking tot hetzelfde geschil heeft genomen, wordt het verzoek ingediend. worden geaccepteerd en de actie wordt daarna opgeschort. De actie wordt beëindigd of hervat afhankelijk van de beslissing of het bevel met betrekking tot het verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging.

Artikel 23

Indien een partij tijdens de behandeling van een verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing een andere vordering instelt met betrekking tot hetzelfde geschil, wordt de vordering niet aanvaard en wordt een dergelijke vordering aldus aanvaard, afgewezen.

Indien de beslissing in zijn geheel door de rechtbank is erkend en ten uitvoer gelegd, wordt een andere vordering die door een partij met betrekking tot hetzelfde geschil is ingesteld, niet aanvaard.

Indien de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing geheel of gedeeltelijk is geweigerd, mag de verzoeker geen ander verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging indienen, maar kan de verzoeker een vordering met betrekking tot hetzelfde geschil aanhangig maken bij de rechtbank van de aangezochte plaats.

Artikel 24

Een rechtbank van de aangezochte plaats kan, vóór of na aanvaarding van een verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing, het behoud van eigendommen of dwingende maatregelen opleggen in overeenstemming met het recht van die plaats.

Artikel 25

De rechtbank onderzoekt het verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging zo spoedig mogelijk en neemt een beslissing of bevel.

Artikel 26

Wanneer een partij benadeeld wordt door een beslissing of een bevel van een rechtbank van de gevraagde plaats op een verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging van een vonnis, kan de partij, in het geval van het vasteland, zich wenden tot een volksrechtbank op de eerstvolgende hogere niveau voor herziening binnen 10 dagen na de datum van betekening van de beslissing of, in het geval van de HKSAR, beroep instellen volgens de wet.

Artikel 27

Een partij die om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing verzoekt, betaalt de taksen in overeenstemming met de wetten en vereisten inzake de kosten van de gevraagde plaats.

Artikel 28

Na ondertekening van deze regeling kunnen het Hooggerechtshof en de HKSAR-regering, na overleg, aanvullende documenten ondertekenen betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen over de aangelegenheden genoemd in artikel 3 en bijstand bij bewaringsmaatregelen en voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 4.

Elk probleem dat voortvloeit uit de uitvoering van deze Regeling of enige wijziging die in deze Regeling moet worden aangebracht, zal worden opgelost door middel van overleg tussen het Hooggerechtshof en de HKSAR-regering.

Artikel 29

Na de afkondiging van een gerechtelijke interpretatie door het Hooggerechtshof en de voltooiing van de relevante procedures in de HKSAR, maken beide partijen een datum bekend waarop deze Regeling zal ingaan.

Deze regeling is van toepassing op uitspraken van de rechtbanken van het vasteland en van de HKSAR op of na de aanvangsdatum van deze regeling.

Artikel 30

Bij aanvang van deze regeling wordt de regeling inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken door de rechtbanken van het vasteland en van de speciale administratieve regio van Hongkong op grond van overeenkomsten inzake forumkeuze tussen betrokken partijen beëindigd.

De regeling inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken door de rechtbanken van het vasteland en van de speciale administratieve regio van Hongkong op grond van forumkeuzeafspraken tussen betrokken partijen blijft echter van toepassing op een 'schriftelijke forumkeuzebeding'. ”In de zin van die regeling en ondertekend vóór de aanvang van deze regeling.

Artikel 31

Na de inwerkingtreding van deze regeling blijft de regeling inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van burgerlijke beslissingen in huwelijks- en familiezaken door de rechtbanken van het vasteland en van de speciale administratieve regio van Hongkong van toepassing.

Deze regeling is in tweevoud ondertekend in Peking, op 18 januari 2019.