Portaal voor Chinese wetten - CJO

Vind Chinese wetten en officiële openbare documenten in het Engels

het EngelsArabischVersimpeld Chinees)NederlandsFransDuitsHindiItaliaansJapanseKoreanPortugeesRussianSpaansSwedishHebreeuwsIndonesianVietnameesThaiTurksMalay

Strafrecht van China (2017)

strafrechtelijke wet

Soort wetten Wet

Uitgevende instelling Nationaal Volkscongres

Afkondigingsdatum 04 november 2017

Ingangsdatum 04 november 2017

Geldigheidsstatus Geldig

Toepassingsgebied Landelijk

Onderwerp (en) Criminal Law

Editors) CJ Observer

Strafrecht van de Volksrepubliek China
Na wijziging X in 2017
(Aangenomen tijdens de tweede zitting van het Vijfde Nationale Volkscongres op 1 juli 1979; herzien tijdens de vijfde zitting van het Achtste Nationale Volkscongres op 14 maart 1997 en afgekondigd bij besluit nr. 83 van de president van de Volksrepubliek China op 14 maart 1997)
Inhoud
Deel een algemene bepalingen
Hoofdstuk I Het doel, de basisbeginselen en het toepassingsgebied van het strafrecht
Hoofdstuk II Misdaden
Sectie 1 Misdaden en strafrechtelijke aansprakelijkheid
Afdeling 2 Voorbereiding op een misdrijf, een criminele poging en het stopzetten van een misdrijf
Sectie 3 Gezamenlijke misdaden
Sectie 4 Misdaden begaan door een entiteit
Hoofdstuk III Straffen
Sectie 1 Soorten straffen
Afdeling 2 Openbaar toezicht
Afdeling 3 Strafrechtelijke detentie
Sectie 4 Gevangenisstraf voor bepaalde tijd en levenslange gevangenisstraf
Sectie 5 De doodstraf
Paragraaf 6 Boetes
Sectie 7 Ontneming van politieke rechten
Sectie 8 Confiscatie van eigendommen
Hoofdstuk IV De concrete toepassing van straffen
Sectie 1 Veroordeling
Paragraaf 2 Recidivisten
Sectie 3 Vrijwillige overgave en verdienstelijke prestaties
Sectie 4 Gecombineerde bestraffing voor verschillende misdrijven
Sectie 5 Opschorting van straf
Sectie 6 Omzetting van straf
Paragraaf 7 Voorwaardelijke vrijlating
Sectie 8 Beperking
Hoofdstuk V Overige bepalingen
Deel twee: specifieke bepalingen
Hoofdstuk I Misdaden die de nationale veiligheid in gevaar brengen
Hoofdstuk II Misdaden die de openbare veiligheid in gevaar brengen
Hoofdstuk III Misdaden die de orde van de socialistische markteconomie verstoren
Sectie 1 Misdaden van het produceren en op de markt brengen van vervalste of ondermaatse goederen
Afdeling 2 Smokkelmisdrijven
Sectie 3 Misdaden van verstoring van de orde van bestuur van bedrijven en ondernemingen
Sectie 4 Misdaden die de orde van financiële administratie verstoren
Sectie 5 Misdrijven van financiële fraude
Sectie 6 Misdaden die de administratie van belastinginning in gevaar brengen
Sectie 7 Misdrijven van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
Sectie 8 Misdaden die de marktorde verstoren
Hoofdstuk IV Misdrijven van inbreuk op de burgerrechten en democratische rechten
Hoofdstuk V Misdrijven van eigendomsovertreding
Hoofdstuk VI Misdrijven van het belemmeren van de administratie van de openbare orde
Sectie 1 Misdaden van verontrustende openbare orde
Sectie 2 Misdaden van schending van de gerechtelijke administratie
Afdeling 3 Misdaden tegen de controle van de nationale grens (grens)
Sectie 4 Misdaden tegen de controle van culturele relikwieën
Sectie 5 Misdaden die de volksgezondheid schaden
Sectie 6 Misdrijven van aantasting van de bescherming van milieu en hulpbronnen
Sectie 7 Misdaden van smokkel, handel in, vervoer en fabricage van verdovende middelen
Paragraaf 8 Misdaden van het organiseren, dwingen, lokken, onderdak bieden of verwerven van andere personen om deel te nemen aan prostitutie
Sectie 9 Misdaden van het produceren, verkopen en verspreiden van pornografisch materiaal
Hoofdstuk VII Misdaden waarbij de belangen van de nationale defensie worden geschaad
Hoofdstuk VIII Misdaden van verduistering en omkoping
Hoofdstuk IX Misdaden van plichtsverzuim
Hoofdstuk X Misdaden van plichtsverzuim van militairen
Hoofdstuk XI Aanvullende bepalingen
Deel een algemene bepalingen
Hoofdstuk I Het doel, de basisbeginselen en het toepassingsgebied van het strafrecht
Artikel 1 Om misdaden te bestraffen en de bevolking te beschermen, wordt deze wet uitgevaardigd op basis van de grondwet en in het licht van de concrete ervaringen en feitelijke omstandigheden in de strijd van China tegen misdaden.
Artikel 2 Het doel van het strafrecht van de Volksrepubliek China is om strafrechtelijke straffen te gebruiken om alle criminele handelingen te bestrijden om de veiligheid van de staat te waarborgen, om de staatsmacht van de democratische dictatuur van het volk en het socialistische systeem te verdedigen, om eigendommen van de staat te beschermen, en eigendommen die gezamenlijk eigendom zijn van de werkende mensen en eigendommen die particulier eigendom zijn van burgers, om de rechten van de burger van de persoon en hun democratische en andere rechten te beschermen, om de openbare en economische orde te handhaven en om een ​​vlotte voortgang te verzekeren van socialistische constructie.
Artikel 3 Voor feiten die in de wet uitdrukkelijk als strafbaar feit worden omschreven, worden de overtreders veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de wet; anders worden ze niet veroordeeld of gestraft.
Artikel 4 De wet wordt op gelijke wijze toegepast op een ieder die een misdrijf begaat. Niemand mag het voorrecht hebben de wet te overstijgen.
Artikel 5 De mate van bestraffing is evenredig met het gepleegde misdrijf en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid die op de overtreder rust.
Artikel 6 Deze wet is van toepassing op eenieder die een misdrijf pleegt binnen het grondgebied en de territoriale wateren en de ruimte van de Volksrepubliek China, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de wet.
Deze wet is ook van toepassing op iedereen die een misdrijf begaat aan boord van een schip of vliegtuig van de Volksrepubliek China.
Indien een strafbaar feit of het gevolg daarvan plaatsvindt binnen het grondgebied of de territoriale wateren of de ruimte van de Volksrepubliek China, wordt het misdrijf geacht te zijn gepleegd op het grondgebied en de territoriale wateren en de ruimte van de Volksrepubliek China.
Artikel 7 Deze wet is van toepassing op elke burger van de Volksrepubliek China die een in deze wet voorgeschreven misdrijf begaat buiten het grondgebied en de territoriale wateren en de ruimte van de Volksrepubliek China; indien de maximaal op te leggen straf echter een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar is, zoals bepaald in deze wet, kan hij voor zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid worden vrijgesteld van het onderzoek.
Deze wet is van toepassing op elke staatsfunctionaris of militair die een in deze wet voorgeschreven misdrijf begaat buiten het grondgebied en de territoriale wateren en ruimte van de Volksrepubliek China.
Artikel 8 Deze wet kan van toepassing zijn op elke buitenlander die buiten het grondgebied en de territoriale wateren en de ruimte van de Volksrepubliek China een misdrijf pleegt tegen de staat van de Volksrepubliek China of tegen een van zijn burgers, indien voor die misdaad deze wet schrijft een minimumstraf voor van een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar; dit is echter niet van toepassing op een misdrijf dat niet strafbaar is volgens de wetten van de plaats waar het is gepleegd.
Artikel 9 Deze wet is van toepassing op misdrijven die zijn bepaald in internationale verdragen die zijn gesloten of zijn toegetreden door de Volksrepubliek China en waarover de Volksrepubliek China rechtsmacht in strafzaken uitoefent binnen het kader van de verplichtingen, voorgeschreven in deze verdragen. uitvoeren.
Artikel 10 Elke persoon die een misdaad begaat buiten het grondgebied en de territoriale wateren en ruimte van de Volksrepubliek China, waarvoor hij volgens deze wet strafrechtelijke verantwoordelijkheid dient te dragen, kan nog steeds worden onderzocht op zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens deze wet, zelfs als hij is al berecht in het buitenland. Als hij echter al een strafrechtelijke straf heeft gekregen in het buitenland, kan hij worden vrijgesteld van straf of een matige straf krijgen.
Artikel 11 De strafrechtelijke aansprakelijkheid van buitenlanders die diplomatieke voorrechten en immuniteiten genieten, wordt langs diplomatieke weg opgelost.
Artikel 12 Indien een handeling begaan na de oprichting van de Volksrepubliek China en vóór de inwerkingtreding van deze wet niet als een misdrijf werd beschouwd volgens de toenmalige wetten, zijn die wetten van toepassing. Indien de handeling volgens de toen geldende wetten als een misdrijf werd beschouwd en vervolgd kan worden volgens de bepalingen van sectie 8, hoofdstuk IV van de algemene bepalingen van deze wet, zal de strafrechtelijke aansprakelijkheid worden onderzocht in overeenstemming met die wetten. Als de handeling echter volgens deze wet niet als een misdrijf wordt beschouwd of onderhevig is aan een lichtere straf, is deze wet van toepassing.
Vóór de inwerkingtreding van deze wet blijft elk vonnis dat is gemaakt en van kracht is geworden volgens de wetten van dat moment geldig.
Hoofdstuk II Misdaden
Sectie 1 Misdaden en strafrechtelijke aansprakelijkheid
Artikel 13 Een misdaad verwijst naar een daad die de soevereiniteit, territoriale integriteit en veiligheid van de staat in gevaar brengt, de staat splitst, de staatsmacht van de democratische dictatuur van het volk ondermijnt en het socialistische systeem omver werpt, de openbare en economische orde ondermijnt, de staatseigendom schendt. eigendommen, eigendommen die gezamenlijk eigendom zijn van de werkende mensen, of eigendommen die privé-eigendom zijn van burgers, maken inbreuk op de rechten van de burger, hun democratische of andere rechten, en elke andere handeling die de samenleving in gevaar brengt en die volgens de wet bestraft kan worden. Als de omstandigheden echter duidelijk gering zijn en de aangerichte schade niet ernstig is, wordt de handeling niet als een misdrijf beschouwd.
Artikel 14 Een opzettelijk misdrijf verwijst naar een handeling die is gepleegd door een persoon die duidelijk weet dat zijn handeling schadelijke gevolgen voor de samenleving zal hebben, maar die dergelijke gevolgen wenst of toelaat, en dus een misdaad vormt.
De strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt gedragen voor opzettelijke misdrijven.
Artikel 15 Een misdrijf uit nalatigheid verwijst naar een handeling gepleegd door een persoon die had moeten voorzien dat zijn daad mogelijk schadelijke gevolgen voor de samenleving zou hebben, maar die nalaat dit te doen door zijn nalatigheid of, na de gevolgen ervan te hebben voorzien, gemakkelijk gelooft dat ze kunnen worden vermeden , zodat de gevolgen zich voordoen.
Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor misdrijven uit nalatigheid wordt alleen gedragen als de wet daarin voorziet.
Artikel 16 Een handeling is geen misdrijf als het objectief gezien leidt tot schadelijke gevolgen als gevolg van onweerstaanbare of onvoorzienbare oorzaken in plaats van opzet of nalatigheid.
Artikel 17 Indien een persoon die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt een misdrijf pleegt, is hij strafrechtelijk aansprakelijk.
Als een persoon die de leeftijd van 14 heeft bereikt maar niet de leeftijd van 16 opzettelijke doodslag pleegt, opzettelijk een andere persoon pijn doet om ernstig letsel of de dood van de persoon te veroorzaken, of verkrachting, diefstal, drugshandel, brandstichting, explosie of vergiftiging draagt ​​hij strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
Als een persoon die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, maar niet de leeftijd van 18 jaar, een misdrijf pleegt, zal hem een ​​lichtere of verzachtende straf worden opgelegd.
Als een persoon geen strafrechtelijke straf krijgt omdat hij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, zal het gezinshoofd of zijn voogd worden opgedragen hem te straffen. Indien nodig kan hij door de overheid worden opgenomen voor revalidatie.
Artikel 17 (a) Een persoon die de leeftijd van 75 bereikt, kan een lichtere of verzachtende straf krijgen als hij een opzettelijk misdrijf pleegt; of hij krijgt een lichtere of verzachtende straf als hij een misdrijf uit nalatigheid pleegt.
Artikel 18 Indien een psychiatrische patiënt schadelijke gevolgen veroorzaakt op een moment dat hij zijn eigen gedrag niet kan erkennen of controleren, zal hij na verificatie en bevestiging door middel van een gerechtelijke procedure geen strafrechtelijke verantwoordelijkheid dragen, maar zijn familieleden of voogd zal worden gelast zich te houden aan hem onder strikte bewaking en controle en zorg voor zijn medische behandeling. Indien nodig kan de overheid hem tot medische behandeling dwingen.
Elke persoon wiens geestesziekte van intermitterende aard is, draagt ​​strafrechtelijke verantwoordelijkheid indien hij een misdrijf begaat terwijl hij zich in een normale geestelijke toestand bevindt.
Indien een psychiatrische patiënt die niet volledig het vermogen heeft verloren om zijn eigen gedrag te herkennen of te beheersen een misdaad begaat, is hij strafrechtelijk aansprakelijk; hij kan echter een lichtere of minder zware straf krijgen.
Elke dronken persoon die een misdaad begaat, draagt ​​strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
Artikel 19 Elke doofstomme of blinde persoon die een misdaad begaat, kan een lichtere of minder zware straf krijgen of worden vrijgesteld van straf.
Artikel 20 Een handeling die een persoon begaat om een ​​onwettige inbreuk te stoppen om te voorkomen dat de belangen van de staat en het publiek, of zijn eigen of andermans rechten van de persoon, eigendommen of andere rechten worden geschonden door de voortdurende overtreding, waardoor de dader wordt geschaad, is een gerechtvaardigde verdediging en hij draagt ​​geen strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
Indien iemands gerechtvaardigde verdediging duidelijk de grenzen van de noodzaak overschrijdt en ernstige schade veroorzaakt, is hij strafrechtelijk aansprakelijk; hij zal echter een gematigde straf krijgen of worden vrijgesteld van straf.
Als een persoon optreedt ter verdediging tegen aanhoudende mishandeling, moord, beroving, verkrachting, ontvoering of enig ander geweldsmisdrijf dat zijn persoonlijke veiligheid ernstig in gevaar brengt, waardoor de dader van de onwettige daad letsel of de dood toebrengt, is dat niet ongepast verdediging, en hij zal geen strafrechtelijke verantwoordelijkheid dragen.
Artikel 21 Indien een persoon wordt gedwongen een handeling te plegen in een noodsituatie om een ​​onmiddellijk gevaar voor de belangen van de staat of het publiek, of zijn eigen of andermans rechten van de persoon, eigendommen of andere rechten af ​​te wenden, waardoor schade wordt veroorzaakt, draagt ​​geen strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
Indien de handeling die een persoon in een noodsituatie heeft begaan om gevaar af te wenden de grenzen van de noodzaak overschrijdt en onnodige schade veroorzaakt, is hij strafrechtelijk aansprakelijk; hij zal echter een gematigde straf krijgen of worden vrijgesteld van straf.
Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel met betrekking tot het afwenden van gevaar voor zichzelf is niet van toepassing op een persoon die in zijn functie of beroep met een bijzondere verantwoordelijkheid is belast.
Afdeling 2 Voorbereiding op een misdrijf, een criminele poging en het stopzetten van een misdrijf
Artikel 22 Voorbereiding op een misdrijf verwijst naar de voorbereiding van de instrumenten of het creëren van de voorwaarden voor een misdrijf.
Een overtreder die zich op een misdrijf voorbereidt, kan, in vergelijking met iemand die het misdrijf voltooit, een lichtere of minder zware straf krijgen of worden vrijgesteld van straf.
Artikel 23 Een criminele poging verwijst naar een zaak waarin een dader al is begonnen met het plegen van een misdrijf, maar deze niet kan voltooien om redenen die onafhankelijk zijn van zijn wil.
Een overtreder die een misdaad probeert te plegen, kan, in vergelijking met iemand die de misdaad voltooit, een lichtere of verzachtende straf krijgen.
Artikel 24 Beëindiging van een misdrijf verwijst naar een geval waarin de dader tijdens het plegen van een misdrijf vrijwillig het misdrijf staakt of vrijwillig en effectief de gevolgen van het misdrijf verhindert.
Een overtreder die een misdrijf staakt, wordt, als er geen schade is aangericht, vrijgesteld van straf of, indien er schade is aangericht, een matige straf opgelegd.
Sectie 3 Gezamenlijke misdaden
Artikel 25 Een gezamenlijk misdrijf verwijst naar een opzettelijk misdrijf gepleegd door twee of meer personen gezamenlijk.
Een misdrijf uit nalatigheid gepleegd door twee of meer personen gezamenlijk, wordt niet bestraft als een gezamenlijk misdrijf; degenen die strafrechtelijke verantwoordelijkheid zouden moeten dragen, zullen echter individueel worden gestraft op basis van de misdaden die ze hebben gepleegd.
Artikel 26 Een hoofdcrimineel verwijst naar elke persoon die een criminele groep organiseert en leidt bij het uitvoeren van criminele activiteiten of die een hoofdrol speelt in een gezamenlijk misdrijf.
Een criminele groep verwijst naar een relatief stabiele criminele organisatie gevormd door drie of meer personen met als doel gezamenlijk misdrijven te plegen.
Elke leider die een criminele groep organiseert of leidt, wordt gestraft op basis van alle misdrijven die de criminele groep heeft gepleegd.
Elke hoofdmisdadiger die niet in het derde lid is opgenomen, wordt gestraft op basis van alle misdrijven waaraan hij deelneemt of die hij organiseert of leidt.
Artikel 27 Een medeplichtige verwijst naar elke persoon die een ondergeschikte of ondersteunende rol speelt bij een gezamenlijk misdrijf.
Een medeplichtige krijgt een lichtere of minder zware straf of wordt vrijgesteld van straf.
Artikel 28 Een ieder die wordt gedwongen deel te nemen aan een misdrijf krijgt een verzachtende straf of wordt vrijgesteld van straf in het licht van de omstandigheden van het misdrijf dat hij begaat.
Artikel 29 Een ieder die een ander aanzet tot het plegen van een misdrijf, wordt gestraft naar de rol die hij speelt bij een gezamenlijk misdrijf. Iedereen die een persoon jonger dan 18 jaar aanzet tot het plegen van een misdrijf, krijgt een zwaardere straf.
Als de geïnstigeerde persoon de geïnstigeerde misdaad niet heeft gepleegd, kan de aanstichter een lichtere of verzachtende straf krijgen.
Sectie 4 Misdaden begaan door een entiteit
Artikel 30 Elke vennootschap, onderneming, instelling, staatsorgaan of organisatie die een handeling begaat die de samenleving in gevaar brengt en die door de wet wordt voorgeschreven als een misdrijf gepleegd door een entiteit, draagt ​​strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Artikel 31 Wanneer een entiteit een misdrijf begaat, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf, strafrechtelijk gestraft. Waar anders is bepaald in de specifieke bepalingen van deze wet of in andere wetten, hebben die bepalingen voorrang.
Hoofdstuk III Straffen
Sectie 1 Soorten straffen
Artikel 32 De straffen zijn onderverdeeld in hoofdstraffen en aanvullende straffen.
Artikel 33 De belangrijkste straffen zijn als volgt:
(1) openbaar toezicht;
(2) strafrechtelijke detentie;
(3) gevangenisstraf voor bepaalde tijd;
(4) levenslange gevangenisstraf; en
(5) de doodstraf.
Artikel 34 De aanvullende straffen zijn als volgt:
(1) boete;
(2) ontneming van politieke rechten; en
(3) inbeslagname van eigendommen.
Aanvullende straffen kunnen onafhankelijk worden opgelegd.
Artikel 35 Uitzetting kan onafhankelijk of aanvullend worden opgelegd aan een vreemdeling die een misdrijf pleegt.
Artikel 36 Indien een slachtoffer economische verliezen lijdt als gevolg van een misdrijf, wordt de misdadiger, naast het ontvangen van een strafrechtelijke straf volgens de wet, veroordeeld tot vergoeding van de economische verliezen in het licht van de omstandigheden.
Indien een crimineel die aansprakelijk is voor een civielrechtelijke schadevergoeding tegelijkertijd wordt veroordeeld tot een boete, maar zijn vermogen niet voldoende is om zowel de schadevergoeding als de boete te betalen, of indien hij tegelijkertijd veroordeeld wordt tot confiscatie van goederen, moet hij, draagt ​​in de eerste plaats zijn aansprakelijkheid voor civiele schadevergoeding aan het slachtoffer.
Artikel 37 Indien de omstandigheden van het misdrijf van een persoon gering zijn en geen strafrechtelijke bestraffing vereisen, kan hij daarvan worden vrijgesteld; hij kan echter, afhankelijk van de verschillende omstandigheden van het geval, worden berispt of worden veroordeeld tot het afleggen van een bekeringsverklaring, het aanbieden van verontschuldigingen of het betalen van een vergoeding voor de verliezen, of worden onderworpen aan een administratieve boete of administratieve sancties door de bevoegde dienst.
Artikel 37 (a) Wanneer personen strafbare feiten plegen door gebruik te maken van het gemak van hun beroep, of door inbreuk te maken op de specifieke plichten van de vereisten van een dergelijk beroep en sancties zijn opgelegd, kan het Volksgerechtshof dergelijke personen verbieden om relevante beroepen uit te oefenen. de datum waarop de straffen zijn vervuld of vanaf de datum van voorwaardelijke vrijlating, voor een periode van 3 tot 5 jaar, in het licht van de omstandigheden van de strafbare feiten en de noodzaak om herhaling te voorkomen.
Personen aan wie een verbod is opgelegd om relevante beroepen uit te oefenen, maar de beslissingen die volgens de voorgaande paragraaf zijn genomen door de Volksrechtbank schenden, zullen worden gestraft door de openbare veiligheidsautoriteiten; als de omstandigheden ernstig zijn, vormt artikel 313 van deze wet de basis voor veroordelingen en straffen.
Andere wetten en administratieve voorschriften die dergelijke personen anderszins verbieden of beperken om relevante beroepen uit te oefenen, moeten worden nageleefd.
Afdeling 2 Openbaar toezicht
Artikel 38 De duur van het openbaar toezicht mag niet korter zijn dan drie maanden maar niet langer dan twee jaar.
In het licht van de gepleegde misdaad kan het een veroordeelde die tot controle is veroordeeld, ook worden verboden om tijdens de executie bepaalde activiteiten te ontplooien, bepaalde gebieden of plaatsen te betreden of contact op te nemen met bepaalde personen.
Criminelen die tot controle zijn veroordeeld, worden door de gemeenschap gecorrigeerd.
Degene die een straatverbod als bedoeld in het tweede lid overtreedt, wordt gestraft in overeenstemming met de wet van de Volksrepubliek China inzake straffen voor het bestuur van de openbare veiligheid.
Artikel 39 Elke misdadiger die tot openbaar toezicht is veroordeeld, neemt gedurende de duur van zijn straf het volgende in acht:
(1) wetten en administratieve regels en voorschriften naleven en zich onderwerpen aan toezicht;
(2) geen recht uitoefenen op vrijheid van meningsuiting, pers, vergadering, vereniging, processie of demonstratie zonder de toestemming van het orgaan dat het publiek toezicht uitoefent;
(3) verslag uitbrengen over zijn eigen activiteiten zoals vereist door het orgaan dat het publiek toezicht uitvoert;
(4) de regels voor het ontvangen van bezoekers naleven die zijn opgesteld door het orgaan dat het publiek toezicht uitoefent; en
(5) verslag uitbrengen om goedkeuring te verkrijgen van het orgaan dat de openbare bewaking uitvoert voor elk vertrek uit de stad of het graafschap waarin hij woont of voor elke verandering van woonplaats.
Criminelen die tot openbaar toezicht zijn veroordeeld, krijgen tijdens het werk een gelijk loon voor gelijk werk.
Artikel 40 Na het verstrijken van een termijn van openbaar toezicht maakt het uitvoerende orgaan onmiddellijk de beëindiging van het openbaar toezicht bekend aan de tot openbaar toezicht veroordeelde crimineel en aan zijn entiteit of aan de mensen van de plaats waar hij verblijft.
Artikel 41 Een termijn van openbaar toezicht wordt gerekend vanaf de datum waarop de vonnis ten uitvoer wordt gelegd; indien de crimineel in hechtenis wordt gehouden vóór de uitvoering van het vonnis, wordt één dag in hechtenis beschouwd als twee dagen na de veroordeelde termijn.
Afdeling 3 Strafrechtelijke detentie
Artikel 42 Een strafrechtelijke hechtenis mag niet korter zijn dan één maand maar niet langer dan zes maanden.
Artikel 43 Indien een crimineel wordt veroordeeld tot strafrechtelijke detentie, wordt de straf uitgevoerd door het openbare veiligheidsorgaan in de buurt.
Tijdens de executie mag een tot strafrechtelijke detentie veroordeelde crimineel maandelijks één à twee dagen naar huis; aan degenen die aan arbeid deelnemen, kan een passende vergoeding worden gegeven.
Artikel 44 Een strafrechtelijke detentieperiode wordt gerekend vanaf de datum waarop de vonnis begint te worden uitgevoerd; indien de misdadiger in hechtenis wordt gehouden vóór de uitvoering van het vonnis, wordt één dag in hechtenis beschouwd als één dag na de veroordeelde termijn.
Sectie 4 Gevangenisstraf voor bepaalde tijd en levenslange gevangenisstraf
Artikel 45 Een gevangenisstraf voor bepaalde tijd mag niet korter zijn dan zes maanden maar niet meer dan 15 jaar, behalve zoals bepaald in de artikelen 50 en 69 van deze wet.
Artikel 46 Iedere crimineel die is veroordeeld tot een gevangenisstraf of levenslange gevangenisstraf, dient zijn straf uit in de gevangenis of op een andere plaats voor executie. Iedereen die kan werken, moet dat doen om onderwijs te aanvaarden en hervormingen door te voeren.
Artikel 47 Een gevangenisstraf voor bepaalde tijd wordt gerekend vanaf de datum waarop de vonnis begint te worden uitgevoerd; indien de misdadiger in hechtenis wordt gehouden vóór de uitvoering van het vonnis, wordt één dag in hechtenis beschouwd als één dag na de veroordeelde termijn.
Sectie 5 De doodstraf
Artikel 48 De doodstraf wordt alleen toegepast op misdadigers die zeer ernstige misdrijven hebben gepleegd. Indien de onmiddellijke executie van een met de doodstraf bestrafte crimineel niet nodig wordt geacht, kan gelijktijdig met het opleggen van de doodstraf een schorsing van twee jaar van de executie worden uitgesproken.
Alle doodvonnissen, behalve die welke volgens de wet door het Hooggerechtshof zouden moeten worden beslist, zullen ter verificatie en goedkeuring aan het Hooggerechtshof worden voorgelegd. Doodvonnissen met opschorting van executie kunnen worden beslist of geverifieerd en goedgekeurd door een hogere volksrechtbank.
Artikel 49 De doodstraf wordt niet opgelegd aan personen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt op het moment dat het misdrijf wordt gepleegd of aan vrouwen die zwanger zijn op het moment van het proces.
De doodstraf zal niet worden gegeven aan een persoon die de leeftijd van 75 jaar bereikt op het moment van het proces, tenzij hij de dood van een andere persoon met bijzonder wrede middelen heeft veroorzaakt.
Artikel 50 Indien misdadigers ter dood met uitstel worden veroordeeld, wordt de straf na het verstrijken van de termijn van twee jaar omgezet in levenslange gevangenisstraf, indien zij geen opzettelijke misdaad begaan tijdens de periode van uitstel; indien zij een belangrijke verdienstelijke prestatie hebben geleverd, wordt de straf na het verstrijken van de periode van twee jaar omgezet in een gevangenisstraf van 25 jaar; indien een opzettelijke misdaad wordt gepleegd en de omstandigheden ernstig zijn, wordt de doodstraf uitgevoerd met goedkeuring van het Hooggerechtshof; voor criminelen die opzettelijke misdrijven hebben gepleegd maar niet zijn geëxecuteerd, zal de uitstelperiode opnieuw worden berekend en worden ingediend bij de Supreme People's Court.
Voor een recidivist of een veroordeelde van moord, verkrachting, diefstal, ontvoering, brandstichting, explosie, verspreiding van gevaarlijke stoffen of georganiseerd geweld die ter dood is veroordeeld met uitstel, kan de volksrechtbank bij veroordeling besluiten om de omzetting van zijn straf in het licht van de omstandigheden van het gepleegde misdrijf.
Artikel 51 De duur van de opschorting van de executie van een doodstraf gaat in op de datum waarop het vonnis onherroepelijk wordt. De duur van een gevangenisstraf voor bepaalde tijd die wordt omgezet van een doodstraf met opschorting van executie, wordt gerekend vanaf de datum waarop de opschorting van de executie afloopt.
Paragraaf 6 Boetes
Artikel 52 Het bedrag van de opgelegde boete wordt bepaald aan de hand van de omstandigheden van het misdrijf.
Artikel 53 Een boete kan ineens of in termijnen worden betaald binnen de in het vonnis gestelde termijn. Indien na het verstrijken van die termijn geen boete wordt betaald, is betaling verplicht. Als een persoon niet in staat is de boete volledig te betalen, eist het Volksgerechtshof de betaling op wanneer hij merkt dat de persoon bezit heeft voor de uitvoering van de boete.
Als een persoon echt moeite heeft met betalen vanwege een onweerstaanbare ramp, kan de boete volgens een uitspraak van de People's Court worden uitgesteld, verminderd of kwijtgescholden, afhankelijk van de omstandigheden.
Sectie 7 Ontneming van politieke rechten
Artikel 54 Ontneming van politieke rechten verwijst naar ontneming van de volgende rechten:
(1) stemrecht en passief kiesrecht;
(2) het recht op vrijheid van meningsuiting, pers, vergadering, vereniging, processie en demonstratie;
(3) het recht om een ​​functie in een staatsorgaan te bekleden; en
(4) het recht om een ​​leidende positie te bekleden in een staatsbedrijf, onderneming, instelling of volksorganisatie.
Artikel 55 Een termijn van ontneming van politieke rechten mag niet korter zijn dan een jaar maar niet meer dan vijf jaar, behalve zoals bepaald in artikel 57 van deze wet.
Een ieder die tot openbaar toezicht is veroordeeld, worden als aanvullende straf de politieke rechten ontnomen, de duur van het ontnemen van politieke rechten is dezelfde als de duur van het openbaar toezicht en de straffen worden gelijktijdig uitgevoerd.
Artikel 56 Een ieder die het misdrijf begaat dat hij de nationale veiligheid in gevaar brengt, wordt bij wijze van aanvullende straf veroordeeld tot ontneming van politieke rechten; iedereen die het misdrijf pleegt van ernstige ondermijning van de openbare orde door opzettelijke moord, verkrachting, brandstichting, ontploffing, vergiftiging of beroving, kan bij wijze van aanvullende straf worden veroordeeld tot ontneming van politieke rechten.
Wanneer uitsluitend het ontnemen van politieke rechten wordt opgelegd, zijn de specifieke bepalingen van deze wet van toepassing.
Artikel 57 Elke misdadiger die ter dood of tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, worden zijn politieke rechten voor het leven ontzegd.
Wanneer een doodstraf met opschorting van executie wordt omgezet in een gevangenisstraf voor bepaalde tijd, of een levenslange gevangenisstraf wordt omgezet in een gevangenisstraf voor bepaalde tijd, wordt de duur van de aanvullende straf van ontneming van politieke rechten gewijzigd in niet minder dan drie. jaar maar niet meer dan 10 jaar.
Artikel 58 Een termijn van ontneming van politieke rechten als aanvullende straf wordt gerekend vanaf de datum waarop de gevangenisstraf of strafrechtelijke detentie eindigt of vanaf de datum waarop de voorwaardelijke vrijlating begint. Het ontnemen van politieke rechten zal vanzelfsprekend van kracht zijn gedurende de periode waarin de hoofdstraf wordt uitgevoerd.
Elke misdadiger aan wie zijn politieke rechten zijn ontnomen, moet tijdens de executie de wetten, administratieve regels en voorschriften en andere voorschriften inzake toezicht en controle naleven die zijn vastgesteld door het departement van openbare veiligheid onder de Raad van State en zich onderwerpen aan toezicht; hij oefent geen van de in artikel 54 van deze wet opgesomde rechten uit.
Sectie 8 Confiscatie van eigendommen
Artikel 59 Confiscatie van eigendommen verwijst naar de inbeslagname van een deel of alle eigendommen die persoonlijk eigendom zijn van een crimineel. Wanneer confiscatie van alle eigendommen van een misdadiger wordt opgelegd, wordt het bedrag dat nodig is voor de dagelijkse uitgaven van de misdadiger zelf en de gezinsleden die door hem worden ondersteund, afgehouden.
Wanneer een veroordeling tot confiscatie van goederen wordt opgelegd, worden goederen waarvan de familieleden van de crimineel eigenaar zijn of behoren te bezitten niet onderworpen aan confiscatie.
Artikel 60 Wanneer het nodig is om een ​​deel van het geconfisqueerde goed te gebruiken om de rechtmatige schulden terug te betalen die de misdadiger is aangegaan voordat zijn eigendom is geconfisqueerd, worden de schulden op verzoek van de schuldeisers terugbetaald.
Hoofdstuk IV De concrete toepassing van straffen
Sectie 1 Veroordeling
Artikel 61 Bij de veroordeling van een misdadiger wordt een straf opgelegd op basis van de feiten, de aard en de omstandigheden van het misdrijf, de mate van schade toegebracht aan de samenleving en de relevante bepalingen van deze wet.
Artikel 62 In gevallen waarin de omstandigheden van een misdrijf een zwaardere of lichtere straf vereisen volgens de bepalingen van deze wet, wordt de misdadiger veroordeeld tot een straf binnen de grenzen van de voorgeschreven straf.
Artikel 63 Wanneer er enige omstandigheid van strafvermindering is, krijgt een veroordeelde een straf die lager is dan de wettelijke straf; en als er twee of meer reeksen van straffen zijn onder deze wet, zal de straf worden gegeven binnen de reeks die naast de wettelijke reeks ligt.
In gevallen waarin de omstandigheden van een misdrijf geen matige straf rechtvaardigen volgens de bepalingen van deze wet, kan de misdadiger echter, in het licht van de bijzondere omstandigheden van de zaak en na verificatie en goedkeuring door het Hooggerechtshof, nog steeds worden veroordeeld tot een straf die lager is dan de voorgeschreven straf.
Artikel 64 Al het geld en alle eigendommen die onwettig door een crimineel zijn verkregen, zullen worden teruggevorderd, of er wordt een schadevergoeding opgelegd; het rechtmatige eigendom van het slachtoffer wordt onverwijld teruggegeven; en smokkelwaar en bezittingen van de misdadiger die bij het plegen van de misdaad worden gebruikt, zullen in beslag worden genomen. Al het in beslag genomen geld en eigendommen en boetes zullen worden overgedragen aan de schatkist van de staat, en niemand mag zich er misbruik van maken of er privé over beschikken.
Paragraaf 2 Recidivisten
Artikel 65 Indien een veroordeelde die is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd of een zwaardere straf opnieuw een misdrijf pleegt waarvoor binnen vijf jaar na het uitzitten van zijn straf of het verkrijgen van gratie een straf voor bepaalde tijd of een zwaardere straf zal worden gegeven, is hij recidivist. en een zwaardere straf krijgen, tenzij het een misdaad uit nalatigheid is of hij de misdaad begaat onder de leeftijd van 18 jaar.
Voor criminelen die voorwaardelijk vrijgelaten zijn, wordt de termijn bepaald in de vorige paragraaf gerekend vanaf de datum waarop de voorwaardelijke vrijlating afloopt.
Artikel 66 Een veroordeelde wegens het in gevaar brengen van de nationale veiligheid, terroristische activiteiten of georganiseerde misdaad van gangland-aard wordt gestraft als recidivist voor elk van deze misdrijven die hij opnieuw heeft begaan op elk moment nadat hij zijn straf heeft uitgezeten of gratie heeft gekregen.
Sectie 3 Vrijwillige overgave en verdienstelijke prestaties
Artikel 67 Vrijwillige overlevering verwijst naar het vrijwillig overleveren aan de rechter en naar waarheid zijn misdaad belijden nadat iemand het misdrijf heeft gepleegd. Elke crimineel die zich vrijwillig overgeeft, kan een lichtere of minder zware straf krijgen. Degenen wier misdaden relatief klein zijn, kunnen van straf worden vrijgesteld.
Indien een criminele verdachte of een beklaagde op grond van dwangmaatregelen of een crimineel die een straf uitzit naar waarheid zijn andere misdrijven bekent die het gerechtelijk orgaan niet kent, wordt zijn daad als vrijwillige overlevering beschouwd.
Een verdachte die naar waarheid zijn misdaad bekent, kan een lichtere straf krijgen, hoewel er geen sprake is van vrijwillige overlevering zoals vermeld in de voorgaande twee paragrafen; en kan een gematigde straf krijgen als een bijzonder ernstig gevolg voor zijn waarheidsgetrouwe bekentenis wordt vermeden.
Artikel 68 Elke crimineel die zulke verdienstelijke diensten verricht als het aan de kaak stellen van een door een ander gepleegd misdrijf, hetgeen wordt geverifieerd door middel van onderzoek, of het produceren van belangrijke aanwijzingen voor het oplossen van andere zaken, kan een lichtere of minder zware straf krijgen. Elke crimineel die belangrijke verdienstelijke diensten verricht, kan een matige straf krijgen of worden vrijgesteld van straf.
Sectie 4 Gecombineerde bestraffing voor verschillende misdrijven
Artikel 69 Indien een persoon voor meer dan één misdrijf is veroordeeld voordat een straf is uitgesproken, met uitzondering van de doodstraf of levenslange gevangenisstraf, wordt de uit te voeren strafmaat vastgesteld in het licht van de feitelijke omstandigheden die lager zijn dan de som van de termen, maar hoger dan de hoogste termijn van de opgelegde strafrechtelijke sancties; de vastgestelde controletermijn mag echter niet meer bedragen dan drie jaar, de vastgestelde strafrechtelijke hechtenis mag niet meer bedragen dan één jaar en de besliste gevangenisstraf voor bepaalde tijd mag niet meer bedragen dan 20 jaar indien de som van de gevangenisstraffen voor bepaalde tijd minder is dan 35 jaar of niet langer dan 25 jaar als de som van de termijnen 35 jaar of meer bedraagt.
Indien er sprake is van gevangenisstraf voor bepaalde tijd en strafrechtelijke detentie binnen een aantal strafbare feiten, wordt de gevangenisstraf uitgevoerd. Indien er sprake is van gevangenisstraf en openbaar toezicht, of indien er sprake is van strafrechtelijke detentie en openbaar toezicht, wordt het openbaar toezicht nog steeds uitgevoerd nadat de gevangenisstraf of strafrechtelijke hechtenis is uitgevoerd.
Als er bijkomende straffen worden opgelegd voor de misdaden, moeten de bijkomende straffen alsnog worden uitgevoerd. Bijkomende boetes van dezelfde soort zullen op geconsolideerde basis worden uitgevoerd, terwijl die van verschillende soorten afzonderlijk zullen worden uitgevoerd.
Artikel 70 Indien, nadat een vonnis is uitgesproken, maar voordat de straf volledig is uitgevoerd, wordt ontdekt dat voordat de vonnis is uitgesproken, de crimineel een ander misdrijf heeft gepleegd waarvoor hij niet is veroordeeld, zal ook een vonnis worden uitgesproken voor de nieuw ontdekte misdrijf; de uit te voeren straf wordt bepaald op basis van de straffen die zijn opgelegd in de eerdere en laatste vonnissen en volgens de bepalingen van artikel 69 van deze wet. Elk deel van de termijn dat al is betekend, telt mee voor de vervulling van de termijn opgelegd door het laatste vonnis.
Artikel 71 Indien, nadat een vonnis is uitgesproken, maar voordat de straf volledig is uitgevoerd, de misdadiger opnieuw een misdaad begaat, zal een ander vonnis worden uitgesproken voor de nieuw gepleegde misdaad; de uit te voeren straf wordt bepaald op basis van de straf die nog moet worden uitgevoerd voor de eerdere misdaad en de straf die is opgelegd voor de nieuwe misdaad en overeenkomstig de bepalingen van artikel 69 van deze wet.
Sectie 5 Opschorting van straf
Wanneer een veroordeelde die is veroordeeld tot strafrechtelijke hechtenis of gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar aan de volgende voorwaarden voldoet, kan een proeftijd worden aangekondigd en wordt een proeftijd aangekondigd als hij jonger is dan 3, zwanger is of de leeftijd van 18 bereikt:
(1) De omstandigheden van het misdrijf zijn gering;
(2) Hij toont berouw;
(3) het is niet waarschijnlijk dat hij nog een keer een overtreding zal begaan; en
(4) De aankondiging van de proeftijd zal geen grote nadelige gevolgen hebben voor de gemeenschap waarin hij woont.
Wanneer de proeftijd wordt aangekondigd, kan het, in het licht van het gepleegde misdrijf, de veroordeelde ook worden verboden tijdens de reclassering bepaalde activiteiten uit te voeren, bepaalde gebieden of plaatsen te betreden of contact op te nemen met bepaalde personen.
Als er een bijkomende straf wordt opgelegd aan een veroordeelde met een proeftijd, moet de bijkomende straf nog steeds worden uitgevoerd.
Artikel 73 De proeftijd voor schorsing van strafrechtelijke detentie mag niet korter zijn dan de oorspronkelijk vastgestelde termijn, maar niet meer dan een jaar, maar mag niet korter zijn dan twee maanden.
De proeftijd voor schorsing van een gevangenisstraf voor bepaalde tijd mag niet korter zijn dan de oorspronkelijk besliste, maar niet meer dan vijf jaar, maar mag niet korter zijn dan een jaar.
De proeftijd voor schorsing van de straf wordt gerekend vanaf de datum waarop het vonnis onherroepelijk is uitgesproken.
Proeftijd is niet van toepassing op recidivisten en leiders van criminele bendes.
Artikel 75 Een misdadiger wiens straf is opgeschort, neemt het volgende in acht:
(1) om wetten en administratieve regels en voorschriften na te leven en zich te onderwerpen aan toezicht;
(2) rapporteren over zijn eigen activiteiten zoals vereist door het waarnemende orgaan;
(3) het naleven van de regels voor het ontvangen van bezoekers die zijn vastgesteld door het waarnemende orgaan; en
(4) zich te melden om goedkeuring van het waarnemende orgaan te verkrijgen voor elk vertrek uit de stad of het graafschap waarin hij woont of voor elke verandering van woonplaats.
Artikel 76 Een veroordeelde met een proeftijd zal tijdens de proeftijd worden gecorrigeerd door de gemeenschap, en als zich geen van de omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 77 van deze wet voordoet, zal de oorspronkelijke straf niet langer worden uitgevoerd na het verstrijken van de proeftijd, die zal worden meegedeeld aan het publiek.
Artikel 77 Indien tijdens de proeftijd voor opschorting van de straf een misdadiger wiens straf is opgeschort opnieuw een misdrijf pleegt of wordt ontdekt dat voordat het vonnis is uitgesproken, hij een ander misdrijf heeft gepleegd waarvoor hij niet is veroordeeld, wordt de schorsing toegepast. herroepen en een ander vonnis gewezen voor de nieuw gepleegde of ontdekte misdaad; de uit te voeren straf wordt beslist op basis van de straffen voor de oude misdaad en de nieuwe misdaad en overeenkomstig de bepalingen van artikel 69 van deze wet.
Wanneer een veroordeelde tijdens de proeftijd een bepaling van wetten, administratieve voorschriften of de relevante afdeling van de Staatsraad inzake reclasseringstoezicht en -beheer schendt of een straatverbod naar het oordeel van de volksrechtbank schendt tijdens de proeftijd, als de omstandigheden ernstig zijn, zal de proeftijd worden ingetrokken en de oorspronkelijke zin wordt uitgevoerd.
Sectie 6 Omzetting van straf
Artikel 78 De straf van een crimineel die is veroordeeld tot openbaar toezicht, strafrechtelijke detentie, gevangenisstraf of levenslange gevangenisstraf kan worden omgezet indien hij tijdens het uitzitten van zijn straf gewetensvol de gevangenisregels in acht neemt, onderwijs en hervorming door arbeid aanvaardt en oprecht berouw toont of verdienstelijke diensten; de straf wordt omgezet als een crimineel een van de volgende belangrijke verdiensten verricht:
(1) voorkomen dat een andere persoon belangrijke criminele activiteiten ontplooit;
(2) informeren over belangrijke criminele activiteiten die binnen of buiten de gevangenis worden uitgevoerd en geverifieerd door middel van onderzoek;
(3) uitvindingen of belangrijke technische innovaties op zijn naam hebben staan;
(4) een ander te hulp schieten in het dagelijks leven en de productie met het risico zijn eigen leven te verliezen;
(5) het leveren van opmerkelijke diensten bij het bestrijden van natuurrampen of het beteugelen van grote ongevallen; of
(6) het leveren van andere belangrijke bijdragen aan het land en de samenleving.
Na afkoop is de werkelijk uitgevoerde strafrechtelijke sanctie niet:
(1) minder dan de helft van de oorspronkelijke strafrechtelijke sanctie, indien controle, strafrechtelijke hechtenis of gevangenisstraf voor bepaalde tijd wordt opgelegd;
(2) minder dan 13 jaar, indien levenslange gevangenisstraf wordt opgelegd; of
(3) minder dan 25 jaar als de doodstraf met uitstel van executie aan een veroordeelde legaal wordt omgezet in levenslange gevangenisstraf na het verstrijken van de uitstelperiode, of minder dan 20 jaar als deze wordt omgezet in een gevangenisstraf van 25 jaar na het verstrijken van de uitstelperiode periode, waarin de volksrechtbank beperkingen heeft opgelegd aan de omzetting van de doodstraf met uitstel overeenkomstig paragraaf 2, artikel 50 van deze wet.
Artikel 79 Indien de straf aan een misdadiger moet worden omgezet, dient het uitvoerende orgaan bij een Volksrechtbank op of boven het middenniveau een schriftelijk voorstel voor omzetting van de straf in. De Volksrechtbank zal een collegiaal panel vormen voor onderzoek en, indien wordt vastgesteld dat de misdadiger oprecht berouw heeft getoond of verdienstelijke diensten heeft verricht, vaardigt hij een bevel tot afkoop uit. Er zal echter geen straf worden omgezet zonder een juridische procedure te doorlopen.
Artikel 80 Een gevangenisstraf voor bepaalde tijd die uit levenslange gevangenisstraf wordt omgezet, wordt gerekend vanaf de datum waarop het bevel tot afkoop is uitgevaardigd.
Paragraaf 7 Voorwaardelijke vrijlating
Artikel 81.Indien een veroordeelde die tot een tijdelijke gevangenisstraf is veroordeeld niet minder dan de helft van de duur van zijn oorspronkelijke straf heeft uitgezeten, of een veroordeelde die tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, in feite niet minder dan dertien jaar gevangenisstraf heeft uitgezeten, kan hij voorwaardelijk worden vrijgelaten indien hij ernstig is veroordeeld. houdt zich aan de gevangenisregels, accepteert hervormingen door middel van onderwijs en toont oprecht berouw en zal waarschijnlijk niet meer een misdaad begaan. Onder bijzondere omstandigheden kan, met goedkeuring van de Supreme People's Court, een voorwaardelijke vrijlating worden verleend zonder rekening te houden met de bovenstaande beperkingen van de uitzending.
Er wordt geen voorwaardelijke vrijlating verleend aan een recidivist of een veroordeelde die is veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf wegens moord, verkrachting, diefstal, ontvoering, brandstichting, ontploffing, verspreiding van gevaarlijke stoffen of georganiseerde geweldsmisdrijven.
Wanneer een veroordeelde een beslissing over voorwaardelijke vrijlating neemt, zal de impact van zijn vrijlating op de gemeenschap waarin hij woont, worden overwogen.
Artikel 82 Voorwaardelijke vrijlating wordt verleend aan een crimineel volgens de procedure voorgeschreven in artikel 79 van deze wet. Er wordt geen voorwaardelijke vrijlating verleend zonder een juridische procedure te doorlopen.
Artikel 83 De proeftijd voor voorwaardelijke vrijlating in geval van gevangenisstraf voor bepaalde tijd is gelijk aan het gedeelte van het mandaat dat niet is vervuld; de proeftijd voor voorwaardelijke vrijlating in geval van levenslange gevangenisstraf bedraagt ​​tien jaar.
De proeftijd voor voorwaardelijke vrijlating wordt gerekend vanaf de datum waarop de crimineel voorwaardelijk is vrijgelaten.
Artikel 84 Elke misdadiger aan wie voorwaardelijke vrijlating is verleend, neemt het volgende in acht:
(1) wetten en administratieve regels en voorschriften naleven en zich onderwerpen aan toezicht;
(2) rapporteren over zijn eigen activiteiten zoals vereist door het toezichthoudend orgaan;
(3) de regels voor het ontvangen van bezoekers naleven die zijn opgesteld door het toezichthoudend orgaan; en
(4) rapporteren om goedkeuring te krijgen van het toezichthoudend orgaan voor elk vertrek uit de stad of het graafschap waarin hij woont of voor elke verandering van woonplaats.
Artikel 85 Een veroordeelde die voorwaardelijk vrijgelaten is, zal volgens de wet worden onderworpen aan gemeenschapscorrectie tijdens de voorwaardelijke vrijlating, en als zich geen van de omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 86 van deze wet voordoet, wordt de oorspronkelijke straf geacht volledig te zijn uitgezeten bij het verstrijken van voorwaardelijke vrijlating, die zal worden aangekondigd aan het publiek.
Artikel 86 Indien een crimineel aan wie voorwaardelijke vrijlating is verleend een ander misdrijf pleegt tijdens de proeftijd voor voorwaardelijke vrijlating, wordt de voorwaardelijke vrijlating ingetrokken en krijgt hij een gecombineerde straf voor verschillende misdrijven zoals bepaald in artikel 71 van deze wet.
Indien wordt ontdekt dat een crimineel aan wie voorwaardelijke vrijlating is verleend, voordat het vonnis is uitgesproken, andere misdrijven heeft gepleegd waarvoor geen straf is opgelegd, wordt de voorwaardelijke vrijlating ingetrokken en wordt een gecombineerde straf voor verschillende misdrijven gegeven overeenkomstig de bepalingen van artikel 70. van deze wet.
Wanneer een voorwaardelijke vrijlating veroordeelde een bepaling van wetten, administratieve voorschriften of de relevante afdeling van de Staatsraad inzake toezicht en beheer van voorwaardelijke vrijlating tijdens de voorwaardelijke vrijlating schendt, en dit geen nieuw misdrijf vormt, wordt zijn voorwaardelijke vrijlating ingetrokken volgens de wettelijke procedures, en wordt in hechtenis genomen om zijn resterende straf uit te zitten.
Sectie 8 Beperking
Artikel 87 Misdrijven worden niet vervolgd indien de volgende termijnen zijn verstreken:
(1) vijf jaar, wanneer de voorgeschreven maximumstraf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van minder dan vijf jaar is;
(2) 10 jaar, wanneer de voorgeschreven maximumstraf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd is van niet minder dan vijf jaar maar minder dan 10 jaar;
(3) 15 jaar, wanneer de maximaal voorgeschreven straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd is van niet minder dan 10 jaar; en
(4) 20 jaar, wanneer de maximaal voorgeschreven straf levenslange gevangenisstraf of doodstraf is. Indien het na 20 jaar noodzakelijk wordt geacht een misdrijf te vervolgen, zal de zaak voor onderzoek en goedkeuring worden voorgelegd aan het Supreme People's Procuratorate.
Artikel 88 Er wordt geen beperking van de termijn voor vervolging opgelegd met betrekking tot een misdadiger die ontsnapt aan onderzoek of berechting nadat een volksparket, een openbaar veiligheidsorgaan of een nationaal veiligheidsorgaan de zaak heeft ingediend of een volksrechtbank de zaak heeft aanvaard.
Er wordt geen beperking van de termijn voor vervolging opgelegd met betrekking tot een zaak die had moeten worden ingediend, maar niet is ingediend door een Volksrechtbank, Volksparket of openbaar veiligheidsorgaan, nadat het slachtoffer een aanklacht heeft ingediend binnen de termijn voor vervolging.
Artikel 89 De verjaringstermijn voor vervolging wordt gerekend vanaf de datum waarop het misdrijf is gepleegd; als het strafbare feit van voortdurende of voortdurende aard is, wordt deze geteld vanaf de datum waarop het strafbaar feit is beëindigd.
Als er nog meer misdrijven worden gepleegd tijdens een verjaringstermijn voor vervolging, wordt de verjaringstermijn voor vervolging van het oude misdrijf gerekend vanaf de datum waarop het nieuwe misdrijf is gepleegd.
Hoofdstuk V Overige bepalingen
Artikel 90 Indien de bepalingen van deze wet niet volledig kunnen worden toegepast in nationale autonome gebieden, kunnen de volkscongressen van de autonome regio's of de betrokken provincies adaptieve of aanvullende bepalingen formuleren op basis van de politieke, economische en culturele kenmerken van de lokale etnische groepen. en de basisprincipes die in deze wet zijn vastgelegd, en deze bepalingen treden in werking nadat ze zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door het Permanent Comité van de Nationale Volksvergadering.
Artikel 91 "Openbaar eigendom" zoals vermeld in deze wet verwijst naar het volgende;
(1) eigendommen die eigendom zijn van de staat;
(2) eigendommen die collectief eigendom zijn van werkende mensen; en
(3) openbare schenkingen of speciale fondsen die worden gebruikt voor het uitbannen van armoede of voor andere openbare welzijnsbedrijven.
Privé-eigendom dat wordt beheerd, gebruikt of vervoerd door staatsorganen, staatsbedrijven en -ondernemingen, of ondernemingen die eigendom zijn van collectieven of volksorganisaties, wordt behandeld als publiek eigendom.
Artikel 92 "Particulier bezit van de burger", zoals vermeld in deze wet, verwijst naar het volgende;
(1) de wettige inkomsten, spaargelden, huizen en andere bestaansmiddelen van burgers;
(2) elk productiemiddel dat volgens de wet in privé- of familiebezit is;
(3) eigendommen die rechtmatig eigendom zijn van zelfstandigen of particuliere ondernemingen; en
(4) aandelen, aandelen, obligaties en andere eigendommen die volgens de wet in privébezit zijn.
Artikel 93 "Staatsfunctionarissen" zoals vermeld in deze wet verwijst naar personen die openbare dienst in staatsorganen uitoefenen.
Personen die openbare dienst verrichten in staatsbedrijven of, ondernemingen, instellingen of volksorganisaties, personen die door staatsorganen, staatsbedrijven, ondernemingen of instellingen zijn toegewezen aan bedrijven, ondernemingen of instellingen die geen eigendom zijn van de staat of van mensen organisaties voor openbare dienst en de andere personen die volgens de wet openbare dienst verrichten, worden alle als staatsfunctionarissen beschouwd.
Artikel 94 "Gerechtsdeurwaarders" zoals vermeld in deze wet verwijst naar personen die de functies van onderzoek, vervolging, berechting en toezicht en controle uitoefenen.
Artikel 95 "Ernstig letsel" zoals vermeld in deze wet verwijst naar een van de volgende zaken:
(1) verwondingen die leiden tot een handicap of misvorming van een persoon;
(2) verwondingen die leiden tot verlies van gehoor, gezichtsvermogen of de functie van een ander orgaan; of
(3) andere verwondingen die ernstige schade toebrengen aan de lichamelijke gezondheid van een persoon.
Artikel 96 "Overtreding van staatsvoorschriften" zoals vermeld in deze wet verwijst naar schending van de wetten die zijn uitgevaardigd of beslissingen genomen door het Nationale Volkscongres of zijn Permanent Comité en de administratieve regels en voorschriften die zijn opgesteld, de administratieve maatregelen die zijn aangenomen en de beslissingen of bevelen die zijn uitgevaardigd. door de Staatsraad.
Artikel 97 "Leider" zoals vermeld in deze wet verwijst naar elke crimineel die de rol speelt van het organiseren, samenzweren of regisseren van een misdaad gepleegd door een criminele groep of een menigte.
Artikel 98 "Alleen in behandeling bij klacht" zoals vermeld in deze wet houdt in dat een zaak alleen in behandeling zal worden genomen als het slachtoffer een klacht indient. Als het slachtoffer echter vanwege dwang of intimidatie geen klacht kan indienen, kan een volksprocuratoraat of een naast familielid van het slachtoffer een klacht indienen.
Artikel 99 "Niet minder dan", "niet meer dan" en "binnen", zoals gebruikt in deze wet, bevatten allemaal het gegeven cijfer.
Artikel 100 Een ieder die aan een strafrechtelijke bestraffing is onderworpen, moet, alvorens in het leger te worden gerekruteerd of in dienst te worden genomen, hierover verslag uitbrengen bij de betrokken entiteit; hij mag het niet verbergen.
Degene die een lichtere straf krijgt dan een gevangenisstraf van 5 jaar voor een misdrijf gepleegd onder de leeftijd van 18 jaar, is vrijgesteld van de meldingsplicht als bedoeld in het vorige lid.
Artikel 101 De algemene bepalingen van deze wet zijn van toepassing op andere wetten met bepalingen voor strafrechtelijke straffen, tenzij specifiek anders bepaald in die wetten.
Deel twee: specifieke bepalingen
Hoofdstuk I Misdaden die de nationale veiligheid in gevaar brengen
Artikel 102 Al wie samenspant met een vreemde staat om de soevereiniteit, territoriale integriteit en veiligheid van de Volksrepubliek China in gevaar te brengen, wordt veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf of gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar.
Degene die de in de voorgaande paragraaf voorgeschreven misdaad begaat in samenspanning met een orgaan, organisatie of persoon buiten het grondgebied van China, zal worden gestraft overeenkomstig de bepalingen in de voorgaande paragraaf.
Artikel 103 Onder degenen die het plan van splitsing van de staat of het ondermijnen van de eenheid van het land organiseren, beramen of uitvoeren, worden de leiders en anderen die ernstige misdrijven begaan, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf of gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar. ; degenen die er actief aan deelnemen, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; en de andere deelnemers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten.
Degene die anderen ertoe aanzet de staat te splitsen of de eenheid van het land te ondermijnen, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten; de leiders en degenen die zware misdrijven plegen, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan vijf jaar.
Artikel 104 Onder degenen die gewapende opstand of gewapende oproer organiseren, beramen of plegen, worden de leiders en anderen die ernstige misdrijven begaan, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf of gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar; degenen die er actief aan deelnemen, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; en de andere deelnemers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten.
Degene die staatsfunctionarissen of leden van de strijdkrachten, de volkspolitie of de volksmilitie aanzet, dwingt, lokt of omkoopt om gewapende opstand of gewapende oproer te plegen, zal een zwaardere straf krijgen overeenkomstig de bepalingen in het voorgaande lid.
Artikel 105 Onder degenen die het plan van ondermijning van de staatsmacht of omverwerping van het socialistische systeem organiseren, beramen of uitvoeren, worden de leiders en anderen die ernstige misdrijven begaan, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf of gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar. ; degenen die er actief aan deelnemen, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; en de andere deelnemers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten.
Degene die anderen aanzet door het verspreiden van geruchten of laster of enig ander middel om de staatsmacht te ondermijnen of het socialistische systeem omver te werpen, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten; en de leiders en de anderen die zware misdrijven begaan, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan vijf jaar.
Artikel 106 Degene die de misdaad begaat zoals voorgeschreven in artikel 103, 104 of 105 van dit hoofdstuk in samenspanning met een orgaan, organisatie of persoon buiten het grondgebied van China, zal een zwaardere straf krijgen overeenkomstig de bepalingen die respectievelijk in deze artikelen zijn bepaald.
Artikel 107 Wanneer een binnenlandse of buitenlandse instelling, organisatie of persoon financiële steun verleent voor het plegen van een misdrijf als bedoeld in de artikelen 102, 103, 104 of 105 van dit hoofdstuk, wordt de rechtstreeks aansprakelijke persoon veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan 5 jaar, strafrechtelijke detentie, controle of ontneming van politieke rechten; of, als de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van niet minder dan 5 jaar.
Artikel 108 Al wie de vijand afwijst en verrader wordt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden ernstig zijn of indien hij leden van de strijdkrachten, de volkspolitie of de volksmilitie ertoe brengt over te lopen naar de vijand en een verrader te worden, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf.
Artikel 109 Een staatsfunctionaris die bij de uitoefening van zijn officiële taken zonder toestemming zijn post verlaat en dit land ontvlucht of vlucht terwijl hij zich reeds buiten dit land bevindt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan 5 jaar, strafrechtelijke detentie, controle of het ontnemen van politieke rechten; of, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld worden tot gevangenisstraf van niet minder dan 5 jaar maar niet meer dan 10 jaar.
Een staatsfunctionaris die een nationaal geheim kent en dit land ontvlucht of vlucht terwijl hij zich reeds buiten dit land bevindt, zal een zwaardere straf krijgen overeenkomstig de bepaling van de voorgaande paragraaf.
Artikel 110 Al wie de nationale veiligheid in gevaar brengt door het plegen van een van de volgende spionagedaden, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf; indien de omstandigheden gering zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar:
(1) lid worden van een spionageorganisatie of een missie aanvaarden die is toegewezen door de organisatie of haar vertegenwoordiger; of
(2) het sturen van de vijand naar een doelwit voor bombardementen of beschietingen.
Artikel 111 Wie steelt, bespioneert, koopt of op onrechtmatige wijze staatsgeheimen of inlichtingen verstrekt voor een orgaan, organisatie of persoon buiten het grondgebied van China, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf; indien de omstandigheden gering zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten.
Artikel 112 Al wie de vijand tijdens oorlogstijd helpt door hem wapens en uitrusting of militair materieel te verschaffen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf; indien de omstandigheden gering zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Artikel 113 Degene die een van de misdrijven begaat die de nationale veiligheid in gevaar brengen, zoals hierboven vermeld in dit hoofdstuk, met uitzondering van die bedoeld in artikel 2, lid 103, en in de artikelen 105, 107 en 109, indien het misdrijf bijzonder ernstige schade toebrengt aan de Staat en de mensen of als de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, kunnen ter dood worden veroordeeld.
Degene die een van de in dit hoofdstuk genoemde misdrijven pleegt, kan gelijktijdig worden veroordeeld tot confiscatie van eigendommen.
Hoofdstuk II Misdaden die de openbare veiligheid in gevaar brengen
Artikel 114 Degene die brandstichting pleegt, een dijk doorbreekt, ontploffing veroorzaakt, giftige of radioactieve stoffen, ziekteverwekkers of andere stoffen verspreidt of andere gevaarlijke middelen gebruikt, waardoor de openbare veiligheid in gevaar komt maar geen ernstige gevolgen heeft, wordt veroordeeld tot een bepaalde tijd. Gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar maar niet meer dan 10 jaar.
Artikel 115 Degene die brandstichting pleegt, een dijk doorbreekt, ontploffing veroorzaakt, giftige of radioactieve stoffen of ziekteverwekkers of andere stoffen voor infectieziekten verspreidt, of andere gevaarlijke middelen gebruikt, daarbij ernstig letsel of de dood toebrengt aan mensen of zware verliezen veroorzaakt aan openbare of particuliere eigendom, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Artikel 116 Al wie een trein, motorvoertuig, tram, schip of luchtvaartuig zo gevaarlijk saboteert dat deze omvalt of vernielt, maar zonder ernstige gevolgen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer. dan 10 jaar.
Artikel 117 Degene die een spoorlijn, brug, tunnel, snelweg, luchthaven, waterweg, vuurtoren of bord saboteert of enige andere sabotageactiviteiten uitvoert in een zodanige gevaarlijke mate dat deze wordt vernietigd of vernietigd, maar zonder ernstige gevolgen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar.
Artikel 118 Degene die een elektriciteits- of gasinstallatie of enig ander ontvlambaar of explosief materiaal saboteert en daarbij de openbare veiligheid in gevaar brengt, maar geen ernstige gevolgen heeft, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Artikel 119 Degene die een vervoermiddel, een transportvoorziening, een elektriciteitsvoorziening, een gasinstallatie of een ontvlambare of explosieve uitrusting saboteert en daarbij ernstige gevolgen heeft, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Degene die het in het voorgaande lid genoemde misdrijf uit nalatigheid pleegt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar; indien de omstandigheden gering zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 120 Al wie een terroristische organisatie opricht of leidt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf, in combinatie met confiscatie van eigendommen; personen die actief deelnemen aan een terroristische organisatie, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar, gecombineerd met geldboetes; andere deelnemers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten, en boetes kunnen worden gecombineerd.
Degene die, naast het misdrijf genoemd in het vorige lid, andere misdrijven begaat, zoals moord, ontploffing of ontvoering, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen inzake gecombineerde bestraffing voor meerdere misdrijven.
Artikel 120 (a) Degene die fondsen verstrekt aan een terroristische organisatie of persoon die zich met terrorisme bezighoudt, of trainingen voor terroristische activiteiten financiert, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten. , en zal ook worden beboet; indien de omstandigheden ernstig zijn, bestaat de straf uit een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van meer dan vijf jaar, in combinatie met geldboetes of confiscatie van goederen.
Personen die personeel rekruteren en vervoeren voor een terroristische organisatie, voor het uitvoeren van terroristische activiteiten of voor het trainen van terroristische activiteiten, worden gestraft overeenkomstig de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Indien entiteiten de in de voorgaande twee leden genoemde misdrijven plegen, worden die entiteiten beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de misdrijven gestraft in overeenstemming met het eerste lid.
Artikel 120 (b) Onder elk van de volgende omstandigheden is de straf een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten, in combinatie met boetes; indien de omstandigheden ernstig zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van meer dan vijf jaar, in combinatie met geldboetes of confiscatie van goederen:
(1) Voorbereiden van wapens, gevaarlijke materialen of andere gereedschappen voor het uitvoeren van terroristische activiteiten;
(2) het organiseren van trainingen voor terroristische activiteiten of het actief deelnemen aan trainingen voor terroristische activiteiten;
(3) contact opnemen met buitenlandse terroristische organisaties of personeel voor het uitvoeren van terroristische activiteiten;
(4) Plannen of andere voorbereidingen treffen voor het uitvoeren van terroristische activiteiten.
Wat betreft personen die de gedragingen in de voorgaande paragraaf hebben, en in de tussentijd andere misdrijven begaan, zullen bepalingen met een zwaardere straf worden gevolgd voor veroordeling en bestraffing.
Artikel 120 (c) Wat betreft het bevorderen van terrorisme en extremisme door middel van boeken, audio- en videomateriaal of ander materiaal dat terrorisme of extremisme voortbrengt, verspreidt en predikt, of aanzet tot de uitvoering van terroristische activiteiten, zal de straf een gevangenisstraf van niet meer zijn. meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten, in combinatie met boetes; indien de omstandigheden ernstig zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van meer dan vijf jaar, in combinatie met geldboetes of confiscatie van goederen.
Artikel 120 (d) Wanneer extremisme wordt gebruikt om het publiek aan te zetten of te dwingen de implementatie van de systemen van huwelijk, justitie, onderwijs en sociaal beheer die zijn vastgesteld bij nationale wetten te ondermijnen, is de straf een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar. strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, in combinatie met boetes; indien de omstandigheden ernstig zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 3 jaar, in combinatie met geldboetes; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van meer dan zeven jaar, in combinatie met geldboetes of confiscatie van goederen.
Artikel 120 (e) Personen die anderen dwingen kostuums of insignes te dragen op openbare plaatsen die terrorisme of extremisme prediken, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, in combinatie met boetes.
Artikel 120 (f) Personen die weten dat boeken, audio- en videomateriaal of andere zaken terrorisme of extremisme produceren, verspreiden en prediken, maar deze bezitten, indien de omstandigheden ernstig zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie. jaren, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, in combinatie met boetes, of kan alleen worden bestraft met boetes.
Artikel 121 Degene die een luchtvaartuig kaapt door middel van geweld, dwang of op enige andere wijze, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf; elke kaper die ernstig letsel of de dood van een andere persoon of ernstige schade aan het luchtvaartuig veroorzaakt, wordt ter dood veroordeeld.
Artikel 122 Al wie een schip of motorvoertuig kaapt met geweld, dwang of anderszins, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar; indien er ernstige gevolgen zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf.
Artikel 123 Degene die geweld gebruikt tegen een persoon aan boord van een vliegtuig en daardoor de veiligheid van de luchtvaart in gevaar brengt, wordt, indien er geen ernstige gevolgen zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien er ernstige gevolgen zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar.
Artikel 124 Al wie een omroep-, televisie- of openbare telecommunicatiefaciliteit saboteert en daarmee de openbare veiligheid in gevaar brengt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar; indien er ernstige gevolgen zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan zeven jaar.
Degene die het in het voorgaande lid genoemde misdrijf uit nalatigheid pleegt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar; indien de omstandigheden gering zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 125 Al wie op illegale wijze wapens, munitie of explosieven vervaardigt, verhandelt, vervoert, verzendt of opslaat, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste tien jaar voor bepaalde tijd, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Degene die op illegale wijze giftige of radioactieve stoffen, ziekteverwekkers voor infectieziekten of andere stoffen vervaardigt, verhandelt, vervoert of opslaat, waardoor de openbare veiligheid in gevaar wordt gebracht, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid.
Wanneer een entiteit een van de in de voorgaande twee leden genoemde misdrijven pleegt, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de eerste alinea. paragraaf.
Artikel 126 Indien een onderneming die krachtens de wet is aangewezen of bepaald voor het vervaardigen of verkopen van vuurwapens, in strijd met de voorschriften inzake wapenbezit een van de volgende handelingen pleegt, zal zij een boete krijgen, alsmede de personen die rechtstreeks de leiding hebben en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het feit, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar; indien de omstandigheden ernstig zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf:
(1) wapens te vervaardigen of te verkopen die de quota overschrijden of in strijd zijn met de voorgeschreven variëteit, met het oog op illegale verkoop;
(2) wapens te vervaardigen zonder nummers of met dubbele of valse nummers, voor illegale verkoop; of
(3) om wapens illegaal te verkopen, of om in China wapens te verkopen die voor de export zijn vervaardigd.
Artikel 127 Degene die geweren, munitie of explosieven steelt of met geweld in beslag neemt, of steelt of met geweld in beslag neemt, giftige of radioactieve stoffen, ziekteverwekkers voor besmettelijke ziekten of andere stoffen, waardoor de openbare veiligheid in gevaar komt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar maar niet meer dan 10 jaar; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste tien jaar voor bepaalde tijd, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Degene die wapens, munitie of explosieven berooft, of giftige of radioactieve stoffen, ziekteverwekkers of andere substanties berooft, waardoor de openbare veiligheid in gevaar komt, of die wapens, munitie of explosieven steelt of met geweld in beslag neemt van staatsorganen of leden van de strijdkrachten, de politie of de volksmilitie, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Artikel 128 Een ieder die, in strijd met de voorschriften inzake wapenbeheersing, op illegale wijze wapens of munitie bezit of verbergt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Een ieder die wettig is uitgerust met een wapen voor de vervulling van officiële taken, verhuurt of leent zijn wapen op illegale wijze uit, zal worden gestraft volgens de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Indien personen die op wettige wijze van wapens zijn voorzien, dergelijke wapens illegaal verhuren of uitlenen en daarbij ernstige gevolgen hebben, worden zij gestraft overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid.
Wanneer een entiteit het misdrijf, bedoeld in het tweede of derde lid, begaat, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf gestraft overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid.
Artikel 129 Indien personen die rechtmatig zijn uitgerust met vuurwapens voor de vervulling van officiële taken hun vuurwapens verliezen en niet onmiddellijk verslag uitbrengen over de kwestie, met ernstige gevolgen tot gevolg, worden zij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijk Nablijven.
Artikel 130 Degene die illegaal een openbare plaats betreedt of in een voertuig voor openbaar vervoer stapt met een geweer, munitie, gecontroleerd snijgereedschap of explosieve, ontvlambare, radioactieve, giftige of corrosieve materialen en daardoor de openbare veiligheid in gevaar brengt, moet, indien de omstandigheden ernstig zijn, worden veroordeeld. gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht.
Artikel 131 Elk lid van de bemanning aan boord van een luchtvaartuig dat opereert in strijd met regels of voorschriften en daarbij een ernstig vliegtuigongeval veroorzaakt, indien er ernstige gevolgen zijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis. ; indien een vliegtuigongeluk of de dood van een ander wordt veroorzaakt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 132 Iedere spoorwegarbeider die in strijd met regels of voorschriften handelt en daarbij een bedrijfsongeval op de spoorweg veroorzaakt, wordt, indien er ernstige gevolgen zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien dit bijzonder ernstige gevolgen heeft, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 133 Al wie de voorschriften inzake verkeer en vervoer overtreedt en daarbij een ernstig ongeval veroorzaakt, resulterend in ernstig letsel of de dood of zwaar verlies van openbare of particuliere eigendommen, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke detentie. Degene die wegloopt van de plek nadat hij een verkeersongeval heeft veroorzaakt of betrokken is geweest bij andere bijzonder flagrante omstandigheden, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar; indien zijn ontsnapping de dood van een andere persoon tot gevolg heeft, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste zeven jaar.
Artikel 133 (a) Degene die motorvoertuigen op de weg bestuurt en zich in een van de volgende omstandigheden bevindt, wordt veroordeeld tot strafrechtelijke detentie, in combinatie met boetes:
(1) Achtervolgen en concurreren tijdens het rijden, en de omstandigheden zijn ernstig;
(2) rijden onder invloed;
(3) het exploiteren van schoolbus- of passagiersvervoerbedrijven, die passagiers aanzienlijk over het beperkte aantal vervoeren of de reissnelheid ernstig overschrijden;
(4) Vervoer van gevaarlijke chemicaliën in strijd met de bepalingen inzake het veiligheidsbeheer voor gevaarlijke chemicaliën, waardoor de openbare veiligheid in gevaar komt.
De eigenaars of beheerders van de voertuigen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de gedragingen van de punten 3 en 4 van de voorgaande paragraaf zullen worden veroordeeld overeenkomstig de voorgaande paragraaf.
Wat betreft personen die de gedragingen in de vorige twee leden hebben, en in de tussentijd andere misdrijven hebben gepleegd, zullen bepalingen met een zwaardere straf worden gevolgd voor veroordeling en bestraffing.
Artikel 134 Al wie de veiligheidsbepalingen overtreedt tijdens de productie en de exploitatie en daarbij een ongeval veroorzaakt met zware verliezen of andere ernstige gevolgen heeft, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; en indien de omstandigheden bijzonder flagrant zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Degene die een ander dwingt om in strijd met de regels onder gevaarlijke omstandigheden te werken en daarbij een ongeval met zware verliezen of andere ernstige gevolgen veroorzaakt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; en indien de omstandigheden bijzonder flagrant zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar.
Artikel 135 Indien de faciliteiten voor veiligheidsproductie of de voorwaarden voor veiligheidsproductie niet in overeenstemming zijn met de eisen van de staat, waardoor een ongeval met zware verliezen of andere ernstige gevolgen wordt veroorzaakt, worden de rechtstreeks verantwoordelijke persoon en de andere rechtstreeks verantwoordelijke personen veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis; en indien de omstandigheden bijzonder flagrant zijn, worden de genoemde personen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 135 (a) Wanneer een grootschalige massa-activiteit wordt gehouden in strijd met de veiligheidsvoorschriften, waardoor een ongeval met zware verliezen of andere ernstige gevolgen wordt veroorzaakt, worden de rechtstreeks verantwoordelijke persoon en de andere rechtstreeks verantwoordelijke personen - gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie; en indien de omstandigheden bijzonder flagrant zijn, worden de genoemde personen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 136 Wie de voorschriften inzake de controle van explosieve, ontvlambare, radioactieve, giftige of corrosieve materialen overtreedt en daardoor een ernstig ongeval veroorzaakt tijdens de productie, opslag, transport of het gebruik van die materialen, indien er ernstige gevolgen zijn, wordt veroordeeld tot - gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 137 Wanneer een bouw-, ontwerp-, constructie- of technische toezichthoudende entiteit, in strijd met de overheidsvoorschriften, de kwaliteitsnorm van een project verlaagt en daardoor een ernstig ongeval veroorzaakt, wordt de persoon die rechtstreeks verantwoordelijk is voor het ongeval veroordeeld tot een tijdelijke gevangenisstraf. Gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie en wordt eveneens bestraft; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgt hij ook een boete.
Artikel 138 Indien een direct verantwoordelijke persoon willens en wetens nalaat maatregelen te nemen tegen gevaren in schoolgebouwen of in onderwijs- of onderwijsfaciliteiten of hier tijdig melding van maakt, zodat zich een ongeval met zware verliezen voordoet, wordt hij veroordeeld tot forfaitaire - gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 139 Indien een rechtstreeks verantwoordelijke persoon de voorschriften inzake brandpreventie en -bestrijding overtreedt en weigert maatregelen te nemen om het onmiddellijk na door het orgaan voor toezicht op brandpreventie en -bestrijding opgedragen veroordeeld worden tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke detentie; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 139 (a) Indien na het plaatsvinden van een ongeval dat de veiligheid in gevaar brengt, de persoon wiens plicht het is om een ​​dergelijk voorval te melden, nalaat dit te doen of een vals rapport over het ongeval doet, waardoor de reddingspogingen vertraging oplopen, indien de omstandigheden dat zijn ernstig, wordt genoemde persoon veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; en indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Hoofdstuk III Misdaden die de orde van de socialistische markteconomie verstoren
Sectie 1 Misdaden van het produceren en op de markt brengen van vervalste of ondermaatse goederen
Artikel 140 Elke producent of verkoper die onzuiverheden in de producten mengt of deze vervalst, of een nepproduct doorgeeft als een echt product, een defect product als een product van hoge kwaliteit of een ondermaats product als een standaardproduct, als het bedrag van de inkomsten uit de verkoop is meer dan 50,000 yuan maar minder dan 200,000 yuan, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan twee jaar of strafrechtelijke detentie en zal ook, of slechts, een boete krijgen van niet minder dan de helft maar niet meer dan twee keer het bedrag van de inkomsten uit verkopen; indien de inkomsten uit verkopen meer dan 200,000 yuan maar minder dan 500,000 yuan bedragen, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan twee jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan de helft maar niet meer dan twee keer het bedrag aan inkomsten uit verkopen; als het bedrag van de inkomsten uit verkopen meer dan 500,000 yuan maar minder dan 2,000,000 yuan bedraagt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan de helft maar niet meer dan twee keer het bedrag. van inkomsten uit verkoop; als het bedrag van de inkomsten uit verkopen meer is dan 2,000,000 yuan, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 15 jaar of levenslange gevangenisstraf, en krijgt hij ook een boete van niet minder dan de helft maar niet meer dan twee keer het bedrag van de inkomsten uit verkopen. of veroordeeld worden tot inbeslagname van eigendommen.
Artikel 141 Wie nepmedicijnen produceert of verkoopt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en een boete; indien er ernstige schade wordt toegebracht aan de volksgezondheid of er is een andere ernstige omstandigheid, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar maar niet meer dan 3 jaar en een geldboete; of als er een menselijke dood wordt veroorzaakt of er is een andere bijzonder ernstige omstandigheid, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar, levenslange gevangenisstraf of doodstraf en een boete of verbeurdverklaring van eigendom.
Nepmedicijnen zoals genoemd in dit artikel verwijzen naar medicijnen of andere niet-medische substanties die vallen onder de categorie van of worden beschouwd als nepmedicijnen onder de Pharmaceutical Administration Law van de Volksrepubliek China.
Artikel 142 Degene die geneesmiddelen van inferieure kwaliteit produceert of verkoopt en daardoor de gezondheid van de mens ernstig schaadt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt eveneens een boete van niet minder dan de helft maar niet meer. dan twee keer het bedrag van de inkomsten uit verkopen; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf, en krijgt hij ook een boete van niet minder dan de helft maar niet meer dan twee keer de inkomsten uit verkoop of wordt hij veroordeeld tot inbeslagname van pr-eigendommen.
Geneesmiddelen van inferieure kwaliteit zoals genoemd in dit artikel verwijzen naar geneesmiddelen die vallen onder de categorie geneesmiddelen van inferieure kwaliteit volgens de Pharmaceutical Administration Law van de Volksrepubliek China.
Artikel 143 Degene die voedsel produceert of verkoopt dat niet voldoet aan de voedselveiligheidsnormen en dat een ernstig ongeval met voedselvergiftiging of een andere ernstige door voedsel overgedragen ziekte kan veroorzaken, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke detentie en een boete; indien er ernstige schade wordt toegebracht aan de volksgezondheid of er is een andere ernstige omstandigheid, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar maar niet meer dan 3 jaar en een geldboete; of, als er bijzonder ernstige gevolgen zijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 7 jaar of levenslange gevangenisstraf en een boete of verbeurdverklaring van eigendom.
Artikel 144 Degene die giftige of schadelijke niet-voedingsgrondstoffen mengt in voedsel dat wordt geproduceerd of verkocht, of die bewust voedsel vermengd met giftige of schadelijke niet-voedingsgrondstoffen verkoopt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar en een geldboete; indien er ernstige schade aan de volksgezondheid wordt toegebracht of er is een andere ernstige omstandigheid, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan 5 jaar maar niet meer dan 5 jaar en een geldboete; of als er een menselijke dood wordt veroorzaakt of er is een andere bijzonder ernstige omstandigheid, wordt gestraft volgens de bepalingen van artikel 10 van deze wet.
Artikel 145 Degene die medische toestellen en instrumenten of materiaal voor medische hygiëne produceert die niet voldoen aan de nationale of handelsnormen voor het beschermen van de menselijke gezondheid, of dergelijke dingen verkoopt terwijl hij duidelijk weet dat het feit schadelijk genoeg is om de menselijke gezondheid ernstig in gevaar te brengen, wordt veroordeeld tot Gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis, en bovendien een boete van niet minder dan de helft, maar niet meer dan twee keer de inkomsten uit verkoop; indien er ernstige schade wordt toegebracht aan de menselijke gezondheid, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgt hij bovendien een geldboete van niet minder dan de helft, maar niet meer dan twee maal, het bedrag van de inkomsten uit verkopen; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan tien jaar of levenslange gevangenisstraf, en krijgt hij bovendien een boete van niet minder dan de helft, maar niet meer dan twee maal het loonbedrag. van verkoop of worden veroordeeld tot inbeslagname van eigendommen.
Artikel 146 Degene die elektrische apparaten, drukhouders, ontvlambare of explosieve producten of andere producten produceert die niet voldoen aan de nationale of handelsnormen voor het waarborgen van persoonlijke of eigendomsveiligheid, of die bewust dergelijke producten verkoopt, waardoor ernstige gevolgen worden veroorzaakt, wordt veroordeeld - gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar en ook een boete van niet minder dan de helft maar niet meer dan tweemaal het bedrag van de inkomsten uit verkoop; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan de helft maar niet meer dan twee keer het bedrag van de inkomsten uit verkoop.
Artikel 147 Degene die namaakpesticiden, namaakgeneesmiddelen voor dieren of namaakchemische meststoffen produceert of pesticiden, diergeneesmiddelen, chemische meststoffen of zaden verkoopt terwijl hij duidelijk weet dat ze nep zijn of niet langer effectief zijn, of een producent of verkoper die ondermaatse pesticiden, diergeneesmiddelen doorgeeft, chemische meststoffen of zaden die als aan de norm voldoen, en die dus relatief zware productieverliezen veroorzaken, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie, en zullen eveneens, of slechts, worden bestraft met niet minder dan de helft maar niet meer dan twee keer het bedrag van de inkomsten uit verkoop; indien de productie zware verliezen heeft geleden, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan de helft maar niet meer dan twee keer de inkomsten uit verkoop. ; indien aan de productie bijzonder zware verliezen worden toegebracht, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan zeven jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan de helft maar niet meer dan twee keer de inkomsten uit verkoop of veroordeeld tot inbeslagname van eigendommen.
Artikel 148 Degene die cosmetica vervaardigt die niet aan de hygiënische normen voldoen, of willens en wetens dergelijke cosmetica verkoopt en aldus ernstige gevolgen heeft, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en krijgt eveneens of slechts een boete. niet minder dan de helft maar niet meer dan twee keer de inkomsten uit verkoop.
Artikel 149 Degene die de in de artikelen 141 tot en met 148 van deze afdeling vermelde producten produceert of verkoopt, indien de zaak niet het misdrijf vormt zoals vermeld in respectievelijk deze artikelen maar meer dan 50,000 yuan is verdiend met de verkoop, wordt veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van artikel 140 van deze afdeling.
Degene die de in de artikelen 141 tot en met 148 van deze afdeling vermelde producten produceert of verkoopt, wordt, indien het geval het misdrijf vormt als bedoeld in deze artikelen, respectievelijk het misdrijf genoemd in artikel 140 van deze afdeling, veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen voor een zwaardere straf.
Artikel 150 Wanneer een entiteit het misdrijf pleegt zoals vermeld in de artikelen 141 tot en met 148 van deze afdeling, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen.
Afdeling 2 Smokkelmisdrijven
Artikel 151 Al wie wapens, munitie, nucleair materiaal of vervalste valuta smokkelt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van meer dan zeven jaar, in combinatie met geldboetes of inbeslagname van eigendommen; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, worden dergelijke personen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, in combinatie met confiscatie van goederen; indien de omstandigheden minder ernstig zijn, worden deze personen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 7 tot 3 jaar, in combinatie met geldboetes.
Degene die culturele relikwieën, goud, zilver of enig ander edel metaal smokkelt waarvan de export door de staat is verboden of zeldzame dieren smokkelt waarvan de import en export door de staat verboden zijn of producten die daarvan zijn gemaakt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 5 jaar, maar niet meer dan 10 jaar en een boete; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en verbeurdverklaring van eigendom; of, indien de omstandigheden gering zijn, worden veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar en geldboete.
Degene die zeldzame planten of daarvan vervaardigde producten of andere goederen of voorwerpen smokkelt waarvan de invoer en uitvoer door de staat verboden zijn, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan 5 jaar of strafrechtelijke detentie en een geldboete, of wordt alleen veroordeeld tot een geldboete; of, indien de omstandigheden ernstig zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 5 jaar en een geldboete.
Indien een entiteit een misdrijf begaat zoals bepaald in dit artikel, wordt de entiteit veroordeeld tot een boete en worden haar rechtstreeks verantwoordelijke persoon en andere rechtstreeks aansprakelijke personen gestraft overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
Artikel 152 Wie met het oog op het maken van winst of de verspreiding pornofilms, videobanden, magneetbanden, afbeeldingen, boeken of tijdschriften of ander pornografisch materiaal smokkelt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar. jaar en zal ook worden beboet; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf, alsmede een geldboete of veroordeeld tot confiscatie van goederen; indien de omstandigheden gering zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar voor bepaalde tijd, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en krijgt hij ook een boete.
Degene die, om het toezicht en de controle van de douane te ontwijken, vast afval, vloeibaar afval of gasvormig afval van buiten China naar het grondgebied van China vervoert, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar en zal bovendien , of zal alleen worden beboet; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar en krijgt hij bovendien een geldboete.
Wanneer een entiteit een van de misdrijven begaat zoals genoemd in de voorgaande twee paragrafen, wordt deze beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de entiteit en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande twee paragrafen.
Artikel 153 Wie andere goederen of voorwerpen smokkelt dan die bedoeld in de artikelen 151, 152 en 347, wordt gestraft in het licht van de ernst van het misdrijf overeenkomstig de volgende bepalingen:
(1) Degene die goederen of artikelen smokkelt om een ​​relatief groot bedrag aan verschuldigde belasting te ontduiken, of opnieuw smokkelt nadat hij binnen een jaar tweemaal administratieve straf heeft gekregen voor smokkel, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan 3 jaar of strafrechtelijke detentie en een boete van niet minder dan het ontdoken bedrag aan verschuldigde belasting, maar niet meer dan vijf keer het ontdoken bedrag aan verschuldigde belasting.
(2) Degene die goederen of artikelen smokkelt om een ​​enorm bedrag aan verschuldigde belasting te ontduiken of onder enige andere ernstige omstandigheid, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar maar niet meer dan 10 jaar en een boete van niet minder dan het ontweken bedrag van verschuldigde belasting, maar niet meer dan vijf keer het ontdoken bedrag aan verschuldigde belasting.
(3) Degene die goederen of artikelen smokkelt om een ​​bijzonder groot bedrag aan verschuldigde belasting te ontduiken of onder enige andere bijzonder ernstige omstandigheid, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en een boete van niet minder dan het ontdoken belastingbedrag. verschuldigd, maar niet meer dan vijf keer het ontdoken bedrag aan verschuldigde belasting of verbeurdverklaring van eigendom.
Wanneer een entiteit het in de vorige paragraaf genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar. of strafrechtelijke detentie; indien de omstandigheden ernstig zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan tien jaar.
Wie vaak goederen of artikelen smokkelt en ongestraft blijft, wordt gestraft op basis van het cumulatieve bedrag van de verschuldigde rechten die hij binnendringt of ontwijkt bij het smokkelen van goederen of artikelen.
Artikel 154 Degene die een van de volgende smokkeldaden begaat die een misdrijf vormen volgens de bepalingen in deze afdeling, zal worden veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van artikel 153 van deze wet:
(1) zonder toestemming van de douane en zonder de achterstallige verschuldigde rechten te hebben betaald, heeft het verkopen voor winst op het grondgebied van de Volksrepubliek China ingevoerde goederen in entrepot toegestaan, zoals materialen die door buitenlandse klanten voor verwerking worden geleverd, onderdelen die door hen voor montage worden geleverd, of ruwe of verwerkte materialen, onderdelen, afgewerkte producten of apparatuur voor compensatiehandel; of
(2) zonder toestemming van de douane en zonder de achterstallige verschuldigde rechten te hebben betaald, met winst te verkopen op het grondgebied van de Volksrepubliek China ingevoerde goederen en artikelen die speciaal bestemd zijn voor vermindering of vrijstelling van rechten.
Artikel 155 Degene die een van de volgende handelingen pleegt, wordt geacht het misdrijf smokkel te hebben gepleegd en wordt gestraft in overeenstemming met de relevante bepalingen van deze afdeling:
(1) het rechtstreeks en illegaal kopen van smokkelaarsartikelen waarvan de invoer door de staat is verboden, of het rechtstreeks en illegaal kopen van smokkelaars van andere gesmokkelde goederen of artikelen in en van relatief grote hoeveelheden en waarden;
(2) het vervoeren, kopen of verkopen in binnenzeeën, territoriale wateren, grensrivieren of grensmeren van artikelen waarvan de invoer en uitvoer door de staat zijn verboden, of het vervoeren, kopen of verkopen, zonder wettelijke certificaten en in en van relatief grote hoeveelheden en waarden, goederen of voorwerpen waarvan de invoer en uitvoer worden beperkt door de staat.
Artikel 156 Een ieder die samenzweert met smokkelmisdadigers en hun leningen, fondsen, rekeningnummers, facturen of certificaten verstrekt of van dergelijke gemakken voorzien zoals vervoer, opslag en verzending, wordt geacht medeplichtig te zijn aan het misdrijf van smokkel en als zodanig gestraft.
Artikel 157 Degene die gewapende escorte biedt voor smokkel, krijgt een zwaardere straf op grond van artikel 1, lid 151, van deze wet.
Degene die zich door middel van geweld of bedreiging verzet tegen de inbeslagname van gesmokkelde goederen, zal worden gestraft voor het misdrijf smokkel en het misdrijf om staatsfunctionarissen te verhinderen hun taken uit te voeren volgens de wet, zoals bepaald in artikel 277 van deze wet, en in overeenstemming met met de bepalingen met betrekking tot de gecombineerde straf voor meerdere misdrijven.
Sectie 3 Misdaden van verstoring van de orde van bestuur van bedrijven en ondernemingen
Artikel 158 Degene die bij het aanvragen van een vennootschapsregistratie de registratie verkrijgt door de bevoegde autoriteit voor vennootschapsregistratie te misleiden door het kapitaal ten onrechte als geregistreerd te verklaren met vervalste certificaten of met andere misleidende middelen, zal, indien het bedrag van het ten onrechte geplaatste kapitaal enorm is, en de gevolgen zijn ernstig of worden, indien er andere ernstige omstandigheden zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis en krijgen tevens, of slechts, een boete van niet minder dan één procent maar niet meer dan vijf procent van de hoofdstad ten onrechte aangegeven voor registratie.
Wanneer een entiteit het misdrijf pleegt zoals vermeld in het vorige lid, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie. jaar of strafrechtelijke detentie.
Artikel 159 Elke sponsor of aandeelhouder van een vennootschap die, in strijd met de bepalingen van het vennootschapsrecht, een valse kapitaalinbreng doet door de beloofde contanten of materiële activa niet te betalen of eigendomsrechten niet over te dragen, of het ingebrachte kapitaal stiekem terugtrekt na de oprichting van de vennootschap wordt, indien het om een ​​enorm bedrag gaat en de gevolgen ernstig zijn, of indien er andere ernstige omstandigheden zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie en zal eveneens, of zal slechts , een boete krijgen van niet minder dan twee procent maar niet meer dan 10 procent van de valse kapitaalinbreng of van het bedrag van de stiekem ingetrokken kapitaalinbreng.
Wanneer een entiteit het misdrijf pleegt zoals vermeld in het voorgaande lid, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf. jaar of strafrechtelijke detentie.
Artikel 160 Degene die aandelen of bedrijfs- of ondernemingsobligaties uitgeeft door belangrijke feiten te verbergen of belangrijke informatie in het prospectus over het aanbod van aandelen, inschrijvingsformulieren of maatregelen tot aanbieding van bedrijfs- of ondernemingsobligaties te vervalsen, moet, indien het betrokken bedrag enorm is en de gevolgen ernstig zijn, , of, indien er andere ernstige omstandigheden zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke hechtenis en ook, of slechts, een boete krijgen van niet minder dan één procent maar niet meer dan vijf procent van de middelen die illegaal zijn verhoogd.
Wanneer een entiteit het misdrijf pleegt zoals vermeld in het voorgaande lid, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf. jaar of strafrechtelijke detentie.
Artikel 161 Wanneer een vennootschap of onderneming die volgens de wet verplicht is informatie openbaar te maken, haar aandeelhouders en het grote publiek valse financiële verklaringen verschaft of dergelijke verklaringen die belangrijke feiten verhullen, of nalaat andere belangrijke informatie openbaar te maken in overeenstemming met de relevante bepalingen, hetgeen vereist is om openbaar worden gemaakt in overeenstemming met de wet, waardoor de belangen van zijn aandeelhouders of andere personen ernstig worden geschaad of andere ernstige omstandigheden worden veroorzaakt, worden de rechtstreeks verantwoordelijke persoon en de andere rechtstreeks verantwoordelijke persoon veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie personen. jaren of strafrechtelijke opsluiting, en een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan zal bovendien, of alleen, worden opgelegd aan genoemde personen.
Artikel 162 Wanneer een onderneming of onderneming tijdens haar liquidatie haar activa verbergt, valse informatie op haar balans of inventaris van activa registreert, of de activa van de onderneming of onderneming verdeelt voordat de schulden volledig zijn betaald, waardoor ernstige schade wordt toegebracht de belangen van de schuldeisers of anderen worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis. alleen een boete krijgen van niet minder dan 20,000 yuan, maar niet meer dan 200,000 yuan.
Artikel 162 (a) Degene die boekhoudkundige vouchers, boekhouding of financiële en boekhoudkundige verklaringen verbergt of opzettelijk vernietigt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis. alleen een boete krijgen van niet minder dan 20,000 yuan, maar niet meer dan 200,000 yuan.
Wanneer een entiteit de in de vorige paragraaf genoemde misdaad pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de misdaad en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de misdaad worden gestraft overeenkomstig de bepalingen in de voorgaande paragraaf.
Artikel 162 (b) Wanneer een vennootschap of een onderneming haar eigendommen overdraagt ​​of vervreemdt door haar eigendommen te verbergen of niet-bestaande schulden over te nemen of op andere wijze te doen vermoeden dat zij failliet is gegaan, en aldus ernstige schade toebrengt aan de de belangen van zijn schuldeisers of andere personen worden de rechtstreeks verantwoordelijke persoon en de andere rechtstreeks verantwoordelijke personen veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis, en een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan zal bovendien of slechts worden opgelegd aan genoemde personen.
Artikel 163 Wanneer een werknemer van een bedrijf, een onderneming of een andere entiteit, gebruikmakend van zijn positie, geld of eigendommen eist van een andere persoon, of illegaal het geld of eigendom van een ander aanvaardt in ruil voor de voordelen die voor die persoon worden gezocht, en indien het betrokken bedrag relatief hoog is, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; en indien het om een ​​enorm bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar en kan hij bovendien worden veroordeeld tot confiscatie van zijn eigendommen.
Wanneer een werknemer van een bedrijf, een onderneming of een andere entiteit die, gebruikmakend van zijn positie in economische activiteiten, kortingen of servicekosten van verschillende omschrijvingen accepteert en deze in eigen bezit neemt in strijd met de staatsvoorschriften, wordt hij gestraft in overeenstemming met met de bepalingen van de vorige paragraaf.
Wanneer een persoon die zich bezighoudt met openbare dienstverlening in een staatsbedrijf, onderneming of ander staatsbedrijf of die door het genoemde bedrijf, de genoemde onderneming of entiteit wordt toegewezen aan een bedrijf, onderneming of andere entiteit die geen eigendom is van de staat voor het uitoefenen van openbare dienst een van de in de voorgaande twee paragrafen vermelde handelingen pleegt, zal hij worden veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van respectievelijk de artikelen 385 en 386 van deze wet.
Artikel 164 Indien een persoon geld of eigendommen schenkt aan een werknemer van een vennootschap, onderneming of andere entiteit met het oog op het verkrijgen van onrechtmatige voordelen, wordt hij, indien het betrokken bedrag relatief hoog is, veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie. jaren of strafrechtelijke detentie; en als het om een ​​enorm bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgt hij bovendien een boete.
Degene die eigendommen schenkt aan een functionaris van een vreemd land of een ambtenaar van een internationale openbare organisatie voor enig ongepast commercieel voordeel, wordt gestraft overeenkomstig de bepaling van de voorgaande paragraaf.
Indien een entiteit een misdrijf begaat als bedoeld in de voorgaande twee leden, wordt haar een boete opgelegd en worden haar rechtstreeks verantwoordelijke persoon en andere rechtstreeks aansprakelijke personen gestraft overeenkomstig de bepaling van het eerste lid van dit artikel.
Een omkoper die vrijwillig zijn omkoping bekent voordat een strafrechtelijk onderzoek tegen hem wordt geopend, kan een matige straf krijgen of worden vrijgesteld van straf.
Artikel 165 Elke bestuurder of manager van een staatsbedrijf of -onderneming die, gebruikmakend van zijn ambt, voor zichzelf of voor een ander hetzelfde bedrijf uitoefent als dat van het bedrijf of de onderneming waarin hij het ambt bekleedt en onrechtmatige belangen verkrijgt, indien het betrokken bedrag is enorm, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis en wordt eveneens of slechts een boete opgelegd; als het bedrag bijzonder hoog is, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete.
Artikel 166 Iedere werknemer van een staatsbedrijf, onderneming of instelling die, gebruikmakend van zijn ambt, een van de volgende handelingen begaat en aldus zware verliezen voor de belangen van de staat veroorzaakt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en zal ook, of zal slechts worden beboet; indien bijzonder zware verliezen zijn toegebracht aan de belangen van de staat, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en wordt hij ook beboet:
(1) het beheer van de winstgevende zaken van zijn entiteit overdragen aan zijn familieleden of vrienden;
(2) goederen kopen van de entiteit die wordt beheerd door zijn familieleden of vrienden tegen een prijs die duidelijk hoger is dan de marktprijs, of goederen aan een dergelijke entiteit verkopen tegen een prijs die duidelijk lager is dan de marktprijs; of
(3) goederen kopen van de entiteit die wordt beheerd door zijn familieleden of vrienden die niet aan de normen voldoen.
Artikel 167 Indien een persoon die rechtstreeks aan het hoofd staat van een staatsbedrijf, -onderneming of -instelling, bij het ondertekenen of uitvoeren van een contract wordt opgelicht wegens ernstig verzuim van verantwoordelijkheid en aldus zware verliezen veroorzaakt voor de belangen van de staat, moet hij veroordeeld worden tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke detentie; indien bijzonder zware verliezen zijn toegebracht aan de belangen van de staat, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Indien een werknemer van een staatsbedrijf of -onderneming, wegens ernstig onverantwoordelijk gedrag of machtsmisbruik, het genoemde bedrijf of de genoemde onderneming failliet laat gaan of zware verliezen toebrengt, waardoor de belangen van de staat aanzienlijk worden geschaad, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis; indien er in het bijzonder grote verliezen zijn toegebracht aan de belangen van de staat, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Iedere werknemer van een instelling die eigendom is van de staat begaat een van de in de vorige paragraaf genoemde misdrijven en veroorzaakt grote verliezen aan de belangen van de staat, hij wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen in de vorige paragraaf.
Elke werknemer van een staatsbedrijf, -onderneming of -instelling die zich met zelfzuchtige doeleinden schuldig maakt aan wanpraktijken en een van de in de voorgaande twee leden genoemde misdrijven begaat, wordt een bepaalde zwaardere straf ontvangen in overeenstemming met de bepalingen in het eerste lid.
Artikel 169 Indien een persoon die rechtstreeks de leiding heeft over een staatsbedrijf of -onderneming of de bevoegde afdeling op een hoger niveau onregelmatigheden pleegt voor zelfzuchtige doeleinden door staatseigendom tegen een lage prijs om te zetten in aandelen of door deze tegen een lage prijs te verkopen en aldus zware verliezen voor de belangen van de staat veroorzaakt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien bijzonder zware verliezen zijn toegebracht aan de belangen van de staat, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 169 (a) Wanneer een bestuurder, supervisor of senior manager van een beursgenoteerde onderneming, die zijn loyaliteitsplicht jegens de onderneming niet nakomt en voordeel haalt uit zijn positie, de onderneming manipuleert om een ​​van de volgende handelingen te plegen, waardoor de belangen van de beursgenoteerde vennootschap, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis, en wordt hem bovendien of slechts een geldboete opgelegd; en indien bijzonder zware verliezen worden toegebracht aan de belangen van de vennootschap, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar, en wordt hem bovendien een boete opgelegd:
(1) het gratis verstrekken van geld, goederen, diensten of andere activa aan een andere entiteit of persoon;
(2) het verstrekken of aanvaarden van fondsen, grondstoffen, diensten of andere activa tegen kennelijk oneerlijke voorwaarden;
(3) het verstrekken van fondsen, grondstoffen, diensten of andere activa aan een entiteit of persoon die merkbaar niet in staat is om terug te betalen;
(4) het verstrekken van een garantie aan een entiteit of persoon die merkbaar niet in staat is om terug te betalen, of het verstrekken van garantie aan een entiteit of persoon zonder gerechtvaardigde redenen;
(5) afstand doen van de rechten van de schuldeiser of schulden overnemen zonder gerechtvaardigde redenen; of
(6) het op andere manieren schaden van de belangen van de beursgenoteerde onderneming.
Indien een aandeelhouder met zeggenschap of een persoon met de praktische zeggenschap over een beursgenoteerde vennootschap een bestuurder, toezichthouder of senior manager van de vennootschap opdracht geeft tot het plegen van de in het vorige lid genoemde handelingen, wordt hij gestraft overeenkomstig de bepalingen van het vorige lid.
Indien een aandeelhouder met zeggenschap of een persoon met de praktische zeggenschap over een beursgenoteerde onderneming die de in de voorgaande alinea genoemde strafbare feiten pleegt, een entiteit is, wordt deze een boete opgelegd, en bovendien de persoon die rechtstreeks de leiding heeft over de entiteit en de andere rechtstreeks verantwoordelijken worden gestraft overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid.
Sectie 4 Misdaden die de orde van financiële administratie verstoren
Artikel 170 van de strafwet wordt gewijzigd als: "Wat betreft valsemunterij, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 10 jaar, in combinatie met geldboeten; onder elk van de volgende omstandigheden is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd. van meer dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf, in combinatie met boetes of inbeslagname van eigendommen:
(1) hoofden van de groepen voor het vervalsen van valuta's;
(2) Als het bedrag voor valsemunterij enorm is;
(3) Andere bijzonder ernstige omstandigheden hebben.
Artikel 171 Degene die valse valuta verkoopt of koopt of dergelijke valuta willens en wetens vervoert, wordt, indien het betrokken bedrag relatief groot is, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en krijgt eveneens een boete van niet minder dan 20,000 yuan, maar niet meer dan 200,000 yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan; als het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan of wordt hij veroordeeld tot inbeslagname van eigendommen.
Elke werknemer van een bank of van een andere bankinstelling die valse valuta koopt of, gebruikmakend van zijn positie, deze valuta inwisselt voor echte valuta, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt ook een boete van niet minder dan 20,000 yuan en niet meer dan 200,000 yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan of veroordeeld worden tot confiscatie van eigendommen; indien de omstandigheden gering zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en krijgt hij ook, of slechts, een boete van niet minder dan 10,000 yuan maar niet meer dan 100,000 yuan.
Degene die valuta's vervalst en ook valse valuta verkoopt of vervoert, zal worden veroordeeld en een zwaardere straf krijgen overeenkomstig de bepalingen in artikel 170 van deze wet.
Artikel 172 Degene die willens en wetens valse valuta bezit of gebruikt, wordt, indien het betrokken bedrag relatief hoog is, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en krijgt eveneens, of slechts, een boete van niet minder dan 10,000 yuan. maar niet meer dan 100,000 yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan; als het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan of wordt hij veroordeeld tot inbeslagname van eigendommen.
Artikel 173 Degene die valuta wijzigt, wordt, indien het betrokken bedrag relatief hoog is, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en krijgt eveneens, of slechts, een boete van niet minder dan 10,000 yuan maar niet meer dan 100,000 yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan.
Degene die zonder toestemming van het bevoegde staatsdepartement een handelsbank, effectenbeurs, termijnbeurs, effectenmaatschappij, futuresbureau, verzekeringsmaatschappij of enige andere financiële instelling opricht, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en zal ook, of zal slechts een boete krijgen van niet minder dan 20,000 yuan en niet meer dan 200,000 yuan; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan.
Degene die de bedrijfsvergunning of het document van goedkeuring van een commerciële bank, effectenbeurs, termijnbeurs, effectenmaatschappij, futuresbureau, verzekeringsmaatschappij of enige andere financiële instelling vervalst, wijzigt of overdraagt, wordt gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Wanneer een entiteit een van de in de voorgaande twee leden genoemde misdrijven pleegt, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de eerste alinea. paragraaf.
Artikel 175 Degene die, met het oog op het maken van winst door het overmaken van leningen, op frauduleuze wijze kredietgeld verkrijgt van een bankinstelling en het geld met woeker naar een andere overmaakt, zal, indien het bedrag van de onrechtmatige winsten relatief groot is, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van bepaalde duur van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en krijgt ook een boete van niet minder dan één keer maar niet meer dan vijf keer de onrechtmatige verworvenheden; als het om een ​​enorm bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan één keer maar niet meer dan vijf keer de onrechtmatige winst.
Wanneer een entiteit het misdrijf pleegt zoals vermeld in het vorige lid, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie. jaar of strafrechtelijke detentie.
Artikel 175 (a) Degene die door middel van misleiding leningen, wissels, kredietbrieven, garantiebrieven enz. Verkrijgt van een bank of een andere bankinstelling, waardoor de bank of een andere bankinstelling zware verliezen lijdt of veroorzaakt in andere ernstige omstandigheden wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis, en wordt hem bovendien of slechts een geldboete opgelegd; en indien aan de bank of een andere bankinstelling bijzonder zware verliezen worden toegebracht of andere bijzonder ernstige omstandigheden worden veroorzaakt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en wordt hij bovendien beboet.
Wanneer een entiteit het in de vorige paragraaf genoemde misdrijf pleegt, wordt haar een boete opgelegd en worden de rechtstreeks verantwoordelijke persoon en de andere rechtstreeks verantwoordelijke persoon gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Artikel 176 Degene die illegaal deposito's van het grote publiek opneemt of dit in verkapte vorm doet, waardoor de financiële orde wordt verstoord, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis. een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat, of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan.
Wanneer een entiteit de misdaad begaat zoals vermeld in de voorgaande paragraaf, zal zij een boete krijgen, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de misdaad en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de misdaad zullen gestraft worden overeenkomstig de bepalingen in de voorgaande paragraaf.
Artikel 177 Degene die een van de volgende handelingen van het vervalsen of wijzigen van financiële rekeningen begaat, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie en krijgt eveneens, of slechts, een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer: dan 200,000 yuan; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan of wordt hij veroordeeld tot confiscatie van eigendommen:
(1) het vervalsen of wijzigen van wissels, orderbriefjes of cheques;
(2) het vervalsen of wijzigen van vereffeningscertificaten van een bank, zoals certificaten van toewijzing met de ontvangst van betaling, overmakingscertificaten en depositocertificaten;
(3) het vervalsen of wijzigen van kredietbrieven of de bijbehorende rekeningen en documenten; of
(4) het vervalsen van creditcards.
Wanneer een entiteit een van de in de voorgaande paragraaf genoemde misdrijven pleegt, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de misdaad gestraft overeenkomstig de bepalingen in de voorgaande paragraaf.
Artikel 177 (a) Degene die een van de volgende handelingen begaat die het beheer van creditcards belemmeren, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en krijgt bovendien, of slechts, een boete van niet minder dan: RMB 10,000 yuan maar niet meer dan 100,000 yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij bovendien een boete van niet minder dan 20,000 yuan, maar niet meer dan 200 yuan:
(1) het bewust vasthouden of vervoeren van vervalste creditcards, of het bewust vasthouden of vervoeren van vervalste blanco creditcards in relatief grote hoeveelheden;
(2) het illegaal in bezit hebben van andermans creditcards in relatief grote hoeveelheden;
(3) het verkrijgen van creditcards door gebruik te maken van valse identiteitscertificering; en
(4) het verkopen, kopen of verstrekken van vervalste creditcards of creditcards die zijn verkregen door gebruik te maken van valse identiteitscertificering aan andere personen.
Degene die steelt, koopt of illegaal informatie en materiaal over de creditcards van anderen verstrekt, wordt gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Elk personeelslid van een bank of een andere financiële instelling die, gebruikmakend van zijn functie, de in paragraaf (2) genoemde handeling begaat, zal een zwaardere straf krijgen.
Artikel 178 Degene die schatkistcertificaten of andere verhandelbare waardepapieren die door de staat zijn uitgegeven, vervalst of wijzigt, wordt, indien het betrokken bedrag relatief hoog is, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis. een boete krijgen van niet minder dan 20,000 yuan en niet meer dan 200,000 yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan; als het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan of wordt hij veroordeeld tot inbeslagname van eigendommen.
Degene die aandelen of bedrijfs- of bedrijfsobligaties vervalst of wijzigt, wordt, indien het betrokken bedrag relatief hoog is, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en krijgt eveneens of slechts een boete van niet minder dan 10,000. yuan maar niet meer dan 100,000 yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan.
Elke entiteit die een van de in de voorgaande twee paragrafen genoemde misdrijven pleegt, zal een boete krijgen, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de misdaad zullen worden gestraft volgens de bepalingen in de voorgaande twee. paragrafen respectievelijk.
Artikel 179 Wie aandelen of bedrijfs- of ondernemingsobligaties uitgeeft zonder goedkeuring van de bevoegde diensten van de staat, wordt, indien het om een ​​enorm bedrag gaat en de gevolgen ernstig zijn, of indien er andere ernstige omstandigheden zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van bepaalde duur van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie en zal ook, of slechts, een boete krijgen van niet minder dan één procent maar niet meer dan vijf procent van het illegaal bijeengebrachte geld.
Wanneer een entiteit het in de vorige paragraaf genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar. of strafrechtelijke detentie.
Artikel 180 Degene die voorwetenschap heeft over effecten of termijntransacties of op illegale wijze voorwetenschap verkrijgt over effecten of termijntransacties, en voorafgaand aan de vrijgave van de informatie die betrekking heeft op de uitgifte van effecten of effecten of termijntransacties of andere informatie die een materieel effect heeft op de transactieprijs van effecten of futures, de genoemde effecten koopt of verkoopt, de futures-transactie aangaat met betrekking tot de voorwetenschap, de genoemde informatie lekt, of expliciet of impliciet anderen adviseert om deel te nemen aan de bovengenoemde transactieactiviteiten, zal, indien de omstandigheden zijn ernstig, veroordeeld worden tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie, en / of een boete krijgen van één tot vijf keer de onrechtmatige verworvenheden; of, indien de omstandigheden buitengewoon ernstig zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar, en een boete krijgen van één tot vijf keer de onrechtmatige verworvenheden.
Wanneer een entiteit het in de vorige paragraaf genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar. of strafrechtelijke detentie.
De definities van voorwetenschap en personen met kennis van voorwetenschap worden bepaald in overeenstemming met de bepalingen van wetten of administratieve regels en voorschriften.
Waar een beoefenaar van een effectenbeurs, een futuresbeurs, een effectenbedrijf, een beursvennootschap voor futures, een fondsbeheerder, een commerciële bank, een verzekeringsmaatschappij of een andere financiële instelling of een personeelslid van de relevante regelgevende afdeling of branchevereniging alle niet-openbaar gemaakte informatie gebruikt die is verkregen door gebruik te maken van zijn positie anders dan de interne formatie om deel te nemen aan de effecten- of futures-transactieactiviteiten die verband houden met de genoemde informatie of expliciet of impliciet anderen te adviseren om deel te nemen aan de relevante transactieactiviteiten in strijd met de relevante bepalingen, en de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij gestraft op grond van het eerste lid.
Artikel 181 Degene die valse informatie verzint en verspreidt die een nadelige invloed heeft op de handel in effecten of termijncontracten en aldus de handelsmarkt voor effecten of futures verstoort, wordt, indien de gevolgen ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en zal ook, of slechts, een boete krijgen van niet minder dan 10,000 yuan maar niet meer dan 100,000 yuan.
Elke werknemer van een effectenbeurs, futuresbeurs, effectenbedrijf of futures-agentschap of elk personeelslid van de Securities Industry Association, de Futures Industry Association of de regelgevende instantie voor effecten en futures die opzettelijk valse informatie verstrekt of handelsdocumenten vervalst, wijzigt of vernietigt in om investeerders te verleiden tot het kopen of verkopen van effecten of futures-contracten, hetgeen ernstige gevolgen heeft, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie en zal ook, of slechts, een boete krijgen van niet minder dan 10,000 yuan maar niet meer dan 100,000 yuan; indien de omstandigheden bijzonder verachtelijk zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan.
Wanneer een entiteit een van de in de voorgaande twee leden genoemde misdrijven pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie.
Degene die een van de volgende handelingen begaat door manipulatie van de aandelen- of termijnmarkten, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en zal bovendien of slechts worden beboet; en indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgt hij bovendien een boete van:
(1) het manipuleren van de aandelen- of futures-handelsprijzen of -volumes door alleen te werken of met een andere persoon samen te werken bij het gezamenlijk of continu afsluiten van transacties door de superioriteit in het bezit van fondsen of aandelen of in posities te verzamelen of door te profiteren van de superioriteit in termen van informatie ;
(2) het beïnvloeden van aandelen- of futures-handelsprijzen of -volumes door samen te werken met een andere persoon bij het onderling uitvoeren van aandelen- of futures-transacties op een tijdstip, prijs en op een manier die vooraf is overeengekomen;
(3) het beïnvloeden van aandelen- of futures-handelsprijzen of -volumes door aandelentransacties uit te voeren tussen de rekeningen die feitelijk door hemzelf worden beheerd, of door te handelen in futures-contracten met hemzelf als tegenhanger van de transactie; of
(4) het manipuleren van de aandelen- of termijnmarkten op een andere manier.
Wanneer een entiteit een van de in de voorgaande paragraaf genoemde misdrijven pleegt, wordt zij beboet en worden de rechtstreeks verantwoordelijke persoon en de andere rechtstreeks verantwoordelijke personen gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Artikel 183 Elke werknemer van een verzekeringsmaatschappij die, gebruikmakend van zijn functie, opzettelijk het gebeuren van een verzekerd ongeval verzint en valselijk een fictieve claim vereffent, waardoor hij het verzekerde geldbedrag uit de maatschappij haalt en in eigen bezit neemt, wordt veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 271 van deze wet.
Indien een werknemer van een verzekeringsmaatschappij in staatseigendom of een persoon die door een verzekeringsmaatschappij in staatseigendom wordt toegewezen aan een verzekeringsmaatschappij die geen eigendom is van de staat voor het uitoefenen van openbare dienst, de in het voorgaande lid voorgeschreven handeling verricht, dient hij worden veroordeeld en gestraft volgens de bepalingen in de artikelen 382 en 383 van deze wet.
Artikel 184 Elke werknemer van een bank of van een andere bankinstelling die bij financiële activiteiten geld of eigendommen van een andere persoon eist of op illegale wijze geld of eigendommen van een andere persoon aanneemt in ruil voor de voordelen die voor die persoon zijn verzekerd of, in strijd met de staatsvoorschriften, aanvaardt kortingen of servicekosten van verschillende omschrijvingen en neemt ze in eigen bezit, zal worden veroordeeld en gestraft volgens de bepalingen in artikel 163 van deze wet.
Elke werknemer van een bankinstelling in staatseigendom of elke persoon die door een bankinstelling in staatseigendom wordt toegewezen aan een bankinstelling die geen eigendom is van de staat voor het uitoefenen van openbare dienst, die de in het vorige lid genoemde handeling begaat, wordt veroordeeld en gestraft. volgens de bepalingen in de artikelen 385 en 386 van deze wet.
Elk personeelslid van een commerciële bank, effectenbeurs, futuresbeurs, effectenmaatschappij, futuresbureau, verzekeringsmaatschappij of enige andere financiële instelling die, gebruikmakend van zijn positie, fondsen verduistert van de entiteit waartoe hij behoort of van een cliënt, zal worden veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen in artikel 272 van deze wet.
Indien een personeelslid van een commerciële staatsbank, effectenbeurs, termijnbeurs, effectenmaatschappij, futuresbureau, verzekeringsmaatschappij of een andere financiële instelling in staatseigendom, of een persoon die is aangesteld door een commerciële staatsbank, effectenbeurs , termijnbeurs, effectenvennootschap, futuresbureau, verzekeringsmaatschappij of enige andere financiële instelling aan een in de vorige paragraaf genoemde financiële instelling die geen eigendom is van de staat om zich in te laten met openbare dienstverlening de in de vorige paragraaf genoemde misdaad pleegt, wordt hij veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen in artikel 384 van deze wet.
Artikel 185 (a) Wanneer een handelsbank, effectenbeurs, termijnbeurs, effectenmaatschappij, beursvennootschap voor termijncontracten, verzekeringsmaatschappij of andere bankinstelling, in strijd met haar fiduciaire verplichtingen, de middelen van haar cliënten of ander toevertrouwd of fiduciair eigendom gebruikt zonder toestemming wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, een boete opgelegd en worden de rechtstreeks verantwoordelijke persoon en de andere rechtstreeks verantwoordelijke personen veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en krijgen zij bovendien geen geldboete. minder dan 30,000 yuan maar niet meer dan 300,000 yuan; en als de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgen ze bovendien een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan elk.
Wanneer een van de beheersinstellingen van openbare middelen, zoals de beheersinstelling van het socialezekerheidsfonds en de beheersinstelling van het openbare accumulatiefonds voor woningbouw, evenals verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsvermogensbeheermaatschappijen en de beheermaatschappijen van effectenbeleggingsfondsen, gebruikt dergelijke fondsen in strijd met staatsvoorschriften, worden de rechtstreeks verantwoordelijke persoon en de andere rechtstreeks verantwoordelijke personen gestraft in overeenstemming met de bepalingen van het voorgaande lid.
Artikel 186.Wanneer een werknemer van een bank of andere bankinstelling leningen verstrekt in strijd met de staatsvoorschriften en het betrokken bedrag enorm is of er zware verliezen worden veroorzaakt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis. en krijgt bovendien een boete van niet minder dan 10,000 yuan maar niet meer dan 100,000 yuan; en als het betrokken bedrag bijzonder groot is of er bijzonder zware verliezen worden veroorzaakt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar en krijgt hij bovendien een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan.
Wanneer een werknemer van een bank of een andere bankinstelling leningen verstrekt aan zijn connecties in strijd met de staatsvoorschriften, zal hem een ​​zwaardere straf worden opgelegd in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Wanneer een entiteit een van de in de voorgaande twee paragrafen genoemde misdrijven pleegt, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf gestraft overeenkomstig de bepalingen in de voorgaande twee. paragrafen respectievelijk.
Het bereik van aansluitingen wordt bepaald in overeenstemming met de bepalingen in de wet van de Volksrepubliek China inzake handelsbanken en de relevante regelgeving inzake bankieren.
Artikel 187 Wanneer een werknemer van een bank of een andere bankinstelling geldmiddelen van zijn cliënten opneemt zonder ze op een rekeningboek te zetten, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan wanneer het gaat om grote bedragen of zware verliezen worden veroorzaakt. vijf jaar of strafrechtelijke detentie en krijgt bovendien een boete van niet minder dan 20,000 yuan en niet meer dan 200,000 yuan; en als het betrokken bedrag bijzonder groot is of er bijzonder zware verliezen worden veroorzaakt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan vijf jaar en krijgt hij bovendien een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan.
Wanneer een entiteit de in de vorige paragraaf genoemde misdaad pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de misdaad en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de misdaad worden gestraft overeenkomstig de bepalingen in de voorgaande paragraaf.
Artikel 188 Wanneer een werknemer van een bank of andere bankinstelling, in strijd met de voorschriften, kredietbrieven of andere garantiebrieven, verhandelbare instrumenten, depositocertificaten of certificaten van financiële draagkracht uitgeeft, wordt hij, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke hechtenis; en indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar.
Wanneer een entiteit de in de vorige paragraaf genoemde misdaad pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de misdaad en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de misdaad worden gestraft overeenkomstig de bepalingen in de voorgaande paragraaf.
Artikel 189 Iedere werknemer van een bank of van een andere bankinstelling die, bij de omgang met verhandelbare instrumenten, een verhandelbaar instrument aanvaardt, betaalt of garandeert dat in strijd is met de bepalingen van de wet op verhandelbare instrumenten en aldus zware verliezen veroorzaakt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien bijzonder zware verliezen worden veroorzaakt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar.
Wanneer een entiteit de in de vorige paragraaf genoemde misdaad pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de misdaad en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de misdaad worden gestraft overeenkomstig de bepalingen in de voorgaande paragraaf.
Artikel 190 Elke staatsbedrijf, onderneming of elke andere staatsbedrijf die, in strijd met de voorschriften van de staat, deviezen stort buiten China of illegaal deviezen binnen China naar andere landen overbrengt, zal, indien de omstandigheden ernstig zijn, een boete krijgen; en de personen die rechtstreeks de leiding hebben en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 191 Degene die duidelijk weet dat de opbrengsten afkomstig zijn van drugsgerelateerde misdrijven, misdrijven gepleegd door organisaties van de aard van criminele bendes, terroristen of smokkelaars, omkoping van omkoping, verstoring van het bankbeheer of oplichting, of zijn daaruit verkregen voordelen, pleegt een van de volgende handelingen om de bronnen of de aard van de opbrengsten of winsten te verdoezelen of te verhullen, de opbrengsten die zijn verkregen uit het plegen van de misdaden en de daaruit voortvloeiende winsten zullen worden geconfisqueerd, en hij wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke hechtenis en krijgt bovendien of slechts een boete van niet minder dan 5 procent maar niet meer dan 20 procent van het witgewassen bedrag; en als de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgt hij bovendien een boete van niet minder dan 5 procent maar niet meer dan 20 procent van het bedrag. van het witgewassen geld:
(1) het verstrekken van fondsrekeningen;
(2) het helpen omzetten van onroerend goed in contanten, financiële rekeningen of verhandelbare effecten;
((3) helpen bij het overboeken van geld door het overboeken van rekeningen of een andere vorm van afwikkeling;
(4) helpen bij het overmaken van geld naar het buitenland; of
(5) het op andere wijze bedekken of verhullen van de bron en de aard van de opbrengsten die zijn verkregen uit het plegen van de misdrijven en de daaruit voortvloeiende voordelen.
Wanneer een entiteit een van de in het voorgaande lid genoemde misdrijven begaat, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie; indien de omstandigheden ernstig zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar.
Sectie 5 Misdrijven van financiële fraude
Artikel 192 Degene die met het oog op illegaal bezit op onrechtmatige wijze geld inzamelt door middel van fraude, wordt, indien het betrokken bedrag relatief hoog is, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke hechtenis en krijgt eveneens geen geldboete minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan; als het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000. yuan of worden veroordeeld tot inbeslagname van eigendommen.
Artikel 193 Degene die een van de volgende handelingen pleegt om een ​​bank of een andere financiële instelling te bedriegen van leningen met het oog op illegaal bezit, wordt, indien het betrokken bedrag relatief groot is, veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of strafrechtelijke detentie en krijgt ook een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan; als het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat, of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000. yuan of veroordeeld worden tot inbeslagname van eigendommen:
(1) het bedenken van valse redenen om fondsen, projecten enz. Uit het buitenland te verwerven;
(2) gebruik maken van een vals economisch contract;
(3) het gebruik van een vals ondersteunend document;
(4) het gebruik van een vals eigendomsrechtcertificaat als garantie of het herhaaldelijk gebruiken van hetzelfde gehypothekeerde onroerend goed als garantie boven de waarde ervan; of
(5) het op een andere manier bedriegen van leningen.
Artikel 194 Degene die fraude pleegt door middel van financiële rekeningen op een van de volgende manieren, wordt, indien het betrokken bedrag relatief hoog is, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke hechtenis en krijgt eveneens een boete van niet minder dan: 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan; als het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat, of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000. yuan of veroordeeld worden tot inbeslagname van eigendommen:
(1) het willens en wetens gebruiken van vervalste of gewijzigde wissels, orderbriefjes of cheques;
(2) willens en wetens gebruik maken van ongeldig gemaakte wissels, orderbriefjes of cheques;
(3) het illegaal gebruiken van andermans wissels, orderbriefjes of cheques;
(4) het ondertekenen en afgeven van een rubberen cheque of een cheque, waarop het zegel niet in overeenstemming is met het gereserveerde exemplaar van het zegel, om geld of eigendommen te bedriegen; of
(5) het ondertekenen of uitgeven van wissels of orderbriefjes zonder geld als garantie, in de hoedanigheid van een lade, met onjuiste vermelding van de gegevens erop op het moment van uitgifte, om geld of eigendommen te bedriegen.
Degene die vervalste of gewijzigde vereffeningscertificaten van een bank gebruikt, zoals certificaten van toewijzing met de ontvangst van betaling, overmakingscertificaten en depositocertificaten, wordt gestraft overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid.
Artikel 195 Degene die fraude pleegt door middel van een kredietbrief op een van de volgende manieren, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie en krijgt ook een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000. yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan; als het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat, of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000. yuan of veroordeeld worden tot inbeslagname van eigendommen:
(1) het gebruik van een vervalste of gewijzigde kredietbrief of een van de bijgevoegde rekeningen of documenten;
(2) het gebruik van een ongeldig gemaakte kredietbrief;
(3) het op frauduleuze wijze verkrijgen van een kredietbrief; of
(4) op andere manieren.
Artikel 196 Degene die op een van de volgende manieren met een creditcard fraude pleegt, wordt, indien het betrokken bedrag relatief hoog is, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en wordt bovendien een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan; "als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt bovendien een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan; als het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en bovendien een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan of zijn bezittingen worden geconfisqueerd:
(1) een vervalste creditcard gebruiken of een creditcard gebruiken die is verkregen door middel van een valse identiteitscertificering;
(2) het gebruik van een ongeldig gemaakte creditcard;
(3) het illegaal gebruiken van de creditcard van een ander; en
(4) overdrijven met slechte bedoelingen.
Met kwade bedoelingen overschrijven zoals vermeld in de vorige paragraaf betekent dat een creditcardhouder die, met het oog op illegaal bezit, overschrijding van de norm of de tijdslimiet overschrijdt en weigert het overschot terug te betalen nadat de bank die de kaart uitgeeft, aandringt. hem om dat te doen.
Degene die een creditcard steelt en deze gebruikt, wordt veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 264 van deze wet.
Artikel 197 Degene die fraude pleegt door gebruik te maken van vervalste of gewijzigde schatkistcertificaten of andere waardepapieren die door de staat zijn uitgegeven, wordt, indien het betrokken bedrag relatief hoog is, veroordeeld tot gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of tot strafrechtelijke detentie. een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan; als het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat, of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000. yuan of worden veroordeeld tot inbeslagname van eigendommen.
Artikel 198 Elk van de volgende personen die verzekeringsfraude op een van de volgende manieren pleegt, wordt, indien het betrokken bedrag relatief hoog is, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en wordt eveneens bestraft met niet minder dan 10,000 yuan maar niet meer dan 100,000 yuan; als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan; als het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat, of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000. yuan of veroordeeld worden tot inbeslagname van eigendommen:
(1) een aanvrager bedriegt verzekeringsgeld door opzettelijk het onderwerp van de verzekering te vervalsen;
(2) een aanvrager, een verzekerde of een begunstigde bedriegt verzekeringsgeld door de oorzaak van een verzekerd ongeval te bedenken of door de omvang van het verlies te overdrijven;
(3) een aanvrager, een verzekerde of een begunstigde bedriegt verzekeringsgeld door verhalen te verzinnen over een verzekerd ongeval dat niet plaatsvindt;
(4) een aanvrager of een verzekerde bedriegt verzekeringsgeld door opzettelijk een verzekerd ongeval te veroorzaken dat tot materiële schade leidt; of
(5) een aanvrager of een begunstigde bedriegt verzekeringsgeld door opzettelijk het overlijden, de invaliditeit of de ziekte van de verzekerde te veroorzaken.
Degene die de in paragraaf (4) of (5) van de voorgaande paragraaf genoemde handeling begaat, die ook een ander misdrijf vormt, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen inzake gecombineerde bestraffing voor meerdere misdrijven.
Wanneer een entiteit het in het eerste lid genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar. of strafrechtelijke detentie; indien het om een ​​enorm bedrag gaat, of indien er andere ernstige omstandigheden zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar; als het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste 10 jaar.
Elke deskundige, getuige of taxateur van een verzekerd ongeval die opzettelijk valse bewijsstukken overlegt en zo de voorwaarden schept voor een ander om fraude te plegen, wordt geacht medeplichtig te zijn aan verzekeringsfraude en als zodanig gestraft.
Artikel 199 is in 2015 geschrapt overeenkomstig wijziging (IX).
Artikel 200 Wanneer een entiteit een misdrijf pleegt als bedoeld in artikel 192, 194 of 195 van deze afdeling, wordt haar een boete opgelegd en worden de rechtstreeks verantwoordelijke persoon en andere rechtstreeks aansprakelijke personen veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf. jaren of strafrechtelijke detentie en kan bovendien tot een boete worden veroordeeld; als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er een andere ernstige omstandigheid is, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan 5 jaar maar niet meer dan 5 jaar en een geldboete; of als het betrokken bedrag bijzonder groot is of er is een andere bijzonder ernstige omstandigheid, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en een geldboete.
Sectie 6 Misdaden die de administratie van belastinginning in gevaar brengen
Artikel 201 Indien een belastingplichtige valse belastingaangiftes indient door bedrog of verzwijging of nalaat belastingaangiften in te dienen, en het bedrag van de ontdoken belastingen relatief hoog is en meer dan 10 procent van de verschuldigde belastingen uitmaakt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van onbepaalde duur. meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie, en een boete krijgen; of als het bedrag enorm is en meer dan 30 procent van de verschuldigde belastingen uitmaakt, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar, en een boete krijgen.
Indien een inhoudingsplichtige de ingehouden of geïnde belastingen niet of niet volledig betaalt door bedrog of verzwijging, en het bedrag is relatief hoog, wordt hij gestraft op grond van het vorige lid.
Indien een van de in de voorgaande twee leden beschreven handelingen vele malen zonder straf wordt gepleegd, wordt het bedrag berekend op geaccumuleerde basis.
Indien een belastingplichtige die de handeling zoals beschreven in paragraaf 1 heeft begaan, de verschuldigde belastingen heeft ingehaald en de boete te laat heeft betaald nadat de belastingdienst de kennisgeving van belastingterugvordering heeft verzonden volgens de wet, en administratief is gestraft, is hij niet onderworpen aan strafrechtelijke aansprakelijkheid, met uitzondering van degene die in vijf jaar strafrechtelijk is gestraft wegens het ontduiken van belastingbetaling of die tweemaal of meer administratief is gestraft door de belastingdienst.
Artikel 202 Al wie weigert belasting te betalen door middel van geweld of bedreiging, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis en krijgt eveneens een boete van niet minder dan één keer maar niet meer dan vijf keer het bedrag dat hij weigert. betalen; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij ook een geldboete van niet minder dan één keer maar niet meer dan vijf keer het bedrag dat hij weigert te betalen.
Artikel 203 Elke belastingplichtige die de verschuldigde belastingen niet betaalt en de middelen gebruikt om zijn eigendom over te dragen of te verbergen, zodat de belastingautoriteiten het bedrag aan belastingen niet achteraf kunnen betalen, moet, indien het betrokken bedrag hoger is dan 10,000 yuan maar minder dan 100,000 yuan, worden veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis en wordt tevens, of wordt slechts een boete opgelegd van niet minder dan één keer maar niet meer dan vijf maal het bedrag van de achterstallige belastingen; indien het betrokken bedrag hoger is dan 100,000 yuan, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan één keer maar niet meer dan vijf keer het belastingbedrag. achterstallige betalingen.
Artikel 204 Wie door het indienen van een valse aangifte ten uitvoer of op enige andere misleidende wijze van de staat een belastingteruggave voor uitvoer verkrijgt, wordt, indien het betrokken bedrag relatief groot is, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijk detentie en zal ook een boete krijgen van niet minder dan één keer, maar niet meer dan vijf keer het bedrag dat is bedrogen; als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan één keer maar niet meer dan vijf keer het opgelegde bedrag; als het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat, of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een geldboete van niet minder dan één keer maar niet meer dan vijf. maal het bedrogen bedrag of worden veroordeeld tot inbeslagname van eigendommen.
Elke belastingplichtige die, nadat hij de belastingen heeft betaald, de misleidende middelen gebruikt die in de vorige paragraaf worden genoemd om een ​​belastingteruggave te verkrijgen, zal worden veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 201 van deze wet, en voor het bedrogen deel dat hoger is dan wat hij heeft. betaald, wordt hij gestraft volgens de bepalingen in het vorige lid.
Artikel 205 Degene die ten onrechte speciale facturen voor belasting over de toegevoegde waarde of andere facturen opmaakt om een ​​belastingteruggave voor uitvoer te bedriegen of om belastinggeld te verrekenen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie. een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan; als het om een ​​relatief groot bedrag gaat of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan, maar niet meer dan 500,000 yuan; als het om een ​​enorme hoeveelheid geld gaat of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan of worden veroordeeld tot inbeslagname van eigendommen.
Wanneer een entiteit het in dit artikel genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie; indien het om relatief grote bedragen gaat of indien er andere ernstige omstandigheden zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf.
Het valselijk opmaken van speciale facturen voor belasting over de toegevoegde waarde of andere facturen om een ​​belastingteruggave voor export te bedriegen of om belastinggeld te verrekenen, verwijst naar het valselijk opmaken van de genoemde facturen voor een ander, voor zichzelf, of om een ​​ander te vragen dit te doen voor zichzelf, of een ander aanbevelen om dat te doen.
Artikel 205 (a) Degene die ten onrechte een andere factuur uitreikt dan die vermeld in artikel 205 van deze wet, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar, strafrechtelijke detentie of controle en een boete als de omstandigheden ernstig zijn; of veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van niet minder dan 2 jaar maar niet meer dan 2 jaar en een boete als de omstandigheden bijzonder ernstig zijn.
Indien een entiteit het misdrijf begaat zoals bepaald in het voorgaande lid, wordt haar een boete opgelegd en worden haar rechtstreeks verantwoordelijke persoon en andere rechtstreeks aansprakelijke personen gestraft overeenkomstig de bepaling van het voorgaande lid.
Artikel 206 Degene die vervalste speciale facturen voor belasting over de toegevoegde waarde vervalst of verkoopt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht en krijgt ook een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan. ; indien het betrokken aantal relatief groot is of indien er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan; als het om een ​​enorm aantal gaat of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan. of veroordeeld worden tot inbeslagname van eigendommen.
Wanneer een entiteit het in dit artikel genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht; indien het betrokken aantal relatief groot is of indien er andere ernstige omstandigheden zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; als het om een ​​enorm aantal gaat of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf.
Artikel 207 Degene die op illegale wijze speciale facturen voor belasting over de toegevoegde waarde verkoopt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht en krijgt ook een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan; indien het betrokken aantal relatief groot is, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan 10 jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan; als het om een ​​enorm aantal gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan of wordt hij veroordeeld tot inbeslagname van eigendommen.
Artikel 208 Degene die op onrechtmatige wijze speciale facturen voor belasting over de toegevoegde waarde koopt of vervalste speciale facturen voor belasting over de toegevoegde waarde koopt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke hechtenis en krijgt eveneens, of slechts, geen geldboete. minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan.
Degene die, naast het onrechtmatig kopen van speciale facturen voor belasting over de toegevoegde waarde of het kopen van vervalste speciale facturen voor belasting over de toegevoegde waarde, dergelijke facturen op een verkeerde manier opmaakt of ze verkoopt, zal worden veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 205, 206 of 207 van deze wet.
Artikel 209 Degene die zonder toestemming andere facturen vervalst of maakt die kunnen worden gebruikt om een ​​belastingteruggave voor uitvoer te bedriegen of belastinggeld te verrekenen, of dergelijke facturen verkoopt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie. of openbaar toezicht en krijgt ook een boete van niet minder dan 20,000 yuan maar niet meer dan 200,000 yuan; indien het aantal betrokken personen groot is, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan; als het om een ​​bijzonder groot aantal gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan of wordt hij veroordeeld tot inbeslagname van eigendommen.
Degene die zonder toestemming andere dan de in de vorige alinea genoemde facturen vervalst of maakt of dergelijke facturen verkoopt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en krijgt eveneens of slechts een boete. niet minder dan 10,000 yuan maar niet meer dan 50,000 yuan; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan twee jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan 50,000 yuan maar niet meer dan 500,000 yuan.
Degene die op illegale wijze andere facturen verkoopt die kunnen worden gebruikt om een ​​belastingteruggave voor uitvoer te bedriegen of om belastinggeld te verrekenen, wordt gestraft overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid.
Degene die op illegale wijze andere facturen verkoopt dan die bedoeld in het derde lid, wordt gestraft overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid.
Artikel 210 Wie speciale facturen voor belasting over de toegevoegde waarde of andere facturen steelt die kunnen worden gebruikt om een ​​belastingteruggave bij uitvoer te bedriegen of om belastinggeld te compenseren, wordt veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 264 van deze wet.
Degene die op frauduleuze wijze speciale facturen voor belasting over de toegevoegde waarde of andere facturen verkrijgt die kunnen worden gebruikt om een ​​belastingteruggave voor uitvoer te bedriegen of om belastinggeld te compenseren, wordt veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 266 van deze wet.
Artikel 210 (a) Degene die willens en wetens valse facturen bezit, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar, strafrechtelijke detentie of controle en een boete indien de hoeveelheid relatief groot is; of veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van niet minder dan 2 jaar maar niet meer dan 2 jaar en een boete als de hoeveelheid enorm is.
Indien een entiteit het misdrijf begaat zoals bepaald in het voorgaande lid, wordt haar een boete opgelegd en worden haar rechtstreeks verantwoordelijke persoon en andere rechtstreeks aansprakelijke personen gestraft overeenkomstig de bepaling van het voorgaande lid.
Artikel 211 Wanneer een entiteit het in artikel 201, 203, 204, 207, 208 of 209 van deze afdeling genoemde misdrijf pleegt, krijgt zij een boete en worden de rechtstreeks verantwoordelijken en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf wordt gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen onderscheidenlijk.
Artikel 212 Degene die de misdaad vermeld in artikel 201, 202, 203, 204 of 205 begaat en wordt beboet of veroordeeld tot inbeslagname van goederen, wordt aldus gestraft nadat de belastingdienst de ontdoken belastingen en de bedrogen belastingteruggave voor uitvoer heeft teruggevorderd.
Sectie 7 Misdrijven van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
Artikel 213 Degene die zonder toestemming van de houder van een geregistreerd handelsmerk een handelsmerk gebruikt dat identiek is aan het geregistreerde handelsmerk op dezelfde soort waren, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar. jaren of strafrechtelijke detentie en zal ook, of zal slechts worden beboet; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar, alsmede een geldboete.
Artikel 214 Degene die willens en wetens waren met namaak geregistreerde handelsmerken verkoopt, wordt, indien het verkoopbedrag relatief groot is, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en krijgt eveneens of slechts een boete; als het om grote verkopen gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete.
Artikel 215 Degene die, of zonder toestemming van een ander, voorstellingen maakt van de geregistreerde handelsmerken van de persoon of dergelijke voorstellingen verkoopt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht. , of zal alleen worden beboet; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar, alsmede een geldboete.
Artikel 216 Degene die het octrooi van een ander vervalst, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke detentie en krijgt eveneens of slechts een boete.
Artikel 217 Degene die met het oog op het maken van winst een van de volgende handelingen van inbreuk op het auteursrecht begaat, zal, indien het bedrag van de onrechtmatige verworvenheden relatief groot is, of indien er andere ernstige omstandigheden zijn, veroordeeld worden tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet: meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en zal ook, of zal slechts worden beboet; indien het bedrag van de onrechtmatige voordelen enorm is of indien er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete van:
(1) het reproduceren en verspreiden van een geschreven werk, muziekwerk, film, televisieprogramma of ander visueel werk, computersoftware of ander werk zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht;
(2) het uitgeven van een boek waarvan een ander het exclusieve publicatierecht geniet;
(3) het reproduceren en verspreiden van een audio- of video-opname geproduceerd door een andere persoon zonder toestemming van de producent; of
(4) het produceren of verkopen van een kunstwerk met een vervalste handtekening van een andere schilder.
Artikel 218 Degene die, met het oog op het maken van winst, willens en wetens werken verkoopt die zijn gereproduceerd door inbreuk te maken op het auteursrecht van de eigenaars zoals vermeld in artikel 217 van deze wet, zal, indien het bedrag van de illegale winst enorm is, veroordeeld worden tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd. van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en zal eveneens, of slechts, een boete krijgen.
Artikel 219 Degene die een van de volgende handelingen begaat van inbreuk op zakengeheimen en aldus de schuldeiser zware verliezen toebrengt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en krijgt eveneens of slechts een boete; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete van:
(1) het verkrijgen van de bedrijfsgeheimen van een schuldeiser door middel van stelen, lokken, dwang of andere onwettige middelen;
(2) het openbaar maken, gebruiken of toestaan ​​dat een ander de zakengeheimen gebruikt die van de schuldeiser zijn verkregen op de in de voorgaande paragraaf genoemde middelen; of
(3) in strijd met de overeenkomst op of tegen de eis van de schuldeiser om zakengeheimen te bewaren, openbaar te maken, te gebruiken of toe te staan ​​dat een andere persoon de zakengeheimen die hij heeft, gebruikt.
Degene die zakengeheimen van een ander verkrijgt, gebruikt of openbaar maakt, waarvan hij duidelijk weet of behoort te weten, valt onder de categorieën van de in het vorige lid genoemde handelingen, wordt geacht een overtreder te zijn die inbreuk maakt op zakengeheimen.
"Bedrijfsgeheimen" zoals vermeld in dit artikel verwijst naar technologische informatie of bedrijfsinformatie die onbekend is bij het publiek, economische voordelen voor de schuldeiser kan opleveren, van praktisch nut is en ten aanzien waarvan de schuldeiser maatregelen heeft genomen om het geheim te bewaren.
"Obligee" zoals genoemd in dit artikel verwijst naar de eigenaar van bedrijfsgeheimen en de persoon die door de eigenaar is gemachtigd om de bedrijfsgeheimen te gebruiken.
Artikel 220 Wanneer een entiteit een van de misdrijven begaat genoemd in de artikelen van 213 tot en met 219 van deze afdeling, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf gestraft in in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen respectievelijk.
Sectie 8 Misdaden die de marktorde verstoren
Artikel 221 Wie verhalen verzint en verspreidt om de zakelijke kredietwaardigheid of de goede naam van een ander te schaden, als de persoon zware verliezen heeft geleden of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar of strafrechtelijke detentie en zal ook, of alleen, worden beboet.
Artikel 222 Elke adverteerder, advertentie-agent of advertentie-uitgever die, in strijd met de staatsvoorschriften, gebruik maakt van advertenties om valse publiciteit te maken van goederen of diensten, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan twee. jaren of strafrechtelijke detentie en zal ook, of alleen, worden beboet.
Artikel 223 Bieders die met elkaar samenspannen bij het aanbieden van biedprijzen en aldus de belangen van bieders of andere bieders in gevaar brengen, worden, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijk detentie en zal eveneens of slechts een boete krijgen.
Indien een bieder en bieder in samenspraak met elkaar handelen bij het bieden en aldus de rechtmatige belangen van de staat, het collectief of de burgers in gevaar brengen, worden zij gestraft overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid.
Artikel 224 Degene die tijdens de ondertekening of uitvoering van een contract een van de volgende handelingen pleegt om geld of eigendommen van de andere partij te bedriegen met het oog op illegaal bezit, zal, indien het betrokken bedrag relatief groot is, worden veroordeeld tot een forfaitaire: gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis, alsmede, of slechts, een geldboete; als het om een ​​enorm bedrag gaat, of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgt hij ook een boete; als het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete of wordt hij veroordeeld tot confiscatie van goederen:
(1) het ondertekenen van een contract op naam van een fictieve entiteit of op naam van een andere persoon;
(2) het aanbieden als garantie van vervalste, gewijzigde of ongeldig gemaakte verhandelbare instrumenten of andere valse eigendomsrechtencertificaten;
(3) terwijl hij niet in staat is om een ​​contract na te komen, de andere partij ertoe overhalen om door te gaan met het ondertekenen en nakomen van een contract door middel van het nakomen van een contract dat een klein bedrag vereist of door een deel van het contract uit te voeren;
(4) onderduiken na ontvangst van goederen van de wederpartij, betaling voor goederen, vooruitbetaalde contanten of eigendommen ter garantie; of
(5) alle andere handelingen.
Artikel 224 (a): Degene die de piramideverkoopactiviteiten organiseert of leidt om de deelnemers van eigendommen te bedriegen en de economische en sociale orde te verstoren, waarin de deelnemers in naam van het op de markt brengen van goederen, het verlenen van diensten of enige andere zakelijke operatie zijn vereist om de kwalificatie voor deelname te verkrijgen door vergoedingen te betalen, goederen of diensten of enig ander middel te kopen, worden de deelnemers ingedeeld in verschillende niveaus volgens een bepaalde volgorde, de berekening van vergoedingen of smeergeld aan deelnemers is direct of indirect afhankelijk van het aantal personen gerekruteerd, en de deelnemers worden ertoe aangezet om door te gaan of gedwongen om door te gaan met het rekruteren van anderen om deel te nemen, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar voor bepaalde tijd of strafrechtelijke detentie, en krijgen een boete; of, indien de omstandigheden ernstig zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan vijf jaar en een geldboete.
Artikel 225 Een ieder die in strijd met de staatsvoorschriften een van de volgende onwettige handelingen begaat in de bedrijfsvoering en aldus de marktorde verstoort, indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en zal ook, of slechts, een boete krijgen van niet minder dan één keer maar niet meer dan vijf keer het bedrag van de onrechtmatige winst; als de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan één keer maar niet meer dan vijf keer het bedrag van de onrechtmatige verworvenheden of wordt hij veroordeeld tot confiscatie van goederen. :
(1) zonder toestemming handelen in goederen die door wetten of administratieve regels en voorschriften zijn aangemerkt als goederen die op monopolistische wijze worden verhandeld of verkocht of andere goederen waarvoor handelsbeperkingen gelden;
(2) het kopen of verkopen van invoer- of uitvoervergunningen, invoer- of uitvoercertificaten van oorsprong of andere zakelijke vergunningen of goedkeuringspapieren die vereist zijn door wetten of administratieve regels en voorschriften;
(3) het illegaal exploiteren van effecten, futures of verzekeringen, of het illegaal uitvoeren van activiteiten op het gebied van de betaling en afwikkeling van fondsen, zonder de goedkeuring van de relevante bevoegde afdelingen van de staat;
(4) andere illegale operaties die de marktorde ernstig verstoren.
Artikel 226 Een ieder die een van de volgende handelingen met geweld of bedreiging begaat, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en / of een boete als de omstandigheden ernstig zijn; of veroordeeld worden tot gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar maar niet meer dan 3 jaar en een boete als de omstandigheden bijzonder ernstig zijn:
(1) Een andere persoon dwingen om goederen te kopen of verkopen;
(2) Een andere persoon dwingen om diensten te verlenen of te aanvaarden;
(3) een andere persoon te dwingen deel te nemen aan of zich terug te trekken uit een bieding of auditie;
(4) het dwingen van een andere persoon om aandelen of obligaties van een vennootschap of onderneming of enig ander actief over te dragen of te verwerven; of
(5) Een andere persoon dwingen om deel te nemen aan of zich terug te trekken uit een bepaalde bedrijfsactiviteit.
Artikel 227 Degene die nagemaakte trein- of scheepstickets, postzegels of andere verhandelbare biljetten vervalst of scalpeert, wordt, indien het betrokken bedrag relatief hoog is, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht en wordt ook, of slechts, een boete krijgen van niet minder dan één keer maar niet meer dan vijf keer de waarde van de tickets; als het om een ​​enorm bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan twee jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan één keer maar niet meer dan vijf keer de waarde van de kaartjes.
Degene die trein- of scheepstickets hoofdt, wordt, als de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en krijgt eveneens, of slechts, een boete van ten minste één keer, maar niet meer dan vijf keer de waarde van de tickets.
Artikel 228 Degene die, in strijd met de regels en voorschriften inzake landbeheer, het landgebruiksrecht om winst te maken op illegale wijze overdraagt ​​of hoofdsplitste, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis. en zal ook, of zal slechts een boete krijgen van niet minder dan vijf procent maar niet meer dan 20 procent van het geld dat daarmee wordt verdiend; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij ook een boete van niet minder dan vijf procent maar niet meer dan 20 procent van het daarmee verkregen geld.
Artikel 229 Als een lid van een intermediaire organisatie, wiens taak het is om kapitaal te beoordelen, verifiëren of valideren, boekhouding of audits te doen, of juridische diensten te verlenen, enz., Opzettelijk valse getuigenispapieren verstrekt, indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en wordt eveneens bestraft.
Elk in het vorige lid genoemd lid dat de in het vorige lid voorgeschreven misdaad begaat die geld of goederen van een ander eist of op illegale wijze geld of goederen van een ander aanneemt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan 10 jaar. en zal ook worden beboet.
Elk lid genoemd in het eerste lid dat, op grove wijze zijn plicht verzuimend, verklarende documenten overlegt die in hoge mate in strijd zijn met de feiten en dus ernstige gevolgen hebben, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis. , of zal alleen worden beboet.
Artikel 230 Degene die, in strijd met de bepalingen in de Wet op de import en export van goedereninspectie, de goedereninspectie en markten ontwijkt of importgoederen gebruikt die zijn onderworpen aan inspectie door de goedereninspectie-instanties maar niet zijn aangegeven voor een dergelijke inspectie, of goederen uitvoert die onderworpen zijn aan inspectie door de goedereninspectie-instanties maar niet aan de norm worden bewezen door een verklaring voor een dergelijke inspectie, indien de omstandigheden ernstig zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en ook, of zal alleen worden beboet.
Artikel 231 Wanneer een entiteit het misdrijf pleegt genoemd in de artikelen 221 tot en met 230 van deze afdeling, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen respectievelijk.
Hoofdstuk IV Misdrijven van inbreuk op de burgerrechten en democratische rechten
Artikel 232 Al wie opzettelijk doodslag pleegt, wordt veroordeeld tot de dood, levenslange gevangenisstraf of gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar; indien de omstandigheden relatief gering zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Artikel 233 Degene die door onachtzaamheid een ander de dood veroorzaakt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar; indien de omstandigheden relatief gering zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze wet.
Artikel 234 Degene die opzettelijk iemand anders letsel toebrengt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht.
Degene die het in het vorige lid genoemde misdrijf begaat en daardoor een ander ernstig letsel toebrengt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; indien hij de persoon de dood toebrengt of, door zijn toevlucht te nemen tot bijzonder wrede middelen, de persoon ernstig letsel toebrengt, waardoor de persoon tot een volledige handicap leidt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar, levenslange gevangenisstraf of de dood. , tenzij specifiek anders bepaald in deze wet.
Artikel 234 (a) Degene die anderen organiseert om menselijke organen te verkopen, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar en een geldboete; of, als de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van niet minder dan 5 jaar en een boete of verbeurdverklaring van eigendom.
Degene die het orgaan van een andere persoon verwijdert zonder de toestemming van die andere persoon, een orgaan verwijdert van een persoon jonger dan 18 jaar of een andere persoon dwingt of misleidt om een ​​orgaan te doneren, zal worden veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 234 en 232 van deze. Wet.
Degene die vóór zijn dood het orgaan van een overledene tegen de wil van de persoon verwijdert of het orgaan van een overledene verwijdert tegen de wil van de naaste familieleden van de persoon in strijd met de bepalingen van de staat, op voorwaarde dat er geen toestemming van de persoon is vóór zijn dood, zal worden veroordeeld. en gestraft volgens de bepaling van artikel 302 van deze wet.
Artikel 235 Degene die een andere persoon nalatig verwondt en die persoon ernstig letsel toebrengt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie, tenzij specifiek anders bepaald in deze wet.
Artikel 236 Degene die een vrouw verkracht met geweld, dwang of op enige andere manier, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Degene die geslachtsgemeenschap heeft met een meisje jonger dan 14 jaar wordt geacht verkrachting te hebben gepleegd en krijgt een zwaardere straf.
Degene die een vrouw verkracht of geslachtsgemeenschap heeft met een meisje jonger dan 14 jaar, wordt in elk van de volgende omstandigheden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar, levenslange gevangenisstraf of de dood:
(1) de omstandigheden zijn flagrant;
(2) het verkrachten van een aantal vrouwen of meisjes onder de 14 jaar;
(3) het verkrachten van een vrouw voor het publiek op een openbare plaats;
(4) het verkrachten van een vrouw met een of meer personen achter elkaar; of
(5) het veroorzaken van ernstig letsel of de dood van het slachtoffer of andere ernstige gevolgen.
Artikel 237 Degene die anderen op onfatsoenlijke wijze mishandelt of een vrouw beledigt met geweld, dwang of andere gewelddadige middelen, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Degene die een aantal mensen bijeenbrengt om het in het voorgaande lid genoemde misdrijf in het openbaar te plegen of die andere ernstige omstandigheden heeft, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van meer dan vijf jaar.
Degene die een kind op onfatsoenlijke wijze mishandelt, zal een zwaardere straf krijgen binnen het bereik van de straffen in de voorgaande twee paragrafen.
Artikel 238 Degene die op onrechtmatige wijze een andere persoon vasthoudt of op onrechtmatige wijze de persoonlijke vrijheid van een ander op andere wijze berooft, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten. Als hij zijn toevlucht neemt tot verwoesting of vernedering, zal hij een zwaardere straf krijgen.
Degene die het in het vorige lid genoemde misdrijf pleegt en het slachtoffer ernstig letsel toebrengt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; indien hij de dood veroorzaakt van het slachtoffer, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar. Indien hij het slachtoffer door geweld verwondingen, invaliditeit of de dood toebrengt, zal hij worden veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 of 234 van deze wet.
Degene die een ander onrechtmatig vasthoudt of opsluit om betaling van een schuld te krijgen, wordt gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande twee leden.
Indien een functionaris van een staatsorgaan een van de in de voorgaande drie leden genoemde misdrijven begaat door gebruik te maken van zijn functies en bevoegdheden, wordt hem overeenkomstig de bepalingen in de voorgaande drie leden dienovereenkomstig een zwaardere straf opgelegd.
Artikel 239 Degene die een andere persoon ontvoert wegens afpersing of een andere persoon als gijzelaar ontvoert, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan tien jaar of levenslange gevangenisstraf, en een boete of veroordeling tot confiscatie van goederen; of, indien de omstandigheden minder ernstig zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar, en een boete krijgen.
Indien personen die het misdrijf plegen zoals beschreven in het voorgaande lid de ontvoerde persoon doden of opzettelijk schade berokkenen, waarbij zij de ontvoerde persoon ernstig lichamelijk letsel of de dood toebrengen, zullen deze personen worden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf of de dood, in combinatie met confiscatie van eigendommen.
Degene die een baby steelt voor afpersing, wordt gestraft volgens de voorgaande twee alinea's.
Artikel 240 Al wie een vrouw of kind ontvoert van en verhandelt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgt eveneens een boete; indien hij onder een van de volgende categorieën valt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en wordt hij ook bestraft of veroordeeld tot confiscatie van goederen; als de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij ter dood veroordeeld en tevens tot confiscatie van goederen:
(1) leider zijn van een bende die zich bezighoudt met het ontvoeren van en het verhandelen van vrouwen en kinderen;
(2) ontvoering van en handel in drie of meer vrouwen en / of kinderen;
(3) het verkrachten van de vrouw die wordt ontvoerd en verhandeld;
(4) de ontvoerde en verhandelde vrouw verleiden of dwingen tot prostitutie, of deze vrouw verkopen aan een andere persoon die haar zou dwingen tot prostitutie;
(5) het ontvoeren van een vrouw of kind door middel van geweld, dwang of verdoving met als doel het slachtoffer te verkopen;
(6) het stelen van een baby of een zuigeling om het slachtoffer te verkopen;
(7) het veroorzaken van ernstig letsel of de dood van de vrouw of het kind dat wordt ontvoerd en verhandeld in of aan haar of zijn familieleden, of andere ernstige gevolgen; of
(8) het verkopen van een vrouw of een kind buiten het grondgebied van China.
Met ontvoering en handel in een vrouw of kind wordt een van de volgende handelingen bedoeld: het ontvoeren, ontvoeren, kopen, verhandelen, halen, sturen of overbrengen van een vrouw of kind met het doel het slachtoffer te verkopen.
Artikel 241 Degene die een ontvoerde vrouw of een ontvoerd kind koopt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar voor bepaalde tijd, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht.
Degene die een ontvoerde vrouw koopt en haar dwingt geslachtsgemeenschap met hem te hebben, zal worden veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van artikel 236 van deze wet.
Degene die een ontvoerde vrouw of een ontvoerd kind koopt en het slachtoffer op illegale wijze zijn of haar persoonlijke vrijheid ontneemt of zijn of haar persoonlijke vrijheid beperkt, of criminele handelingen pleegt zoals het schaden en vernederen van het slachtoffer, wordt veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de relevante bepalingen. van deze wet.
Degene die een ontvoerde vrouw of een ontvoerd kind koopt en de misdaad begaat als bedoeld in het tweede of derde lid van dit artikel, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen inzake gecombineerde bestraffing voor meerdere misdrijven.
Degene die een ontvoerde vrouw of kind koopt en het slachtoffer daarna verkoopt, wordt veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 240 van deze wet.
Degene die een ontvoerde vrouw of kind koopt, maar die vrouw of kind niet fysiek mishandelt en de redding ervan niet belemmert, kan worden veroordeeld tot lichtere straffen binnen de vastgestelde marge; als de koper de vrouw niet belet om naar haar oorspronkelijke woonplaats terug te keren, zoals ze wil, kan hij worden veroordeeld tot lichtere straffen binnen de vastgestelde marge, of kan de straf worden verzacht.
Artikel 242 Wie door middel van geweld of bedreiging functionarissen van een staatsorgaan belet een verkochte vrouw of kind te redden, zal worden veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 277 van deze wet.
De hoofdschuldige die mensen bijeenbrengt om te voorkomen dat functionarissen van een staatsorgaan een verkochte vrouw of kind redden, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; de andere deelnemers die hun toevlucht nemen tot geweld of bedreiging worden gestraft overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid.
Artikel 243 Degene die verhalen bedenkt om een ​​andere persoon te betrekken met de bedoeling hem te laten onderzoeken wegens strafrechtelijke verantwoordelijkheid, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht; indien de gevolgen ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Elke functionaris van een staatsorgaan die het in het vorige lid genoemde misdrijf pleegt, wordt zwaarder gestraft.
De bepalingen van de voorgaande twee leden zijn niet van toepassing op gevallen van onopzettelijke valse beschuldiging, onjuiste klacht of ongegronde beschuldiging.
Artikel 244 Degene die een andere persoon tot werk dwingt door geweld, bedreiging of beperking van de persoonlijke vrijheid, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie en een geldboete; of, als de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld worden tot gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar maar niet meer dan 3 jaar en een geldboete.
Degene die willens en wetens arbeidskrachten rekruteert of vervoert voor een andere persoon om de handeling te plegen zoals vermeld in de vorige paragraaf of anderszins helpt bij het dwingen van een andere persoon om te werken, wordt gestraft volgens de bepaling van de vorige paragraaf.
Indien een entiteit een misdrijf begaat als bedoeld in de voorgaande twee leden, wordt haar een boete opgelegd en worden haar rechtstreeks verantwoordelijke persoon en andere rechtstreeks aansprakelijke personen gestraft overeenkomstig de bepaling van het eerste lid van dit artikel.
Artikel 245 Degene die op onrechtmatige wijze een andere persoon aan een huiszoeking of huiszoeking van zijn woning onderwerpt of op onrechtmatige wijze de woning van een ander binnendringt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Elke gerechtsdeurwaarder die misbruik maakt van zijn macht en het misdrijf begaat, genoemd in het vorige lid, zal een zwaardere straf krijgen.
Artikel 246 Degene die met geweld of andere methoden in het openbaar een andere persoon vernedert of verhalen verzint om hem te belasteren, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten.
Het in het vorige lid genoemde misdrijf wordt slechts behandeld na klacht, tenzij er ernstige schade wordt toegebracht aan de openbare orde of de belangen van de staat.
Wanneer de gedragingen zoals beschreven in de eerste alinea zijn gepleegd via een informatienetwerk en de slachtoffers een procedure hebben aangespannen bij de People's Court, maar het echt moeilijk is om bewijs te leveren, kan de People's Court de openbare veiligheidsautoriteiten om hulp verzoeken.
Artikel 247 Iedere gerechtsdeurwaarder die bekentenis afperst van een criminele verdachte of beklaagde door middel van marteling of getuigenis afpersen van een getuige met geweld, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis. Indien hij het slachtoffer verwondingen, invaliditeit of de dood toebrengt, wordt hij veroordeeld en krijgt hij een zwaardere straf in overeenstemming met de bepalingen van artikel 234 of 232 van deze wet.
Artikel 248 Elke politieagent of andere functionaris van een inrichting voor opsluiting zoals een gevangenis, een detentiehuis of een bewaringshuis die een gevangene slaat of hem mishandelt door hem aan lijfstraffen te onderwerpen, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar. Indien hij het slachtoffer verwondingen, invaliditeit of de dood toebrengt, wordt hij veroordeeld en krijgt hij een zwaardere straf in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 of 234 van deze wet.
Elke politieagent of andere functionaris die een in hechtenis gehouden persoon ertoe aanzet om een ​​andere in hechtenis gehouden persoon te slaan of te mishandelen door hem aan lijfstraffen te onderwerpen, de politieagent of officier wordt gestraft in overeenstemming met de bepalingen van het voorgaande lid.
Artikel 249 Wie aanzet tot nationale vijandschap of discriminatie, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Artikel 250 Indien een publicatie een artikel bevat dat bedoeld is om een ​​etnische groep te discrimineren of te vernederen en de omstandigheden flagrant zijn en de gevolgen ernstig, worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het strafbare feit veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie. jaren, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht.
Artikel 251 Iedere functionaris van een staatsorgaan die op onrechtmatige wijze een burger zijn of haar vrijheid van godsdienst ontneemt of inbreuk maakt op de gebruiken en gewoonten van een etnische groep, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste dan twee jaar of strafrechtelijke detentie.
Artikel 252 Degene die de brief van een ander verbergt, vernietigt of onrechtmatig opent en daarmee inbreuk maakt op het recht van de burger op vrijheid van briefwisseling, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 253 Iedere postbode die zonder toestemming opent of post of telegrammen verbergt of vernietigt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Degene die geld of eigendommen steelt door het plegen van de misdaad genoemd in de vorige paragraaf, zal worden veroordeeld en een zwaardere straf krijgen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 264 van deze wet.
Artikel 253 (a) Wanneer personen persoonlijke informatie van burgers aan anderen verkopen of verstrekken in strijd met de relevante nationale bepalingen, en de omstandigheden zijn ernstig, kan de straf een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar zijn of strafrechtelijke detentie, in combinatie met boetes, of de straf kan alleen boetes zijn; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 3 jaar, in combinatie met geldboetes.
Wanneer personen persoonlijke informatie van burgers aan anderen verkopen of verstrekken in strijd met relevante nationale bepalingen, die is verkregen tijdens het uitvoeren van taken of het verlenen van diensten, zal de straf zwaarder zijn binnen het bepaalde bereik van de voorgaande paragraaf.
In het geval van diefstal of anderszins illegaal verkrijgen van persoonlijke informatie van burgers, is de straf in overeenstemming met de bepalingen van de eerste alinea.
Wanneer entiteiten de misdaden in de voorgaande drie leden begaan, worden de entiteiten veroordeeld tot boetes; de personen die rechtstreeks de leiding hebben en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de strafbare feiten, worden veroordeeld overeenkomstig elke respectieve paragraaf.
Artikel 254 Iedere functionaris van een staatsorgaan die, door misbruik te maken van zijn macht of zijn openbaar ambt voor privédoeleinden te gebruiken, wraak neemt op klagers, indieners, critici of personen die tegen hem rapporteren, of deze aanklaagt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar of strafrechtelijke detentie; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan twee jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 255 Elk leidend lid van een bedrijf, onderneming, instelling, staatsorgaan of volksorganisatie die vergeldingsmaatregelen neemt tegen de accountants of statistici die hun functies en plichten uitvoeren volgens de wet en zich verzetten tegen handelingen die in strijd zijn met de boekhoudwet of de statistiekwet, indien de omstandigheden flagrant zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 256 Een ieder die bij de verkiezing van de plaatsvervangers van de volkscongressen en de leidende leden van staatsorganen op verschillende niveaus de verkiezing verstoort of de kiezers en de plaatsvervangers belet om vrijelijk hun stem- en passief kiesrecht uit te oefenen door middel van gewelddadige middelen, bedreiging, misleiding, omkoping, vervalsing van verkiezingsdocumenten of vals bericht van stembiljetten, indien de omstandigheden ernstig zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of ontneming van politieke rechten.
Artikel 257 Een ieder die geweld gebruikt om de vrijheid van het huwelijk van een ander te verstoren, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Degene die het in het vorige lid genoemde misdrijf pleegt en het slachtoffer de dood veroorzaakt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan twee jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Het misdrijf genoemd in het eerste lid van dit artikel wordt alleen behandeld na een klacht.
Artikel 258 Wie een echtgenoot heeft en bigamie pleegt of willens en wetens trouwt met een persoon die een echtgenoot heeft, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 259 Al wie willens en wetens samenwoont met of trouwt met een persoon die de echtgenoot is van een actieve militair, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Een ieder die, door gebruik te maken van zijn functies en bevoegdheden of de ondergeschikte relatie, door middel van dwang geslachtsgemeenschap heeft met de vrouw van een actieve militair, zal worden veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 236 van deze wet.
Artikel 260 Degene die een lid van zijn gezin mishandelt, wordt, indien de omstandigheden flagrant zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht.
Degene die het in het vorige lid genoemde misdrijf pleegt en het slachtoffer ernstig letsel of de dood toebrengt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan twee jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Het in het eerste lid van dit artikel genoemde misdrijf wordt uitsluitend na klacht behandeld, tenzij het slachtoffer niet kan klagen of nalaat te klagen wegens dwang of intimidatie.
Artikel 260 (a) Indien personen die verantwoordelijk zijn als voogd voor minderjarigen, bejaarden, zieken of gehandicapten deze misbruiken, en de omstandigheden zijn ernstig, worden deze personen veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie.
Wanneer entiteiten het misdrijf in de voorgaande paragraaf plegen, krijgen de entiteiten een boete, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de misdrijven worden gestraft overeenkomstig de voorgaande paragraaf.
Wat betreft personen die de gedragingen hebben als omschreven in het eerste lid, en in de tussentijd andere misdrijven begaan, zullen bepalingen met een zwaardere straf worden gevolgd voor veroordeling en bestraffing.
Artikel 261 Degene die weigert te voldoen aan zijn plicht om een ​​bejaarde, minderjarige, zieke of enige andere persoon die niet zelfstandig kan leven, bij flagrante omstandigheden, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke hechtenis of openbaar toezicht.
Artikel 262 Degene die een minderjarige jonger dan 14 jaar ontvoert, waardoor het kind van zijn gezin of voogd wordt gescheiden, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 262 (a) Degene die, door middel van geweld of dwang, gehandicapten of minderjarigen onder de 14 jaar organiseert om te gaan bedelen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis. worden beboet; en indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij bovendien een boete.
Artikel 262 (b) Degene die minderjarigen organiseert om diefstal, fraude, roof, afpersing of enige andere activiteit te plegen die in strijd is met de overheidsdienst voor openbare veiligheid, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis, en krijgt een boete; of, indien de omstandigheden ernstig zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar, en een boete krijgen.
Hoofdstuk V Misdrijven van eigendomsovertreding
Artikel 263 Degene die openbare of particuliere eigendommen berooft met geweld, dwang of andere methoden, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgt eveneens een boete; een ieder die onder een van de volgende categorieën valt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar voor bepaalde tijd, levenslange gevangenisstraf of de dood, en wordt ook bestraft of veroordeeld tot confiscatie van goederen:
(1) binnendringen in andermans woning om te beroven;
(2) beroven aan boord van het openbaar vervoer;
(3) het beroven van een bank of een andere bankinstelling;
(4) herhaaldelijk een overval plegen of een enorme som geld beroven;
(5) het veroorzaken van ernstig letsel of de dood bij een andere persoon tijdens een overval;
(6) zich uitgeven voor een militair of politieagent bij het beroven;
(7) beroven met een pistool; of
(8) het beroven van militair materieel of het materiaal voor noodhulp, rampenbestrijding of sociale hulp.
Artikel 264 Wie relatief veel publiek of privaat bezit steelt, vaak diefstallen pleegt, een inbraak pleegt of een dodelijk wapen bij zich heeft om te stelen of zakkenrollers, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan 3 jaar, strafrechtelijke detentie of controle en / of een boete; als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er een andere ernstige omstandigheid is, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar maar niet meer dan 10 jaar en een geldboete; of als het betrokken bedrag bijzonder groot is of er is een andere bijzonder ernstige omstandigheid, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en een boete of verbeurdverklaring van eigendom.
Artikel 265 Degene die, om winst te maken, heimelijk zijn telecommunicatielijn verbindt met die van een andere persoon, de telecommunicatiecode of het nummer van een ander dupliceert of de telecommunicatieapparatuur of -apparatuur gebruikt terwijl hij duidelijk weet dat deze stiekem verbonden is met die van een ander of gekopieerd is, moet worden veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van artikel 264 van deze wet.
Artikel 266 Degene die publiek of privaat geld of eigendommen oplicht, wordt, indien het bedrag relatief hoog is, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en wordt eveneens of slechts een boete opgelegd; als het bedrag enorm is of als er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgt hij ook een boete; als het bedrag bijzonder hoog is, of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt hij ook een boete of wordt hij veroordeeld tot confiscatie van goederen, tenzij anders specifiek bepaald in deze wet.
Artikel 267 Degene die met geweld beslag legt op publiek of privaat geld of eigendom, indien het bedrag relatief hoog is, of de gedragingen worden herhaald, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, in combinatie met geldboetes. , of de straf kan alleen een boete zijn; als het bedrag enorm is of als er andere ernstige omstandigheden zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 10 jaar, in combinatie met geldboetes; als het bedrag bijzonder hoog is, of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van meer dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf, in combinatie met geldboetes of confiscatie van eigendommen.
Degene die het misdrijf begaat met dodelijke wapens, zal worden veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van artikel 263 van deze wet.
Artikel 268 Wanneer mensen worden verzameld om met geweld beslag te leggen op publiek of privaat geld of eigendommen, als het bedrag relatief groot is of als er andere ernstige omstandigheden zijn, worden de leiders en actieve deelnemers veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht en worden ook beboet; als het bedrag enorm is, of als er andere ernstige omstandigheden zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgen zij ook een boete.
Artikel 269 Degene die het misdrijf diefstal, fraude of gedwongen inbeslagname van geld of eigendommen begaat en ter plaatse geweld gebruikt of dreigt geweld te gebruiken om de buit te verbergen, arrestatie te weerstaan ​​of het strafrechtelijk bewijsmateriaal te vernietigen, wordt veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van artikel 263 van deze wet.
Artikel 270 Degene die op onrechtmatige wijze bezit neemt van andermans geld of eigendommen die onder zijn hoede zijn en weigert het terug te geven, indien het bedrag relatief hoog is, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar of tot strafrechtelijke hechtenis of een geldboete; indien het bedrag enorm is, of indien er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan twee jaar maar niet meer dan vijf jaar en wordt eveneens een boete opgelegd.
Degene die op onrechtmatige wijze bezit neemt van een voorwerp dat een ander is vergeten of begraven, en weigert het over te dragen, indien het bedrag relatief groot is, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van het vorige lid.
Het in dit artikel genoemde misdrijf wordt alleen behandeld na een klacht.
Artikel 271 Iedere werknemer van een vennootschap, onderneming of enige andere entiteit die, gebruikmakend van zijn positie, op onrechtmatige wijze bezit neemt van het geld of de eigendommen van zijn eigen entiteit, indien het bedrag relatief hoog is, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie; als het bedrag enorm is, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar en kan hij ook worden veroordeeld tot confiscatie van eigendommen.
Indien een werknemer openbare dienst verricht in een staatsbedrijf, onderneming of enig ander staatsbedrijf, of indien een persoon die door een staatsbedrijf, onderneming of enig ander staatsbedrijf aan een onderneming is toegewezen, een onderneming of een andere entiteit die geen eigendom is van de staat om openbare dienst te verrichten de in het voorgaande lid genoemde handeling pleegt, zal hij worden veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 382 of 383 van deze wet.
Artikel 272 Elke werknemer van een vennootschap, onderneming of enige andere entiteit die, gebruikmakend van zijn positie, de gelden van zijn eigen entiteit verduisterd voor persoonlijk gebruik of voor het uitlenen aan een andere persoon, indien het bedrag relatief groot is en de fondsen niet terugbetaald na het verstrijken van drie maanden, of indien de gelden worden terugbetaald vóór het verstrijken van drie maanden maar het betrokken bedrag relatief hoog is en de gelden worden gebruikt voor winstgevende activiteiten of voor illegale activiteiten, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie; als het om een ​​enorm bedrag gaat, of als het relatief groot is maar niet wordt terugbetaald, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Indien een werknemer die openbare dienst verricht in een staatsbedrijf, onderneming of enig ander staatsbedrijf of een persoon die door een staatsbedrijf, onderneming of enig ander staatsbedrijf aan een bedrijf is toegewezen, een onderneming of een andere entiteit die geen eigendom is van de staat om openbare dienst te verrichten een handeling verricht die in het voorgaande lid wordt genoemd, zal hij worden veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van artikel 384 van deze wet.
Artikel 273 In geval van verduistering van fondsen of materialen die zijn toegewezen voor rampenbestrijding, noodhulp, overstromingspreventie en -bestrijding, steun aan gehandicapte militairen en families van revolutionaire martelaren en militairen, hulp aan de armen, migratie en sociale hulp, indien de omstandigheden de belangen van de staat en het volk ernstig zijn en er ernstige schade wordt toegebracht, wordt de persoon die rechtstreeks verantwoordelijk is voor het misdrijf veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 274 Degene die relatief veel publiek of privaat eigendom afperst of vaak publiek of privaat bezit afperst, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of controle en / of een boete; als het om een ​​enorm bedrag gaat of er is een andere ernstige omstandigheid, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar maar niet meer dan 3 jaar en een geldboete; of als het betrokken bedrag bijzonder groot is of er is een andere bijzonder ernstige omstandigheid, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar en een geldboete.
Artikel 275 Degene die opzettelijk publiek of privaat geld of eigendom vernietigt of beschadigt, indien het om een ​​relatief groot bedrag gaat of indien er andere ernstige omstandigheden zijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis of een boete. ; als het om een ​​enorm bedrag gaat of als er andere bijzonder ernstige omstandigheden zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 276 Een ieder die, om uiting te geven aan wrok of vergelding of uit andere persoonlijke motieven, machines of apparatuur vernielt of beschadigt, boerderijdieren wreed verwondt of slacht of de productie en de bedrijfsvoering met andere middelen saboteert, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 276 (a) Degene die de betaling van een relatief groot bedrag aan arbeidsloon ontduikt door eigendommen over te dragen of te ontsnappen en zich te verbergen of weigert een relatief groot bedrag aan arbeidsloon te betalen, hoewel hij daartoe in staat is, en weigert nog steeds te betalen, zelfs nadat hij door de relevante overheid is bevolen afdeling te betalen, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en / of een geldboete; en als er ernstige gevolgen zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar maar niet meer dan 3 jaar en een geldboete.
Indien een entiteit het misdrijf begaat zoals bepaald in het voorgaande lid, wordt haar een boete opgelegd en worden haar rechtstreeks verantwoordelijke persoon en andere rechtstreeks aansprakelijke personen gestraft overeenkomstig de bepaling van het voorgaande lid.
Degene die een handeling verricht als bedoeld in de vorige twee leden zonder ernstige gevolgen, maar arbeidsloon betaalt voordat een openbaar ministerie wordt ingesteld en de overeenkomstige wettelijke aansprakelijkheid op zich neemt, kan een gematigde boete krijgen of vrijgesteld worden van boete.
Hoofdstuk VI Misdrijven van het belemmeren van de administratie van de openbare orde
Sectie 1 Misdaden van verontrustende openbare orde
Artikel 277 Al wie door middel van geweld of bedreiging een functionaris van een staatsorgaan belet zijn functies uit te oefenen overeenkomstig de wet, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, of wordt beboet.
Een ieder die door middel van geweld of dreiging een plaatsvervanger van het Nationale Volkscongres of een plaatsvervanger van een plaatselijk volkscongres op welk niveau dan ook verhindert om zijn functie als plaatsvervanger volgens de wet uit te voeren, wordt gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf. .
Al wie tijdens natuurrampen of noodsituaties door middel van geweld of dreiging de arbeiders van het Rode Kruis verhindert hun functies en plichten volgens de wet uit te oefenen, wordt gestraft overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid.
Degene die opzettelijk functionarissen van een orgaan van de staatsveiligheid of een orgaan van openbare veiligheid belet de staatsveiligheid in overeenstemming met de wet te handhaven en ernstige gevolgen heeft, zij het zonder zijn toevlucht te nemen tot geweld of dreiging, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid.
Het gebruik van geweld tegen de politieagenten die hun taken rechtmatig uitoefenen, zal zwaarder worden gestraft binnen de in het eerste lid voorziene marge.
Artikel 278 Degene die mensen met geweld aanzet tot verzet tegen de uitvoering van de wetten en administratieve regels en voorschriften van de staat, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten; indien de gevolgen ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 279 Degene die zich voordoet als een functionaris van een staatsorgaan om rond te lopen en mensen te misleiden, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Degene die zich voordoet als een politieagent van een volk om rond te gaan en mensen te misleiden, zal een zwaardere straf krijgen in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Artikel 280 Al wie de officiële documenten, certificaten of zegels van een staatsorgaan vervalst, verandert, koopt, verkoopt of steelt, met geweld in beslag neemt of vernietigt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontbering. van politieke rechten, in combinatie met boetes; indien de omstandigheden ernstig zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 3 jaar, in combinatie met geldboetes.
Wie de zegels van een bedrijf, onderneming, instelling of een bevolkingsgroep smeedt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten, in combinatie met geldboetes.
Degene die identiteitskaarten, paspoorten, socialezekerheidskaarten, rijbewijs en andere documenten vervalst, wijzigt, koopt of verkoopt om de identiteit van burgers te bewijzen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming. van politieke rechten, in combinatie met boetes; indien de omstandigheden ernstig zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 3 jaar, in combinatie met geldboetes.
Artikel 280, onder a) Personen die vervalste, gewijzigde of gestolen identiteitskaarten, paspoorten, socialezekerheidskaarten, rijbewijs en andere documentatie van anderen gebruiken waaruit de identiteit van burgers blijkt, worden, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht , in combinatie met boetes, of de straf kan alleen boetes zijn.
Indien dergelijke personen de gedragingen vertonen zoals beschreven in het voorgaande lid, en in de tussentijd andere misdrijven vormen, zullen bepalingen met een zwaardere straf worden gevolgd voor veroordeling en bestraffing.
Artikel 281 Degene die illegaal de politie-uniformen van het volk, de kentekenplaten van politievoertuigen en andere politie-insignes of politie-instrumenten vervaardigt, koopt of verkoopt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie. of openbaar toezicht en zal ook, of zal slechts worden beboet.
Wanneer een entiteit het in de vorige paragraaf genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Artikel 282 Al wie op onrechtmatige wijze staatsgeheimen verkrijgt door te stelen, te spioneren of te kopen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar voor bepaalde tijd, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Degene die op onrechtmatige wijze de documenten, het materiaal of andere voorwerpen die als "strikt vertrouwelijk" of "vertrouwelijk" staatsgeheim zijn geclassificeerd, bezit en weigert hun bronnen en doeleinden uit te leggen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht. .
Artikel 283 Degene die op onrechtmatige wijze gespecialiseerde spionageapparatuur of -apparatuur of -apparatuur voor afluisteren of in het geheim fotograferen vervaardigt of verkoopt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, in combinatie met of de straf kan worden alleen boetes; indien de omstandigheden ernstig zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 3 jaar, in combinatie met geldboetes.
Wanneer entiteiten het misdrijf in de voorgaande paragraaf plegen, krijgen de entiteiten een boete, en de personen die rechtstreeks de leiding hebben en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de misdrijven worden beboet overeenkomstig de voorgaande paragraaf.
Artikel 284 Degene die op onrechtmatige wijze speciale apparatuur of apparaten gebruikt voor afluisteren of in het geheim fotograferen, wordt, indien de gevolgen ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht.
Artikel 284 (a) Personen die bedrog organiseren bij de nationale examens in de wet, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke detentie, in combinatie met geldboetes, of de straf kan alleen worden opgelegd; indien de omstandigheden ernstig zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 3 jaar, in combinatie met geldboetes.
Personen die uitrusting voor bedrog of andere hulp verstrekken ter uitvoering van het in de voorgaande paragraaf voorziene misdrijf, worden gestraft overeenkomstig de voorgaande paragraaf.
Personen die op illegale wijze vragen en sleutels van de examens, voorgeschreven in de eerste paragraaf, aan anderen verkopen of hun aan anderen verstrekken met het oog op bedrog, worden gestraft overeenkomstig de eerste paragraaf.
Personen die namens anderen examens afleggen zoals voorgeschreven in het eerste lid, of die anderen vragen namens hen dergelijke examens af te leggen, worden veroordeeld tot strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, in combinatie met geldboetes, of de straf kan alleen een geldboete zijn.
Artikel 285 Degene die, in strijd met de staatsvoorschriften, het computerinformatiesysteem op het gebied van staatszaken, nationale defensieconstructie of geavanceerde wetenschap en technologie binnendringt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Degene die, in strijd met de staatsbepalingen, binnendringt in een computerinformatiesysteem anders dan voorgeschreven in de vorige paragraaf of andere technische middelen gebruikt om de gegevens te verkrijgen die zijn opgeslagen, verwerkt of verzonden in het genoemde computerinformatiesysteem of om illegale controle uit te oefenen over het genoemde computerinformatiesysteem wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar voor bepaalde tijd of tot strafrechtelijke hechtenis, en / of een boete; of, indien de omstandigheden buitengewoon ernstig zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar, en een boete krijgen.
Degene die speciale programma's of hulpmiddelen aanbiedt die speciaal worden gebruikt voor het binnendringen in of illegaal besturen van computerinformatiesystemen, of wie weet dat een andere persoon de criminele daad begaat van het binnendringen in of het illegaal besturen van een computerinformatiesysteem en nog steeds programma's of hulpmiddelen ter beschikking stelt voor zo iemand wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, gestraft op grond van het voorgaande lid.
Wanneer entiteiten de drie voorgaande misdrijven plegen, worden de entiteiten beboet, en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de misdrijven, gestraft overeenkomstig elke paragraaf.
Artikel 286 Degene die, in strijd met staatsvoorschriften, de functies van het computerinformatiesysteem annuleert, wijzigt, uitbreidt of blokkeert, waardoor het systeem niet normaal kan functioneren, indien de gevolgen ernstig zijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd. van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar.
Degene die, in strijd met de staatsvoorschriften, de gegevens die zijn opgeslagen in of verwerkt of verzonden door het computerinformatiesysteem of het toepassingsprogramma annuleert, wijzigt of uitbreidt, indien de gevolgen ernstig zijn, wordt gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Degene die opzettelijk destructieve programma's, zoals computervirussen, maakt of verspreidt en aldus de normale werking van het computersysteem aantast, indien de gevolgen ernstig zijn, wordt gestraft overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid.
Wanneer entiteiten de misdrijven begaan zoals voorgeschreven in de voorgaande drie paragrafen, worden de entiteiten beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de misdrijven gestraft overeenkomstig paragraaf 1.
Artikel 286 (a) Netwerkdienstverleners die hun taken van veiligheidsbeheer niet uitvoeren op het informatienetwerk dat wordt geboden door wet- en bestuursrechtelijke voorschriften, en weigeren hun gedrag te corrigeren nadat de regelgevende autoriteiten hen hebben opgedragen de niet-uitvoering te corrigeren, worden veroordeeld tot een vaste - een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, in combinatie met boetes of de straf kan alleen een boete zijn, onder elk van de volgende omstandigheden:
(1) resulterend in de verspreiding van een groot aantal illegale informatie;
(2) Het veroorzaken van de openbaarmaking van gebruikersinformatie, met ernstige gevolgen tot gevolg;
(3) het verlies van strafrechtelijk bewijs veroorzaken, indien de omstandigheden ernstig zijn;
(4) Andere ernstige omstandigheden hebben.
Wanneer entiteiten het misdrijf in de voorgaande paragraaf plegen, krijgen de entiteiten een boete, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de misdrijven worden veroordeeld overeenkomstig de voorgaande paragraaf.
Wat betreft personen die de gedragingen hebben zoals beschreven in de vorige twee leden, en in de tussentijd andere misdrijven begaan, zullen bepalingen met een zwaardere straf worden gevolgd voor veroordeling en bestraffing.
Artikel 287 Degene die computers gebruikt om misdrijven te plegen, zoals financiële fraude, diefstal, verduistering, verduistering van openbare middelen en diefstal van staatsgeheimen, wordt veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de relevante bepalingen van deze wet.
Artikel 287 (a) Personen die gebruik maken van het informatienetwerk om een ​​van de volgende activiteiten uit te voeren, worden, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis, in combinatie met geldboetes, of de straf kan alleen een boete zijn:
(1) Het opzetten van website en communicatiegroepen voor illegale criminele activiteiten zoals oplichting, het onderwijzen van criminele methoden, het produceren of verkopen van verboden artikelen en gereguleerde stoffen;
(2) het publiceren van illegale en criminele informatie over het maken of verkopen van drugs, wapens, pornografisch materiaal en andere verboden items of gecontroleerde items, of andere illegale en criminele informatie;
(3) Publiceren van informatie voor het plegen van fraude en andere criminele activiteiten.
Wanneer entiteiten het misdrijf in de voorgaande paragraaf plegen, krijgen de entiteiten een boete, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de misdrijven worden beboet overeenkomstig de eerste paragraaf.
Wat betreft personen die de gedragingen in de vorige twee leden hebben, en in de tussentijd andere misdrijven hebben gepleegd, zullen bepalingen met een zwaardere straf worden gevolgd voor veroordeling en bestraffing.
Artikel 287 b Personen die weten dat anderen informatienetwerken gebruiken om strafbare feiten te plegen, maar hen internettoegang, serverhosting, netwerkopslag, communicatietransmissie en andere technische ondersteuning bieden, of indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke detentie, in combinatie met of de straf kan alleen een boete zijn.
Wanneer entiteiten het misdrijf in de vorige paragraaf plegen, krijgen de entiteiten een boete, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de misdrijven, worden veroordeeld overeenkomstig de eerste paragraaf.
Wat betreft personen die de gedragingen in de voorgaande twee leden hebben en in de tussentijd andere misdrijven begaan, zullen bepalingen met een zwaardere straf worden gevolgd voor veroordeling en bestraffing.
Artikel 288 Degene die, in strijd met de staatsvoorschriften, een radiostation opzet of gebruikt of radiofrequentie bezet zonder toestemming, waardoor de normale werking van radiocommunicatie wordt verstoord, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, in combinatie met boetes, of de straf kan alleen boetes zijn; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 3 jaar, in combinatie met geldboetes.
Wanneer een entiteit het in de vorige paragraaf genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Artikel 289 Wanneer mensen bijeenkomen om "slaan, verpletteren of plunderen" te plegen, waardoor een persoon letsel, invaliditeit of dood wordt toegebracht, zullen de overtreders worden veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van artikel 234 of 232 van deze wet. Als publiek of privaat geld of eigendommen worden vernietigd, beschadigd of met geweld worden afgenomen, zullen de overtreders worden bevolen het geld of eigendom terug te geven of een schadevergoeding te betalen, en bovendien zullen de leiders worden veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van artikel 263. van deze wet.
Artikel 290 Wanneer mensen worden verzameld om de openbare orde zo ernstig te verstoren dat het niet mogelijk is werk, productie, bedrijfsvoering, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek of medische diensten te verrichten en ernstige verliezen worden veroorzaakt, wordt de hoofdcrimineel veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 7 jaar; andere actieve deelnemers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten.
Wanneer mensen worden verzameld om een ​​staatsorgaan aan te vallen, waardoor het staatsorgaan zijn werk niet kan uitvoeren en zware verliezen veroorzaken, worden de leiders veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar; de actieve deelnemers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten.
Personen die herhaaldelijk de werking van de staatsorganen verstoren en dergelijke gedragingen niet corrigeren na administratieve bestraffing, met ernstige gevolgen tot gevolg, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht.
Mensen die herhaaldelijk anderen organiseren en financieren om illegale samenkomsten te plegen en de sociale orde verstoren, worden gestraft volgens de voorgaande paragraaf, als de omstandigheden ernstig zijn.
Artikel 291 Waar mensen zijn verzameld om de orde te verstoren op treinstations of busterminals, werven, burgerluchthavens, marktplaatsen, parken, theaters, bioscopen, tentoonstellingshallen, sportterreinen of andere openbare plaatsen, of om het verkeer te blokkeren of de verkeersorde te ondermijnen, of weerstand te bieden of ambtenaren van de staat openbare veiligheid beletten hun taken volgens de wet uit te voeren, worden de leiders, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht.
Artikel 291 (a) Degene die hoaxes van explosieve, giftige of radioactieve stoffen, van besmettelijke ziekteverwekkers of van andere stoffen verspreidt, terroristische informatie fabriceert met een beroep op explosieve, biochemische, radioactieve of andere bedreigingen, of opzettelijk terroristische informatie verspreidt terwijl hij duidelijk weet dat dit het geval is. die verzonnen is en daardoor de openbare orde ernstig verstoort, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar voor bepaalde tijd, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht; indien de gevolgen ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar.
Personen die valse informatie over gevaar, ziekte, ramp en situaties voor de politie verzinnen, dergelijke informatie verspreiden via de informatienetwerken of andere media, of zich bewust zijn van de onwaarheid van de bovenstaande informatie, maar deze opzettelijk verspreiden op de informatienetwerken of andere media, serieus verstoring van de sociale orde, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar voor bepaalde tijd, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht; indien er ernstige omstandigheden zijn veroorzaakt, is de straf gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 3 jaar.
Artikel 292 Wanneer mensen bijeenkomen om deel te nemen aan affrays, worden de leiders en de actieve deelnemers veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht; de leiders en de actieve deelnemers die onder een van de volgende categorieën vallen, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar:
(1) het verzamelen van mensen om herhaaldelijk deel te nemen aan affrays;
(2) het aantal mensen dat is verzameld om deel te nemen aan affrays is groot en dat geldt ook voor de schaal, waardoor een slecht effect op de samenleving ontstaat;
(3) het verzamelen van mensen om deel te nemen aan affrays in openbare plaatsen of op vitale verkeerslijnen en het veroorzaken van ernstige openbare onrust; of
(4) het verzamelen van mensen om zich met wapens bezig te houden.
Wanneer mensen worden verzameld om deel te nemen aan affrays, waardoor een persoon ernstig letsel of de dood wordt toegebracht, zal hij worden veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van artikel 234 of 232 van deze wet.
Artikel 293 Al wie de sociale orde verstoort door het plegen van een van de volgende provocerende en verontrustende handelingen, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie of controle:
(1) het aanvallen van een andere persoon naar believen, met erbarmelijke omstandigheden;
(2) Het achtervolgen, onderscheppen, beschimpen of intimideren van een andere persoon, met afschuwelijke omstandigheden;
(3) het met geweld in beslag nemen of eisen of vernielen of naar believen bezetten van openbare of particuliere eigendommen, onder ernstige omstandigheden; of
(4) Problemen veroorzaken in een openbare ruimte, die een ernstige wanorde van de openbare ruimte veroorzaken.
Degene die andere mensen bijeenbrengt om de in de vorige paragraaf genoemde handelingen vele malen te plegen, die de sociale orde ernstig verstoren, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan 5 jaar maar niet meer dan 10 jaar en kan bovendien een boete krijgen.
Artikel 294 Degene die een organisatie met een ganglandkarakter organiseert of leidt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan zeven jaar en verbeurdverklaring van eigendom; eenieder die actief deelneemt aan een organisatie met een gangland-karakter, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 7 jaar maar niet meer dan 3 jaar en kan bovendien worden veroordeeld tot een boete of verbeurdverklaring van eigendom; wie anderszins betrokken raakt bij een organisatie met een gangland-karakter, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan 7 jaar, strafrechtelijke detentie, controle of ontneming van politieke rechten en kan bovendien een boete krijgen.
Een lid van een overzeese ganglandorganisatie die leden van de organisatie rekruteert op het grondgebied van de Volksrepubliek China, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Elke staatsfunctionaris die een organisatie van gangland-aard herbergt of de illegale of criminele activiteiten van een dergelijke organisatie bedriegt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar; of, als de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van niet minder dan 5 jaar.
Degene die ook een ander misdrijf begaat tijdens het plegen van een misdrijf als bedoeld in de voorgaande drie leden, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen inzake de voeging van straffen voor meervoudige misdrijven.
Een organisatie met een ganglandkarakter moet alle volgende kenmerken hebben:
(1) Er wordt een relatief stabiele criminele organisatie gevormd met een relatief groot aantal leden, en er zijn specifieke organisatoren of leiders en in wezen vaste kernleden.
(2) Economische belangen worden behaald door georganiseerde illegale of criminele activiteiten of andere middelen, en het heeft een zekere financiële draagkracht om zijn activiteiten te ondersteunen.
(3) Door middel van geweld, bedreiging of andere middelen, pleegt het vele malen georganiseerde illegale of criminele activiteiten om kwaad te doen, mensen te intimideren en wreed te verwonden of te doden.
(4) Het domineert een bepaald gebied door het plegen van illegale of criminele activiteiten of het profiteren van de onderdak of medeplichtigheid van de staatsfunctionarissen, het vormen van een illegale controle of aanzienlijke invloed in een bepaald gebied of sector, wat de economische en sociale orde ernstig verstoort.
Artikel 295 Een ieder die methoden leert voor het plegen van een misdrijf, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie of controle; indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld worden tot gevangenisstraf van niet minder dan 5 jaar maar niet meer dan 5 jaar; of, als de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf. "
Artikel 296 Wanneer een bijeenkomst, een processie of een demonstratie wordt gehouden zonder dat er een aanvraag is ingediend in overeenstemming met de bepalingen van de wet of geen toestemming is verleend voor de aanvraag of wanneer deze wordt gehouden niet in overeenstemming met de start- en stoptijd, locatie en routes toegestaan ​​door de bevoegde autoriteiten, en het bevel tot ontslag wordt overtreden en de openbare orde ernstig wordt verstoord, worden de personen die de leiding hebben en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de vergadering, processie of demonstratie veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten.
Artikel 297 Wie, in strijd met de bepalingen van de wet, deelneemt aan een vergadering, een processie of een demonstratie met wapens, gecontroleerde snijgereedschappen of explosieven, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, publiek toezicht. of het ontnemen van politieke rechten.
Artikel 298 Degene die op enige andere wijze een samenkomst, een processie of een demonstratie verstoort, binnendringt of op een andere manier verstoort, die aldus openbare wanorde veroorzaakt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke hechtenis, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten.
Artikel 299 Degene die de nationale vlag of het nationale embleem van de Volksrepubliek China ontheiligt door deze opzettelijk te verbranden, te verminken, erop te krabbelen, te verontreinigen of te vertrappen in een openbare ruimte, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten.
Degene die de nationale vlag of het nationale embleem van de Volksrepubliek China ontheiligt door deze opzettelijk te verbranden, te beschadigen, erop te krabbelen, te verontreinigen of te vertrappen op een openbare plaats, zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie. , openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten.
Degene die opzettelijk de tekst of muziek van het volkslied van de Volksrepubliek China vervalst, of het volkslied op een vervormde of afwijkende manier speelt of zingt, of het volkslied op andere manieren op een openbare plaats ontheiligt, zal, indien de omstandigheden ernstig is, worden bestraft in overeenstemming met de bepalingen gespecificeerd in de vorige paragraaf.
Artikel 300 Wie bijgelovige sekten of cultusverenigingen vormt of gebruikt, of bijgeloof gebruikt om de uitvoering van de wetten en administratieve voorschriften te ondermijnen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 tot 7 jaar, in combinatie met geldboetes; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, bestaat de straf uit een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van meer dan zeven jaar of levenslange gevangenisstraf, in combinatie met geldboetes of confiscatie van goederen; indien de omstandigheden minder ernstig zijn, bestaat de straf uit een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten, in combinatie met geldboetes, of kan de straf alleen bestaan ​​uit geldboetes.
Degene die bijgelovige sekten of cultusverenigingen vormt of gebruikt, of bijgeloof gebruikt om anderen te misleiden, waardoor de ernstige schade of de dood daarvan wordt veroorzaakt, wordt gestraft volgens de voorgaande paragraaf.
Wat betreft personen die het eerste lid overtreden en ondertussen verkrachting, fraude of andere criminele activiteiten hebben gepleegd, zullen dergelijke verschillende misdrijven in combinatie worden gestraft volgens het relevante beginsel van gecombineerde straf voor verschillende misdrijven.
Artikel 301 Wanneer mensen bijeenkomen om deel te nemen aan losbandige activiteiten, worden de leiders en de personen die herhaaldelijk aan dergelijke activiteiten deelnemen, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht.
Degene die een minderjarige verleidt om zich bij mensen aan te sluiten bij losbandige activiteiten, zal een zwaardere straf krijgen in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Artikel 302 Degene die een lijk, skelet of beenderas steelt, beledigt of opzettelijk vernietigt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht.
Artikel 303 Degene die met het oog op het maken van winst mensen bijeenbrengt om deel te nemen aan gokken of gokt tot zijn beroep, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar voor bepaalde tijd, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht en krijgt bovendien een boete. .
Degene die een gokhuis runt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en krijgt bovendien een boete; en indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgt hij bovendien een boete.
Artikel 304 Elke postbeambte die, op grove wijze zijn plicht verzuimend, opzettelijk de bezorging van de post vertraagt, waardoor ernstige verliezen worden toegebracht aan overheidsgelden of eigendommen of aan de belangen van de staat of het volk, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste dan twee jaar of strafrechtelijke detentie.
Sectie 2 Misdaden van schending van de gerechtelijke administratie
Artikel 305 Indien in een strafrechtelijke procedure een getuige, getuige-deskundige, recorder of tolk opzettelijk een valse getuigenis aflegt of een valse deskundige evaluatie, vastlegging of vertaling maakt met betrekking tot de omstandigheden die van belang zijn voor een zaak, om een ​​andere persoon of strafrechtelijk bewijsmateriaal verbergen, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 306 Indien een beklaagde of gevolmachtigde in een strafrechtelijke procedure bewijsmateriaal vernietigt of vervalst, een van de partijen helpt bewijs te vernietigen of te vervalsen, of de getuige dwingt of hem verleidt zijn getuigenis te veranderen in weerwil van de feiten of een valse getuigenis af te leggen, hij wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Indien een getuigenverklaring of ander bewijs geleverd, getoond of aangehaald door een beklaagde of bijzondere gemachtigde in strijd is met de feiten, maar niet opzettelijk is vervalst, wordt dit niet beschouwd als vervalsing van bewijs.
Artikel 307 Degene die door geweld, bedreiging, omkoping of op enige andere wijze een getuige belet getuigenis af te leggen of een andere persoon ertoe aanzet een valse getuigenis af te leggen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Degene die een van de partijen helpt bewijsmateriaal te vernietigen of te vervalsen, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Elke gerechtsdeurwaarder die een van de in de voorgaande twee paragrafen genoemde misdrijven pleegt, zal een zwaardere straf krijgen.
Artikel 307, onder a) Personen die op grond van gefingeerde feiten een civiele procedure aanhangig maken, de gerechtelijke orde verstoren of de legitieme rechten van anderen ernstig schenden, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, in combinatie van boetes, of de straf kan alleen boetes zijn; indien de omstandigheden ernstig zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 3 jaar, in combinatie met geldboetes.
Wanneer entiteiten het misdrijf in de voorgaande paragraaf plegen, krijgen de entiteiten een boete, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de misdrijven worden gestraft overeenkomstig de voorgaande paragraaf.
Wat betreft personen die de eerste alinea hebben geschonden, illegaal eigendom van anderen hebben bezeten of wettige schulden hebben ontweken en in de tussentijd andere overtredingen hebben begaan, zullen de bepalingen met een zwaardere straf worden toegepast, en binnen het bereik van de straf zal de zwaardere straf zijn. gegeven.
Gerechtsdeurwaarders die gebruik maken van de bevoegdheden om samen met anderen de misdrijven in de voorgaande drie leden te plegen, zullen een zwaardere straf krijgen binnen het bereik van de relevante straffen; indien ook andere overtredingen worden begaan, zullen de bepalingen met een zwaardere straf worden toegepast, en binnen het bereik van de straf zal de zwaardere straf worden gegeven.
Artikel 308 Degene die vergeldingsmaatregelen neemt tegen een getuige, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 308, onder a) Gerechtsdeurwaarders, advocaten, procesadvocaten of andere procesdeelnemers aan de procedure die informatie vrijgeven die niet tijdens hoorzittingen met camera openbaar wordt gemaakt, met als gevolg de verspreiding van informatie of andere ernstige gevolgen, worden veroordeeld tot een bepaalde tijd. Gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, in combinatie met boetes, of de straf kan alleen een boete zijn.
Wat betreft personen die het vorige misdrijf hebben gepleegd en staatsgeheimen hebben onthuld, wordt artikel 398 van deze wet toegepast voor veroordeling en straffen.
Mensen die de informatie van zaken als bedoeld in het eerste lid openbaar maken of rapporteren, worden, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld overeenkomstig het eerste lid.
Wanneer entiteiten het misdrijf plegen zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, krijgen de entiteiten een boete, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de misdrijven, worden veroordeeld overeenkomstig de eerste paragraaf.
Artikel 309 Onder een van de volgende omstandigheden van een storend gerechtelijk bevel, is de straf een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of geldboetes:
(1) Mensen bijeenbrengen om een ​​rechtbank te verstoren of aan te vallen;
(2) het slaan van een gerechtsdeurwaarder of procesdeelnemers;
(3) Belediging, laster van, bedreiging van gerechtsdeurwaarders of procesdeelnemers, niet luisteren naar bevelen om te stoppen, het bevel van de rechtbank ernstig verstoren;
(4) Het vernietigen van gerechtelijke faciliteiten, of het beroven en beschadigen van procesdocumenten of bewijsmateriaal, als de omstandigheden ernstig zijn.
Artikel 310 Degene die willens en wetens een schuilplaats, geld of eigendom aan een misdadiger verschaft, de misdadiger helpt te ontsnappen of een valse getuigenis aflegt ter bescherming van de misdadiger, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Samenzweerders tot een in het vorige lid genoemd misdrijf worden als mededaders aangemerkt en als zodanig gestraft.
Artikel 311 Personen die op de hoogte zijn van andermans misdaad van spionage, terrorisme of extremisme, maar weigeren gerelateerde informatie te verstrekken wanneer de rechterlijke macht de zaak onderzoekt en bewijs verzamelt, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, indien de omstandigheden zijn ernstig.
Artikel 312 Een ieder die, hoewel hij duidelijk weet dat de opbrengsten worden verkregen uit het plegen van misdrijven of winsten zijn die daaruit voortvloeien, verbergt, overbrengt, koopt, helpt bij de verkoop of op andere wijze verhult en verbergt, zal dergelijke opbrengsten of winsten worden veroordeeld tot forfaitaire - gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en bovendien, of slechts, wordt een boete opgelegd; en indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij bovendien een boete.
Wanneer een entiteit het misdrijf pleegt zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, wordt zij beboet, en de direct aansprakelijke persoon die de leiding heeft en andere direct aansprakelijke personen worden gestraft op grond van de voorgaande paragraaf.
Artikel 313 Personen die in staat zijn het vonnis of de uitspraken van de Volksrechtbank uit te voeren maar weigeren deze uit te voeren, worden, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke hechtenis of geldboetes; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 3 jaar, in combinatie met geldboetes.
Wanneer entiteiten het misdrijf in de voorgaande paragraaf plegen, krijgen de entiteiten een boete, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de misdrijven worden gestraft overeenkomstig de voorgaande paragraaf.
Artikel 314 Al wie de door gerechtelijke organen verzegelde, in beslag genomen of bevroren goederen verbergt, overdraagt, verkoopt of opzettelijk vernietigt of beschadigt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar, strafrechtelijke hechtenis of beboet.
Artikel 315 Elke misdadiger die volgens de wet in hechtenis wordt gehouden, begaat een van de volgende handelingen, waardoor de orde van het gevangenisbestuur wordt ondermijnd, indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar:
(1) het slaan van een gevangenisagent of een andere functionaris;
(2) het organiseren van een andere persoon die in hechtenis wordt gehouden om de volgorde van de gevangenisadministratie te ondermijnen;
(3) het bijeenbrengen van personen die in hechtenis worden gehouden om problemen op te wekken, waardoor de normale volgorde van het gevangenisbeheer wordt verstoord; of
(4) het slaan of onderwerpen van een andere persoon die in hechtenis wordt gehouden aan lijfstraffen of het aanzetten van een andere persoon om dit te doen.
Artikel 316 Iedere crimineel, beklaagde of criminele verdachte die ontsnapt nadat hij volgens de wet in hechtenis is gehouden, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Degene die de crimineel, de beklaagde of de criminele verdachte onder begeleiding redt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan zeven jaar.
Artikel 317 Leiders die een ontsnapping uit de gevangenis organiseren en de actieve deelnemers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan vijf jaar; andere deelnemers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Leiders die een rel uitlokken om uit de gevangenis te ontsnappen of mensen bijeenbrengen om met wapens een gevangenis binnen te vallen en de actieve deelnemers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf; als de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, worden zij ter dood veroordeeld; andere deelnemers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Afdeling 3 Misdaden tegen de controle van de nationale grens (grens)
Artikel 318 Een ieder die regelingen treft waardoor een ander illegaal de nationale grens (grens) overschrijdt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan twee jaar maar niet meer dan zeven jaar en wordt eveneens beboet; indien hij onder een van de volgende categorieën valt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan zeven jaar of levenslange gevangenisstraf, en krijgt hij ook een geldboete of wordt hij veroordeeld tot confiscatie van goederen:
(1) leider zijn van een groep die regelingen treft dat andere personen illegaal de nationale grens (grens) overschrijden;
(2) herhaaldelijk regelingen treffen dat andere personen illegaal de nationale grens (grens) overschrijden, of regelingen treffen voor een groot aantal personen om dit te doen;
(3) het veroorzaken van ernstig letsel of de dood van de personen voor wie hij regelingen treft om illegaal de nationale grens (grens) te overschrijden;
(4) het ontnemen of beperken van de persoonlijke vrijheid van de personen voor wie hij regelingen treft om illegaal de nationale grens (grens) te overschrijden;
(5) zich verzetten tegen inspectie door middel van geweld of dreiging;
(6) de som van de illegale inkomsten is enorm ,; of
(7) er zijn andere bijzonder ernstige omstandigheden bij betrokken.
Degene die, naast de in de vorige paragraaf genoemde misdaad, de personen voor wie hij regelingen treft om illegaal de nationale grens (grens) over te steken, doodt, verwondt, verkracht of ontvoert en verkoopt of andere strafbare feiten tegen hen pleegt of doodt, verwondt of andere strafbare feiten begaat tegen de inspecteurs, worden gestraft overeenkomstig de bepalingen inzake gecombineerde bestraffing voor verschillende misdrijven.
Artikel 319 Degene die in naam van de export van arbeidsdienst, economische uitwisseling, handel enz. Fraude pleegt om het paspoort, het visum of andere uitreisbewijzen te verkrijgen met als doel andere personen te helpen illegaal de nationale grens (grens) over te steken, moet worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar en worden eveneens beboet; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar, alsmede een geldboete.
Wanneer een entiteit het in de vorige paragraaf genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Artikel 320 Degene die een ander een vals of gewijzigd paspoort, visum of andere uitreis- en inreisbewijzen verstrekt of paspoorten, visa of andere uit- en inreisbewijzen verkoopt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar en krijgt ook een boete. ; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar, alsmede een geldboete.
Artikel 321 Degene die een andere persoon vervoert om illegaal de nationale grens (grens) over te steken, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en krijgt ook een boete; indien hij onder een van de volgende categorieën valt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgt hij ook een boete:
(1) herhaaldelijk personen vervoeren om illegaal de nationale grens (grens) over te steken, of een groot aantal personen vervoeren;
(2) de gebruikte vaartuigen, voertuigen of andere vervoermiddelen die niet in zodanige mate voldoen aan de noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden dat dit ernstige gevolgen zou hebben;
(3) de som van de illegale inkomsten is enorm ,; of
(4) er zijn andere bijzonder ernstige omstandigheden bij betrokken.
Degene die bij het vervoeren van andere personen om illegaal de nationale grens (grens) over te steken de vervoerde personen ernstig letsel of de dood toebrengt of zich met geweld of dreiging verzet tegen inspectie, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan zeven jaar en zal tevens worden beboet.
Degene die, naast een van de in de voorgaande twee paragrafen genoemde misdrijven, de vervoerde personen doodt, verwondt, verkracht of ontvoert en verkoopt of andere strafbare feiten tegen hen begaat of andere strafbare feiten tegen de inspecteurs doodt, verwondt of begaat, moet worden gestraft in overeenstemming met de bepalingen inzake gecombineerde bestraffing voor verschillende misdrijven.
Artikel 322 Degene die in strijd met de wetten of voorschriften inzake het beheer van de nationale grens (grens) illegaal de nationale grens (grens) overschrijdt, indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan één jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, in combinatie met boetes; indien het overschrijden van de landsgrens (grens) is met het doel zich aan te sluiten bij terroristische organisaties, het volgen van trainingen voor terroristische activiteiten of het uitvoeren van terroristische activiteiten, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 1 tot 1 jaar, in combinatie met boetes.
Artikel 323 Degene die opzettelijk schade toebrengt aan de begrenzingstabletten, grensmarkeringen of permanente onderzoeksmeter langs de landsgrens, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Sectie 4 Misdaden tegen de controle van culturele relikwieën
Artikel 324 Degene die opzettelijk waardevolle culturele relikwieën onder bescherming van de staat beschadigt of vernietigt of de belangrijkste sites die op nationaal of provinciaal niveau zijn aangewezen om vanwege hun historische en culturele waarde te worden beschermd, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis. en zal ook, of zal slechts worden beboet; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar, alsmede een geldboete.
Degene die opzettelijk plaatsen van historisch en cultureel belang onder bescherming van de staat beschadigt of vernietigt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en krijgt eveneens of slechts een geldboete.
Degene die door onachtzaamheid waardevolle culturele relikwieën onder bescherming van de staat beschadigt of vernietigt of de belangrijkste sites die op nationaal of provinciaal niveau zijn aangewezen om vanwege hun historische en culturele waarde te worden beschermd, indien de gevolgen ernstig zijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie.
Artikel 325 Degene die, in strijd met de wetten of voorschriften inzake de bescherming van culturele relikwieën, zonder toestemming een waardevol cultureel relikwie uit zijn verzameling verkoopt of cadeau doet aan een vreemdeling, waarvan de uitvoer door de staat is verboden, wordt veroordeeld tot Gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke hechtenis en kan ook worden beboet.
Wanneer een entiteit het in de vorige paragraaf genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Artikel 326 Wie met winstoogmerk de culturele relikwieën doorverkoopt waarvan de verkoop door de staat verboden is, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis, en krijgt ook een boete; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar, alsmede een geldboete.
Wanneer een entiteit het in de vorige paragraaf genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Artikel 327 Indien een museum, bibliotheek of andere instelling in staatseigendom zonder toestemming culturele relikwieën uit zijn collectie, die onder bescherming van de staat staat, aan een instelling of persoon die geen staatseigendom is, verkoopt of cadeau doet aan een niet-staatsbedrijf, wordt het beboet en de personen die rechtstreeks de leiding hebben en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het strafbare feit, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 328 Al wie een plaats met een oude cultuur of een oud graf van historische, artistieke of wetenschappelijke waarde berooft, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar maar niet meer dan 10 jaar en een geldboete; indien de omstandigheden gering zijn, veroordeeld worden tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of controle en een geldboete; of, onder een van de volgende omstandigheden, veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar of levenslange gevangenisstraf en een boete of verbeurdverklaring van eigendom:
(1) het beroven van een plaats met een oude cultuur of een oud graf dat is bepaald als een belangrijk cultureel overblijfsel onder de bescherming van de staat of een cultureel overblijfsel onder de bescherming van een provincie;
(2) Een leider zijn van een groep rovers van sites van oude cultuur en oude graven;
(3) Het vele malen hebben beroofd van plaatsen van oude cultuur en oude graven; of
(4) Het beroven van een plaats met een oude cultuur of een oud graf van waardevolle culturele relikwieën of ernstige schade toebrengen aan waardevolle culturele relikwieën.
Artikel 329 Al wie met geweld in beslag neemt of steelt van archieven die eigendom zijn van de staat, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Wie in strijd met de bepalingen van de archiefwet archieven zonder toestemming verkoopt of overdraagt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Degene die een van de in de voorgaande twee paragrafen genoemde handelingen pleegt, die tegelijkertijd een andere misdaad vormt waarin deze wet voorziet, zal worden veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen inzake zwaardere straffen voor dergelijke misdrijven.
Sectie 5 Misdaden die de volksgezondheid schaden
Artikel 330 Eenieder die, in strijd met de bepalingen van de wet inzake de preventie en behandeling van infectieziekten, een van de volgende handelingen begaat en aldus de verspreiding of een ernstig gevaar voor de verspreiding van een infectieziekte van klasse A veroorzaakt, zal worden veroordeeld tot: gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar:
(1) verzuim van een watervoorzieningsinstantie om drinkwater te leveren in overeenstemming met de hygiënische normen die door de staat zijn vastgesteld;
(2) weigering om een ​​desinfectiebehandeling te geven, in overeenstemming met de sanitaire vereisten van de gezondheids- en anti-epidemische instanties, voor rioolwater, afval of uitwerpselen die besmet zijn met de ziekteverwekker van infectieziekten;
(3) het goedkeuren of bedriegen bij de tewerkstelling van patiënten met infectieziekten, dragers van ziekteverwekkers of vermoedelijke patiënten van infectieziekten op banen die hun door de gezondheidsadministratie onder de Staatsraad niet mogen worden aangenomen vanwege de kans op verspreiding van infectieziekten; of
(4) weigering om de preventieve en controlemaatregelen uit te voeren die zijn voorgesteld door de gezondheids- en anti-epidemische instanties volgens de wet inzake preventie en behandeling van infectieziekten.
Wanneer een entiteit het in de vorige paragraaf genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
De reikwijdte van infectieziekten van klasse A wordt bepaald in overeenstemming met de wet van de Volksrepubliek China inzake de preventie en behandeling van infectieziekten en de relevante voorschriften van de Staatsraad.
Artikel 331 Elke persoon die zich bezighoudt met het experimenteren, opslaan, vervoeren of vervoeren van bacteriestammen en virusstammen van infectieziekten die, in strijd met de relevante bepalingen van de gezondheidsadministratie onder de Raad van State, de verspreiding van de bacteriestammen en het virus veroorzaakt stammen van infectieziekten worden, indien de gevolgen ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke detentie; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 332 Al wie in strijd met de bepalingen inzake grensgezondheid en quarantaine de verspreiding of een ernstig gevaar van verspreiding van een in quarantaine te houden infectieziekte veroorzaakt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of tot strafrechtelijke detentie. , of zal alleen worden beboet.
Wanneer een entiteit het in de vorige paragraaf genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Artikel 333 Een ieder die op illegale wijze regelingen treft voor de verkoop van bloed door een ander, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar en krijgt eveneens een boete; Degene die met geweld of bedreiging een ander ertoe dwingt bloed te verkopen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar, en wordt eveneens beboet.
Degene die een in de vorige paragraaf genoemde handeling begaat en aldus een ander persoon letsel toebrengt, zal worden veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van artikel 234 van deze wet.
Artikel 334 Degene die op onrechtmatige wijze bloed inzamelt of levert of bloedproducten vervaardigt of levert die niet voldoen aan de door de staat voorgeschreven normen in zodanige mate dat de menselijke gezondheid wordt geschaad, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis. en zal ook een boete krijgen; indien er ernstige schade is toegebracht aan de menselijke gezondheid, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgt hij ook een boete; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf, alsmede een geldboete of veroordeeld tot confiscatie van goederen.
Wanneer een afdeling die is erkend door de bevoegde afdeling van de staat voor het inzamelen of leveren van bloed of het maken of leveren van bloedproducten, niet de vereiste testen uitvoert of een andere operationele procedure schendt, waardoor de gezondheid van een ander wordt geschaad, zal zij een boete krijgen, en de personen die rechtstreeks de leiding hebben en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het strafbare feit, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 335 Iedere medische werker die, bij grove verzuim van zijn plicht, de dood veroorzaakt of ernstige schade toebrengt aan de gezondheid van de persoon die medische hulp zoekt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 336 Degene die, zonder de kwalificatie voor het uitoefenen van geneeskunde te hebben verkregen, op illegale wijze geneeskunde beoefent, indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar voor bepaalde tijd, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht en zal eveneens, of zal slechts, worden beboet; indien ernstige schade wordt toegebracht aan de gezondheid van de persoon die medische hulp zoekt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar en wordt ook een boete opgelegd; indien de dood het gevolg is, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan tien jaar en krijgt hij ook een boete.
Degene die, zonder de kwalificatie voor het uitoefenen van geneeskunde, een anticonceptie-operatie ongedaan maakt, of een valse anticonceptie-operatie uitvoert of een operatie uitvoert om de zwangerschap te beëindigen of om spiraaltjes te verwijderen, indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en zal ook, of zal slechts, worden beboet; indien ernstige schade wordt toegebracht aan de gezondheid van de persoon die medische hulp zoekt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar en wordt ook een boete opgelegd; indien de dood het gevolg is, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan tien jaar en krijgt hij ook een boete.
Artikel 337 Degene die, in strijd met de relevante staatsbepalingen inzake preventie van dier- en plantenepidemie en quarantaine, een ernstige dier- of plantenepidemie veroorzaakt of het risico op een ernstige dier- of plantenepidemie veroorzaakt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis, en / of een boete krijgen.
Sectie 6 Misdrijven van aantasting van de bescherming van milieu en hulpbronnen
Artikel 338 Degene die in strijd met de staatsbepalingen radioactief afval, afval dat ziekteverwekkers van een infectieziekte, giftige stoffen of enige andere gevaarlijke stof bevat die ernstige milieuverontreiniging heeft veroorzaakt, loost, dumpt of verwijdert, wordt veroordeeld tot Gevangenisstraf van niet meer dan 3 jaar of strafrechtelijke hechtenis en / of geldboete; of als er bijzonder ernstige gevolgen zijn, veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar maar niet meer dan 7 jaar en een geldboete.
Artikel 339 Degene die, in strijd met de voorschriften van de staat, vast afval uit het buitenland laat storten, opstapelen of behandelen op het grondgebied van China, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke detentie. worden beboet; indien een ernstig ongeval met milieuverontreiniging wordt veroorzaakt dat leidt tot zware verliezen van openbare of particuliere eigendommen of ernstige schade aan de menselijke gezondheid, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan 10 jaar en ook worden beboet; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan tien jaar en krijgt hij ook een boete.
Degene die zonder toestemming van de bevoegde administratie van de Staatsraad vast afval als grondstof invoert en zo een ernstig ongeval met milieuverontreiniging veroorzaakt dat leidt tot zware verliezen van openbare of particuliere eigendommen of ernstige schade aan de menselijke gezondheid, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke hechtenis en wordt eveneens bestraft; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar en krijgt hij ook een boete.
Een ieder die onder het voorwendsel om het als grondstof te gebruiken, vast afval, vloeibaar afval of gasvormig afval invoert dat niet als zodanig kan worden gebruikt, zal worden veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van de tweede en derde alinea van artikel 152 van deze wet. .
Artikel 340 Degene die in strijd met de wet- of regelgeving inzake de bescherming van de aquatische hulpbronnen aquatische producten vangt in een gebied of tijdens een seizoen dat is gesloten voor de visserij, of daarvoor verboden vistuig of -methoden gebruikt, moet, indien de omstandigheden ernstig zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke hechtenis of openbaar toezicht of een boete krijgen.
Artikel 341 Degene die op illegale wijze kostbare en bedreigde diersoorten onder bijzondere bescherming van de staat vangt of doodt, of die dergelijke diersoorten en de producten daarvan illegaal koopt, vervoert of verkoopt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijk detentie en wordt ook beboet; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar, alsmede een geldboete; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar en krijgt hij ook een geldboete of wordt hij veroordeeld tot confiscatie van goederen.
Degene die in strijd met de wet of regelgeving inzake de jacht op wilde dieren jaagt in een gebied of tijdens een seizoen dat gesloten is voor de jacht of daarvoor verboden jachtuitrusting of methoden gebruikt, waardoor de rijkdommen van dieren in het wild worden beschadigd, zal, indien de omstandigheden ernstig zijn, worden veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht of een boete krijgen.
Artikel 342 Een ieder die, in strijd met de wet of regelgeving inzake landbeheer, op onrechtmatige wijze gecultiveerde grond, bosgrond of andere landbouwgrond bezet en deze voor andere doeleinden gebruikt, indien het betrokken gebied relatief groot is en een groot deel van dat land beschadigd is, moet worden veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis en wordt eveneens, of wordt slechts een boete opgelegd.
Artikel 343 Wie, in strijd met de wet op minerale hulpbronnen, zich bezighoudt met mijnbouw zonder een mijnbouwvergunning, betreedt een mijnbouwgebied volgens staatsplanning, een mijnbouwgebied van grote waarde voor de nationale economie of een mijnbouwgebied van een andere persoon om aan mijnbouw deel te nemen zonder toestemming, of zich bezighoudt met het delven van een speciaal mineraal dat onderworpen is aan beschermende opgraving volgens de staatsbepalingen zonder goedkeuring, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan 3 jaar, strafrechtelijke detentie of controle en / of een boete als de omstandigheden ernstig zijn ; of als de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, veroordeeld worden tot gevangenisstraf van niet minder dan 3 jaar maar niet meer dan 7 jaar en een geldboete.
Degene die in strijd met de bepalingen van de wet op minerale rijkdommen op destructieve wijze minerale rijkdommen ontgint en zo ernstige schade toebrengt aan minerale rijkdommen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie. beboet.
Artikel 344 Wie, in strijd met de voorschriften van de staat, op illegale wijze kostbare bomen of andere planten onder bijzondere bescherming van de staat omhakt of vernietigt, of op illegale wijze dergelijke bomen of planten en de producten daarvan koopt, vervoert, verwerkt of verkoopt, zal worden veroordeeld. op gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en wordt bovendien bestraft; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij bovendien een geldboete.
Artikel 345 Degene die heimelijk bomen, bamboe, enz. In bos of bos omhakt, wordt, indien het betrokken bedrag relatief groot is, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht en zal bovendien, of zal alleen worden beboet; als het om een ​​enorm bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij bovendien een boete; indien het om een ​​bijzonder hoog bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan zeven jaar en krijgt hij bovendien een boete.
Degene die, in strijd met de bepalingen van de bosbouwwet, willekeurig bomen, bamboe enz. Omhakt in bos of bos, indien het om een ​​relatief groot bedrag gaat, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie. of openbaar toezicht en zal bovendien of slechts worden beboet; indien het om een ​​enorm bedrag gaat, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij bovendien een geldboete.
Degene die illegaal bomen, bamboe enz. Koopt of vervoert waarvan hij duidelijk weet dat ze heimelijk of willekeurig zijn gekapt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en zal, bovendien, of zal slechts worden beboet; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgt hij bovendien een boete.
Wie heimelijk of willekeurig bomen, bamboe, enz. Omhakt in bossen of bossen van natuurreservaten op nationaal niveau, zal een zwaardere straf krijgen.
Artikel 346 Wanneer een entiteit een van de misdrijven begaat genoemd in de artikelen 338 tot en met 345 van deze sectie, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf gestraft in overeenkomstig de bepalingen van respectievelijk de artikelen van deze afdeling.
Sectie 7 Misdaden van smokkel, handel in, vervoer en fabricage van verdovende middelen
Artikel 347 Degene die verdovende middelen smokkelt, verhandelt, vervoert of vervaardigt, ongeacht de hoeveelheid, zal op strafrechtelijke verantwoordelijkheid worden onderzocht en strafrechtelijk worden bestraft.
Degene die verdovende middelen smokkelt, verhandelt, vervoert of vervaardigt en onder een van de volgende categorieën valt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 15 jaar, levenslange gevangenisstraf of de dood en ook tot confiscatie van eigendommen:
(1) personen die opium van niet minder dan 1,000 gram, heroïne of methylaniline van niet minder dan 50 gram of andere verdovende middelen in grote hoeveelheden smokkelen, verhandelen, vervoeren of vervaardigen;
(2) leiders van bendes die zich bezighouden met het smokkelen, verhandelen, vervoeren of vervaardigen van verdovende middelen;
(3) personen die het smokkelen, verhandelen, vervoeren of vervaardigen van verdovende middelen met wapens afschermen;
(4) personen die zich in ernstige mate gewelddadig verzetten tegen inspectie, detentie of arrestatie; of
(5) personen die betrokken zijn bij georganiseerde internationale drugshandel.
Degene die opium van niet minder dan 200 gram maar minder dan 1,000 gram of heroïne of methylaniline van niet minder dan 10 gram maar minder dan 50 gram of andere verdovende middelen van relatief grote hoeveelheden smokkelt, verhandelt, vervoert of vervaardigt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan zeven jaar en wordt eveneens bestraft.
Degene die opium van minder dan 200 gram, heroïne of methylaniline van minder dan 10 gram of andere verdovende middelen in kleine hoeveelheden smokkelt, verhandelt, vervoert of vervaardigt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar. of openbaar toezicht en zal ook worden beboet; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar, alsmede een geldboete.
Wanneer een entiteit een in de voorgaande drie leden genoemde misdaad begaat, wordt deze beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande drie leden. respectievelijk.
Wie gebruik maakt van minderjarigen of hulpmiddelen en hen aanzet tot het smokkelen, verhandelen, vervoeren of vervaardigen van verdovende middelen of verdovende middelen aan minderjarigen verkoopt, krijgt een zwaardere straf.
Met betrekking tot personen die herhaaldelijk verdovende middelen hebben gesmokkeld, verhandeld, vervoerd of vervaardigd en niet zijn behandeld, wordt de aldus betrokken hoeveelheid verdovende middelen cumulatief berekend.
Artikel 348 Degene die illegaal opium bezit van niet minder dan 1,000 gram, heroïne of methylaniline van niet minder dan 50 gram, of andere verdovende middelen in grote hoeveelheden, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan zeven jaar of levenslange gevangenisstraf en krijgt ook een boete; wie illegaal opium bezit van niet minder dan 200 gram maar minder dan 1,000 gram, heroïne of methylaniline van niet minder dan 10 gram maar minder dan 50 gram of andere verdovende middelen in relatief grote hoeveelheden, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en krijgt ook een boete; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar, alsmede een geldboete.
Artikel 349 Degene die daders beschermt die zich bezighouden met het smokkelen, verhandelen, vervoeren of vervaardigen van verdovende middelen of die voor zulke daders verdovende middelen of hun geldelijke en andere voordelen herbergt, overdraagt ​​of verdoezelt, wordt veroordeeld tot een bepaalde tijd. Gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Antidrugsfunctionarissen of functionarissen van een staatsorgaan die overtreders die zich bezighouden met smokkel, handel in, vervoer of vervaardiging van verdovende middelen, afschermen of verdoezelen, zullen een zwaardere straf krijgen in overeenstemming met de bepalingen van het voorgaande lid.
De samenzweerders van de misdrijven genoemd in de vorige twee leden worden aangemerkt als mededaders van het misdrijf smokkel, handel in, vervoer of vervaardiging van verdovende middelen en als zodanig bestraft.
Artikel 350 Degene die, in strijd met de voorschriften van de staat, op illegale wijze azijnzuuranhydride, ether, chloroform of andere grondstoffen of ingrediënten gebruikt bij de vervaardiging van verdovende middelen, indien de omstandigheden ernstig zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar voor bepaalde tijd, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, in combinatie met boetes; indien de omstandigheden ernstig zijn, worden deze personen veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar tot zeven jaar, in combinatie met geldboetes; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, bestaat de straf uit een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van meer dan zeven jaar, in combinatie met geldboetes of confiscatie van goederen.
Personen die anderen kennen van het produceren van drugs, maar de in de voorgaande paragraaf genoemde materialen vervaardigen, kopen, verkopen of vervoeren voor die anderen, zullen worden gestraft als medeplichtige aan het gezamenlijk misdrijf "Fabricage van drugs".
Artikel 351 Degene die illegaal moederplanten van verdovende middelen kweekt, zoals papaver en marihuana, zal worden gedwongen ze te ontwortelen. Degene die onder een van de volgende categorieën valt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en krijgt ook een boete:
(1) het kweken van papaver van niet minder dan 500 planten maar minder dan 3,000 planten of moederplanten van andere verdovende middelen in relatief grote hoeveelheden;
(2) het opnieuw kweken van moederplanten van verdovende middelen na te zijn behandeld door het orgaan van openbare veiligheid; of
(3) het weerstaan ​​van het ontwortelen van dergelijke moederplanten.
Degene die illegaal opiumpapaver van niet minder dan 3,000 planten of enige moederplant van andere verdovende middelen in grote hoeveelheden kweekt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan vijf jaar en moet ook een boete krijgen of worden veroordeeld tot inbeslagname van eigendommen.
Personen die illegaal opiumpapaver of andere moederplanten van andere verdovende middelen telen, maar deze vóór de oogst vrijwillig ontwortelen, kunnen van straf worden vrijgesteld.
Artikel 352 Degene die illegaal een relatief grote hoeveelheid zaden of zaailingen van moederplanten van verdovende middelen, zoals papaver, koopt of verkoopt, vervoert, vervoert of bezit, die niet zijn geïnactiveerd, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en zal ook, of zal slechts, worden beboet.
Artikel 353 Degene die een andere persoon lokt, helpt en aanzet of bedriegt tot het slikken of injecteren van drugs, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en wordt eveneens beboet; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar, alsmede een geldboete.
Degene die een ander dwingt om verdovende middelen in te nemen of te injecteren, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar, en krijgt ook een boete.
Degene die een minderjarige lokt, helpt en aanmoedigt of bedriegt tot het slikken of injecteren van drugs of die een minderjarige dwingt tot inname of injectie van verdovende middelen, zal een zwaardere straf krijgen.
Artikel 354 Degene die onderdak biedt aan een andere persoon om verdovende middelen in te nemen of te injecteren, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en krijgt eveneens een boete.
Artikel 355 Personen die volgens de wet toestemming hebben gekregen om zich bezig te houden met de productie, het vervoer, de administratie of het gebruik van door de staat gecontroleerde verdovende en psychotrope stoffen die, in strijd met de voorschriften van de staat, verdovende en psychotrope stoffen verstrekken die mensen verslaafd kunnen maken aan het gebruik ervan en die op grond van staatsvoorschriften gecontroleerd aan personen die verdovende middelen innemen of injecteren, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke detentie, en worden eveneens beboet; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar, alsmede een geldboete. Als ze daders die zich bezighouden met drugssmokkel of -handel voorzien van door de staat gecontroleerde verdovende en psychotrope stoffen die mensen verslaafd kunnen maken aan het gebruik ervan en die onder staatsvoorschriften vallen, met het oog op winst, verdovende en psychotrope stoffen verstrekken aan personen die inslikken of injecteren verdovende middelen zullen worden veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van artikel 347 van deze wet.
Wanneer een entiteit het in de vorige paragraaf genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Artikel 356 Elke persoon die werd gestraft voor het misdrijf smokkel, handel in, vervoer, vervaardiging of illegaal bezit van verdovende middelen, begaat opnieuw een van de in deze afdeling genoemde misdrijven, zal een zwaardere straf krijgen.
Artikel 357 De term "verdovende middelen" zoals die in deze wet wordt gebruikt, betekent opium, heroïne, methylaniline (ijs), morfine, marihuana, cocaïne en andere verdovende en psychotrope stoffen die mensen verslaafd kunnen maken aan het gebruik ervan en die onder staatsvoorschriften vallen.
De hoeveelheid verdovende middelen die wordt gesmokkeld, verhandeld, vervoerd, vervaardigd of illegaal in bezit is, wordt berekend op basis van de geverifieerde hoeveelheid en wordt niet omgerekend naar de zuiverheid ervan.
Paragraaf 8 Misdaden van het organiseren, dwingen, lokken, onderdak bieden of verwerven van andere personen om deel te nemen aan prostitutie
Artikel 358 Personen die anderen organiseren of dwingen prostitutie te plegen, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 5 tot 10 jaar, in combinatie met geldboetes; indien de omstandigheden ernstig zijn, bestaat de straf uit een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van meer dan tien jaar of levenslange gevangenisstraf, in combinatie met geldboetes of confiscatie van goederen.
Personen die minderjarigen organiseren of dwingen prostitutie te plegen, zullen binnen de strafmarge van de voorgaande paragraaf zwaarder worden gestraft.
In het geval van het plegen van de vorige twee misdrijven, en in de tussentijd het plegen van de misdaden van doden, verwonden, verkrachten of ontvoeren, zullen dergelijke verschillende misdrijven in combinatie worden bestraft.
Personen die de prostitutie rekruteren, vervoeren of anderszins helpen, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar, in combinatie met geldboetes; als de omstandigheden ernstig zijn, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van vijf tot tien jaar, in combinatie met geldboetes.
Artikel 359 Degene die andere personen in de prostitutie lokt of onderdak biedt of andere personen laat prostitueren, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en krijgt eveneens een boete; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar, alsmede een geldboete.
Degene die een meisje jonger dan 14 jaar verleidt om zich in de prostitutie te begeven, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan vijf jaar en krijgt eveneens een boete.
Artikel 360 Eenieder die duidelijk weet dat hij of zij lijdt aan ernstige geslachtsziekten, zoals syfilis en gonorroe, gaat hoereren of zich bezighouden met prostitutie, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en zal ook een boete krijgen.
Artikel 361 Iedere werknemer van een entiteit die zich bezighoudt met de handel in hotels, de catering of het amusement of de taxidiensten die, door gebruik te maken van zijn of haar arbeidsorganisatie, een andere persoon regelt, dwingt of lokt tot prostitutie of biedt onderdak aan prostitutie of laat andere personen prostitutie bedrijven, wordt veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 358 en 359 van deze wet.
Als het belangrijkste leidende lid van een van de hierboven genoemde eenheden de in de vorige paragraaf genoemde misdaad begaat, zal hij of zij een zwaardere straf krijgen.
Artikel 362 Wanneer een werknemer van een entiteit in de handel in hotels, in de catering- of amusementsdiensten of in de taxidiensten, wetsovertreders informeert over het plan van een openbare veiligheidsorgaan om activiteiten van prostitutie of hoererij uit te voeren of ermee om te gaan, indien de omstandigheden ernstig zijn, zal hij worden veroordeeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 310 van deze wet.
Sectie 9 Misdaden van het produceren, verkopen of verspreiden van pornografisch materiaal
Artikel 363 Degene die met winstoogmerk pornografisch materiaal produceert, dupliceert, publiceert, verkoopt of verspreidt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en krijgt eveneens een boete; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar, alsmede een geldboete; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf, alsmede een geldboete of veroordeeld tot confiscatie van goederen.
Degene die boeknummers verstrekt aan een andere persoon om pornografische boeken of tijdschriften te publiceren, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar voor bepaalde tijd, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en krijgt eveneens of slechts een boete; degene die willens en wetens boeknummers verstrekt aan een andere persoon die ze zal gebruiken voor het uitgeven van pornografische boeken of tijdschriften, wordt gestraft in overeenstemming met de bepalingen van het vorige lid.
Artikel 364 Degene die pornografisch materiaal, met inbegrip van boeken, tijdschriften, films, audio- en videobanden en afbeeldingen, verspreidt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht.
Degene die ervoor zorgt dat pornografische audio-videoproducten, met inbegrip van films en videobanden, worden vertoond, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht en krijgt eveneens een boete; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar, alsmede een geldboete.
Degene die pornografische audio-videoproducten produceert of dupliceert, met inbegrip van films en videobanden, en de uitvoering daarvan laat verzorgen, krijgt een zwaardere straf overeenkomstig de bepalingen van de tweede alinea van dit artikel.
Wie pornografisch materiaal verspreidt onder een minderjarige onder de 18 jaar, krijgt een zwaardere straf.
Artikel 365 Degene die pornografische voorstellingen organiseert, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar voor bepaalde tijd, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, alsmede een boete; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar, alsmede een geldboete.
Artikel 366 Wanneer een entiteit een van de misdrijven vermeld in de artikelen 363, 364 en 365 van deze afdeling begaat, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf gestraft in in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen respectievelijk.
Artikel 367 Voor de toepassing van deze wet verwijst pornografisch materiaal naar obscene boeken, tijdschriften, films, video- en geluidsbanden, afbeeldingen, enz. Die expliciet seksueel gedrag uitbeelden of onverholen pornografisch materiaal publiceren.
Wetenschappelijke werken over menselijke fysiologie of medische kennis zijn geen pornografisch materiaal.
Literaire en kunstwerken van artistieke waarde die erotische inhoud bevatten, worden niet beschouwd als pornografisch materiaal.
Hoofdstuk VII Misdaden waarbij de belangen van de nationale defensie worden geschaad
Artikel 368 Een ieder die door geweld of dreiging een militair belet zijn taken volgens de wet uit te voeren, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, of wordt beboet.
Degene die opzettelijk militaire operaties van strijdkrachten belemmert, wordt, indien de gevolgen ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 369 Degene die wapens of uitrusting, militaire installaties of militaire telecommunicatie saboteert, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht; al wie belangrijke wapens of uitrusting, militaire installaties of militaire telecommunicatie saboteert, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste tien jaar voor bepaalde tijd, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Degene die onopzettelijk het in het vorige lid genoemde misdrijf begaat en daarmee ernstige gevolgen heeft, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Wie in oorlogstijd een van de misdaden begaat die in de voorgaande twee paragrafen zijn genoemd, zal een zwaardere straf krijgen.
Artikel 370 Degene die willens en wetens ondermaatse wapens of uitrusting of militaire installaties aan de strijdkrachten levert, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste tien jaar voor bepaalde tijd, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Degene die het in het vorige lid genoemde misdrijf begaat uit nalatigheid en daardoor ernstige gevolgen heeft, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Wanneer een entiteit het in het eerste lid genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet en worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf gestraft in overeenstemming met de bepalingen van het eerste lid.
Artikel 371 Wanneer mensen zijn verzameld om een ​​militair beperkingsgebied aan te vallen, waardoor de orde van het gebied ernstig wordt verstoord, worden de leiders veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar; andere actieve deelnemers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten.
Wanneer mensen zijn verzameld om de orde van een militaire administratieve zone te verstoren, als de omstandigheden zo ernstig zijn dat het werk in de zone niet kan worden uitgevoerd en er zware verliezen worden veroorzaakt, worden de leiders veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie. jaar maar niet meer dan zeven jaar; andere actieve deelnemers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten.
Artikel 372 Degene die zich voordoet als een militair om rond te gaan en mensen te misleiden, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke rechten; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Artikel 373 Degene die een militair ertoe aanzet om de entiteit te verlaten of willens en wetens een dergelijke deserteur in dienst heeft, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht.
Artikel 374 Een ieder die zich schuldig maakt aan wanpraktijken uit eigenbelang, eindigt bij het in dienst nemen, aanvaarden of sturen van ongekwalificeerde rekruten, indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke detentie; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 375 Wie de officiële documenten, certificaten of zegels van de strijdkrachten vervalst, verandert, koopt, verkoopt of steelt of met geweld in beslag neemt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie, openbaar toezicht of ontneming van politieke macht. rechten; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Degene die illegaal uniformen van de strijdkrachten produceert, koopt of verkoopt, wordt, als de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar voor bepaalde tijd, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht, en / of een boete.
Wie vervalst, steelt, koopt, verkoopt, of illegaal kentekenplaten van voertuigen of andere speciale tekens van de strijdkrachten verstrekt of gebruikt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar, strafrechtelijke detentie of publiek toezicht en / of een boete krijgen; of, indien de omstandigheden buitengewoon ernstig zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar, en een boete krijgen.
Wanneer een entiteit het misdrijf in lid 2 of 3 begaat, krijgt zij een boete en worden de direct aansprakelijke persoon die de leiding heeft en andere direct aansprakelijke personen gestraft overeenkomstig het toepasselijke lid.
Artikel 376 Iedere reservist die in oorlogstijd dienstneming of militaire training weigert of ontsnapt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Iedere burger die in oorlogstijd militaire dienst weigert of eraan ontsnapt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 377 Degene die tijdens oorlogstijd opzettelijk valse informatie over de vijand aan de strijdkrachten verstrekt, wordt, indien de gevolgen ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf.
Artikel 378 Degene die geruchten verspreidt om verwarring te zaaien onder de troepen en hun moreel te verstoren tijdens oorlogstijd, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, strafrechtelijke detentie of openbaar toezicht; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Artikel 379 Degene die tijdens oorlogstijd willens en wetens onderdak, geld of eigendommen verschaft aan een militair die uit het lichaam is gedeserteerd, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 380 Indien een entiteit in oorlogstijd weigert orders voor militaire voorraden te aanvaarden of opzettelijk de levering van dergelijke voorraden vertraagt, krijgt zij, indien de omstandigheden ernstig zijn, een boete, en de personen die rechtstreeks de leiding hebben en de andere personen die dat zijn die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het strafbare feit, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de gevolgen ernstig zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar.
Artikel 381 Degene die in oorlogstijd een vordering voor militaire doeleinden afwijst, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Hoofdstuk VIII Misdaden van verduistering en omkoping
Artikel 382 Iedere staatsfunctionaris die, door gebruik te maken van zijn ambt, openbare gelden of eigendommen toe-eigent, steelt, oplicht of op andere wijze illegaal in eigen bezit neemt, maakt zich schuldig aan verduistering.
Elke persoon die door staatsorganen, staatsbedrijven, ondernemingen, instellingen of volksorganisaties gemachtigd is om staatseigendommen te beheren en te beheren die, door gebruik te maken van zijn ambt, de eigendommen toe-eigent, steelt, oplicht of op een andere manier illegaal neemt als schuldig aan verduistering wordt beschouwd.
Degene die met de in de voorgaande twee leden genoemde persoon samenzweert om zich schuldig te maken aan verduistering, wordt als mededaders van het misdrijf beschouwd en als zodanig gestraft.
Artikel 383 Personen die het misdrijf van verduistering plegen, worden gestraft volgens de volgende bepalingen, respectievelijk op basis van de aard van de ernst van de omstandigheden:
(1) Indien het bedrag groot is of er is sprake van een andere relatief ernstige omstandigheid, is de straf een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis, in combinatie met geldboetes.
(2) Als het bedrag enorm is of als er een andere ernstige omstandigheid is, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 10 jaar, in combinatie met geldboetes of confiscatie van eigendommen.
(3) Indien het bedrag bijzonder hoog is, of indien er zich een andere bijzonder ernstige omstandigheid voordoet, is de straf een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van meer dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf, in combinatie met geldboetes of confiscatie van eigendommen; als het bedrag bijzonder groot is en de staat of het volk bijzonder ernstige verliezen in hun belangen hebben getolereerd, is de straf levenslange gevangenisstraf of doodstraf, in combinatie met confiscatie van eigendommen.
Als de verduistering wordt herhaald en niet is gestraft, wordt het cumulatieve bedrag als straf in aanmerking genomen. "
Personen die het strafbare feit in de eerste alinea hebben gepleegd maar naar waarheid zijn misdaad hebben beleden voor de vervolging, oprecht berouw hebben en actief illegale winsten hebben teruggegeven, waarbij de schade onder de eerste omstandigheid wordt vermeden en verminderd, krijgen een aansteker binnen het gestelde bereik of gematigde straf, of de straf kan worden vrijgesteld; onder de tweede en derde omstandigheden kunnen dergelijke personen worden veroordeeld tot lichtere straffen binnen de vastgestelde marge.
Wat betreft personen die de misdaad van de eerste alinea hebben gepleegd en ter dood zijn veroordeeld met uitstel onder de derde omstandigheid, kan de Volksrechtbank ondertussen op wettige wijze beslissen, afhankelijk van de omstandigheden van het misdrijf, om de straf bij het verstrijken van de tijd te verminderen. van de twee jaar tot levenslange gevangenisstraf zonder matiging en voorwaardelijke vrijlating.
Artikel 384 Iedere staatsfunctionaris die, door gebruik te maken van zijn positie, openbare middelen verduistert voor eigen gebruik of voor het uitvoeren van illegale activiteiten, of een relatief grote hoeveelheid openbare middelen verduistert voor winstgevende activiteiten, of een relatief grote hoeveelheid publiek verduistert. geldmiddelen en na verloop van drie maanden niet teruggeeft, maakt zich schuldig aan verduistering van openbare middelen en wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar. Degene die een enorm bedrag aan overheidsgelden verduistert en deze niet teruggeeft, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf.
Degene die voor eigen gebruik geld of materialen verduistert die zijn toegewezen voor rampenbestrijding, noodhulp, overstromingspreventie en -bestrijding, speciale zorg voor gehandicapte militairen en de families van revolutionaire martelaren en militairen, hulp aan de armen, migratie en sociale hulp, zal een zwaardere straf.
Artikel 385 Iedere staatsfunctionaris die, door gebruik te maken van zijn positie, geld of eigendommen van een andere persoon afperst, of op illegale wijze het geld of eigendom van een ander aanvaardt in ruil voor het verkrijgen van voordelen voor die persoon, maakt zich schuldig aan het aannemen van steekpenningen.
Elke staatsfunctionaris die bij economische activiteiten staatsvoorschriften overtreedt door kortingen of servicekosten van verschillende omschrijvingen te aanvaarden en deze in eigen bezit te nemen, wordt geacht schuldig te zijn aan het aanvaarden van steekpenningen en daarvoor gestraft.
Artikel 386 Degene die het misdrijf van het aannemen van steekpenningen heeft gepleegd, zal, op basis van het aanvaarde bedrag of de goederen en de ernst van de omstandigheden, worden gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 383 van deze wet. Degene die steekpenningen van een ander afperst, zal een zwaardere straf krijgen.
Artikel 387 Wanneer een staatsorgaan, een staatsbedrijf, een onderneming, een instelling of een volksorganisatie een ander persoon afperst of op illegale wijze het geld of de bezittingen van een ander aanvaardt in ruil voor het verkrijgen van voordelen voor die persoon, wordt het, indien de omstandigheden ernstig zijn, een boete opgelegd, en de personen die rechtstreeks de leiding hebben en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het strafbare feit, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Elk van de eenheden genoemd in de vorige paragraaf die, bij economische activiteiten, in het geheim off-the-book kortingen of servicekosten van verschillende omschrijvingen accepteert, wordt beschouwd als schuldig aan het aanvaarden van steekpenningen en wordt gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Artikel 388 Elke staatsfunctionaris die, door gebruik te maken van zijn eigen functies en bevoegdheden of positie, onrechtmatige voordelen verkrijgt voor een toevertrouwende persoon door middel van de uitvoering van zijn taken door een andere staatsfunctionaris en afpersing van de toevertrouwende persoon of het geld of eigendom van de toevertrouwende persoon aanvaardt beschouwd als schuldig aan het aannemen van steekpenningen en ervoor gestraft.
Artikel 388 (a): “Wanneer een naaste verwant van een staatsfunctionaris of een andere persoon die een nauwe relatie heeft met de genoemde staatsfunctionaris, een ongepast voordeel zoekt voor een verzoeker voor een dergelijke uitkering door middel van de officiële handeling van de genoemde staatsfunctionaris of door de officiële handeling van een andere staatsfunctionaris door gebruik te maken van de voordelen die zijn gegenereerd door het gezag of de positie van de genoemde staatsfunctionaris, en vraagt ​​of accepteert eigendom van de aanvrager voor een dergelijke uitkering, en het bedrag is relatief groot of er is een andere relatief ernstige omstandigheid, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar voor bepaalde tijd of tot strafrechtelijke hechtenis, en een boete; als het bedrag enorm is of er is een andere ernstige omstandigheid, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar, en wordt een boete opgelegd; of als het bedrag buitengewoon groot is of er een andere buitengewoon ernstige omstandigheid is, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan zeven jaar voor bepaalde tijd en een boete of veroordeling tot confiscatie van eigendommen.
Wanneer een staatsfunctionaris die zijn positie heeft verlaten, een naast familielid van hem of een andere persoon die een nauwe relatie met hem heeft, de handeling begaat zoals voorgeschreven in de voorgaande paragraaf door gebruik te maken van de voordelen die zijn gegenereerd door de eerdere autoriteit of positie van de genoemde staat functionaris, zal hij worden veroordeeld en gestraft overeenkomstig de voorgaande paragraaf.
Artikel 389 Een ieder die met het oog op het verkrijgen van onwettige voordelen geld of eigendommen schenkt aan een staatsfunctionaris, maakt zich schuldig aan het aanbieden van steekpenningen.
Degene die bij economische activiteiten staatsvoorschriften overtreedt door een relatief grote hoeveelheid geld of eigendommen te schenken aan een staatsfunctionaris of door hem kortingen of servicekosten van verschillende omschrijvingen te geven, zal worden beschouwd als schuldig aan het aanbieden van steekpenningen en daarvoor worden gestraft.
Elke persoon die door middel van afpersing geld of eigendommen aanbiedt aan een overheidsfunctionaris maar geen onwettige voordelen verkrijgt, wordt niet beschouwd als het aanbieden van steekpenningen.
Artikel 390 Personen die steekpenningen hebben gepleegd, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke detentie, in combinatie met geldboetes; indien illegale inkomsten worden verkregen en de omstandigheden ernstig zijn, of de staat ernstige schade heeft geleden in zijn belangen, worden deze personen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar, in combinatie met geldboetes; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn of de staat bijzonder ernstige schade heeft geleden in zijn belangen, worden die personen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van meer dan tien jaar of levenslange gevangenisstraf, in combinatie met geldboetes of confiscatie van goederen.
Elke omkoper die, voordat hij wordt vervolgd, vrijwillig bekent dat hij steekpenningen heeft aangeboden, kan een lichtere straf krijgen binnen de gestelde grenzen, of kan worden vrijgesteld van straf.
Artikel 390 (a) Om onwettige belangen na te streven, personen die naaste familieleden van of anderen die nauwe banden hebben met personeel dat tot nationaal personeel behoort, omkopen, of dergelijke naaste familieleden van of anderen met nauwe banden met personeel dat tot nationaal personeel behoort dat is vertrokken, omkopen hun post, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke detentie, in combinatie met geldboeten; indien de omstandigheden ernstig zijn, of de staat ernstige schade heeft geleden in zijn belangen, worden die personen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 3 tot 3 jaar, in combinatie met geldboetes; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, of de staat een bijzonder ernstig verlies in zijn belangen heeft geleden, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 7 tot 7 jaar, in combinatie met geldboetes.
Wanneer entiteiten het misdrijf in de voorgaande paragraaf plegen, krijgen de entiteiten een boete, en de personen die rechtstreeks de leiding hebben en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de misdrijven worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie, in combinatie met boetes.
Artikel 391 Wie, met het oog op het verkrijgen van onwettige voordelen, geld of eigendommen schenkt aan een staatsorgaan, staatsbedrijf, onderneming, instelling of volksgroep, of bij economische activiteiten, overtreedt de staatsvoorschriften door het geven van kortingen of servicekosten met verschillende omschrijvingen , worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke detentie, gecombineerd met geldboetes.
Wanneer een entiteit het in de vorige paragraaf genoemde misdrijf pleegt, wordt zij beboet, en de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf worden gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf.
Artikel 392 In het geval van het aanbieden van steekpenningen aan personeel van het nationale personeel, is de straf, indien de omstandigheden ernstig zijn, een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis, in combinatie met geldboetes.
Elke persoon die steekpenningen introduceert maar vrijwillig de daad bekent voordat hij wordt onderzocht wegens strafrechtelijke aansprakelijkheid, kan een verzachtende straf krijgen of worden vrijgesteld van straf.
Artikel 393 Entiteiten die steekpenningen aanbieden voor onwettige belangen, of staatsvoorschriften overtreden door kortingen of servicekosten te geven aan personeel dat tot nationaal personeel behoort, indien de omstandigheden ernstig zijn, zullen dergelijke entiteiten een boete krijgen, en de personen die rechtstreeks de leiding hebben en de andere personen die rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de strafbare feiten, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke detentie, in combinatie met geldboetes. Als de onwettige winsten door steekpenningen in handen zijn van individuen, zullen de artikelen 5 en 389 van deze wet worden toegepast voor veroordeling en bestraffing.
Artikel 394 Elke staatsfunctionaris die bij zijn activiteiten van binnenlandse openbare dienst of in zijn contacten met buitenlanders geschenken aanneemt en deze niet aan de staat overhandigt zoals vereist door de staatsvoorschriften, zal, indien het betrokken bedrag relatief groot is, worden veroordeeld. en gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 382 en 383 van deze wet.
Artikel 395 Wanneer het bezit of de uitgaven van een staatsfunctionaris duidelijk zijn legitieme inkomen overtreft, en het verschil enorm is, zal hij worden opgedragen de bronnen uit te leggen. Doet hij dit niet, dan wordt het verschil als onwettig inkomen beschouwd en wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; of, als het verschil buitengewoon groot is, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar. Het verschil van het onroerend goed zal worden teruggevorderd.
Elke staatsfunctionaris moet, in overeenstemming met de staatsvoorschriften, aan de staat opgave doen van zijn banksparen buiten het grondgebied van China. Degene die een relatief groot bedrag aan dergelijke besparingen heeft en deze niet aan de staat opgeeft, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan twee jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden relatief gering zijn, krijgt hij naar goeddunken van zijn entiteit of de bevoegde autoriteiten op hoger niveau administratieve sancties.
Artikel 396 Wanneer een staatsorgaan, staatsbedrijf, onderneming, instelling of volksorganisatie, in strijd met staatsvoorschriften en in naam van de entiteit, in het geheim staatseigendom verdeelt onder alle individuen van de entiteit, indien de het betrokken bedrag relatief groot is, worden de personen die rechtstreeks de leiding hebben en de andere personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het strafbare feit, veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis, en zullen ook, of alleen, worden veroordeeld. beboet; als het om een ​​enorm bedrag gaat, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar en krijgen zij ook een boete.
Elk gerechtelijk orgaan of administratief rechtshandhavend orgaan dat, in strijd met de staatsvoorschriften en in naam van het orgaan, in het geheim de boetes of geconfisqueerde geld of eigendommen verdeelt, die aan de staat zouden moeten worden overgedragen, onder alle individuen van het orgaan wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van het vorige lid.
Hoofdstuk IX Misdaden van plichtsverzuim
Artikel 397 Iedere functionaris van een staatsorgaan die misbruik maakt van zijn macht of zijn plicht verzaakt en daarbij zware verliezen veroorzaakt aan publiek geld of eigendommen of de belangen van de staat en het volk, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar. of strafrechtelijke detentie; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze wet.
Iedere functionaris van een staatsorgaan die zich schuldig maakt aan wanpraktijken voor persoonlijk gewin en het in het voorgaande lid genoemde misdrijf begaat, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan 10 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze wet.
Artikel 398 Iedere functionaris van een staatsorgaan die, in strijd met de bepalingen van de wet op de bewaking van staatsgeheimen, opzettelijk of uit onachtzaamheid staatsgeheimen onthult, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar. of strafrechtelijke detentie; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Een ieder die geen functionaris is van een staatsorgaan, begaat het in het voorgaande lid genoemde misdrijf, wordt, in het licht van de omstandigheden, gestraft overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid.
Artikel 399 Elke gerechtsdeurwaarder die, door de wet te buigen voor zelfzuchtige doeleinden of de wet te verdraaien voor een gunst, een persoon waarvan hij weet dat deze onschuldig is, onderwerpt aan onderzoek voor strafrechtelijke verantwoordelijkheid of opzettelijk een persoon beschermt tegen strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een persoon waarvan hij weet dat hij schuldig is, of , die opzettelijk in strijd is met de feiten en de wet, de wet verdraait bij het vellen van vonnissen of bevelen in een strafprocedure wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan tien jaar.
Elke gerechtsdeurwaarder die in burgerlijke of administratieve procedures opzettelijk in strijd is met de feiten en de wet en de wet verdraait bij het geven van vonnissen of bevelen, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar.
Elke gerechtsdeurwaarder die, ernstig onverantwoordelijk is of zijn macht misbruikt bij de uitvoering van vonnissen of bevelen, geen bewaringsmaatregelen neemt in een rechtszaak in overeenstemming met de wet, of zijn wettelijke executieplicht niet nakomt, of onrechtmatig bewaringsmaatregelen neemt in een rechtszaak of neemt gedwongen handhavingsmaatregelen, waardoor de belangen van de partijen of andere personen zwaar worden geschaad, worden veroordeeld tot gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; en indien bijzonder zware verliezen worden toegebracht aan de belangen van de partijen of andere personen, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar.
Elke gerechtsdeurwaarder die steekpenningen aanvaardt en een van de in de voorgaande drie paragrafen vermelde handelingen pleegt, die tegelijkertijd een misdrijf vormt zoals voorzien in artikel 385 van deze wet, wordt veroordeeld en gestraft in overeenstemming met de bepalingen voor een zwaardere straf.
Artikel 399 (a) Wanneer een persoon, die bij wet is belast met de taak van arbitrage, opzettelijk in strijd is met feiten en wetten en de wet verdraait bij het nemen van een uitspraak in arbitrage, zal hij, indien de omstandigheden ernstig zijn, - gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie; en indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 400 Iedere gerechtsdeurwaarder die zonder machtiging een verdachte, een verdachte of een crimineel in hechtenis vrijlaat, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan tien jaar.
Elke gerechtsdeurwaarder die, wegens zijn grove plichtsverzuim, het mogelijk maakt dat een verdachte, een beklaagde of een in hechtenis gehouden crimineel kan ontsnappen, indien de gevolgen ernstig zijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Artikel 401 Elke gerechtsdeurwaarder die zich schuldig maakt aan wanpraktijken voor persoonlijk gewin, omzetting van de straf, voorwaardelijke vrijlating of tijdelijke executie van de straf buiten de gevangenis verleent aan een misdadiger die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste dan drie jaar of strafrechtelijke detentie; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 402 Elke administratief rechtshandhavende ambtenaar die, zich schuldig maakt aan wanpraktijken voor persoonlijk gewin, een persoon die volgens de wet moet worden overgedragen aan een gerechtelijk orgaan dat moet worden onderzocht wegens strafrechtelijke aansprakelijkheid, niet overdraagt, indien de omstandigheden ernstig zijn, gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis; indien de gevolgen ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 403 Elke functionaris van een relevante bevoegde afdeling van de staat die zich schuldig maakt aan wanpraktijken voor persoonlijk gewin en misbruik maakt van zijn macht, een aanvraag goedkeurt voor de oprichting en registratie van een vennootschap of een aanvraag voor de uitgifte en notering van aandelen of obligaties ingediend door een bedrijf dat niet voldoet aan de voorwaarden voorzien door de wet, waardoor het publiek geld of eigendommen en de belangen van de staat en het volk zwaar verliest, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Wanneer een afdeling op een hoger niveau een registratiebureau en zijn personeelslid dwingt de in het vorige lid genoemde handelingen te plegen, worden de leidinggevende leden van de afdeling die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf gestraft overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid. .
Artikel 404 Iedere belastingambtenaar die zich schuldig maakt aan wanpraktijken voor persoonlijk gewin, de verschuldigde belasting niet int of te weinig intrekt, waardoor hij zware verliezen voor de inkomsten van de staat veroorzaakt, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijk Nablijven; indien bijzonder zware verliezen worden veroorzaakt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar.
Artikel 405 Elke belastingambtenaar die, in strijd met de bepalingen van de wet en administratieve regels en voorschriften, zich schuldig maakt aan wanpraktijken voor persoonlijk gewin door facturen te verkopen, de verschuldigde belasting te verrekenen en belastingteruggave te doen voor exporten, waardoor hij zware verliezen veroorzaakt voor de belangen van de Staat, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien bijzonder zware verliezen zijn toegebracht aan de belangen van de staat, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar.
Alle functionarissen van andere staatsorganen die, in strijd met staatsvoorschriften, zich schuldig maken aan wanpraktijken voor persoonlijk gewin bij het verstrekken van certificaten voor uitvoerbelastingteruggave, zoals de aangifteformulieren voor uitvoer en de verificatie en afschrijving van documenten voor uitvoeropbrengsten, waardoor zij zware verliezen veroorzaken voor de belangen van de Staat, worden gestraft overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid.
Artikel 406 Iedere functionaris van een staatsorgaan die bij het sluiten of uitvoeren van een contract wordt bedrogen als gevolg van zijn grove plichtsverzuim, waardoor de belangen van de staat zwaar worden geleden, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie; indien bijzonder zware verliezen zijn toegebracht aan de belangen van de staat, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 407 Elke functionaris van een bevoegde bosbouwafdeling die, in strijd met de bepalingen van de bosbouwwet, vergunningen afgeeft voor het kappen van bosbomen die de goedgekeurde jaarlijkse kapquota overschrijden of, in strijd met de voorschriften, willekeurig bosboomkapvergunningen afgeeft, indien wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis, in een zodanige mate dat het bos ernstige schade toebrengt.
Artikel 408 Elke functionaris van een staatsorgaan die verantwoordelijk is voor de bescherming, het toezicht en de controle van het milieu, veroorzaakt door zijn grove plichtsverzuim een ​​ernstig ongeval met milieuverontreiniging, wat resulteert in zware verliezen van openbare of particuliere eigendommen of de ernstige gevolgen van verwondingen of sterfgevallen van personen, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 408 (a) Indien een staatsfunctionaris met voedselveiligheidstoezicht en -beheerfuncties misbruik maakt van zijn bevoegdheden of zijn plichten verzuimt, indien een ernstig voedselveiligheidsongeval of ander ernstig gevolg wordt veroorzaakt, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie; of als er een bijzonder ernstig gevolg wordt veroorzaakt, veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van niet minder dan 5 jaar maar niet meer dan 5 jaar.
Indien het misdrijf als bedoeld in het voorgaande lid door de staatsfunctionaris wordt gepleegd door leugen te maken voor persoonlijk gewin, wordt hem een ​​zwaardere straf opgelegd.
Artikel 409 Elke functionaris van een administratieve dienst voor volksgezondheid die zich bezighoudt met de preventie en behandeling van infectieziekten, die door zijn grove plichtsverzuim de verspreiding of epidemie van een infectieziekte veroorzaakt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, - gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie.
Artikel 410 Elke functionaris van een staatsorgaan die zich schuldig maakt aan wanpraktijken voor persoonlijk gewin, de wet- en regelgeving inzake landbeheer schendt en zijn macht misbruikt, de vordering of bezetting van land onrechtmatig goedkeurt of tegen lage prijzen het recht op het gebruik van Land in staatseigendom wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien bijzonder zware verliezen zijn toegebracht aan de belangen van de staat of het collectief, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 411 Iedere douanebeambte die zich schuldig maakt aan wanpraktijken voor persoonlijk gewin en smokkel bedriegt, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke detentie; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar.
Artikel 412 Elke functionaris van het departement die belast is met de goedereninspectie op nationaal of lokaal niveau die zich schuldig maakt aan wanpraktijken voor persoonlijk gewin en de inspectieresultaten vervalst, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke detentie; indien de gevolgen ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar.
De officier als bedoeld in de vorige paragraaf die door zijn grove plichtsverzuim de goederen die moeten worden geïnspecteerd niet inspecteert, de inspectie of de afgifte van een certificaat vertraagt ​​of een vals certificaat afgeeft, waardoor de belangen van de de staat, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 413 Iedere functionaris van een orgaan voor de quarantaine van dieren en planten die zich schuldig maakt aan wanpraktijken voor persoonlijk gewin en een quarantaineresultaat vervalst, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke detentie; indien de gevolgen ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar.
Elke officier zoals genoemd in de vorige paragraaf die, door zijn grove plichtsverzuim, nalaat quarantaine-inspectie uit te voeren van de items die moeten worden geïnspecteerd, de uitvoering van quarantaine-inspectie of de afgifte van certificaten vertraagt ​​of valse certificaten afgeeft, waardoor verliezen die de belangen van de staat schaden, worden veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 414 Elke functionaris van een staatsorgaan die, die verantwoordelijk is voor het onderzoeken van de misdrijven zoals de productie en verkoop van nep- of ondermaatse goederen, zich schuldig maakt aan wanpraktijken voor persoonlijk gewin en zijn onderzoekstaak niet vervult zoals vereist door de wet, indien de omstandigheden ernstig zijn, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 415 Elke functionaris van een staatsorgaan die belast is met de behandeling van paspoorten, visa of andere uitreis- of inreiscertificaten, verleent willens en wetens een uitreis- of inreiscertificaat aan een persoon die probeert illegaal de nationale (grens) grens over te steken of, een functionaris van een Een staatsorgaan zoals de grensautoriteiten of een douanekantoor dat willens en wetens een persoon toelaat die illegaal de nationale (grens) grens overschrijdt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 416 Elke functionaris van een staatsorgaan die is belast met de functies en verantwoordelijkheden voor het redden van een vrouw of kind dat is ontvoerd, verkocht of ontvoerd, doet dit niet bij ontvangst van een reddingsverzoek van het slachtoffer of van zijn of haar familieleden of bij ontvangst van een rapport daarover van een andere persoon, hetgeen ernstige gevolgen heeft, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Iedere functionaris van een staatsorgaan belast met de genoemde functies en verantwoordelijkheden die, door gebruik te maken van zijn ambt, de reddingsactie belemmert, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan twee jaar maar niet meer dan zeven jaar; indien de omstandigheden relatief gering zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan twee jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 417 Elke functionaris van een staatsorgaan, belast met de functies en verantwoordelijkheden om criminele activiteiten te onderzoeken en te verbieden, die informatie bekendmaakt of hulp biedt aan misdadigers om hen te helpen aan hun straf te ontsnappen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie. jaren of strafrechtelijke detentie; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Artikel 418 Iedere functionaris van een staatsorgaan die zich schuldig maakt aan wanpraktijken voor persoonlijk gewin bij het rekruteren van ambtenaren of studenten, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 419 Iedere functionaris van een staatsorgaan die door zijn grove plichtsverzuim schade aan of verlies van kostbare culturele relikwieën veroorzaakt, indien de gevolgen ernstig zijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke detentie. .
Hoofdstuk X Misdaden van plichtsverzuim van militairen
Artikel 420 Elke handeling begaan door een militair bij overschrijding van zijn plichten, een handeling die de militaire belangen van de staat in gevaar brengt en daarom strafrechtelijk moet worden bestraft in overeenstemming met de wet, vormt een misdrijf van plichtsverzuim van een militair.
Artikel 421 Iedere militair die in oorlogstijd een bevel niet opvolgt en daardoor een militaire operatie in gevaar brengt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; indien bij een veldslag of veldtocht zware verliezen worden toegebracht, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Artikel 422 Iedere militair die opzettelijk de militaire situatie verbergt of een vals rapport doet, weigert een militair bevel over te brengen of een vals militair bevel overbrengt, waardoor een militaire operatie in gevaar komt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar. maar niet meer dan 10 jaar; indien bij een veldslag of veldtocht zware verliezen worden toegebracht, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Artikel 423 Elke militair die zich op het slagveld alleen maar bekommert om zijn huid te redden, vrijwillig zijn wapens neerlegt en zich overgeeft aan de vijand, zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf.
Elke militair die, na zich aan de vijand over te geven, voor de vijand werkt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar met levenslange gevangenisstraf of de dood.
Artikel 424 Iedere militair die het slagveld verlaat, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; indien bij een veldslag of veldtocht zware verliezen worden toegebracht, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Artikel 425 Eenieder die het bevel voert of dienst heeft, die zonder toestemming zijn post verlaat of zijn plichten verzaakt en daarbij ernstige gevolgen heeft, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Degene die in oorlogstijd het in het vorige lid genoemde misdrijf begaat, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar.
Artikel 426 Degene die door geweld of dreiging een commandant of een dienstdoende persoon verhindert zijn taken uit te voeren, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden ernstig zijn, worden deze personen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van 5 tot 5 jaar; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, is de gevangenisstraf een gevangenisstraf van meer dan tien jaar of levenslange gevangenisstraf. Tijdens oorlog zullen zwaardere straffen worden toegepast.
Artikel 427 Iedere officier die misbruik maakt van zijn macht en zijn ondergeschikten ertoe aanzet om te handelen in strijd met hun plicht en daarbij ernstige gevolgen heeft, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar.
Artikel 428 Elke commandant die een bevel niet gehoorzaamt, voor een veldslag terugdeinst of inactief is bij een militaire operatie en daarbij ernstige gevolgen heeft, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar; indien tijdens een veldslag of campagne zware verliezen zijn veroorzaakt of indien er andere bijzonder ernstige omstandigheden bij betrokken zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan vijf jaar.
Artikel 429 Elke commandant op een slagveld die in een positie verkeert om de naburige strijdkrachten te redden waarvan hij weet dat ze zich in een kritieke situatie bevinden, maar dit op verzoek niet doet, waardoor de laatste zware verliezen wordt toegebracht, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van bepaalde duur. meer dan vijf jaar.
Artikel 430 Iedere militair die bij de uitoefening van zijn taken zijn post verlaat zonder toestemming of gebreken vanuit China of dit doet wanneer hij zich buiten het land bevindt, waardoor de militaire belangen van de staat in gevaar komen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar.
Iedere militair die bij het besturen van een luchtvaartuig of vaartuig defecten vertoont of, indien er sprake is van andere bijzonder ernstige omstandigheden, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Artikel 431 Al wie door middel van stelen, spioneren of kopen op illegale wijze militaire geheimen verkrijgt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan tien jaar.
Degene die militaire geheimen steelt, bespioneert of koopt voor of illegaal dergelijke geheimen aanbiedt aan de agentschappen, organisaties of individuen buiten het grondgebied van China, zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Artikel 432 Wie, in strijd met de wet- en regelgeving inzake de bescherming van staatsgeheimen, opzettelijk of uit nalatigheid militaire geheimen prijsgeeft, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar.
Degene die in oorlogstijd het in het vorige lid genoemde misdrijf begaat, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan 10 jaar of levenslange gevangenisstraf.
Artikel 433 Wie in oorlogstijd geruchten verzint om anderen te misleiden en het moreel van de troepen schaadt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar; indien de omstandigheden ernstig zijn, is de gevangenisstraf een gevangenisstraf van drie jaar tot tien jaar; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, is de gevangenisstraf een gevangenisstraf van meer dan tien jaar of levenslange gevangenisstraf.
Artikel 434 Al wie zich tijdens oorlogstijd verwondt om aan zijn militaire verplichting te ontkomen, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 435 Degene die in strijd met de wet op de legerdienst de strijdkrachten verlaat, wordt, indien de omstandigheden ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Degene die in oorlogstijd het in het vorige lid genoemde misdrijf pleegt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 436 Degene die de voorschriften inzake het gebruik van wapens en uitrusting overtreedt, indien de omstandigheden ernstig zijn en zich een ongeval voordoet dat tot ernstig letsel of de dood van een ander leidt als gevolg van zijn plichtsverzuim, of indien er andere ernstige gevolgen zijn, wordt veroordeeld. op gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke hechtenis; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 437 Degene die in strijd met de voorschriften inzake controle op wapens en uitrusting het gebruik van de toegewezen wapens en uitrusting zonder toestemming wijzigt, wordt, indien de gevolgen ernstig zijn, veroordeeld tot gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de gevolgen bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan zeven jaar.
Artikel 438 Degene die wapens, uitrusting of militaire voorraden steelt of met geweld in beslag neemt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste tien jaar voor bepaalde tijd, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Degene die vuurwapens, munitie of explosieven steelt of met geweld in beslag neemt, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 127 van deze wet.
Artikel 439 Al wie op illegale wijze wapens of uitrusting van de strijdkrachten verkoopt of overdraagt, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar; indien een grote hoeveelheid wapens of uitrusting wordt verkocht of overgedragen of indien er sprake is van andere bijzonder ernstige omstandigheden, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet minder dan 10 jaar met levenslange gevangenisstraf of de dood.
Artikel 440 Al wie in strijd met een bevel wapens of uitrusting achterlaat, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of tot strafrechtelijke hechtenis; indien hij belangrijke of een grote hoeveelheid wapens of uitrusting achterlaat of indien er sprake is van andere ernstige omstandigheden, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar.
Artikel 441 Degene die wapens of uitrusting verliest en niet onmiddellijk aangifte doet, of indien er sprake is van andere ernstige omstandigheden, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar of tot strafrechtelijke hechtenis.
Artikel 442 Wanneer het onroerend goed van de strijdkrachten wordt verkocht of overgedragen in strijd met de voorschriften en de omstandigheden ernstig zijn, worden de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of strafrechtelijke detentie; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, worden zij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan drie jaar maar niet meer dan tien jaar.
Artikel 443 Eenieder die zijn macht misbruikt en een ondergeschikte mishandelt, indien de omstandigheden zo flagrant zijn dat het slachtoffer ernstig gewond raakt of indien er andere ernstige gevolgen zijn, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar of tot strafrechtelijke detentie. ; indien hij de dood van het slachtoffer veroorzaakt, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar.
Artikel 444 Wanneer een gewonde of zieke militair opzettelijk achtergelaten wordt op een slagveld, worden, indien de omstandigheden flagrant zijn, de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het misdrijf veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar.
Artikel 445 Degene die, belast met de plicht militairen in oorlogstijd te redden en te behandelen, weigert dit te doen tegenover een militair die, hoewel ernstig ziek of gewond, kan worden gered of behandeld, hij zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar of strafrechtelijke detentie; indien hij een ernstige handicap of de dood van de zieke of gewonde militair veroorzaakt of indien er sprake is van andere ernstige omstandigheden, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar.
Artikel 446 Iedere militair die tijdens oorlogstijd onschuldige inwoners van een gebied waar een militaire operatie wordt uitgevoerd op wrede wijze verwondt of hun geld of bezittingen plundert, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar; indien de omstandigheden ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet minder dan vijf jaar maar niet meer dan tien jaar; indien de omstandigheden bijzonder ernstig zijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste tien jaar voor bepaalde tijd, levenslange gevangenisstraf of de dood.
Artikel 447 Degene die een krijgsgevangene zonder toestemming vrijlaat, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan vijf jaar; indien hij zonder toestemming een belangrijke krijgsgevangene of een aantal krijgsgevangenen vrijlaat of indien er sprake is van andere ernstige omstandigheden, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar.
Artikel 448 Al wie een krijgsgevangene mishandelt, wordt, indien de omstandigheden flagrant zijn, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor bepaalde tijd van niet meer dan drie jaar.
Artikel 449 Indien een militair tijdens oorlogstijd wordt veroordeeld tot een tijdelijke gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar voor een misdrijf dat hij begaat en uitstel van straf wordt verleend omdat hij geen reëel gevaar vormt, kan hem worden toegestaan ​​voor zijn misdaad te boeten door verdienstelijk te handelen. daden. Als hij werkelijk verdienstelijke daden verricht, kan de oorspronkelijke straf worden ingetrokken en zal hij niet als een crimineel worden beschouwd.
Artikel 450 Dit hoofdstuk is van toepassing op officieren, burgerpersoneel, soldaten in actieve dienst en cadetten met de militaire status van het Chinese Volksbevrijdingsleger, politieagenten, burgerpersoneel en soldaten in actieve dienst en cadetten met de militaire status van de Chinese Volksgewapende Politie, en reservisten en andere personen die militaire taken uitvoeren.
Artikel 451 Het woord "oorlogstijd" zoals gebruikt in deze wet betekent het tijdstip waarop de staat de staat van oorlog verklaart, de strijdkrachten operatietaken ontvangen of wanneer de vijand een verrassingsaanval uitvoert.
Het tijdstip waarop de strijdkrachten krijgsrechtstaken uitvoeren of het hoofd bieden aan noodsituaties van geweld, wordt als oorlogstijd beschouwd.
Aanvullende bepalingen
Artikel 452 Deze wet treedt in werking op 1 oktober 1997.
De verordeningen, aanvullende bepalingen en besluiten uitgevaardigd door het Permanent Comité van de Nationale Volksvergadering, zoals vermeld in Bijlage I van deze wet, die in deze wet zijn opgenomen of niet langer van toepassing zijn, zullen ongeldig worden verklaard vanaf de datum waarop deze wet van kracht wordt. van kracht.
De aanvullende bepalingen en besluiten die zijn vastgesteld door het Permanent Comité van de Nationale Volksvergadering, zoals vermeld in Bijlage II van deze wet, blijven behouden. Onder hen blijven de bepalingen inzake bestuursrechtelijke sancties en bestuursrechtelijke maatregelen van kracht; aangezien de bepalingen inzake strafrechtelijke aansprakelijkheid echter in deze wet zijn opgenomen, zullen de relevante bepalingen van deze wet voorrang hebben vanaf de datum waarop deze wet van kracht wordt.
Bijlage I
De volgende voorschriften, aanvullende bepalingen en besluiten van het Permanent Comité van de Nationale Volksvergadering die in deze wet zijn opgenomen of niet langer van toepassing zijn, worden ongeldig vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet:
1. Voorlopige verordeningen van de Volksrepubliek China inzake de bestraffing van militairen die misdrijven plegen die in strijd zijn met hun plichten
2. Besluit met betrekking tot de zware bestraffing van criminelen die de economie ernstig saboteren
3. Besluit met betrekking tot de zware bestraffing van criminelen die de openbare veiligheid ernstig in gevaar brengen
4. Aanvullende bepalingen betreffende de bestraffing van smokkelmisdrijven
5. Aanvullende bepalingen betreffende de bestraffing van misdaden van verduistering en omkoping
6. Aanvullende bepalingen met betrekking tot de bestraffing van misdrijven wegens het bekendmaken van staatsgeheimen
7. Aanvullende bepalingen met betrekking tot de bestraffing van de misdaden van het vangen of doden van kostbare en bedreigde diersoorten in het wild onder bijzondere bescherming van de staat
8. Besluit met betrekking tot de bestraffing van de misdaden van het ontheiligen van de nationale vlag en het nationale embleem van de Volksrepubliek China
9. Aanvullende bepalingen met betrekking tot de bestraffing van de misdaad van het opgraven en beroven van oude culturen of graven
10. Besluit met betrekking tot de bestraffing van criminelen die betrokken zijn bij het kapen van vliegtuigen
11. Aanvullende bepalingen met betrekking tot het bestraffen van misdaden of namaak van geregistreerde handelsmerken
12. Beslissing over de bestraffing van misdaden van productie en verkoop van namaak- of ondermaatse goederen
13. Besluit met betrekking tot de bestraffing van misdrijven wegens inbreuk op het auteursrecht
14. Beslissing betreffende de bestraffing van misdrijven tegen het vennootschapsrecht
15. Besluit betreffende de aanpak van criminelen die door middel van arbeid hervormd worden en personen die door middel van arbeid rehabilitatie ondergaan en die ontsnappen of nieuwe misdaden begaan
Bijlage II
De volgende aanvullende bepalingen en besluiten van het Permanent Comité van de Nationale Volksvergadering blijven gehandhaafd. Onder hen blijven de bepalingen inzake bestuursrechtelijke sancties en bestuursrechtelijke maatregelen van kracht; aangezien de bepalingen inzake strafrechtelijke aansprakelijkheid in deze wet zijn opgenomen, hebben de relevante bepalingen van deze wet voorrang vanaf de datum waarop deze wet van kracht wordt:
1. Besluit over het verbod op verdovende middelen
2. Besluit over de bestraffing van criminelen die pornografisch materiaal smokkelen, produceren, verkopen of verspreiden
3. Besluit over het strikte verbod op prostitutie en hoererij
4. Besluit met betrekking tot de zware bestraffing van criminelen die vrouwen of kinderen ontvoeren en verhandelen of ontvoeren
5. Aanvullende bepalingen met betrekking tot het opleggen van straffen met betrekking tot delicten van belastingontduiking en weigering om belasting te betalen
6. Aanvullende bepalingen inzake de zware bestraffing van de misdaden van het organiseren of vervoeren van andere persoon / personen Illegaal de nationale grens (grens) overschrijden
7. Besluit over de bestraffing van misdrijven die de financiële orde verstoren
8. Beslissing over het bestraffen van misdaden door het valselijk opmaken, smeden of illegaal verkopen van speciale facturen voor belasting over de toegevoegde waarde

Deze Engelse vertaling is afkomstig van de officiële website van het National People's Congress en het Supreme People's Court. In de nabije toekomst zal een door ons vertaalde nauwkeurigere Engelse versie beschikbaar zijn op de China Laws Portal.